Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ HIU NƐ NAKƲ

Ðɔkɩ ña-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa

Ðɔkɩ ña-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa
  • Ye pɔtɔm se pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

  • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa?

  • Ɛzɩma Yehowa kaɣ hɛyʋʋ mba pɔɖɔkʋʋ pa-tɩ kpam ɛ-sɔɔlɩm taa yɔ?

Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛkɛ ña-ɖɩjɔzɩyɛ alɩwaatʋ kaɖɛ ndʋ tʋnɛ tɩ-taa?

1, 2. Le ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ ɖɩjɔzɩyɛ kɩbanɖɛ?

KPAƔ se ŋwɛɛ nɛ ŋɖɔŋ habɩyɛ yɔɔ kɩyakʋ ŋgʋ tɛʋ caɣ nɩʋ yɔ. Ɛsɔdaa piyaa, tɛʋ wɛɛ kɩnazɩɣ nɛ pɩkɛdaa lɛ, kɩpaɣzɩ nɩʋ ɖɔɖɔ ɖoŋ. Ŋpaɣzɩ seu se ŋmɛlɩ ɖoli. Pɩkɛdaa lɛ, ŋnaɣ kuduyuu nakʋyʋ habɩyɛ nɔɔ. Pama-kʋ camɩyɛ nɛ kiiluluu. Kuduyuu ŋgʋ kɩwɛɣ wazaɣ siŋŋ ñɛ-ɛzɩdaa yaa we?

2 Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, tɩwɛ kaɖɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Kɩwɛɛkɩm wɛɛ pɩɖɔʋ ɛjaɖɛ yɔɔ. Ɛlɛ ɖɩjɔzɩyɛ naɖɩyɛ wɛɛ. Ye ɖiwobi ɖɩ-taa yɔ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm nabʋyʋ ɛɛtalɩɣ-ɖʋ. Ðɩjɔzɩyɛ nɖɩ lɛ nɖɩ? Cɔnɩ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ: “Ɛtɔŋ Kɩbaɣlʋ se: Mon-koloŋa nɛ man-ɖɩjɔzɩyɛ. Mɛ-Ɛsɔ weyi mɛnpɛɖɩɣ man-tɩ ɛ-tɛɛ yɔ.”—Keɣa 90:2.

3. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ Yehowa kɛ ɖa-ɖɩjɔzɩyɛ?

3 Maɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Yehowa, wondu Lɩzɩyʋ nɛ kedeŋa kpeekpe Wiyaʋ sɔsɔ, pɩzɩɣ nɛ ɛkɛ ɖa-ɖɩjɔzɩyɛ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkandɩyɩ ɖɔ-yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛkpaɖɩ ɖoŋ paa weyi yaa mbʋ payɩ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ  kaɖɛ naɖɩyɛ yɔ. Halɩ ye palabɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔ, Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛhɩzɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlɩɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-taa yɔ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ Yehowa kɛ ɖa-ɖɩjɔzɩyɛ? Ɛsɔtɔm sazɩɣ-ɖʋ se: “Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa.” (Yuudi 21) Toovenim, pʋpɔzʋʋ se ɖɩcɛyɩsɩ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam ɛ-sɔɔlɩm taa. Ɛlɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ taabalɩyɛ nɖɩ?

TƖLƖ ƐZƖMA ƐSƆ WƖLƖƔ-Ŋ SƆƆLƖM YƆ NƐ ŊSƆƆLƖ-Ɩ ÐƆÐƆ

4, 5. Hɔɔlɩŋ weyi taa Yehowa wɩlaa se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ?

4 Pʋcɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm yɔ. Maɣzɩ Bibl wɩlɩtʋ ndʋ ŋkpɛlɩkaa pɩtɩŋnɩ takayaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ nɛ ŋna. Yehowa laba tɛtʋ se tɩkɛ lone kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcaɣ yɔ. Ɛlɩzɩ tɔɔnasɩ, lɩm, kedeŋa yɔɔ ñɩm, kpɩna kɩbana nɛ lona kɩbana ndɩ ndɩ tɛtʋ yɔɔ. Ɛ-cɔlɔ ɖɔɖɔ Bibl lɩnaa. Eheyi-ɖʋ ɛ-hɩɖɛ nɛ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ tɔm Bibl taa. Pɩtasɩ lɛ, Ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ se etiyi ɛ-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ Yesu Krɩstʋ tɛtʋ yɔɔ se ɛlɛ ɛla kʋñɔŋ nɛ ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ. (Yohanɛɛsɩ 3:16) Ɛ-Pɩyalʋ sɩm wazɩɣ-ɖʋ we? Pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ se kɩbam yeke kaɣnɩ wɛʋ cee wayɩ.

5 Ɛsɔ labɩ nabʋyʋ ɖɔɖɔ nɛ pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ. Ɛsɩ ɛsɔdaa komina yaa Mesiya Kewiyaɣ. Kewiyaɣ ŋga kakaɣnɩ hɩzʋʋ kʋñɔmɩŋ nɛ kɔñɔɔzɩ tɛtʋ nɛ tɩpɩsɩ paradisuu. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩkaɣ caɣʋ wezuu tɛtʋ yɔɔ leleŋ nɛ laŋhɛzɩyɛ pa-taa tam. (Keɣa 36:29) Pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ lɛ, Ɛsɔ tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ sɔnɔ. Ɛha-ɖʋ ɖɔɖɔ waɖɛ se ɖɩyɔɔdʋʋnɩ-ɩ adɩma taa. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋɩɣna nɛ ɛwɩlɩɣ ɛyaa kpeekpe sɔɔlɩm yɔ, ɩ-taa nɩɩyɩ yeke tɔm ɖɩyɔɔdɩ mbʋ yɔ.

6. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɔɔlɩ Yehowa ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛsɔɔlʋʋ-ŋ yɔ?

6 Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ kpem yɔ ndʋ  yɔ: Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mawɩlɩ se mɔnsɔɔlɩ Yehowa? Sakɩyɛ tɔŋ se: “Pʋpɔzʋʋ se ma ɖɔɖɔ mɔnsɔɔlɩ Yehowa.” Mbʋ ɖɔɖɔ ŋmaɣzɩɣ yaa we? Yesu kaatɔm se paɣtʋ tʋnɛ tɩkɩlɩnɩ cɛyʋʋ paɣtʋ tɩŋa taa: “Sɔɔlɩ Kɩbaɣlʋ ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, nɛ ñe-ciyam pilim nɛ ña-maɣzɩm pilim.” (Maatiyee 22:37) Pɩtʋʋ fɛyɩ, lɩmaɣza wena a-yɔɔ pʋpɔzʋʋ se ŋsɔɔlɩ Yehowa yɔ, aɖɔwa. Ɛlɛ, ye ŋmaɣzɩɣ se ŋsɔɔlɩ Yehowa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋsɔɔlɩ-ɩ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, ñe-ciyam pilim nɛ ña-maɣzɩm pilim toovenim yaa we?

7. Ye ŋmaɣzɩɣ se ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋsɔɔlɩ-ɩ toovenim na? Lɩzɩ pɩ-taa.

7 Ɛzɩ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, ye ŋmaɣzɩɣ se ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ŋsɔɔlɩ-ɩ toovenim. Pɩcɛyaa se ŋmaɣzɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ. Ɛlɛ maɣzɩm mbʋ pɩkɛ sɔɔlɩm maɣmaɣ ɖɩbazɩyɛ yem na. Pʋcɔ nɛ maŋgʋ tɩŋ ñɔ nɛ kɩlʋlɩ maŋgɩŋ lɛ, pʋpɔzʋʋ se poɖuu maŋgʋ piye. Ɛlɛ ye ŋpɔzɩ nɔɔyʋ maŋgʋ nɛ ɛha-ŋ maŋgʋ piye na, pɩlakɩ-ŋ ɖeu na? Aayɩ, yaa we? Mbʋ ɖɔɖɔ ye ŋmaɣzɩɣ se ŋsɔɔlɩ Yehowa Ɛsɔ yɔ, pɩkɛ sɔɔlɩm ɖɩbazɩyɛ yem na. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ se: Pɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ nɛ ɛ-paɣtʋ fɛyɩ yuŋ.” (1 Yohanɛɛsɩ 5:3) Pee kɩbana lʋlʋʋ wɩlɩɣna se ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ toovenim. Ña-lakasɩ wɩlɩɣna se ŋwɛnɩ sɔɔlɩm mbʋ.—Kalɩ Maatiyee 7:16-20.

8, 9. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ Ɛsɔ ɖɔ-sɔɔlɩm nɛ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ?

8 Ye ɖɩɖɔŋ Yehowa paɣtʋ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ ɛ-sɔɔlɩm yɔ, pʋbʋ lɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ lɛ. Pɩfɛyɩ kaɖɛ se ɖɩɖɔ Yehowa paɣtʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩfɛyɩ yuŋ. Paɣtʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ. Tɩsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ mbʋ ɖɩlakɩ yɔ pɩɖɔmnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ leleŋ. (Izaayii 48:17, 18) Ye ɖɩɖɔŋ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ, pʋbʋ lɛ ɖɩwɩlɩɣ se mbʋ payɩ Ɛsɔ lakɩ-ɖʋ yɔ, pɩkɛdɩnɩ-ɖʋ. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se mba palakɩ  mbʋ sɔnɔ yɔ, patɩɖɔɔ. Ðɩɩñɩnɩɣ se ɖɩwɛɛ ɛzɩ Yesu alɩwaatʋ taa ɛyaa mba pataawɛnɩ ɛsɩmɩyɛ yɔ. Yesu kaawa canasɩ hiu. Ɛlɛ sɩ-taa kʋyʋm yeke pɩsɩna nɛ kɛsɛɛ Yesu. (Luka 17:12-17) Pɩtʋʋ fɛyɩ, canaɣ ŋga ɖɩcaɣ se ɖɩmaɣzɩna, ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩwɛɛ ɛzɩ canasɩ nakʋ waa mba pataawɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ yɔ.

9 Ye mbʋ, Yehowa paɣtʋ ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ? Ðɩtɛm paɣtʋ sakɩyɛ tɔm yɔɔdʋʋ takayaɣ kanɛ ka-taa. Ɛlɛ yele ɖɩtasɩ cuuzuu paɣtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ taa. Ye ɖɩɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa.

WƐƐ NƐ ŊÑƆTƲƲNƖ YEHOWA

10. Lɩzɩ mbʋ pɩ-yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa Ɛsɔ yɔ, pɩ-taa.

10 Ye ŋwɛɛ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ se ŋtɩlɩ Yehowa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ siŋŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ. Yehowa ñɔtɩnʋʋ ɛɛkaɣ sɩʋ tɩnaɣ. Kpaɣ se ŋwɛ awayɩ ɖoo naayɛ taa, niŋkaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ taa nɛ ŋhoyuu miŋ; ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyele miŋ ɛnɩ nɛ ɛhɛɛ nɛ eɖe yaa we? Aayɩ. Ŋwɛɣ nɛ ŋtikiɣ-i nɛ ŋsɔzʋʋ ɖasɩ se ɛmʋʋ camɩyɛ pelu pelu nɛ pisoŋi-ŋ. Ye ŋyebi-i nɛ  eɖe yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkii peeɖe. Ɛzɩ ɖasɩ lakʋʋ nɛ miŋ mʋʋ camɩyɛ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ “Ɛsɔ sɩm” lakɩ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ŋsɔɔlɩnɩ Yehowa yɔ, pɩkpa ɖoŋ.—Aduwa 2:1-5.

Ye ŋsɔɔlaa se sɔɔlɩm mbʋ ŋsɔɔlɩnɩ Yehowa pʋmʋʋ miŋ tam yɔ, tiɣ-pʋ ɛzɩ petikuu miŋ yɔ

11. Tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu wɩlɩtʋ natʋyʋ kaalabɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ yɔɔ?

11 Yesu kaañɩnaɣ se sɔɔlɩm mbʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaasɔɔlɩnɩ Yehowa nɛ toovenim yɔ, pɩwɛɛ ɖoŋ nɛ pɩmʋʋ miŋ tam. Pefezi Yesu nɛ sɩɖaa taa lɛ, ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ nabɛyɛ Ebree masɩ taa natʋ tɔm ndʋ tɩɩkɔm pɩ-taa ɛ-yɔɔ yɔ. Panɩ tɔm ndʋ lɛ, tʋmɩyɛ nɖɩ tɩlabɩ pɔ-yɔɔ? Pʋwayɩ pa-maɣmaɣ pɔtɔm se: “Cɔna ɛyɔɔdaɣnɩ-ɖʋ nʋmɔʋ taa nɛ ɛlɩzɩɣ-ɖʋ takayaɣ kiɖeɖeɣa tɔbʋʋ nɛ ɖa-taa lakɩ leleŋ!”—Luka 24:32.

12, 13. (a) Sɔnɔ ɛbɛ talɩ sɔɔlɩm mbʋ ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩnɩ Ɛsɔ nɛ Bibl yɔ? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ ɖɔ-sɔɔlɩm ɛtaahɛɛ?

12 Alɩwaatʋ ndʋ ŋcalɩ nɩʋ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ toovenim taa yɔ, pitaaselitiɣ-ŋ se ŋsɛɛ Ɛsɔ nɛ sɔɔlɩm nɛ kpekpeka nɛ taa leleŋ yaa we? Pɩtʋʋ fɛyɩ se mbʋ pɩlaba. Mbʋ pɩlabɩ ɛyaa sakɩyɛ ɖɔɖɔ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɩkazaa se ŋla nɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛɛ pɩmʋʋ miŋ mbʋ nɛ pɩkpa ɖoŋ. Peeɖe pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla kaɖɛ pazɩ. Pɩtɩmʋna se ɖɩla sɔnɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-lakasɩ. Yesu kaatɔm se: “Sakɩyɛ sɔɔlɩm kaɣ hɛʋ.” (Maatiyee 24:12) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nɛ sɔɔlɩm mbʋ ŋsɔɔlɩnɩ Yehowa nɛ toovenim yɔ, pɩtaahɛɛ?

13 Wɛɛ ŋkpɛlɩkɩɣ nɛ ŋtɩlɩɣ Yehowa Ɛsɔ nɛ Yesu Krɩstʋ. (Yohanɛɛsɩ 17:3) Maɣzɩ mbʋ mbʋ ŋkpɛlɩkɩɣ Ɛsɔtɔm taa yɔ, pɩ-yɔɔ siŋŋ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ɛbɛ tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ-m Yehowa Ɛsɔ yɔɔ? Ɛzɩma tɩsɩɣnɩ-m se mɔnsɔɔlɩ-ɩ nɛ ma-laŋɩyɛ pilim, ma-lɩmaɣza tɩŋa nɛ men-ciyam kpeekpe nɛ pɩkɩlɩ?’ (Kalɩ 1 Timootee 4:15.) Ye ɖɩkɛyɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ Ɛsɔtɔm yɔɔ mbʋ yɔ, piyeki nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Yehowa yɔ, pɩmʋʋ miŋ tam.

14. Ɛzɩma adɩma pɩzɩɣ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩsɔɔlɩ Yehowa tam?

14 Ye ŋlakɩ adɩma ɖoŋ ɖoŋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ  nɛ sɔɔlɩm mbʋ ŋsɔɔlɩnɩ Yehowa yɔ, pɩmʋʋ miŋ tam. (1 Tesalooniki 5:17) Takayaɣ kanɛ ka-ñʋʋ 17 taa, ɖɩkpɛlɩkaa se adɩma kɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Ye taabalaa ɩyɔɔdʋʋnɩ ɖama ɖoŋ ɖoŋ nɛ peheyiɣ ɖama kpayɩ mbʋ pɩwɛ pa-laŋa taa yɔ, pa-taabalɩyɛ ɖɛɣnɩ ɛzɩdaa. Mbʋ ɖɔɖɔ, ye ɖɩcaɣ se ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ ɛcɛyɩsɩ nɛ ɖɩɖɛɛnɩ ɛzɩdaa yɔ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ ɖoŋ ɖoŋ. Pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖa-adɩma ɩtaapɩsɩ aleewa yaa ajuuza yem. Ðɩɩlakɩ adɩma lɛ, ɖɩtaapʋlʋtʋʋ tɔm yem nɛ tɩfɛyɩnɩ tɔbʋʋ nɩʋ. Pʋpɔzʋʋ se ɖɩyɔɔdɩnɩ Yehowa ɛzɩ pɩɣa yɔɔdʋʋnʋʋ ka-caa kʋsɔɔlʋ yɔ. Nɛ paa pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdɩnɩ Ɛsɔ nɛ ñamtʋ yɔ, pʋpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se ɖɩyɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ toovenim nɛ ɖiheyi-i kpayɩ ndʋ tɩwɛ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ. (Keɣa 61:9) Toovenim, Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ adɩma wena alɩnɩ ɖa-laŋa taa yɔ, a-labʋ cɛyɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa.

ÑƐ-ƐSƆ SƐTƲ ƐHA-Ŋ TAA LELEŊ

15, 16. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se Kewiyaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ ɛkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ nɛ ñɩm sɔsɔm?

15 Ðɩwɛɣ ɖe-yeke lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl nɛ ɖɩtɩmɩ. Ɛlɛ, lɛɛlɛɛyɔ ɖɩyɔɔdɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ ɖɩlakɩ samaɣ taa yɔ, kɩ-tɔm: Ðɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ. Ŋtɛm heyuu lalaa Bibl toovenim tɔm wiɖiyi nɛ ŋna? Ye mbʋ, pɩɩkɛnɩ-ŋ waɖɛ sɔsɔyɛ. (Luka 1:74) Ye ɖiheyiɣ lalaa mbʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Yehowa Ɛsɔ yɔɔ yɔ, pʋbʋ lɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ paɖʋ Krɩstʋ mba toovenim mba yɔ. Tʋmɩyɛ nɖɩ lɛ se posusi Ɛsɔ Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm.—Kalɩ Maatiyee 24:14; 28:19, 20.

16 Apostoloo Pɔɔlɩ kɛyaɣ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ ɛzɩ nabʋyʋ kɩbam siŋŋ yɔ nɛ ɛyaɣ-ɖɩ se ñɩm sɔsɔm. (2 Kɔrɛntɩ 4:7) Yehowa Ɛsɔ nɛ ɛ-tamaɣ pɔ-yɔɔ aseɣɖe lɩzʋʋ kɛnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ ɖeu pɩtɩŋa yɔ. Nɔɔyʋ fɛyɩ ɖeu pɩtalɩ Ɛsɔ weyi ŋlakɩ ɛ-tʋmɩyɛ yɔ. Nɛ wazasɩ nzɩ ŋkaɣ hiɣu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ taa yɔ, tʋmɩyɛ naɖɩyɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɖɩkɔnɩ-ŋ wazasɩ nzɩ.  Ye ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, ŋsɩɣnɩ ɛyaa mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana yɔ nɛ pɔñɔtɩnɩ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ. Pɩsɩɣnɩ-wɛ ɖɔɖɔ nɛ papaɣzɩ ɖɔm nʋmɔʋ ŋgʋ kiwokini wezuu maatɛŋ taa yɔ, kɩ-taa. Tʋmɩyɛ naɖɩyɛ fɛyɩ wazaɣ pɩtalɩ mbʋ! Pɩtasɩ lɛ, Yehowa nɛ ɛ-tɔm yɔɔ aseɣɖe lɩzʋʋ kaɣ yebu  nɛ ñe-tisuu nɛ sɔɔlɩm mbʋ ŋsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pɩkpa ɖoŋ. Ðɔɖɔ lɛ, ña-pana ñaɣʋ kɛdɩɣnɩ Yehowa siŋŋ. (Ebree 6:10) Ye ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖoŋ ɖoŋ nɛ kpekpeka yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa kpam.—Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 15:58.

17. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se posusi tɔm kpɛdɛyɛ sɔnɔ?

17 Pɩcɛyaa se ɖɩtɔzɩ se pɩpɔzaa se ɖisusi Kewiyaɣ tɔm kpɛdɛyɛ. Bibl tɔŋ se: “Susi tɔm, yɔɔdʋʋ nɛ ŋkakɩ.” (2 Timootee 4:2) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖisusi tɔm kpɛdɛyɛ sɔnɔ? Ɛsɔtɔm heyiɣ-ɖʋ se: “Kɩbaɣlʋ kɩyakʋ sɔsɔʋ ñɔtaa, kɩñɔtaa nɛ kɩkɔŋ lɛɛ lɛɛ.” (Sofoniya 1:14) Toovenim, alɩwaatʋ ndʋ Yehowa kaɣ ɖezuu ɛjaɖɛ ɖɩnɛ yɔ, tɩwɛɛ nɛ tɩkɔŋ lɛɛ lɛɛ. Pʋmʋnaa se pokuli ɛyaa ɛza. Pɩwɛɛ se patɩlɩ se lɛɛlɛɛyɔ pʋpɔzaa se palɩzɩ Yehowa nɛ ɛkɛ pe-Wiyaʋ. Ɛjaɖɛ tɛm ‘ɛɛkaɣ caɣʋ wayɩ.’—Habakuuki 2:3.

18. Ɛbɛ yɔɔ pʋpɔzaa se ɖɩkpɛndɩ toovenim Ɛsɔ sɛyaa lalaa yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa?

18 Yehowa sɔɔlaa se ɖɩkpɛndɩ toovenim Ɛsɔ sɛyaa yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ-ɩ ɛyaa tɩŋa ɛzɩdaa. Pɩ-yɔɔ Ɛsɔtɔm yɔɔdʋʋ se: “Ðikemsini ɖama nɛ ɖɩkpazɩ ɖama sɔɔlɩm ɖoŋ nɛ tʋma kɩbana labʋ; ɩtaalɩɩ mi-cejewiye taa [itaayele kediɣzisi wobu], ɛzɩ nabɛyɛ lakʋʋ tam yɔ, ɛlɛ ɩsɔzɩ ɖama ɖoŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩnaɣ se kɩyakʋ ñɔtaa.” (Ebree 10:24, 25) Ða nɛ ɖo-koobiya lalaa ɖɩkatɩɣ kediɣzisi taa lɛ, ɖɩwɛnɩ waɖɛ kɩbanɖɛ se ɖɩsɛɛ nɛ ɖɩsa ɖɛ-Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ. Ðɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ nɛ ɖɩsazɩɣ ɖama ɖɔɖɔ kediɣzisi nzɩ sɩ-taa.

19. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɩkpa ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ?

19 Ye ɖɩlakɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ Yehowa sɛyaa lalaa yɔ, piyeki nɛ sɔɔlɩm nɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɖɩkpa ɖoŋ pɩkɩlɩ. Yehowa cɔŋnɩ ɖa-lakasɩ kɩbanzɩ na, pʋyɔɔ pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩcɔnɩ ɖo-koobiya lakasɩ kɩbanzɩ na. Taamaɣzɩ se koobiya lalaa wɛ pilim. Taasɔɔ se paa weyi ɛwɛɛ nɛ ɛñakɩ pana se ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ Yehowa. Ðɩñakɩ pana fezuu taa ɛzɩma yɔ, pɩfɛyɩ kɩmaŋ. Piyiɣdiɣ paa weyi. (Kalɩ Koloosi 3:13.) Ñaɣ pana nɛ ña nɛ mba pɔsɔɔlɩ  Yehowa kpem yɔ, ɩɖʋ taabalɩyɛ; pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋpaɣlɩ fezuu taa. Toovenim ye ŋkpɛndɩɣ ño-koobiya halaa nɛ abalaa yɔɔ nɛ ɩsɛɣ Yehowa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa. Ɛbɛ Yehowa kaɣ hɛyʋʋ mba pɔɖɔkʋʋ pa-tɩ ɛ-sɔɔlɩm taa nɛ pɔɖɔŋ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ?

ÑƖNƖ “WEZUU SIŊŊ”

20, 21. Ɛbɛ “wezuu siŋŋ” kɛnaa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ kɩkɛ lidaʋ kɩbaŋʋ?

20 Yehowa haɣ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ mba wezuu, ɛlɛ wezuu ŋgʋ? Pɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: Wezuu siŋŋ ɖɩcakɩ sɔnɔ? Ða-taa sakɩyɛ kaɣ cosuu tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ se ɛɛɛ. Ye ɖifeziɣ, ɖɩtɔkɩ nɛ ɖɩñɔʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛ wezuu toovenim. Nɛ alɩwaatʋ natʋyʋ taa ɖɩwɛɣ koboyaɣ taa lɛ, halɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se: “Wezuu caɣʋ wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ!” Ɛlɛ Bibl wɩlaa se lɩmaɣzɩyɛ kɩcɛyɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ lɛ, ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛcaɣ wezuu siŋŋ sɔnɔ.

Yehowa sɔɔlaa se ŋhiɣ “wezuu siŋŋ.” Ŋkaɣ-kʋ hiɣu na?

21 Ɛsɔtɔm seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩñɩnɩ nɛ ‘ɖihiɣ wezuu siŋŋ.’ (1 Timootee 6:19) Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se cee wayɩ ɖɩkaɣ hiɣu “wezuu siŋŋ.” Toovenim, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtalɩɣ pilim yɔ ɖɩkɔŋ tɩlʋʋ mbʋ payaɣ se wezuu siŋŋ yɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩkaɣ caɣʋ wezuu ɛzɩ Ɛsɔ kaasɔɔlʋʋ kiɖe tɛɛ yɔ. Ðɩwɛɣ alaafɩya, laŋhɛzɩyɛ nɛ koboyaɣ pa-taa paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ cee wayɩ lɛ, ɖɩkaɣ tɩlʋʋ mbʋ payaɣ se “wezuu siŋŋ” yaa wezuu maatɛŋ yɔ. (1 Timootee 6:12) Pɩtɩkɛ lidaʋ kɩbaŋʋ kiya lɛ mbʋ yɔ?

22. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ‘ŋhiɣ wezuu siŋŋ’?

22 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ ‘ɖihiɣ wezuu siŋŋ’? Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ wezuu siŋŋ tɔm lɛ, ɛsazɩ Krɩstʋ mba nɛ eheyi-wɛ se “pala kɩbandʋ” nɛ “pɛkɛ camɩyɛ lakasɩ ñɩm tɩnaa.” (1 Timootee 6:18) Pɩwɩlɩɣ se pʋcɔ nɛ ɖihiɣ wezuu lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩɖɔ mbʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl taa yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛlɛ ɛzɩ Pɔɔlɩ caɣ yɔɔdʋʋ se ɖa-lakasɩ kɩbanzɩ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ “wezuu siŋŋ” yaa we? Aayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ cee wayɩ lidaʋ ŋgʋ, kɩkɛ  Ɛsɔ kʋjɔʋ yaa e-lootiye. (Roma 5:15) Paa mbʋ, pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa pɩdɩɩfɛyɩ se ɛla mba pɛsɛɣ-ɩ camɩyɛ yɔ kʋjɔʋ. Ɛsɔɔlaa se ŋhiɣ “wezuu siŋŋ.” Mba pɔɖɔkʋʋ pa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pataa liu se pakaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ, nɛ pacaɣ wezuu ŋgʋ Ɛsɔ kaasɔɔlaa se ɛyaa ɩcaɣ yɔ tam.

23. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋɖɔkɩ ña-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa?

23 Pɩwɛɣ ɖeu se ɖa-taa paa weyi ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Mɛnsɛɣ Ɛsɔ ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ Bibl taa se pɛsɛɛ-ɩ yɔ?’ Ye ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩlakɩ mbʋ paa kɩyakʋ ŋgʋ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ taa. Ðɩtaa liu Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnʋ kandɩyɩɣnɩ ɖɔ-yɔɔ. Ɛkaɣ huuzuu ɛ-ɛyaa siɣsiɣ mba yɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɛnɛ ɩ-taa. Yehowa kaɣ ɖɔ-yɔɔ huuzuu nɛ ewoni-ɖʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩñɔtɩ kpam lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɖɩ-taa. Pɩkɛɣnɩ taa leleŋ sɔsɔŋ kpem se ɖɩcaɣ wezuu alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa! Ða-taa kaɣ labʋ leleŋ ɖɔɖɔ se ɖɩlɩzɩ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa. Ye ŋlɩzɩ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ sɔnɔ yɔ, ŋkaɣ hiɣu “wezuu siŋŋ.” Wezuu ŋgʋ Yehowa kaaɖʋ ɛ-taa kiɖe tɛɛ se ɛyaa ɛcaɣ yɔ, ɖɩkaɣ-kʋ caɣʋ tam.