Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ HIU NƐ NAALƐ

Wezuu caɣʋ ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ

Wezuu caɣʋ ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ
  • Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋpɩsɩ Ɛsɔ taabalʋ?

  • Sataŋ kʋyʋʋ Yehowa kewiyitu sɔsɔtʋ tɔɔʋ yɔɔ yɔ, ɛzɩma pitukuni-ŋ?

  • Lakasɩ nzɩ Yehowa tɩsɔɔlɩ?

  • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcaɣ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ?

1, 2. Yaa ɛyaa mba Yehowa kaalɩzaa se pɛkɛ ɛ-taabalaa yɔ, pa-taa nabɛyɛ hɩla.

ANƖ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩzɩ se ɛkɛ ña-taabalʋ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkaɣ lɩzʋʋ weyi ña nɛ ɩ mɩ-lɩmaɣza yaa mɩ-sɔɔlɩm yaa mi-wezuu caɣʋ kɛ kʋyʋmʋʋ yɔ. Nɛ weyi ɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ, ɛyɔɔdʋʋ toovenim nɛ ɛkɛ kʋjɔʋ tʋ yɔ, ɛ-tɔm kɛdɩɣnɩ-ŋ.

2 Kpaɣ ɖooo ɛjaɖɛ kiɖe tɛɛ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ sɔnɔ, Ɛsɔ lɩzɩ ɛyaa nabɛyɛ se pɛkɛ ɛ-taabalaa. Yehowa kaaya Abraham se ɛ-taabalʋ. (Kalɩ Izaayii 41:8; Yakubu 2:23.) Ɛsɔ yɔɔdaɣ Daviid tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Ɛkɛ me-liu tɛɛ ɛyʋ”, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Daviid wɛnɩ wɛtʋ ndʋ Yehowa sɔɔlaa yɔ. (Tʋma Labʋ 13:22) Yehowa kaayɔɔdɩ ɖɔɖɔ nayʋ Danɩyɛɛlɩ tɔm se ɛkɛ “ɛyʋ sɔɔlɩm tʋ.”—Danɩyɛɛlɩ 9:23.

3. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa kaalɩzɩ ɛyaa nabɛyɛ se pɛkɛ ɛ-taabalaa?

3 Ɛbɛ yɔɔ Yehowa lɩzɩ Abraham, Daviid nɛ Danɩyɛɛlɩ se pɛkɛ ɛ-taabalaa? Eeheyi Abraham se ‘ɛ-ñamtʋ yɔɔ’ ɛnʋ lɩzɩ-ɩ (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 22:18) Ye mbʋ, Yehowa ñɔtʋʋnɩ ɛyaa mba poluzuu pa-tɩ nɛ pañaŋɩ-ɩ nɛ palakɩ ɛ-sɔɔlɩm yɔ. Yehowa kaaheyi Izrayɛɛlɩ piya se: “Iwelisi mɔ-nɔɔ nɛ mɛnkɛ mɩ-Ɛsɔ nɛ ɩkɛ man-samaɣ.”  (Yeremiya 7:23) Ye ña ɖɔɖɔ ŋɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɩsɩ ɛ-taabalʋ.

YEHOWA HAƔ ÐOŊ Ɛ-TAABALAA

4, 5. Ɛzɩma Yehowa haɣ ɛ-sɛyaa ɖoŋ?

4 Maɣzɩ nɛ ŋna wazasɩ nzɩ ña nɛ Ɛsɔ mɩ-taabalɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ŋ yɔ. Bibl tɔm se Yehowa “haɣ ɖoŋ mba petisiɣ ɛ-yɔɔ nɛ pɛtɛŋ pa-taa yɔ.” (4 Awiya 16:9) Nʋmɔŋ weyi yɔɔ Yehowa pɩzɩɣ ɛtɩŋ nɛ ɛha-ŋ ɖoŋ? Pɔyɔɔdɩ nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-taa lɛɛkʋ tɔm Keɣa 31:8 taa. Peeɖe Yehowa tɔm se: “Malakɩ mawɩlɩ-ŋ nʋmɔʋ ŋgʋ ŋtɩŋ yɔ, mɔnsɔzʋʋ-ŋ lɔŋ nɛ mankandɩyɩ ñɔ-yɔɔ.”

5 Tɔm tʋnɛ titukuuni ɖa-laŋa kpem, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩwɩlɩɣ se Yehowa kandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ pɩtɩŋa pɩ-taa. Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlɩɩ takɩm taa. (Kalɩ Keɣa 54:23.) Ye mbʋ, ye ŋsɛɣ Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtaa liu ɛzɩ Keɣa maɖʋ weyi ɛtɔm se: “Mansɩ Kɩbaɣlʋ mɛ-ɛzɩdaa tam; ɛwɛ ma-nɩwaŋ yɔɔ, mbʋ mɛwɛ kaalɛyɩtʋ.” (Keɣsi 15:8; 62:8) Toovenim, Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋcaɣ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ-ɩ yɔ. Ɛlɛ Ɛsɔ koyindu nɔɔyʋ ñɩnɩɣ se ɛɖɩɣ-ŋ nʋmɔʋ nɛ ŋtaala Ɛsɔ sɔɔlɩm.

SATAŊ LƐKƖƔ ƐSƆ LIU TƐƐ

6. Tɔm ndʋ Sataŋ yɔɔdɩ ɛyaa yɔɔ?

6 Takayaɣ kanɛ ka-ñʋʋ 11 lɩzɩ ɛzɩma Sataŋ Yiliyu kʋyɩ Ɛsɔ kewiyitu tɔɔʋ yɔɔ yɔ, pɩ-taa. Tɔm ndʋ Sataŋ yɔɔdaa yɔ, tiyeki nɛ ɛyʋ maɣzɩ se Ɛsɔ kɛ cɛtɩyʋ nɛ ɛ-lakasɩ tɩtʋʋzɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, etiyele Aɖam nɛ Ɛva se palɩzɩ pa-maɣmaɣ mbʋ pɩkɛ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ. Aɖam nɛ Ɛva palabɩ kɩwɛɛkɩm nɛ pʋwayɩ pɛ-sɛyɩnaa paɣzɩ ɖɔʋ ɛjaɖɛ yɔɔ lɛ, Sataŋ tɔ se ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɛɛ Ɛsɔ nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. Ɛtɔm se: “Ye ɛyaa ɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ, pɩtɩkɛ se pɔsɔɔlɩ-ɩ na. Ye paha-m nʋmɔʋ yɔ, malakɩ nɛ pa-tɩŋa peyele Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ.” Mbʋ pɩɩtalɩ abalʋ  weyi payaɣ-ɩ se Yɔb yɔ, pɩwɩlɩɣ se Sataŋ maɣzaɣ toovenim se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla mbʋ. Anɩ payaɣ Yɔb? Nɛ ɛzɩma pɩlaba nɛ Sataŋ tɔm ndʋ titukuni-i?

7, 8. (a) Ɛzɩma Yɔb kaawɛ ndɩ nɛ ɛ-alɩwaatʋ taa ɛyaa lalaa? (b) Ɛzɩma Sataŋ ñɩnaa se ɛwɛɛkɩ Yɔb hɩɖɛ?

7 Yɔb kaacaɣʋ wezuu yɔ, pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 3 600 mbʋ yɔ. Ɛɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa yɔɔdaɣ ɛ-tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Nɔɔyʋ fɛyɩ ɛzɩ ɛnʋ yɔ, tɛtʋ yɔɔ. Ɛyʋ weyi ɛwɛ hɛɛɛ nɛ ɛwɛ siɣsiɣ nɛ ɛña-ŋ Ɛsɔ nɛ eseɣ kɩdɛkɛdɩm yɔ.” (Yɔb 1:8) Yɔb tɔm kaakɛdɩnɩ Ɛsɔ.

8 Sataŋ maɣzaɣ se pɩtɩkɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ Yɔb sɛɣaɣnɩ Ɛsɔ. Yiliyu heyi Yehowa se: “Ɛzɩ ŋtihuuzi [Yɔb] nɛ ɛ-ɖɩɣa nɛ ɛ-ñɩm kpeekpe pɔ-yɔɔ ŋcɔɔ nɛ ŋta, nɛ ŋwazɩ e-nesi tɛɛ tʋma yɔɔ nɛ ŋyele ɛ-ñɩm huu tɛtʋ yɔɔ? Ɛlɛ sezi ñe-nesi pazɩ nɛ ŋtukuni pɩtɩŋa mbʋ ɛtɩna yɔ nɛ ŋna, monɖuki se ɛtʋʋ-ŋ ñɛ-ɛzɩdaa kaɣlaa.”—Yɔb 1:10, 11.

9. Ɛzɩma Yehowa cosi Sataŋ weyi ɛlɛkaɣ e-liu tɛɛ yɔ? Ɛbɛ yɔɔ ecosi mbʋ?

9 Sataŋ lɩmaɣza taa lɛ, wazasɩ nzɩ Yɔb hiɣaa yɔ, sɩ-yɔɔ yeke ɛsɛɣaɣ Ɛsɔ. Yiliyu maɣzaɣ ɖɔɖɔ se ye patakɩ Yɔb yɔ, ɛhaɣ Ɛsɔ siɣye. Sataŋ lɛkɩ Yehowa liu tɛɛ mbʋ lɛ, ɛzɩma ɛlɛ ñalaba? Yehowa ha nʋmɔʋ Sataŋ se ɛtakɩ Yɔb mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ titukuuni mbʋ pɩwɛ Yɔb laŋɩyɛ taa yɔ. Ye patakɩ Yɔb yɔ, peeɖe pakaɣ naʋ kpayɩ se Yɔb sɔɔlɩ Ɛsɔ yaa ɛtɩsɔɔlɩ-ɩ.

PATAKƖ YƆB

10. Takɩm mbʋ talɩ Yɔb? Nɛ ɛzɩma ɛlaba?

10 Pʋwayɩ lɛ, Sataŋ takɩ Yɔb hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Kajalaɣ lɛ, pamɩlɩ Yɔb kpɩna naayɛ nɛ pakʋ lɛɛna. Pakʋ ɖɔɖɔ ɛ-lɩmɖʋyaa sakɩyɛ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Yɔb sʋ kʋñɔŋ taa. Ɛlɛ kʋñɔŋ sɔsɔʋ lɛɛkʋ talɩ Yɔb alɩwaatʋ ndʋ helim sɔsɔm nabʋyʋ kɔm nɛ pɩkʋ e-piya hiu yɔ. Paa kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩɩtalɩ Yɔb yɔ, “Yɔb tɩyɔɔdɩ kɩmɛlɛndʋ tɔm natʋyʋ kaaʋ Ɛsɔ yɔɔ.”—Yɔb 1:22.

11. (a) Ɛzɩma Sataŋ ñɩnɩ nabʋlɛ ɖeɖe se ɛwɛɛkɩ Yɔb hɩɖɛ? Nɛ ɛzɩma Yehowa cosi pɩ-yɔɔ? (b) Yɔb hɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ lɛ, ɛbɛ ɛlaba?

 11 Sataŋ tɩsɩɩnɩ peeɖe. Ɛmaɣzaa se ye Yɔb elesi ɛ-ñɩm, ɛ-lɩmɖʋyaa nɛ e-piya nɛ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ yɔ; pɩtɩla kʋdɔŋ taa lɛ, ɛhaɣ Ɛsɔ siɣye. Yehowa ha ɖɔɖɔ Sataŋ nʋmɔʋ nɛ ɛla nɛ Yɔb hɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ, kɩwɛ kʋzɔɔtʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ paa mbʋ Yɔb tilesi tisuu mbʋ ɛwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ. Halɩ Bibl ñɔtɔŋ se: “Pɩtɩŋa pɩ-taa mbʋ yɔ, Yɔb tɩla kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ nɛ ɛ-nzʋlʋmɩyɛ.”—Yɔb 2:10.

Yɔb hiɣ kɩhɛyʋʋ e-siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ

12. Ɛzɩma Yɔb lakasɩ wɩlaa se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ?

12 Yɔb taana se Sataŋ labɩna nɛ ɛwɛɛ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩ-taa. Ɛtaatɩlɩ se Sataŋ wɛna nɛ ɛkʋyʋʋ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ; pɩ-yɔɔ ɛmaɣzaa se Ɛsɔ yebina nɛ ɛwɛɛ tɩlasɩ nzɩ sɩ-taa. (Yɔb 6:4; 16:11-14) Paa mbʋ, ɛɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ Yehowa ɛzɩdaa. Yɔb ɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ pɩwɩlɩ se Sataŋ maɣzʋʋ se Yɔb ɛɛsɛɣ Ɛsɔ nɛ laŋɩyɛ pilim yɔ, pɩkɛ cɛtɩm!

13. Yɔb siɣsiɣ wɛtʋ ha Ɛsɔ nʋmɔʋ se ɛla we?

13 Yɔb siɣsiɣ wɛtʋ ha Yehowa nʋmɔʋ se ɛpɩzɩ nɛ ecosi camɩyɛ Sataŋ weyi ɛlɛkaɣ e-liu tɛɛ yɔ. Toovenim, Yɔb kaakɛ Yehowa taabalʋ nɛ Ɛsɔ hɛyɩ-ɩ ɖɔɖɔ e-siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ.—Yɔb 42:12-17.

ƐZƖMA TƆM NDƲ TITUKUUNI-Ŋ YƆ

14, 15. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se ndʋ Sataŋ maɣzaɣ Yɔb yɔɔ yɔ, titukuuni ɛyaa tɩŋa?

14 Sataŋ kaayɔɔdʋʋ cɩŋgɩlɩm wɛtʋ tɔm ndʋ yɔ, pɩtɩkɛ Yɔb yɔɔ yeke ɛmaɣzaɣ. Titukuuni-ŋ ɖɔɖɔ. Aduwa 27:11 wɩlɩɣ se pɩkɛ toovenim. Peeɖe Yehowa tɔŋ se: “Man-pɩyalʋ ka ñʋʋ nɛ lɔŋ nɛ man-taa la leleŋ nɛ manpɩzɩ mankalɩ weyi ɛtʋʋ-m yɔ.” Yɔb sɩba nɛ pɩla pɩnzɩ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ pama tɔm pee anɛ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se halɩ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, Sataŋ wɛɛ nɛ ɛlɛkɩɣ Yehowa liu tɛɛ nɛ ɛwɛɛkɩɣ Yehowa sɛyaa hɩla. Toovenim taa, ye ɖɩcakɩ  wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Yehowa yɔ, pɩsɩɣna nɛ pocosi Sataŋ weyi ɛcɛtɩɣ tɔm yɔ. Mbʋ yekina nɛ ɖɩla nɛ Yehowa taa wɛɛ leleŋ. Ŋmaɣzɩɣ suwe? Pɩlakɩ-ŋ leleŋ kpem se ŋpɩzɩ nɛ ŋsɩna nɛ pocosi Yiliyu cɛtɩm tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ?

15 Tɔzɩ se Sataŋ yɔɔdaa se: “Ɛyʋ cɛlɩɣ pɩtɩŋa mbʋ ɛwɛna yɔ, e-wezuu yɔɔ.” (Yɔb 2:4) Sataŋ yɔɔdʋʋ se “ɛyʋ” yɔ, ɛñɩnaɣ se ɛwɩlɩ kpayɩ se ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, pɩtɩkɛ Yɔb yeke titukuuna, ɛlɛ titukuuni ɛyaa tɩŋa. Tɔm tʋnɛ tɩcɛyaa. Sataŋ tɔŋ se ña ɖɔɖɔ ña-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ tɩkɛ toovenim mbʋ Ɛsɔ ɛzɩdaa. Yiliyu sɔɔlaa se kaɖɛ ɛtalaa lɛ, ŋyele Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm nɛ ŋyele ɖɔɖɔ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ ɖɔkʋʋ. Ɛzɩma Sataŋ pɩzɩɣ nɛ etuzi-ŋ nɛ ŋla mbʋ?

16. (a) Nʋmɔŋ weyi yɔɔ Sataŋ tɩŋɩɣna nɛ etuzuu ɛyaa se paha Ɛsɔ siɣye? (b) Ɛzɩma Yiliyu pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ɛwabɩ-ɖʋ?

16 Ɛzɩ ɖɩɩtɛm naʋ ñʋʋ 10 taa yɔ, Sataŋ tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ etuzuu ɛyaa se paha Ɛsɔ siɣye. Nabʋyʋ taa “ɛmʋʋdʋʋ ɛzɩ mʋʋzʋʋ yɔ, nɛ ɛñɩnɩɣ se ehiɣ nɔɔyʋ nɛ ɛtɔɔ.” (1 Pɩyɛɛrɩ 5:8) Sataŋ ɖoŋ taa lɛ, ña-taabalaa yaa ña-ñɩma nɛ yaa ɛyaa lalaa pɩzɩɣ nɛ pañɩkɩɣ nɔ-yɔɔ se ŋyele Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ kɩ-paɣtʋ yɔɔ ɖɔm. * (Yohanɛɛsɩ 15:19, 20) Nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ, “Sataŋ maɣmaɣ cɛtɩɣ se ɛkɛ mintʋsʋʋ tɛ tiyiyu.” (2 Kɔrɛntɩ 11:14) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Yiliyu pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ ajitu yɔɔ nɛ epeɣzi-ŋ nɛ ŋyele caɣʋ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ laŋwɛɛkɩyɛ yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɛla nɛ ŋmaɣzɩ se ñɔ-tɔm ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ. (Aduwa 24:10) Paa ɛwɛɛ “ɛmʋʋdʋʋ ɛzɩ mʋʋzʋʋ” yaa ɛlakɩ ɛzɩ “mintʋsʋʋ tɛ tiyiyu” yɔ, Sataŋ lɩmaɣza kɛ kʋyʋmɛɛ na: Ɛtɔŋ se ŋwɛ  kʋñɔŋ yaa takɩm taa yɔ, ŋŋtasɩɣ sɛʋ Ɛsɔ. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ɛkɛ cɛtɩyʋ, nɛ ña ñɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ Ɛsɔ ɛzɩdaa ɛzɩ Yɔb yɔ?

YEHOWA PAƔTƲ YƆƆ ÐƆM

17. Ɛbɛ yɔɔ kpem pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ?

17 Ye ŋcakɩ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pʋbʋ lɛ ŋwɩlɩɣ se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ. Ye mbʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla? Bibl cosaa se: “Ŋkɔsɔɔlɩ Kɩbaɣlʋ ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim nɛ ñe-ciyam pilim nɛ ño-ɖoŋ pilim.” (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:5) Sɔɔlɩm mbʋ ŋsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pɩwɛɣ nɛ pɩpaɣlɩɣ lɛ, pɩkaɣ-ŋ kɛdɩnʋʋ se ŋla mbʋ Ɛsɔ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ pɩkɩlɩ. Apostoloo Yohanɛɛsɩ mawa se: “Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ: Pɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ.” Ye ŋsɔɔlɩ Yehowa nɛ ña-laŋɩyɛ pilim yɔ, ŋkaɣ ɖiɣzinuu se “ɛ-paɣtʋ fɛyɩ yuŋ.”—1 Yohanɛɛsɩ 5:3.

18, 19. (a) Paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋ-ɖʋ? (Cɔnɩ aɖakaɣ  Kizi mbʋ Yehowa paɖɩɣ yɔ.) (b) Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtɔŋ se Ɛsɔ ɛɛpɔzʋʋ-ɖʋ mbʋ pɩkɩlɩ-ɖʋ kaɖɛ yɔ?

18 Paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋwa? Paɣtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ tukuuni ɖɔnɛ nɖɩ pɩtɩmʋna se ɖɩɖɔ yɔ. Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ 122 yɔɔ nɛ payaɣ-kɛ se “ Kizi Mbʋ Yehowa Paɖɩɣ yɔ” ka-taa nɛ ŋna. Ŋnaɣ ɖɔnɛ nɖɩ Bibl tɔŋ kpayɩ se ɖɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Ŋcalɩɣ kalʋʋ lɛ, pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ lakasɩ nzɩ sɩ-taa nasɩyɩ tɩkɛ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm. Ɛlɛ, ye ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ masɩ nzɩ pama sɩ-cɔlɔ yɔ, sɩ-yɔɔ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkaɣ naʋ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Yehowa paɣtʋ taa yɔ. Pɩtɩla, pɩkaɣ-ŋ wɛʋ kaɖɛ pɩdɩɩfɛyɩ se ŋlɛɣzɩ ña-lakasɩ. Ɛlɛ, ye ŋcakɩ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, ŋkaɣ hiɣu taa leleŋ nɛ koboyaɣ sɔsɔɔ. (Izaayii 48:17, 18) Nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcaɣ wezuu ŋgʋ. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtɔŋ mbʋ?

19 Yehowa ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ-ɖʋ se ɖɩla mbʋ ɖɩɩpɩzɩɣ yɔ kpa. (Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 30: 11-14.) Ɛsɩm ɖo-ɖoŋ kamaɣ nɛ ɖɛ-ɛjandʋ nɛ pɩkɩlɩ ɖa-maɣmaɣ. (Keɣa 102:14) Pɩtasɩ lɛ, Yehowa pɩzɩɣ ɛha-ɖʋ ɖoŋ nɛ ɖɩla ɛ-sɔɔlɩm. Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Ɛsɔ cakɩ ɛ-tɔm yɔɔ. Ɛɛkaɣ haʋ nʋmɔʋ se pɩcɛzɩ-mɩ nɛ pɩɖɛɛ mi-ɖoŋ yɔɔ. Cɛzɩm kɔŋ lɛ, ɛhaɣ-mɩ lɔŋ nɛ ɖoŋ se ɛwa-pʋ.” (1 Kɔrɛntɩ 10:13) Pɩsa nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ lɛ, halɩ Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛha-ŋ “ɖoŋ sɔsɔŋ.” (2 Kɔrɛntɩ 4:7, ABT) Pɔɔlɩ ɖɔkɩ ɛ-tɩ takɩm sakɩyɛ taa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛtɔ se: “Manpɩzɩɣ pɩtɩŋa payɩ, Weyi ɛsɔzʋʋ-m ɖoŋ yɔ, ɛ-yɔɔ.”—Filiipu 4:13.

 ÐƖWƐƐNƖ WƐTƲ KƖBANDƲ NDƲ TƖKƐDƖNƖ ƐSƆ YƆ

20. Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩwɛɛ se ŋkpɛlɩkɩ? Ɛbɛ yɔɔ tɩcɛyaa?

20 Toovenim taa lɛ, mbʋ Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ yɔ, pi-kizuu tɩmaɣ. Ye ŋñɩnɩɣ se ñɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pʋpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se ŋsɔɔlɩ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ. (Roma 12:9) Ŋsɔɔlɩ ɛyaa mba pa-lɩmaɣza, pɔ-sɔɔlɩm nɛ pe-wezuu caɣʋ kɛdɩnɩ-ŋ yɔ, yaa we? Yehowa ɖɔɖɔ. Ye mbʋ ñaɣ pana nɛ ŋsɔɔlɩ mbʋ pɩkɛdɩnɩ Yehowa yɔ. Pɔyɔɔdɩ mbʋ mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ pɩ-tɔm natʋyʋ Keɣa 14 taa. Peeɖe pama mba Ɛsɔ ñɩnɩɣ se pɛkɛ ɛ-taabalaa yɔ, pɔ-tɔm. (Kalɩ Keɣa  15:1-5.) Yehowa taabalaa wɛnɩ lakasɩ nzɩ Bibl yaɣ se “fezuu lakasɩ” yɔ. Lakasɩ nzɩ yɔ: “Sɔɔlɩm, leleŋ, laŋhʋlʋmɩyɛ, laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ, camɩyɛ labʋ, . . . wazʋʋ, tisuu, hɛɛɛ wɛtʋ, tɩ-ɖɔkʋʋ.”—Galaatɩ 5:22, 23.

21. Ɛbɛ sɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ?

21 Bibl kalʋʋ nɛ kɩ-kpɛlɩkʋʋ ɖoŋ ɖoŋ sɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩkɛdɩnɩ Yehowa yɔ. Nɛ ye ŋwɛɛ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm kɛnaa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ña-lɩmaɣza la kʋyʋmɛɛ nɛ ɛ-lɩmaɣza. (Izaayii 30:20, 21) Sɔɔlɩm mbʋ ŋwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ pɩwɛɣ nɛ pɩkpaɣ ɖoŋ lɛ, ŋkaɣ ñɩnʋʋ se ŋcaɣ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ pɩkɩlɩ.

22. Ye ŋcaɣ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, ɛbɛ lɩɣ-ŋ pɩ-taa?

22 Ye ŋcaɣ se ñɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Yehowa yɔ, pʋpɔzʋʋ se ŋñaɣ pana. Bibl kpaɣ ñe-wezuu caɣʋ lɛɣzʋʋ nɛ kɩmaɣzɩnɩ ŋhɔzʋʋ ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ se ŋsuu ɛyʋtʋ kɩfatʋ yɔ. (Koloosi 3:9, 10) Keɣa maɖʋ yɔɔdɩ Yehowa paɣtʋ tɔm nɛ ɛtɔ se: “Tɩ-ɖɔkʋʋ wɛ-ɩ kɛzɛɣa pɩŋŋ.” (Keɣa 18:12) Ña ɖɔɖɔ ŋkaɣ ɖiɣzinuu se Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ wɛnɩ kɛzɛɣa siŋŋ. Ye ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, ŋhaɣ-ɩ waɖɛ se ecosi Sataŋ weyi ɛlɛkɩɣ e-liu tɛɛ yɔ nɛ Yehowa taa lakɩ leleŋ ɖɔɖɔ!

^ tay. 16 Ðɩɩñɩnɩɣ yɔɔdʋʋ se mba pakaɖɩɣnɩ-ŋ yɔ, Sataŋ sʋnɩ pa-taa nɛ etuzuu-wɛ se pala mbʋ. Ɛlɛ, Sataŋ kɛnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-ɛsɔ nɛ ɛjaɖɛ kpeekpe wɛ e-ɖoŋ taa na. (2 Kɔrɛntɩ 4:4; 1 Yohanɛɛsɩ 5:19) Ye mbʋ, ŋcakɩ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, sakɩyɛ ɩɩsɔɔlʋʋ-ŋ, nɛ nabɛyɛ kaɣ-ŋ kaɖɩnʋʋ.