Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Mbʋ Ɛsɔ kaaɖʋwa se pɩla kɛlɛ?

Mbʋ Ɛsɔ kaaɖʋwa se pɩla kɛlɛ?

KALƖ paa tɔm susuu takayaɣ ŋga nɛ ŋna. Cɔnɩ teelee yaa welisi raadiyoo nɛ ŋna. Tɔm ndʋ ŋkɩlɩɣ nɩʋ nɛ mbʋ ŋkɩlɩɣ naʋ yɔ lɛ, kañatʋ lakasɩ, you nɛ ajɛɛ yɔkʋʋ! Maɣzɩ ña-maɣmaɣ ña-kʋñɔmɩŋ yɔɔ nɛ ŋna. Pɩtɩla ŋɖiɣni nɩʋ wɩzasɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɩɣ-ŋ yaa ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩba. Pɩtɩla ŋwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, tɩfɛyɩ ndɩ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛyʋ kɩbanʋ Yɔb kaawɛɛ yɔ. Ɛɛtɔm se “Mahaɣ fɛyɛ nɛ kʋñɔŋ.”—Yɔb 10:15

Pɔzɩ ña-tɩ se:

  • Mbʋ Ɛsɔ kaaɖʋwa se pɩtalɩ ɖa ɛyaa kɛlɛ?

  • Ɛbɛ kaɣ-m sɩnʋʋ ma-kʋñɔmɩŋ taa?

  • Ðɩkaɣ hiɣu laŋhɛzɩyɛ tɛtʋ yɔɔ wiɖiyi yaa we?

Bibl cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ kpayɩ kpayɩ.

 BIBL WƖLƖƔ SE ƐSƆ KAƔ KƆNƲƲ KƖLƐƔZƖŊ ƖNƐ TƐTƲ YƆƆ.

“Ɛkaɣ hɛzʋʋ pɛ-ɛzɩdaa ɛzɩtɛɣlɩm kpeekpe, nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ.”​—Natʋ 21:4

“Taɖɩyɛ tʋ [kaakalaɣ] kaɣ kʋyʋʋ nɛ ɛmaa ɛzɩ nɛnzɛm yɔ.”​—Izaayii 35:6

“Yʋlʋmaa ɛza [kaɣ] kuluu.”​—Izaayii 35:5

 “Mba pɛwɛ pɩlaŋ taa yɔ . . . pefeŋ.”​—Yohanɛɛsɩ 5:28, 29

“Ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tɔm se: ‘Pɩwɩɣ-m.’”​—Izaayii 33:24

“Tɔɔnasɩ [kaɣ tɔyʋʋ] ɛjaɖɛ taa.”​—Keɣa 71:16

 YELE MBƲ BIBL WƖLƖƔ YƆ PƖWAZƖ-Ŋ

Taamaɣzɩ se tɔm ndʋ pama takayaɣ hɔɔlɩŋ weyi ɩɖɛwa yɔ ɩ-taa yɔ, tɩkɛ ɖoza na. Ɛsɔ tɔmna se ɛkaɣ labʋ nɛ tɔm ndʋ tɩkɔɔ pɩ-taa nɛ Bibl ñawɩlɩɣ ɛzɩma ɛkaɣ labʋ yɔ.

Ɛlɛ nʋmɔŋ weyi ɩ-taa Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, ɩɖɔwa pɩdɩɩfɛyɩ. Kɩwɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖihiɣ koboyaɣ kpaɣnɩ sɔnɔ yɔ. Maɣzɩ pazɩ ña-maɣmaɣ ña-nɩɣzɛ nɛ ña-kʋñɔmɩŋ pɔ-yɔɔ. Pɩpɩzɩɣ pɩkɛnɩ liidiye kʋñɔŋ, hɔʋ taa tɔm, kʋdɔŋ yaa ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩm. Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkaɖɩnɩ tɩlasɩ nzɩ sɩwɛ sɔnɔ yɔ. Nɛ ɛzɩma Bibl cosuu tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ pɩdɩɩfɛyɩ:

  • Ɛbɛ yɔɔ ɖɩlakɩ kʋñɔŋ?

  • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkaɖɩnɩ nɩɣzɛ?

  • Ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɔ-hɔʋ wɛɛ koboyaɣ taa pɩkɩlɩ?

  •  

  • Wiɖiyi ɖɩkaɣ tasʋʋ naʋ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ?

  • Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖitisi se Ɛsɔ kaɣ labʋ mbʋ ɛɖʋwa se ɛlakɩ cee wayɩ yɔ?

 Ye ŋɖiɣni kalʋʋ takayaɣ kanɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ. Takayaɣ kanɛ kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ. Tɩlɩ se paa tayʋʋ mbʋ lɛ, pɩ nɛ pɩ-tɔm pɔzʋʋ. Tɔm pɔzʋʋ mbʋ, pɩwɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ tɛɛ. Ɛyaa sakɩyɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa palakɩ faawɩyɛ nɛ pɔpɔzʋʋ tɔm nɛ pocosuu ɖama lɛ, pɩlakɩ-wɛ leleŋ. Ðɩtaɣ liu se ña ɖɔɖɔ pɩkaɣ-ŋ labʋ leleŋ. Tɛtɛ Ɛsɔ ɛwazɩ-ŋ ŋŋkpɛlɩkɩɣ ndʋ Bibl wɩlɩɣ toovenim taa yɔ lɛ. Pɩkɛ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩwazɩɣ yɔ!