Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖSƆZƖTƲ

Yesu Krɩstʋ kɛnɩ Mesiya weyi paayɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ

Yesu Krɩstʋ kɛnɩ Mesiya weyi paayɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ

YEHOWA tɩŋnɩ e-fezuu yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ nayaa sakɩyɛ se pama Mesiya weyi ɛkaɣ ɛyaa ñʋʋ yabʋ yɔ, ɛ-lʋlʋʋ, ɛ-tɔm susuu nɛ ɛ-sɩm pɔ-tɔm. Yehowa yeba se pama tɔm ndʋ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ weyi ɛkaɣ kɛʋ Mesiya yɔ. Bibl taa natʋ tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa tɩlabɩ Yesu yɔɔ. Ye ŋna ɛzɩma natʋ tɔm ndʋ tɩkɔm pɩ-taa ɖeyi ɖeyi yɔ, pɩlakɩ-ŋ piti. Pɩsa nɛ ɖɩnɩɩ natʋ tɔm  ndʋ tɩyɔɔdɩ Mesiya lʋlʋʋ nɛ ɛ-pɩjatʋ pɔ-tɔm yɔ, tɩ-taa camɩyɛ lɛ, yele ɖɩkpaɣ tɩ-taa kɩɖaŋ nɩɩyɩ.

Nayʋ Izaayii kaayɔɔdaa se Mesiya kaɣ kɛʋ Wiyaʋ Daviid cejewiye taa ɛyʋ. (Izaayii 9:6) Toovenim Daviid cejewiye taa palʋlɩ Yesu ɖɔɖɔ.—Maatiyee 1:1, 6-17.

Nayʋ lɛlʋ weyi payaɣ se Mikee yɔ, ɛɛyɔɔdaa se pɩɣa ŋga  kakaɣ pɩsʋʋ wiyaʋ nɛ pakaɣ-kɛ lʋlʋʋ “Bɛtɩlɛhɛm Efrata.” (Mikee 5:1) Alɩwaatʋ ndʋ palʋlɩ Yesu Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa yɔ, tɛtʋ naalɛ kaawɛ peeɖe nɛ payaɣ-tʋ se Bɛtɩlɛhɛm. Bɛtɩlɛhɛm nakʋyʋ kaawɛ hayo kiŋ, Nazarɛɛtɩ tɛtʋ cɔlɔ, nɛ lɛɛkʋ ñɛwɛɛ Yuda tɛtʋ ndʋ payaɣ se Yerusalɛm yɔ, tɩ-cɔlɔ. Bɛtɩlɛhɛm ŋgʋ kɩɩwɛ Yerusalɛm cɔlɔ yɔ, payaɣaɣ-kʋ se Efrata. Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa palʋlɩ Yesu ɛzɩ natʋ tɔm kaayɔɔdʋʋ yɔ.—Maatiyee 2:1.

Bibl natʋ tɔm lɛɛtʋ yɔɔdʋʋ se pakaɣ Ɛsɔ Pɩyalʋ ‘lɩzʋʋ nɛ Egipiti.’ Yesu kaakɛ pɩɣa lɛ, pakpaɣ-ɩ nɛ powoni-i Egipiti. Eroodi sɩba nɛ pɩtɛ lɛ, papɩsɩnɩ Yesu ɛ-tɛ; pɩla se natʋ tɔm ndʋ tɩkɔm pɩ-taa.—Ozee 11:1; Maatiyee 2:15.

Ye ŋcɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ  hɔɔlʋʋ 200 yɔɔ yɔ, ka-taa yɔ, ŋnaɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ se “Natʋ Tɔm” yɔ. Pɔyɔɔdɩ Mesiya yɔɔ natʋ tɔm sakɩyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Kpaɣ masɩ nzɩ pama peeɖe yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ nzɩ pama hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ se “Ɛzɩma Pɩkɔm Pɩ-taa yɔ.” Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, ñe-tisuu kaɣ kpaʋ ɖoŋ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ se Ɛsɔtɔm kɛ toovenim.

Ŋŋtazɩɣ masɩ sɩnɛ sɩ-taa lɛ, taasɔɔ se pama natʋ tɔm ndʋ nɛ pɩla pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ Yesu. Yesu kaayɔɔdaa se: “Pɩwɛɛ se tɔm ndʋ pama takayaɣ kiɖeɖeɣa taa, Moyizi nɛ Keɣsi takayaɣ taa yɔ, tɩla.” (Luka 24:44) Ŋñɩnɩ ña-maɣmaɣ ñe-Bibl taa yɔ, ŋɖiɣziɣna se natʋ tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa tɩkɔm pɩ-taa ɖeyi ɖeyi.