Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖSƆZƖTƲ

Tɩlɩ toovenim Caa, Pɩyalʋ nɛ Fezuu kiɖeɖeu pɔ-yɔɔ

Tɩlɩ toovenim Caa, Pɩyalʋ nɛ Fezuu kiɖeɖeu pɔ-yɔɔ

MBA pɛwɛnɩ tisuu Trinita yɔɔ yɔ, pawɩlɩɣ se ɛyaa naadozo kpɛndɩna nɛ pɛkɛ Ɛsɔ. Ɛyaa mba lɛ Caa, Pɩyalʋ nɛ Fezuu Kiɖeɖeu. Pa-lɩmaɣza taa lɛ, pɛwɛ kɩmaŋ, po-ɖoŋ wɛɛ kɩmaŋ nɛ pɛfɛyɩnɩ ɖɩbazɩyɛ. Pawɩlɩɣ ɖɔɖɔ se Caa kɛ Ɛsɔ, Pɩyalʋ kɛ Ɛsɔ nɛ Fezuu Kiɖeɖeu kɛ Ɛsɔ, ɛlɛ pa-naadozo pɛkpɛndaa nɛ pɛkɛ Ɛsɔ kʋyʋm.

 Ɛyaa mba pɛwɛnɩ tisuu Trinita yɔɔ yɔ, pa-taa sakɩyɛ yɔɔdʋʋ se pa-maɣmaɣ paapɩzɩɣ nɛ palɩzɩ tɔm ndʋ tɩ-taa. Ɛlɛ pamaɣzɩɣ se pɩtɩla yɔ, Bibl wɩlɩɣnɩ tɔm ndʋ. Tɔm piye “Trinita” fɛyɩ Bibl taa. Paa mbʋ, ɛzɩ tɔm natʋyʋ wɛ Bibl taa nɛ tɩñɩkɩɣ niye Trinita wɩlɩtʋ yɔɔ? Pɩsa nɛ ɖicosi lɛ, yele nɛ ɖɩtazɩ mayaɣ ŋga kɔ-yɔɔ Trinita wɩlɩyaa ñɩkɩɣ niye ɖoŋ ɖoŋ yɔ, ka-taa nɛ ɖɩna.

“TƆM KAAKƐ ƐSƆ”

Yohanɛɛsɩ 1:1 tɔm se: “Ðooo kiɖe tɛɛ lɛ, Tɔm kaawɛɛ nɛ Tɔm kaawɛ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ Tɔm kaakɛ Ɛsɔ.” Pʋwayɩ lɛ, apostoloo Yohanɛɛsɩ lɩzɩ pɩ-taa ñʋʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-taa se Yesu payaɣ se “Tɔm.” (Yohanɛɛsɩ 1:14) Nabɛyɛ maɣzɩɣ se Pɩyalʋ nɛ Caa pɛkɛ Ɛsɔ kʋɖʋm mbʋ pʋyɔɔ yɔ paya Tɔm se Ɛsɔ.

Tɔzɩ se kiɖe tɛɛ lɛ, paama Bibl hɔɔlʋʋ ŋgʋ nɛ Hela kʋnʋŋ taa na. Pʋwayɩ pɛɖɛzɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa tɔm nɛ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ taa. Ɛlɛ Bibl tɔm ɖɛzɩyaa nabɛyɛ taama tɔm loyaɣ “Tɔm kaakɛ Ɛsɔ.” Ɛbɛ yɔɔ? Bibl tɔm ɖɛzɩyaa mba pasɩm Hela tɔm camɩyɛ nɛ pamaɣzɩ se pɩtɩkɛ mbʋ pɩɩmʋnaa se pɛɖɛzɩ tɔm loyaɣ ŋga. Ɛlɛ ɛzɩma pɩɩpɔzaa se pɛɖɛzɩ tɔm ndʋ? Nabɛyɛ ɖɛzɩ-tʋ se: “Tɔm ɛɛwɛnɩ Ɛsɔ wɛtʋ” (La Sainte Bible [1908] ŋgʋ L. Segond nɛ H. Oltramare pamawa yɔ.) Lalaa ñɛɖɛzɩ-tʋ se: “Tɔm kaakɛ Ɛsɔ nɔɔyʋ, NW.” Nɛ lalaa ñɛɖɛzɩ-tʋ ɖɔɖɔ se “[Tɔm] kaakɛ fezuu ɛzɩ Ɛsɔ yɔ.” (La Bible du Centenaire) Ɛzɩma pɛɖɛzɩ tɔm loyaɣ ŋga Biblwaa mba pa-taa yɔ, pɩwɩlɩɣ se weyi payaɣ se Tɔm yɔ, ɛtɩkɛ Ɛsɔ maɣmaɣ. Tɔm kɩlɩnɩ sɔsɔtʋ wondu ndʋ Yehowa lɩzaa yɔ, tɩ-taa. Pɩ-yɔɔ paya-tʋ se “ɛsɔ nɔɔyʋ” pʋ-tɔbʋʋ se “ɖoŋ tʋ.” *

ÑƖNƖ TOOVENIM TƆM LƐƐTƲ

Ɛyaa sakɩyɛ ɩɩkalɩɣ Hela kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-taa paamanɩ Bibl yɔ. Ɛbɛ sɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ tɔm ndʋ Apostoloo Yohanɛɛsɩ  caɣaɣ yɔɔdʋʋ keekee yɔ? Maɣzɩ nɛ ŋna: Ye wɩlɩyʋ nɔɔyʋ ɛlɩzɩ tɔm natʋyʋ taa e-sukulibiya nɛ sɩtɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-taa camɩyɛ yɔ, ɛbɛ pʋpɔzʋʋ se sɩla? Sɩpɩzɩɣ nɛ sɩpɔzɩ sɩ-wɩlɩyʋ nɛ ɛtasɩ lɩzʋʋ tɔm ndʋ tɩ-taa camɩyɛ. Pɩtʋʋ fɛyɩ, pɩsɩɣnɩ-sɩ nɛ sɩtasɩ nɩʋ tɔm ndʋ tɩ-taa pɩkɩlɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ, ye ŋsɔɔlaa se ŋnɩɩ Yohanɛɛsɩ 1:1 taa camɩyɛ yɔ, pʋpɔzʋʋ se ŋñɩnɩ Yohanɛɛsɩ takayaɣ taa hɔɔlɩŋ lɛɛŋ weyi ɩyɔɔdʋʋ Yesu sɔsɔtʋ tɔm yɔ. Ye ŋtazɩ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ mayaɣ ŋga ka-taa camɩyɛ.

Kalɩ tɔm ndʋ Yohanɛɛsɩ ma ñʋʋ 1 kalɩtʋ 18 taa yɔ: “Nɔɔyʋ tɩna Ɛsɔ kaaʋ.” Ɛlɛ ɛyaa na Ɛsɔ Pɩyalʋ Yesu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yohanɛɛsɩ tɔm se: “Tɔm pɩsɩ tomnaɣ nɛ ɛcaɣ ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ ɖɩna e-ɖoŋ.” (Yohanɛɛsɩ 1:14) Ye mbʋ, ɛzɩma Pɩyalʋ pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛkɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔ? Yohanɛɛsɩ yɔɔdaa ɖɔɖɔ se Tɔm kaawɛ “Ɛsɔ cɔlɔ.” Ɛzɩma nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ ɛyʋ lɛlʋ cɔlɔ nɛ ɛtɛ ɛkɛ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-maɣmaɣ ɖɔɖɔ? Pɩtasɩ lɛ, Yesu wɩlɩ Yohanɛɛsɩ 17:3 taa se ɛnʋ wɛ ndɩ kpem nɛ ɛ-Caa. Ɛya ɛ-Caa se “Ɛsɔ siŋŋ.” Yohanɛɛsɩ kɔ ɛ-takayaɣ ñʋʋ nɛ tɔm tʋnɛ: “Ɛlɛ sɩnɛ yɔ, pama-sɩ se itisi se Yesu kɛ Krɩstʋ, Ɛsɔ Pɩyalʋ.” (Yohanɛɛsɩ 20:31) Ɛzɩ ŋnaɣ yɔ, patɩyaa Yesu se Ɛsɔ, ɛlɛ paya-ɩ se Ɛsɔ Pɩyalʋ. Yohanɛɛsɩ takayaɣ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ weyi ɩ-taa ɖɩtazaa yɔ, ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ Yohanɛɛsɩ 1:1 taa camɩyɛ. Ðɩnɩ pɩ-taa se Yesu weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Tɔm yɔ, ɛkɛ “ɛsɔ nɔɔyʋ.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛwɛnɩ sɔsɔtʋ natʋyʋ, ɛlɛ ɛtɩkɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ.

TISI TOOVENIM TƆM YƆƆ

Ðɩtasɩ wɩlɩyʋ nɛ sukulibiya pa-kɩɖaʋ tɔm yɔɔdʋʋ. Ye tɔm ndʋ tɩ-taa wɩlɩyʋ lɩzaa yɔ, tɩtɩpɩɩ sukulibiya nasɩyɩ yɔ, ɛbɛ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩla? Sɩpɩzɩɣ nɛ siwoni tɔm ndʋ wɩlɩyʋ lɛlʋ cɔlɔ. Ye ɛlɛ ɛtɔm se wɩlɩyʋ kajalaɣ ñɩnʋ wɛnɩ toovenim yɔ, pʋbʋ lɛ, sɩpɩzɩɣ nɛ sitisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ ye ŋpɩtɩɣ Yohanɛɛsɩ tɔm yɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɩsɩnɩ Bibl mayaa lalaa yɔɔ. Kalɩ Maatiyee tɔm tʋnɛ nɛ ŋna. Yesu yɔɔdaɣ ɛjaɖɛ tɛm tɔm lɛ, ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ. Ɛtɔm se: “Pɩ-kɩyakʋ nɛ pɩ-ñɩɣyʋʋ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ, pɩkpɛndɩnɩ Ɛsɔ  tiyiyaa, paa Ɛyʋ Pɩyalʋ maɣmaɣ ɛɛsɩŋ, ɛlɛ Caa yeke sɩmna.” (Maatiyee 24:36) Ɛzɩma tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Yesu tɩkɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa tʋ?

Yesu tɔm se pɩtɩkɛ mbʋ Caa sɩma yɔ, pɩ-tɩŋa Pɩyalʋ sɩma. Ye Yesu kaakɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔ, ɛɛsɩm mbʋ pɩtɩŋa ɛ-Caa sɩma yɔ. Ye mbʋ, Pɩyalʋ nɛ Caa pɛfɛyɩ kɩmaŋ. Pɩtɩla nabɛyɛ kaɣ tɔm se: ‘Yesu kaakɛ fezuu nɛ ɛtɛ ɛkɛ ɛyʋ maɣmaɣ. Yesu kaakɛ ɛyʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ.’ Ɛlɛ paa mbʋ, fezuu kiɖeɖeu yɔ? Ye kɩkɛ Ɛsɔ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ Yesu tɩtɔ se kɩsɩm mbʋ Caa sɩma yɔ?

Ye ŋwɛɛ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ piwobini ɛzɩdaa yɔ, ŋkaɣ tɩlʋʋ Bibl masɩ sakɩyɛ nzɩ sɩwɩlɩɣ-ŋ toovenim tɔm Caa, Pɩyalʋ nɛ fezuu kiɖeɖeu pɔ-yɔɔ yɔ.—Keɣa 89:2; Tʋma Labʋ 7:55; Koloosi 1:15.

^ tay. 3 Pɩsa nɛ ŋnɩɩ Yohanɛɛsɩ 1:1 taa camɩyɛ lɛ, kalɩ La Tour de Garde, 1er novembre 2008, tɔm ñʋʋ La Parole était-elle ‘Dieu’ ou bien ‘un dieu’?. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩnɩ-kʋ.