Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖSƆZƖTƲ

Ɛbɛ payaɣ se Shéol nɛ Hadès?

Ɛbɛ payaɣ se Shéol nɛ Hadès?

PAACALƖ Bibl maʋ lɛ, Ebree tɔm piye she’ôhl nɛ Hela tɔm piye haïdês kaawɛ kɩ-taa tam 70. Tɔm pee ana a-naalɛ ayɔɔdʋʋ sɩm tɔm. Biblwaa nabɛyɛ taa lɛ, pɛɖɛzɩ tɔm pee ana nɛ “pɩlaʋ” “miŋ sɔsɔŋ” yaa “pɔʋ.” Ɛlɛ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa lɛ, pɩɩcɔʋ se pɛɖɛzɩ-yɛ nɛ tɔm pee lɛɛna. Pɩ-yɔɔ Traduction du monde nouveau yebi tɔm pee “Shéol” nɛ “Hadès” a-ɖeɖe Bibl taa. A-tɔbʋʋ lɛ suwe? Yele nɛ ɖɩna ɛzɩma palabɩnɩ-yɛ tʋmɩyɛ Bibl hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ.

Eklesɩyastɩ 9:10 tɔm se: “Tʋmɩyɛ labʋ lɔŋ nɛ sɩmtʋ nɛ maɣzɩm patɩtasɩ wɛʋ hadɛdɩnaa tɛ [shéohlʹ] ɖenɖe ŋɖɔŋ wobu yɔ.” Pɩwɩlɩɣ se pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-taa pepiŋ ɖɛ-ɛyʋ nɔɔyʋ yɔ, payaɣ se shéol yaa we? Aayɩ. Bibl taa tɔm pee wena pɛɖɛzɩnɩ pɩlaʋ yɔ, awɛ ndɩ nɛ Ebree nɛ Hela tɔm pee sheʼôhl haïdês. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 23:7-9; Maatiyee 28:1) Tɔm piye “Shéol” wɛ ndɩ ɖɔɖɔ nɛ pɩlaŋ weyi ɩ-taa pepiŋ ɛyaa sakɩyɛ yɔ.—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 49:30, 31.

Lone nɖɩ payaɣ se “Shéol”? Ɛsɔtɔm taa lɛ, “Shéol” nɛ “Hadès” pɛkɛ lona wena apaɣlɩ siŋŋ pɩkɩlɩ pɩlaŋ sɔsɔŋ weyi ɩ-taa pepiŋ ɛyaa sakɩyɛ yɔ. Izaayii 5:14 tɔm se: “Hadɛ [Shéol] ho nɔɔ tololo.” Shéol tɛm libu ɛyaa sakɩyɛ pɩfɛyɩ kalʋʋ, ɛlɛ kɩtɩhaɣ. (Aduwa 30:15, 16) Paa pɩlaʋ ɛtɩɩpaɣlɩ ɛzɩma yɔ, kɩkaɣ suu. Ɛlɛ, ‘hadɛdɩnaa tɛ [Shéol] . . . ɛɛhakɩ.’ (Aduwa 27:20) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Shéol eesuu kpa, kɩfɛyɩ kamaɣ. Ye mbʋ Shéol yaa Hadès patɩkɛ lone maɣmaɣ ɛzʋnɔ, pasɩŋnɩ ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ. Pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-taa ɛyaa sakɩyɛ ɖiɣni ɖou sɩm taa yɔ.

Mbʋ Bibl wɩlɩɣ sɩɖaa fem yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ mbʋ “Shéol” nɛ “Hadès” pɛkɛnaa yɔ, pɩ-taa camɩyɛ. Ɛsɔtɔm yɔɔdʋʋ se mba pasɩba nɛ pɛwɛɛ Shéol nɛ Hadès pa-taa yɔ, pakaɣ fem. * (Yɔb 14:13; Tʋma Labʋ 2:31; Natʋ 20:13)  Ɛsɔtɔm wɩlɩɣ ɖɔɖɔ se pɩtɩkɛ mba palabɩ Yehowa sɔɔlɩm yɔ, pe-ɖeke pɛwɛnɩ Shéol nɛ Hadès pa-taa. Mba patɩla Yehowa sɔɔlɩm yɔ, pɛwɛ peeɖe ɖɔɖɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 37:35; Keɣa 54:16) Ye mbʋ Bibl wɩlɩɣ se “ɛyaa kʋtʋʋzaa nɛ kɩtɩtʋʋzɩŋ mba pasɩba yɔ, pakaɣ fem.”—Tʋma Labʋ 24:15.

^ tay. 1 Ɛlɛ sɩɖaa mba paakaɣ fezuu yɔ, patɩtɔ se pɛwɛ Shéol yaa Hadès taa. Pɛwɛ “Gehenna” yaa “miŋ sɔsɔŋ” taa na. (Maatiyee 5:30; 10:28; 23:33) Ɛzɩ Shéol nɛ Hadès yɔ, Gehenna yaa miŋ sɔsɔŋ tɩkɛ lone maɣmaɣ ɛzʋnɔ.