Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖSƆZƖTƲ

Ɛbɛ “Babilooni Sɔsɔʋ” Kɛwa?

Ɛbɛ “Babilooni Sɔsɔʋ” Kɛwa?

NATƲ takayaɣ taa tɔm ndʋ tɩwɛɛ yɔ, pɩtɩkɛ tɩ-tɩŋa tɩ-taa pɩwɛɛ se ɖɩnɩɩ ɛzɩ pamaɣ-tʋ yɔ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ tɔm tʋnɛ yɔ. Natʋ takayaɣ yɔɔdʋʋ halʋ nɔɔyʋ tɔm, ɛkɛ halʋ hayitu tʋ nɛ pama halʋ ɛnʋ e-kiɖe taa hɩɖɛ ɖɩnɛ: “Babilooni Sɔsɔʋ.” Pɔtɔŋ se halʋ ɛnʋ ɛcaɣ “ɛyaa samaɣ . . . nɛ ajɛɛ pɔ-yɔɔ.” (Natʋ 17:1, 5, 15) Halʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla mbʋ toovenim taa, pɩ-yɔɔ pʋpɔzaa se ɖɩtɩlɩ se Babilooni Sɔsɔʋ tɔm kɛ kɩɖaʋ tɔm na. Ye mbʋ, halʋ hayitu tʋ ɛnʋ ɛsɩŋnɩ we?

Natʋ 17:18 taa, pɔtɔŋ se halʋ kʋɖʋm ɛnʋ ɛkɛ “Tɛtʋ Sɔsɔtʋ ndʋ tɩñazɩɣ tataa awiya yɔ.” Ye pɔtɔm se “Tɛtʋ” yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩkɛɣnɩ ɛyaa ɛgbɛyɛ. Pɔyɔɔdʋʋ se “Tɛtʋ Sɔsɔtʋ” ñazɩɣ “tataa awiya yɔ,” pɩwɩlɩɣ se halʋ weyi payaɣ  se Babilooni Sɔsɔʋ yɔ, ɛkɛ ɛgbɛyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ ɖɩwɛɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Ye mbʋ papɩzɩɣ nɛ payaa-ɖɩ se ɛjaɖɛ kpeekpe kewiyaɣ. Ɛlɛ kewiyaɣ ŋga ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩkɛnaa? Ðɩkɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kewiyaɣ. Cɔnɩ nɛ ŋna ɛzɩma Natʋ takayaɣ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-taa yɔ.

Pɔtɔm se kewiyaɣ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ politiki ñɩŋga yaa tadɩyɛ ñɩŋga yaa Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ ñɩŋga. Babilooni Sɔsɔʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩkɛ politiki kewiyaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔtɔm yɔɔdʋʋ se kɩ nɛ “tataa awiya” yaa ɛjaɖɛ yɔɔ politiki taa ɛyaa ‘palabɩ acɛyɛ’. Taabalɩyɛ nɖɩ Babilooni Sɔsɔʋ ɖʋʋnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ awiya yɔ, nɖɩ payaɣ cɩnɛ se acɛyɛ; pɩ-yɔɔ payaɣ-kʋ se “halʋ sakaabo tʋ [hayitu tʋ].”—Natʋ 17:1, 2; Yakubu 4:4.

Babilooni Sɔsɔʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩkɛ tadɩyɛ kewiyaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “tataa tadɩyɛ tɩnaa” yaa ɛjaɖɛ yɔɔ tadɩyɛ laɖaa kaɣ-kʋ wiu kɩ-yɔkʋʋ wiye. Toovenim, pɔtɔm se awiya nɛ tadɩyɛ laɖaa pakaɣ sɩŋʋʋ “poliŋ taa” nɛ pɔcɔŋnɩ Babilooni Sɔsɔʋ. (Natʋ 18:3, 9, 10, 15-17) Ye mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se Babilooni Sɔsɔʋ tɩkɛ politiki kewiyaɣ yaa tadɩyɛ kewiyaɣ, ɛlɛ kɩkɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kewiyaɣ na.

Mbʋ ɖɔɖɔ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ Babilooni Sɔsɔʋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, mbʋ lɛ tɔm ndʋ pama Bibl taa se ‘kɩ-tɩyɩtʋ’ yɔɔ lɛ pitolisi ajɛɛ kpeekpe. (Natʋ 18:23) Tɩyɩtʋ yaa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lɩɣnɩ aleewaa cɔlɔ na; ye mbʋ pɩɩlakɩ-ɖʋ piti se Bibl ya Babilooni Sɔsɔʋ se “aleewaa cokiye.” (Natʋ 18:2; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 18:10-12) Bibl tɔŋ ɖɔɖɔ se Babilooni Sɔsɔʋ kaɖɩɣnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ, kɩnazɩɣ “nayaa” nɛ “ɛyaa kiɖeɖema.” (Natʋ 18:24) Toovenim taa lɛ, Babilooni Sɔsɔʋ paɖɩɣ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kpem, pɩ-yɔɔ kɩnazɩɣ nɛ halɩ kɩkʋʋ “Yesu maarturiwaa [aseɣɖe tɩnaa].” (Natʋ 17:6) Ye mbʋ halʋ weyi payaɣ se Babilooni Sɔsɔʋ yɔ, ɛsɩŋnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kewiyaɣ. Ɛsɔ sɛtʋ agbaa wena a-tɩŋa payɩ akaɖɩɣnɩ Yehowa Ɛsɔ yɔ, awɛ pɩ-taa.