Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ HIU NƐ LUTOZO

Lɩm Tɛɛ Mɩyɩsʋʋ Yeki Nɛ Ña Nɛ Ɛsɔ Mɩ-taabalɩyɛ Cɛyɩsɩ

Lɩm Tɛɛ Mɩyɩsʋʋ Yeki Nɛ Ña Nɛ Ɛsɔ Mɩ-taabalɩyɛ Cɛyɩsɩ
  • Ɛzɩma pamɩyɩsɩɣ ɛyʋ lɩm?

  • Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm?

  • Ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ ɛha ɛ-tɩ Ɛsɔ?

  • Ɛbɛ yɔɔ kpem pɩwɛɛ se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm?

1. Ɛbɛ yɔɔ Etiyoopii abiɖe ɖɩɣa taa tʋmlaɖʋ pɔzaa se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm?

“LƖM kɔyɔ lɛ, ɛbɛ ɖaŋɩɣ-m se [pamɩyɩsɩ-m lɩm]?” Tɔm tʋnɛ Etiyoopii abalʋ nɔɔyʋ pɔzɩnɩ-tʋ. Abalʋ ɛnʋ ɛlakaɣ tʋmɩyɛ Etiyoopii abiɖe ɖɩɣa taa kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa. Krɩstʋ tʋ weyi payaɣ se Filiipu yɔ, ɛnʋ sɩnɩnɩ-ɩ  nɛ ɛtɩlɩ se Yesu kɛnɩ Mesiya. Mbʋ Etiyoopii abalʋ ɛnʋ ɛkpɛlɩkɩ Masɩ taa yɔ, pitukuni ɛ-laŋɩyɛ lɛ, ɛɖʋ ɛ-taa se ɛɖɔŋ pɩ-yɔɔ. Pɩ-yɔɔ ɛtɔm se ɛsɔɔlaa se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm.—Tʋma Labʋ 8:26-36.

2. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋmaɣzɩ lɩm mɩyɩsʋʋ sɔnzɩ yɔɔ camɩyɛ?

2 Pɩtɩla Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ sɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpɛlɩkɩ takayaɣ kanɛ ka-ñʋŋ weyi ɩɖɛwa yɔ, camɩyɛ . Ye mbʋ, ña ɖɔɖɔ pɩtalaa se ŋpɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ɛbɛ ɖaŋɩɣ-m se pamɩyɩsɩ-m lɩm?’ Lɛɛlɛɛyɔ ŋkpɛlɩkaa nɛ ŋtɩlɩ wezuu maatɛŋ lidaʋ ŋgʋ Bibl haɣ yɔ. (Natʋ 21:3, 4) Ŋkpɛlɩkaa nɛ ŋtɩlɩ ɖɔɖɔ mbʋ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ nɛ sɩɖaa fezuu lidaʋ tɔm. (Eklesɩyastɩ 9:5; Yohanɛɛsɩ 5:28, 29) Pɩtɩla ŋtɛm paɣzʋʋ wobu Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi nɛ ŋna ña-maɣmaɣ se pɛsɛɣ Ɛsɔ nɛ toovenim. (Yohanɛɛsɩ 13:35) Halɩ pɩtɔma yɔ, ña nɛ Yehowa Ɛsɔ mɩ-taabalɩyɛ paɣzɩ cɛyɩsʋʋ.

3. (a) Paɣtʋ ndʋ Yesu ɖʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa? (b) Ɛzɩma pamɩyɩsɩɣ ɛyʋ lɩm?

3 Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ sɛʋ? Yesu kaaheyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se: “Iwolo ajɛɛ kpeekpe taa ɛyaa cɔlɔ nɛ ɩla nɛ papɩsɩ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa, nɛ [ɩmɩyɩsɩ-wɛ lɩm].” (Maatiyee 28:19, ABT) Yesu yeba nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm se pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ. Pamɩyɩsaɣ-ɩ lɩm lɛ, patɩmɩzɩ ɛ-yɔɔ lɩm kɩmɩzʋʋ yaa patɩkpaɣ lɩm nɛ papɩyɩ ɛ-ñʋʋ taa. (Maatiyee 3:16) Hela yɔɔdaɣ taa ye pɔtɔm se “pamɩyɩsɩ ɛyʋ lɩm” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se petisi-i lɩm tɛɛ. Pɩ-yɔɔ lɛ, ye pamɩyɩsɩɣ ɛyʋ lɩm yɔ, pɩwɛɛ se petisi-i lɩm tɛɛ ɛ-tɩŋa.

4. Lɩm mɩyɩsʋʋ wɩlɩɣ we?

4 Mba pa-tɩŋa payɩ pɔsɔɔlaa se pa nɛ Yehowa paɖʋ taabalɩyɛ yɔ, pʋpɔzaa se pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm. Lɩm mɩyɩsʋʋ sɔnzɩ wɩlɩɣnɩ ɛyaa se ŋsɔɔlaa se ŋsɛɛ Ɛsɔ. Pɩwɩlɩɣ se Yehowa sɔɔlɩm labʋ kɛdɩnɩ-ŋ. (Keɣa 39:8, 9) Ɛlɛ pʋcɔ  nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm lɛ, pʋpɔzaa se ŋla nabʋyʋ.

PƲPƆZƖ TƖLƖTƲ NƐ TISUU

5. (a) Ɛbɛ pʋpɔzaa se ŋcalɩ labʋ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm? (b) Ɛbɛ yɔɔ kediɣzisi wobu cɛyaa?

5 Ŋtɛm paɣzʋʋ labʋ mbʋ pʋpɔzaa se ɛyʋ ɛla kajalaɣ ɖeɖe nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ŋwɛɛ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl se ŋtɩlɩ Yehowa Ɛsɔ nɛ Yesu Krɩstʋ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 17:3.) Ɛlɛ mbʋ ŋtɛm kpɛlɩkʋʋ yɔ, pɩtɩmaɣ. Krɩstʋ mba ñɩnɩɣ se “[patɩlɩ Ɛsɔ] sɔɔlɩm kpayɩ kpayɩ.” (Koloosi 1:9) Ye ŋwoki Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm kpayɩ kpayɩ. Pɩcɛyaa se ŋwoki kediɣzisi nzɩ. (Ebree 10:24, 25) Kediɣzisi wobu ɖoŋ ɖoŋ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ pɩkɩlɩ.

Pɩcɛyaa se ŋtɩlɩ Ɛsɔtɔm camɩyɛ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm

6. Bibl wɩlɩtʋ ndʋ pʋpɔzaa se ŋtɩlɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm?

6 Toovenim, pɩtɩpɔzɩ se ŋtɩlɩ Bibl taa tɔm tɩŋa payɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Etiyoopii abalʋ kaasɩm Bibl taa tɔm pazɩ, ɛlɛ pɩɩpɔzaa se pasɩnɩ-ɩ nɛ ɛnɩɩ Masɩ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa. (Tʋma Labʋ 8:30, 31) Ña ɖɔɖɔ, pɩkazɩ tɔm sakɩyɛ se ŋkpɛlɩkɩ. Toovenim taa lɛ, ŋŋkaɣ tɩlʋʋ tɔm tɩŋa Ɛsɔ yɔɔ. (Eklesɩyastɩ 3:11) Ɛlɛ, pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm lɛ, pʋpɔzaa se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Bibl kajalaɣ wɩlɩtʋ. (Ebree 5:12) Wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ yɔ: Mbʋ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ, mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ hɩɖɛ nɛ e-Kewiyaɣ pɔ-tɔm cɛyaa yɔ.

7. Ðoŋ weyi pʋpɔzaa se Bibl kpɛlɩkʋʋ ɛwɛnɩ ñɔ-yɔɔ?

7 Ɛlɛ tɩlɩtʋ yeke tɩmaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye “tisuu ɛfɛyɩ kɔyɔ, pɩɩsaŋ [Ɛsɔ] ɖenuu.” (Ebree 11:6) Bibl yɔɔdʋʋ se Kɔrɛntɩ tɛtʋ taa ɛyaa nabɛyɛ nɩ tɔm ndʋ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa susaɣ yɔ lɛ, “petisi nɛ peyele se [pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm].” (Tʋma Labʋ 18:8) Mbʋ ɖɔɖɔ pʋmʋnaa se Bibl kpɛlɩkʋʋ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtisi se Bibl lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na. Pʋpɔzʋʋ se Bibl kpɛlɩkʋʋ ɛsɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋwɛɛnɩ tisuu tamaɣ  ŋga Ɛsɔ laba yɔ, kɔ-yɔɔ nɛ ŋwɛɛnɩ tisuu se Yesu kɩlaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩya ña-ñʋʋ.—Yozuwee 23:14; Tʋma Labʋ 4:12; 2 Timootee 3:16, 17.

HEYI LALAA BIBL TAA TOOVENIM TƆM

8. Ɛbɛ kaɣ-ŋ tuzuu nɛ ŋheyi lalaa tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ?

8 Ñe-tisuu kaapaɣlɩɣ lɛ, ŋkaɣ naʋ se pɩwɛ kaɖɛ se ŋsɩɩ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkaa yɔ ña-tɩ. (Yeremii 20:9) Pɩkaɣ-ŋ selituu se ŋheyi lalaa Ɛsɔ nɛ ɛ-tamaɣ pɔ-tɔm.—Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 4:13.

Tisuu kaɣ-ŋ tuzuu nɛ ŋsusi tɔm ndʋ ŋtisiɣ tɩ-yɔɔ yɔ

9, 10. (a) Mba ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpaɣzɩ Bibl toovenim tɔm susuu? (b) Ye ŋsɔɔlaa se ña nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa isusi tɔm samaɣ taa yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla?

9 Kajalaɣ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpaɣzɩ heyuu Bibl taa toovenim tɔm ña-ñɩma, ña-taabalaa, ñɔ-cɔlɔ ñɩma nɛ ña-tʋmɩyɛ taa mba. Pɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa lɛ, pɩtɩla ñe-liu kaɣ wɛʋ se ña nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa isusi tɔm. Ðɩnɛ ɛlɛ, ña-laŋɩyɛ ɛtaalɩɩ, yɔɔdɩnɩ Aseɣɖe Tʋ weyi ña nɛ ɩ ɩwɛɛ nɛ ɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ. Ye pɩlaba se ŋmʋnaa se ŋsusi tɔm samaɣ taa yɔ, peyeki nɛ ña nɛ ña-wɩlɩyʋ ɩkatɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa naalɛ.

10 Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba pɔcɔŋnɩ Ɛsɔ ewiɖe yɔɔ yɔ, pa-taa nabɛyɛ camɩyɛ. (Tʋma Labʋ 20:28; 1 Pɩyɛɛrɩ 5:2, 3) Ye ɛzʋtʋyaa mba panawa se ŋnɩ Bibl wɩlɩtʋ kajalaɣ ñɩndʋ taa camɩyɛ nɛ ŋtisiɣ tɩ-yɔɔ nɛ ñe-wezuu caɣʋ wɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ Ɛsɔ paɣtʋ, nɛ ŋsɔɔlɩ toovenim se ŋpɩsɩɣ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ pahaɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋpɩsɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuyu patɩmɩyɩsɩtɩ-m lɩm nɛ ŋpaɣzɩ samaɣ taa tɔm susuu.

11. Kɩlɛɣzʋʋ ŋgʋ pʋpɔzʋʋ se nabɛyɛ ɩla pʋcɔ nɛ papaɣzɩ samaɣ taa tɔm susuu?

11 Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla ɖɔɖɔ se ɛzʋtʋyaa naʋ taa lɛ, pʋpɔzʋʋ-ŋ se ŋlɛɣzɩ ñe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ yaa ña-lakasɩ nasɩyɩ pʋcɔ nɛ ŋpaɣzɩ samaɣ taa tɔm susuu. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ se ŋwɛnɩ mɛsaɣ tɛɛ lakasɩ nasɩyɩ.  Pɩ-yɔɔ lɛ, pʋcɔ nɛ ŋpɔzɩ nɛ paha-ŋ nʋmɔʋ nɛ ŋpɩsɩ tɔm susuyu patɩmɩyɩsɩtɩ-m lɩm lɛ, pʋpɔzʋʋ se ŋyele kɩwɛɛkɩm sɔsɔm ɛzɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ, sʋlʋm kpaŋʋʋ nɛ tabakʋʋyaɣ ñɔʋ.—Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 6:9, 10; Galaatɩ 5:19-21.

KPIÐI NƐ ŊLƐƔZƖ ÑE-WEZUU CAƔƲ

12. Ɛbɛ yɔɔ kpiɖuu cɛyaa?

12 Pʋpɔzʋʋ se ŋɖaɣnɩ nɩŋgbanzɩ nasɩyɩ kpɛzʋʋ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Apostoloo Pɩyɛɛrɩ tɔm se: “Ɩla kʋñɔŋ nɛ ɩpɩsɩ mɩ-laŋa nɛ pikpizi mɩ-taa kɩwɛɛkɩm.” (Tʋma Labʋ 3:19) Pɔtɔm se ɛyʋ ɛla kʋñɔŋ cɩnɛ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ekpiɖi siŋŋ mbʋ ɛɛlaba yɔ, pɩ-yɔɔ. Toovenim, ye ɛyʋ ɛɛcaɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ yɔ, pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se ekpiɖi. Ɛlɛ paa ɛyʋ kaacaɣ wezuu ŋgʋ kɩtʋʋzɩ pazɩ yɔ, pɩcɛyaa se ekpiɖi ɖɔɖɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa kpeekpe kɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa nɛ pʋpɔzʋʋ se Ɛsɔ ekpeɣ-wɛ pa-kɩwɛɛkɩm. (Roma 3:23; 5:12) Pʋcɔ nɛ ŋpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ lɛ, ŋtaatɩlɩ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm kɛnaa yɔ. Ye mbʋ, ɛzɩma ñe-wezuu caɣʋ pɩzaɣ se kɩwɛɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ɛ-sɔɔlɩm mbʋ? Ye mbʋ pɩcɛyaa se ŋkpiɖi.

13. Ɛbɛ wezuu caɣʋ lɛɣzʋʋ kɛwa?

13 Kpiɖuu wayɩ lɛ, pʋpɔzʋʋ se ŋlɛɣzɩ wezuu caɣʋ yaa ‘ŋpɩsɩ ña-laŋɩyɛ.’ Kpiɖuu yeke tɩmaɣ. Pʋpɔzʋʋ se ŋyele wezuu ŋgʋ ŋcakaɣ ɖooo yɔ nɛ ŋma ña-laŋɩyɛ taa se kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ŋlakɩ mbʋ pʋtʋʋzɩ Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ. Pʋpɔzʋʋ se ŋkpiɖi nɛ ŋlɛɣzɩ ñe-wezuu caɣʋ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm.

TƖ-HAƲ

14. Nɩŋgbaŋaɣ sɔsɔɔ ŋga pʋpɔzʋʋ-ŋ se ŋkpɛzɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm?

14 Pʋpɔzʋʋ se ŋkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ ɖɔɖɔ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Pɩwɛɛ se ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa Ɛsɔ.

Ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha Ɛsɔ adɩma taa yaa we?

15, 16. Tɩ-haʋ Ɛsɔ tɔbʋʋ lɛ suwe? Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛha ɛ-tɩ Ɛsɔ?

 15 Kɩyakʋ ŋgʋ ŋkɛyɩɣ ña-tɩ se ŋha Yehowa Ɛsɔ yɔ, ŋlakɩ adɩma siŋŋ nɛ ŋheyi-i se kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, e-yeke koŋ ŋsɛɣ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:15) Ɛlɛ, ɛbɛ yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha Ɛsɔ mbʋ? Pɩsa nɛ ɖicosi lɛ, maɣzɩ se evebu nɔɔyʋ paɣzɩ ɖanʋʋ pɛlɛ nɔɔyʋ. Ɛtɩlɩɣ pɛlɛ ɛnʋ nɛ pʋɖɔʋ nɛ ɛnaɣ se ɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ siŋŋ lɛ, ɛkaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ nɛ pɩkɩlɩ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛkaɣ pɛlɛ ɛnʋ ɛ-yɔɔ pɔzʋʋ. Toovenim nesi ɖɔkʋʋ wayɩ ɛ-sʋʋtʋ kaɣ ɖɔʋ pɩkɩlɩ. Ɛlɛ sɔɔlɩm mbʋ ɛwɛna yɔ, pɩkaɣ-ɩ tuzuu se ɛkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ sɔsɔɔ ŋga.

16 Alɩwaatʋ ndʋ ŋtɩlɩɣ Yehowa nɛ ŋsɔɔlɩ-ɩ pɩkɩlɩ yɔ, ŋkaɣ ñɩnʋʋ se ŋsɛɛ-ɩ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim. Weyi ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ wayɩ tɩŋʋʋ yɔ, pʋpɔzʋʋ se “ekizi ɛ-tɩ.” (Maarkɩ 8:34) Ye ɖɩñakɩ pana se ɖɔ-sɔɔlɩm yaa mbʋ mbʋ ɖɩñɩnɩɣ yɔ, pɩtaaɖɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩña Ɛsɔ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim yɔ, pʋbʋ lɛ ɖikizi ɖa-tɩ lɛ. Ye mbʋ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm lɛ, pʋpɔzʋʋ se ñe-wezuu caɣʋ taa ŋka ña-ñʋʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ yɔɔ na.—Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 4:2.

SƆƆNDƲ ƐTAAKPA-Ŋ SE PIITUULI-Ŋ

17. Pɩtɩla ɛbɛ yɔɔ nabɛyɛ ɩɩcaɣ pa-tɩ haʋ Ɛsɔ?

17 Nabɛyɛ ɩɩcaɣ pa-tɩ haʋ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ nɛ nɩŋgbaŋaɣ sɔsɔɔ ŋga kɛ-kpɛzʋʋ. Pɩtɩla peseɣ sɔɔndʋ se paha pa-tɩ Ɛsɔ yɔ, paakɔɔ nɛ palabɩ-ɩ akɔnta mbʋ mbʋ palakɩ pʋwayɩ yɔ, pɩ-yɔɔ. Pamaɣzɩɣ se pɩkɩlɩɣ ɖeu se pataaha pa-tɩ Ɛsɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩɩkɔɔ nɛ pituuli-wɛ nɛ pala kɩwɛɛkɩm nɛ paɖʋ Yehowa ɖɩwɩzɩyɛ.

18. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋha ña-tɩ Yehowa?

18 Ŋkpɛlɩkaa nɛ ŋtɩlɩ Yehowa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋcaɣ wezuu ŋgʋ kɩwɩlɩɣ se ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha-ɩ  yɔ. (Eklesɩyastɩ 5:4) Pɩtʋʋ fɛyɩ, ŋhaɣ ña-tɩ Ɛsɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ŋkaɣ ñaɣʋ pana se “ŋwɛɛnɩ wezuu ŋgʋ kɩmʋnɩ Kɩbaɣlʋ nɛ kiɖeni-i pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ.” (Koloosi 1:10) Ye ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, ɛ-sɔɔlɩm labʋ ɛɛkaɣ-ŋ wɛʋ kaɖɛ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋtisiɣ apostoloo Yohanɛɛsɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Mbʋ yɔ Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ se: Pɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ. Nɛ ɛ-paɣtʋ fɛyɩ yuŋ.”—1 Yohanɛɛsɩ 5:3.

19. Ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ŋ se ŋha ña-tɩ Ɛsɔ?

19 Pɩtɩcɛyɩ se ŋwɛɛ pilim pʋcɔ nɛ ŋha ña-tɩ Ɛsɔ. Yehowa ɛɛpɔzʋʋ-ŋ se ŋla mbʋ ŋŋpɩzɩɣ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɩm ño-ɖoŋ tɩnaɣ. (Keɣa 102:13) Ɛsɔɔlaa se ŋla ɛ-sɔɔlɩm nɛ ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ. (Kalɩ Izaayii 41:10.)  Taapɩtɩ kpa se ye ŋta-ɩ liu nɛ ña laŋɩyɛ tɩŋa yɔ, “ɛ-maɣmaɣ ɛkaɣ ña-naataŋ wɩlʋʋ nʋmɔʋ.”—Aduwa 3:5, 6.

YELE NƐ PAMƖYƖSƖ-Ŋ LƖM NƐ PƖWƖLƖ SE ŊHA ÑA-TƖ ƐSƆ

20. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se lalaa ɩtɩlɩ se ŋha ña-tɩ Ɛsɔ?

20 Maɣzɩ tɔm ndʋ ɖɩtɛm tɩ-taa tazʋʋ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋha ña-tɩ Yehowa adɩma taa. Mba patɩŋa pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ toovenim taa yɔ, pʋpɔzʋʋ se  pa-taa paa weyi lɛ “ɛyɔɔdɩnɩ ɛ-nɔɔ [ɛyaa tɩŋa ɛzɩdaa nɛ Ɛsɔ] ya ɛ-ñʋʋ.” (Roma 10:10, ABT) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyɔɔdɩnɩ ñɔ-nɔɔ ɛyaa tɩŋa ɛzɩdaa?

Lɩm mɩyɩsʋʋ wɩlɩɣ se ŋpim wezuu ŋgʋ ŋcakaɣ yɔ nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pefezi-ŋ se ŋla Ɛsɔ sɔɔlɩm

21, 22. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋyɔɔdɩnɩ ñɔ-nɔɔ “ɛyaa tɩŋa ɛzɩdaa” ñe-tisuu tɔm?

21 Wolo ŋheyi ñɛ-ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tʋmɩyɛ kpɛndɩyʋ se ŋsɔɔlaa se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Eyeki nɛ ña nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nabɛyɛ ɩtazɩ Bibl wɩlɩtʋ natʋyʋ taa. Ye ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba panawa se ŋmʋnaa yɔ, peyeki nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm kigbeɣluu ŋgʋ kɩkɔŋ pʋwayɩ yɔ, kɩ-taa. * Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pʋcɔ nɛ pala lɩm mɩyɩsʋʋ sɔnzɩ lɛ, pɔyɔɔdʋʋ tɔm natʋyʋ nɛ palɩzɩ pʋ-tɔbʋʋ. Tɔm ndʋ tɩ-wayɩ lɛ, tɔm yɔɔdɩyʋ pɔzʋʋ mba pañɩnɩɣ se pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ se pocosi tɔm pee naalɛ naayɛ yɔɔ. Peeɖe pɩhaɣ-wɛ waɖɛ se pɔyɔɔdɩnɩ nɔɔ “ɛyaa tɩŋa ɛzɩdaa” se pɛwɛnɩ tisuu.

22 Lɩm mɩyɩsʋʋ wɩlɩɣnɩ ɛyaa tɩŋa se ŋha ña-tɩ Ɛsɔ nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ŋkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ. Mba pamʋnaa yɔ, pamɩyɩsɩɣ po-tomnaɣ tɩŋa lɩm nɛ pɩwɩlɩ samaɣ se paha pa-tɩ Yehowa.

ÑA-LƖM MƖYƖSƲƲ TƆBƲƲ LƐ SUWE?

23. Pamɩyɩsɩɣ ɛyʋ lɩm “Caa nɛ Pɩyalʋ nɛ fezuu kiɖeɖeu hɩɖɛ taa” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

23 Yesu kaaheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pʋpɔzʋʋ se pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm “Caa nɛ Pɩyalʋ nɛ fezuu kiɖeɖeu hɩɖɛ taa.” (Maatiyee 28:19) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se weyi pamɩyɩsɩɣ-ɩ lɩm yɔ, etisaa se eluzuu ɛ-tɩ Yehowa nɛ Yesu pɛ-tɛɛ. (Keɣa 82:18; Maatiyee 28:18) Etisi ɖɔɖɔ mbʋ fezuu kiɖeɖeu kɛnaa yɔ nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ fezuu ŋgʋ kɩlakɩ yɔ, pɩ-yɔɔ.—Galaatɩ 5:22, 23; 2 Pɩyɛɛrɩ 1:21.

24, 25. (a) Lɩm mɩyɩsʋʋ sɩŋnɩ we? (b) Tɔm ndʋ yɔɔ pʋpɔzʋʋ se ɖicosi?

 24 Ɛlɛ, lɩm mɩyɩsʋʋ tɩkɛ lɩm tɛɛ tibu yem. Pamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm lɛ, pɩwɛ ɛzɩ ŋsɩba yaa ŋpim wezuu ŋgʋ ŋcakaɣ yɔ. Palɩzɩɣ-ŋ nɛ lɩm tɛɛ lɛ, pɩwɛ ɛzɩ pefezi-ŋ se ŋla Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ. Taasɔɔ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ maɣmaɣ ŋha ña-tɩ. Ŋtɩkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yaa ɖʋtʋ natʋyʋ yaa ɛyaa nabɛyɛ yaa ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ. Ŋhaʋ ña-tɩ Ɛsɔ nɛ pamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm yɔ, pɩwɩlɩɣ se ña nɛ Ɛsɔ ɩpaɣzɩ ɖʋʋ taabalɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ.—Keɣa 24:14.

25 Pamɩyɩsʋʋ-ŋ lɩm yɔ, pɩɩwɩlɩɣ se paa pɩɩlabɩ ɛzɩma yɔ, ŋkaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ. Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Ɩla mɩ-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ nɛ ñamtʋ ndʋ ɩñaŋnɩ tam yɔ.” (Filiipu 2:12) Lɩm mɩyɩsʋʋ wɛ ɛzɩ ɛyʋ paɣzʋʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ ɖɔm yɔ. Tɔm pɔzʋʋ yɔ: Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa? Ðɩkaɣ cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

^ tay. 21 Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣluu taa pamɩyɩsɩɣ ɛyaa lɩm pɩnzɩ tɩŋa.