Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 KAJALAƔ ÑƲƲ

Anɩ Pʋdʋ Ðeyi Ðeyi Ɛsɔ Kɛnaa?

Anɩ Pʋdʋ Ðeyi Ðeyi Ɛsɔ Kɛnaa?
  • Ɛzɩ Ɛsɔ keŋni-ŋ toovenim na?

  • Ɛzɩma Ɛsɔ wɛɛ? Ɛwɛnɩ hɩɖɛ na?

  • Papɩzɩɣ pɔñɔtɩnɩ Ɛsɔ yaa we?

1, 2. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛ ɖeu se ɛyʋ ɛpɔzʋʋ tɔm ɖoŋ ɖoŋ?

ŊTƐM naʋ ɛzɩma piya cikpesi pɔzʋʋ tɔm yɔ? Sɩ-taa sakɩyɛ tɩɩpaɣzɩɣ yɔɔdʋʋ lɛ, sɩpaɣzɩɣ tɔm pɔzʋʋ, ɛzɩ pɩɣa ŋga kɛwɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Sɩpɔzʋʋ se: Le wɩsɩ woki ɖoo taa? Ɛbɛ laba nɛ ɖoo yuu nɛ tɛʋ feŋ? Akpɛlɩkɩ sumasɩ hendu teu? Pɩtɩla ŋñakɩ pana se ŋcosi, ɛlɛ pɩfɛyɩ kɛlɛʋ paa ɛzɩmtaa. Halɩ pɩtɩla tɔm kɩbandʋ ndʋ ŋhikiɣ nɛ ŋcosini-sɩ yɔ, tiyeki nɛ sɩɖaɣnɩ-ŋ pɔzʋʋ tɔm lɛɛtʋ.

2 Ɛlɛ pɩtɩkɛ piya yeke pɔzʋʋnɩ tɔm. Ðɩpaɣlɩɣ lɛ, ɖɩpɔzʋʋ tɔm ɖɔɖɔ. Ðɩpɔzʋʋ tɔm se ɖɩtɩlɩ nʋmɔʋ ŋgʋ ɖɩkpaɣna yɔ, se ɖɩtɩlɩ kpacanaa mba ɖɩwɛsɩ yɔ, yaa ɖɩnɩɩ lɩmaɣza naayɛ taa. Ɛlɛ, pɩwɛ ɛzɩ ɛyaa sakɩyɛ yebi tɔm pɔzʋʋ, kɔzɩ kɔzɩ tɔm ndʋ tɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ. Yaa pɩtɩla peyebi ñɩnʋʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ tɔm cosuu.

3. Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ yebi ñɩnʋʋ tɔm cosuu tɔm ndʋ tɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, tɩ-yɔɔ?

3 Maɣzɩ tɔm ndʋ pɔpɔzɩ takayaɣ huyuu yɔɔ yɔ, yaa tɔm ndʋ pɔpɔzɩ kɔɔnɔɔ tɔm taa yɔ, yaa tɔm ndʋ pɔpɔzɩ ñʋʋ kʋnɛ ki-kiɖe tɛɛ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Pɩcɛyɩ siŋŋ se ŋpɔzɩ ña-tɩ tɔm ndʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Bibl cosuu tɩ-yɔɔ? Nabɛyɛ maɣzɩɣ se Bibl tɔm cosuu kɩlɩ kaɖɛ. Lalaa seɣ sɔɔndʋ se pataapɔzɩ tɔm ndʋ nɛ pɩɖʋ-wɛ fɛyɛ yaa pikiti pɩcɛyɩ pa-maɣmaɣ. Nɛ lalaa ñɛsɛtɩ tɔm taa se tɔm ndʋ lɛ, pɩkɩlɩ ɖeu se peyebi-tʋ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa nɛ a-taa tɔm wɩlɩyaa. Suwe ñamaɣzɩɣ?

4, 5. Wezuu caɣʋ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ yɔ, tɩ-taa lɛɛtʋ yɔ ndʋ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩñɩnɩ tɩ-yɔɔ tɔm cosuu?

4 Pɩtɩla ŋsɔɔlaa se pocosi-ŋ tɔm ndʋ tɩkɩlɩ cɛyʋʋ wezuu caɣʋ taa yɔ, tɩ-yɔɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se nabʋyʋ taa ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se: ‘Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ koŋ ɖɩwɛ wezuu? Mbʋ pi-kpeekpe wezuu kɛwa lɛ lɛ? Ɛzɩ Ɛsɔ wɛ ɛzɩma kpem? Pɩwɛ ɖeu se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm ndʋ. Ɛlɛ pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖihiɣ tɩ-yɔɔ tɔm cosuu mbʋ pʋmʋnaa nɛ pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa yɔ. Yesu Krɩstʋ weyi ɛɛkɛ Ɛsɔtɔm wɩlɩyʋ sɔsɔ yɔ, ɛtɔm se: “Ɩpɔzɩ, pakaɣ-mɩ haʋ, ɩñɩnɩ, ɩkaɣ naʋ; ɩma, pakaɣ-mɩ tʋlʋʋ.”—Maatiyee 7:7.

5 Ye ‘ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñɩnɩɣ’ tɔm cosuu tɔm pɔzʋʋ kɩcɛyɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu wazasɩ sakɩyɛ. (Aduwa 2:1-5) Paa ɛyaa itiiheyi-ŋ suwe yɔ, tɩlɩ se papɩzɩɣ nɛ pocosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Bibl taa tɔm cosuu mbʋ pɩwɛɛ. Tɔm cosuu mbʋ pɩtɩkɩlɩ kaɖɛ. Halɩ pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ lidaʋ nɛ taa leleŋ. Nɛ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ laŋhɛzɩyɛ ñe-wezuu caɣʋ taa sɔnɔ. Pɩsa nɛ ɖɩpaɣzɩ lɛ, yele nɛ ɖɩtazɩ tɔm pɔzʋʋ nabʋyʋ taa. Tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩcɛyɩɣ ɛyaa sakɩyɛ.

ƐZƖ ƐSƆ PAA FƐYƖNƖ-ÐƲ NƐ ƐƐNAƔ ÐA-PƲTƆDƖYƐ TOOVENIM NA?

6. Ɛbɛ yɔɔ sakɩyɛ maɣzɩɣ se ɖɩlakʋʋ kʋñɔŋ yɔ, piiheyiɣ Ɛsɔ natʋyʋ?

6 Sakɩyɛ cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ se ɛɛɛ Ɛsɔ paa fɛyɩnɩ-ɖʋ. Nɛ pɔtɔŋ se ‘ye Ɛsɔ eekeŋaɣni-ɖʋ toovenim yɔ, ɛjaɖɛ taawɛɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ?’ Yoŋ, koyindiye nɛ kʋñɔŋ pɔtɔyɩnɩ paa le paa le. Nɛ ɖa-maɣmaɣ yɔ, ɖɩtɔlʋʋ kʋdɔŋ, ɖɩnɩɣ siziŋ nɛ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa sɩkɩ. Pʋyɔɔ sakɩyɛ tɔŋ se, ‘ye Ɛsɔ eekeŋaɣni-ɖʋ nɛ ɛnaɣ ɖa-pʋtɔdɩyɛ toovenim yɔ, etaayele nɛ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩtalɩɣ-ɖʋ mbʋ.’

7. (a) Ɛbɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa taa wɩlɩyaa lakɩ nɛ piyeki nɛ ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se ɛyaa lakʋʋ kʋñɔŋ yɔ, piiheyiɣ Ɛsɔ natʋyʋ? (b) Toovenim taa lɛ, ndʋ Bibl wɩlɩɣ takɩm mbʋ pɩkɔŋ ɛyʋ yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ?

7 Mbʋ pɩtɛzɩɣ tɔm wɛɛkʋʋ yɔ lɛ se nabʋyʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ agbaa taa tɔm wɩlɩyaa maɣmaɣ yekina nɛ ɛyaa maɣzɩɣ se Ɛsɔ ɛɛnaɣ ɖa-pʋtɔdɩyɛ. Ɛzɩma mbʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ lakɩ lɛ, pɔtɔŋ se Ɛsɔ sɔɔlɩm pɩkɛnaa. Ye mbʋ, wɩlɩyaa mba pɛkɛyɩɣ kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩlaba yɔ nɛ pasʋkɩ Ɛsɔ ñʋʋ taa. Tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ Ɛsɔ yɔɔ mbʋ yɔ, tɩkɛ toovenim na? Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ toovenim taa? Yakubu 1:13, ABT cosuu se: “Ye pɩtakɩɣ nɔɔyʋ se pʋsʋzɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm taa yɔ, pɩfɛyɩ se ɛtɔ se: “Ɛsɔ takɩɣnɩ-m.” Toovenim lɛ, nabʋyʋ ɛɛtɩɩpɩzɩɣ pɩtakɩ Ɛsɔ se pʋɖʋzɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm taa, ɛ-maɣmaɣ ɛɛtakɩɣ nɔɔyʋ se ɛɖʋzɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm taa.” Ye mbʋ, kañatʋ ndʋ ɖɩnaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, tɩɩpɩzɩɣ nɛ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ kpa. (Kalɩ Yɔb 34:10-12) Toovenim, Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se kɩdɛkɛdɩm ɛla. Ɛlɛ, pɔtɔŋʋʋ se ɛyʋ ha nʋmɔʋ se nabʋyʋ ɛla yɔ, pɩwɛ ndɩ kpem nɛ pɔtɔŋʋʋ se ɛ-cɔlɔ pɩlɩnaa yɔ.

8, 9. (a) Kɩɖaʋ ŋgʋ ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ nɛ ŋwɩlɩ se pɔtɔm se Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kɩdɛkɛdɩm wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ɛ-cɔlɔ pɩlɩnaa? (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩmʋna se ɖɩmaɣzɩ se Ɛsɔ yebu ɛyaa se patɩŋ nʋmɔʋ ŋgʋ pa-maɣmaɣ palɩzaa yɔ, ɛtɩla camɩyɛ?

8 Ðɩkpaɣ se, caja kʋsɔɔlʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-pɩyalʋ nɔɔyʋ pɛwɛ ɖɩɣa kʋyʋmaɣ taa. Nɛ ɛ-pɩyalʋ ɛnʋ ɛpɩsɩ kpanzɩyʋ nɛ ɛkʋyɩ se ɛlɩɣ ɖɩɣa, ɛlɛ ɛ-caa tɩɖaŋɩ-ɩ. Ɛ-pɩyalʋ ɛnʋ ɛɖɛɛ nɛ ɛcaɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ nɛ pɩkɛdaa lɛ, pɩkɔnɩ-ɩ kaɖɛ. Caja cɔlɔ ɛ-kʋñɔŋ ŋgʋ kɩlɩnaa yaa we? Aayɩ. (Luka 15:11-13) Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ. Ɛyaa lɩzaɣ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ lɛ, Ɛsɔ tɩɖaŋ-wɛ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ ɛ-cɔlɔ pa-kʋñɔmɩŋ lɩnaa. Ye mbʋ, pɩtɩmʋna se pɔtɔ se kʋñɔmɩŋ weyi ɩwɛ sɔnɔ payɩ yɔ, ɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na.

9 Lɩmaɣza kɩbana naayɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ ɛyaa se patɩŋ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ. Ɛnʋ kɛnɩ ɖa-Lɩzɩyʋ weyi ɛwɛ ɖoŋ nɛ ɛtɛ ɛwɛɛ lɔŋ yɔ. Pɩ-yɔɔ lɛ, pɩtɩkɛnɩ-ɩ kɩjɛyʋʋ se ɛlɩzɩ-ɖʋ lɩmaɣza ana a-taa. Ɛlɛ, ɛ-sɔɔlɩm yɔɔ lɛ, ɛlɩzɩ-ɖʋ a-taa. Ŋkaɣ lɩmaɣza ana a-kpɛlɩkʋʋ Ñʋʋ 11 taa. Ɛlɛ tɩlɩ se pɩtɩkɛ Ɛsɔ cɔlɔ ɖa-kʋñɔmɩŋ lɩnaa. Halɩ ɛha-ɖʋ lidaʋ se ɖɩkaɣ lɩʋ pɩ-taa!—Izaayii 33:2.

10. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se Ɛsɔ kaɣ ɖezuu kɩdɛkɛdɩm mbʋ payɩ kañatʋ kɔnaa yɔ?

10 Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ kɛ kiɖeɖeu. (Izaayii 6:3) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛwɛ kele kele nɛ ɛwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ. Kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ titukuni-i. Ye mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa-ɩ liu nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. Ðɩɩpɩzɩɣ ɖɩtaa ɛyaa liu mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, nabʋyʋ taa papɩsɩɣ kɩdɛkɛdaa. Nabʋyʋ taa lɛ, paa ɛyʋ ɛɛwɛ ɖoŋ nɛ ɛwɛɛ toovenim ɛzɩma yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛñɔɔzɩ yaa ɛhɩzɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɛyaa lakɩ yɔ. Ɛlɛ, Ɛsɔ ñɛkɛ ɖoŋ tɩŋa tʋ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛñɔɔzɩ nɛ ɛhɩzɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ kañatʋ tɩnaa labɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ, ɛkaɣ labʋ mbʋ. Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kʋyʋʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛhɩzɩɣ kɩdɛkɛdɩm kpeekpe tam tam yɔɔ!—Kalɩ Keɣa 36:9-11.

SUWE ƐSƆ MAƔZƖƔ MULUM MBƲ PƖTALƖƔ-ÐƲ YƆ, PƖ-YƆƆ?

11. (a) Suwe Ɛsɔ maɣzɩɣ mulum yɔɔ? (b) Ŋtɔkʋʋ kʋñɔŋ yɔ, suwe Ɛsɔ maɣzɩɣ pɩ-yɔɔ?

11 Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, suwe Ɛsɔ maɣzɩɣ mbʋ mbʋ pɩlakɩ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ mbʋ mbʋ pɩlakɩ ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩ-yɔɔ? Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ “sɔɔlɩ siɣsiɣ wɛtʋ.” (Keɣa 36:28) Ɛmaɣzɩɣ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛtɩsɔɔlɩ mulum mbʋ payɩ pɩlakɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. Bibl tɔŋ se ‘pɩwɩzɩ Ɛsɔ’ alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣaɣ kɩdɛkɛdɩm caanaʋ taa yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:5, 6) Ɛsɔ tɩlɛɣzɩ. (Malakiya 3:6) Halɩ nɛ sɔnɔ ɖɔɖɔ kʋñɔŋ ŋgʋ kɩwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, kɩɩlakɩ-ɩ ɖeu. Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ se ɛyaa ɩtɔɔ kʋñɔŋ. Bibl tɔŋ se: “Ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.”—Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 5:7.

Bibl wɩlɩɣ se Yehowa kɛnɩ kedeŋa kpeekpe Lɩzɩyʋ kʋsɔɔlʋ

12, 13. (a) Ɛbɛ yɔɔ ɖɩwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ɛzɩ sɔɔlɩm yɔ? Ɛzɩma sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛna yɔ piyeki nɛ mbʋ ɖɩnaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, pɩcɛyɩɣ-ɖʋ? (b) Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se ɛjaɖɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ?

12 Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖitisi se Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ se ɛna kʋñɔŋ? Pʋnɛ: Bibl yɔɔdʋʋ se palabɩ ɛyʋ nɛ ɛwɛɛ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:26) Ye mbʋ ɖɩwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ ɖɔɖɔ wɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ. Ye ŋna ɛyʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ ɖiɣni tɔɔʋ kʋñɔŋ, pɩlakɩ-ŋ leleŋ na? Ye mulum mbʋ pɩcɛyɩɣ-ŋ yɔ, tɩlɩ se pɩcɛyɩɣ ɖɔɖɔ Ɛsɔ pɩkɩlɩ.

13 Mbʋ payɩ Ɛsɔ ha-ɖʋ yɔ, pɩ-taa lɛ sɔɔlɩm kɩlɩnɩ ɖeu. Pɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɖɩwɛ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm.” (1 Yohanɛɛsɩ 4:8) Ðɩwɛnɩ sɔɔlɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ wɛnɩ sɔɔlɩm ɖɔɖɔ. Sɔɔlɩm pɩzɩɣ pituzi-ŋ se ŋla nɛ kʋñɔŋ nɛ mulum mbʋ pɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, pɩsɩɩ tɩnaɣ na? Ye ŋwɛnɩ ɖoŋ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla mbʋ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋlakɩ mbʋ. Tɩlɩ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ kʋñɔŋ nɛ mulum pasɩɩ tɩnaɣ. Lidaʋ tɔm ndʋ tɩwɛ takayaɣ kanɛ kɔ-hɔɔlɩŋ 4 nɛ 5 yɔɔ yɔ, tɩtɩkɛ ɖoza tɔm. Pɩtʋʋ fɛyɩ, Lidaʋ ŋgʋ Ɛsɔ ha-ɖʋ yɔ, kɩɩtɛŋɩlɩɣ. Pɩsa nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtisi lidaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se ŋtɩlɩ Ɛsɔ weyi ɛlabɩ-kʋ yɔ.

ƐSƆ SƆƆLAA SE ŊTƖLƖ WEYI ƐKƐWA YƆ

Ye ŋsɔɔlaa se nɔɔyʋ ɛtɩlɩ-ŋ yɔ, ŋŋheyiɣ-i ña-hɩɖɛ na? Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-hɩɖɛ

14. Payaɣ Ɛsɔ suwe? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pʋpɔzʋʋ se ɖɩyaa-ɩ nɛ ɛ-hɩɖɛ?

14 Ye ŋsɔɔlaa se ɛyʋ nɔɔyʋ ɛtɩlɩ-ŋ yɔ, ɛbɛ ŋlakɩ? Ŋŋheyiɣ-i ña-hɩɖɛ na? Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na? Ɛsɔ sɛtʋ agbaa sakɩyɛ tɔŋ se ɛ-hɩɖɛ lɛ “Ɛsɔ” yaa “Kɩbaɣlʋ.” Ɛlɛ pɩtɩkɛ Ɛsɔ hɩla maɣmaɣ lɛ. Pɩkɛ hɩla kɩsɛsɛna ɛzɩ “wiyaʋ” yaa “ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ” yɔ. Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ wɛnɩ hɩla kɩsɛsɛna sakɩyɛ. “Ɛsɔ” nɛ “Kɩbaɣlʋ” pɛwɛ pɩ-taa. Ɛlɛ Bibl wɩlɩɣ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ hɩɖɛ maɣmaɣ lɛ: Yahve yaa Yehowa. Yehowa yɔɔdɩ Egipiti Lɩʋ 3:15 taa se: “Ŋŋheyi Izrayɛɛlɩ piya se Yahve [Yehowa], mɩ-caanaa tɛ Ɛsɔ, Abraham tɛ Ɛsɔ, Izaakɩ tɛ Ɛsɔ, nɛ Yakɔɔb tɛ Ɛsɔ tiyini-m mɩ-cɔlɔ; ma-hɩɖɛ lɛ mbʋ tam, nɖɩ pakaɣ-m yaʋ pɩnzɩ nɛ pɩnzɩ.” Ye hɩɖɛ nɖɩ ɖɩfɛyɩ ñe-Bibl taa yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo Tɔm Kɩsɔzɩtʋ taa, takayaɣ hɔɔlɩŋ 195-197 yɔɔ nɛ ŋkalɩ nɛ ŋna mbʋ pɩ-yɔɔ pɩlabɩ mbʋ yɔ. Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ hɩɖɛ wɛ tam kudokiŋ kudokiŋ Bibl takayɩsɩ nzɩ paama ɖooo caanaʋ taa yɔ, sɩ-taa. Ye mbʋ Yehowa sɔɔlaa se ŋtɩlɩ ɛ-hɩɖɛ nɛ ŋyaa-ɩ nɛ ɖɩ. Pɩwɛ ɛzɩ ɛtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ se ɛwɩlɩ-ŋ ɛ-tɩ yɔ.

15. Yehowa hɩɖɛ tɔbʋʋ lɛ suwe?

15 Ɛsɔ ha ɛ-tɩ hɩɖɛ nɖɩ yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ nɩʋ wɛ yuŋ. Ɛ-hɩɖɛ, Yehowa, tɔbʋʋ lɛ se Ɛsɔ pɩzɩɣ eyele nɛ mbʋ payɩ pɩkɛ ɛ-tamaɣ yɔ, pɩla. * Ɛsɔ hɩɖɛ fɛyɩnɩ ɖaɣʋ, ɖɩwɛ ndɩ kpem. Ɛbɛ yɔɔ?

16, 17. Ɛbɛ Ɛsɔ hɩla kɩsɛsɛyɛ wena akɔŋ yɔ awɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-yɔɔ: (a) “Ðoŋ Tɩŋa Tʋ”? (b) “Tam Tam Wiyaʋ”? (c) “Lɩzɩyʋ”?

16 Keɣa 82:18 yɔɔdʋʋ Yehowa yɔɔ se: “Ñe-ɖeke na . . . Kɩlɩm.” Payaɣ Yehowa ɖɔɖɔ se “Ðoŋ Tɩŋa Tʋ.” Natʋ 15:3, ABT yɔɔdʋʋ se: “Kɩbaɣlʋ Ɛsɔ, Ðoŋ Tɩŋa Tʋ! Tʋma wena ŋlakɩ yɔ, apaɣlaa kpem, pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ! Ajɛɛ Wiyaʋ! Ña-nʋmɔŋ tʋʋzaa, ɛnʋ lɛ nʋmɔŋ siŋŋ.” Ɛsɔ hɩɖɛ kɩsɛsɛyɛ “Ðoŋ Tɩŋa Tʋ” wɩlɩɣ-ɖʋ se Yehowa wɛ ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa payɩ. E-ɖoŋ fɛyɩnɩ ɖaɣʋ. Keɣa 28:10 taa payaɣ Yehowa se: “Tam tam Wiyaʋ.” Pɩtɔzʋʋ-ɖʋ se Yehowa wɛ ndɩ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa. Ɛnʋ wɛnɩ paa ɖooye. Keɣa 89:2 tɔŋ se: “Tam lɛ ŋkɛ Ɛsɔ paa ɛzɩmtaa [yaa paa ɖooye].” Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ ñamtʋ nɛ sɔɔndʋ, yaa we?

17 Yehowa fɛyɩnɩ ɖaɣʋ ɖɔɖɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ e-yeke ɛkɛnɩ Lɩzɩyʋ. Natʋ 4:11 tɔŋ se: “Pʋmʋnɩ-ŋ hayɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ, se ŋmʋ samtʋ, hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñalɩzɩnɩ kedeŋa ñɔ-sɔɔlɩm taa, kataafɛyɩ nɛ ñɔ-sɔɔlɩm taa ŋlɩzɩ-kɛ.” Mbʋ payɩ ŋnaɣ yɔ: Feziŋ weyi palaba nɛ ɩwɛɛ ɛsɔdaa nɛ ɖɩɩnaɣ-ɩ yɔ, tɩɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ ŋnaɣ ɖoo taa ɛsɔdaa yɔ, tɩŋ pee, teŋgu nɛ pɔsɩ taa kpakpasɩ, pɩtɩŋa payɩ pɩwɛɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa lɩzɩnɩ-pʋ!

ŊPƖZƖƔ NƐ ŊÑƆTƖNƖ YEHOWA NA?

18. Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se paapɩzɩɣ nɛ pɔñɔtɩnɩ Ɛsɔ? Ɛlɛ tɔm ndʋ Bibl ñawɩlɩɣ?

18 Ɛyaa sakɩyɛ kalɩɣ Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ tɔm lɛ, sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ. Sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pamaɣzɩɣ se Ɛsɔ kɩlɩ paɣlʋʋ kpem. Pamaɣzɩɣ ɖɔɖɔ se paapɩzɩɣ nɛ pɔñɔtɩnɩ-ɩ wiɖiyi yaa patɩlɩɩ pʋyʋ Ɛsɔ Kɩlɩm ɛnʋ ɛ-ɛzɩdaa. Ɛlɛ, ɛzɩ lɩmaɣza ana atʋʋzaa? Tɔm ndʋ Bibl ñawɩlɩɣ yɔ, tɩwɛ ndɩ. Kɩyɔɔdʋʋ Yehowa yɔɔ se: “Ɛsɔ ɛnʋ etiposini ɖa-taa nɔɔyʋ.” (Tʋma Labʋ 17:27) Halɩ Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se: “Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ nɛ ɛñɔtɩ ɛ-tɩ nɛ mɩ.”—Yakubu 4:8.

19. (a) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ? Nɛ kɛzɛɣa ŋga ɖihikiɣ? (b) Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ŋkɩlɩ sɔɔlʋʋ?

19 Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ? Wɛɛ ŋlakɩ mbʋ ŋɖiɣni labʋ ɛzʋnɔ yɔ. Kpɛlɩkɩ Ɛsɔtɔm. Yesu kaatɔm se: “Nɛ tam tam wezuu kɛlɛ ña-tɩlʋʋ se ñe-yeke koŋ Ɛsɔ siŋŋ nɛ weyi ŋtiyi-i yɔ ɛ-tɩlʋʋ, Yesu Krɩstʋ.” (Yohanɛɛsɩ 17:3) Toovenim, Bibl wɩlɩɣ se ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Yehowa nɛ Yesu pɔ-tɔm yɔ, piwokini-ɖʋ “tam tam wezuu” taa! Ɛzɩ ɖɩtɛm kpɛlɩkʋʋ yɔ, “Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm.” (1 Yohanɛɛsɩ 4:16) Yehowa wɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ. Bibl yɔɔdʋʋ se Yehowa kɛ “Ɛsɔ pʋtɔdɩyɛ nayʋ nɛ hɛndɩyʋ, suuɖu tʋ. . . nɛ [toovenim tʋ].” (Egipiti Lɩʋ 34:6) Ɛsɔ ‘wɛ ɖeu nɛ ekpeɣu.’ (Keɣa 85:5) Ŋŋkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ ŋwokini ɛzɩdaa lɛ, ŋkaɣ naʋ se Yehowa wɩlaa se ɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ toovenim; nɛ ŋkaɣ naʋ ɖɔɖɔ se ɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ lɛɛtʋ.

20-22. (a) Ye ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna Ɛsɔ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ yaa we? Lɩzɩ pɩ-taa. (b) Ɛbɛ ɛyaa mba pamaɣzɩɣ se pañɩnɩɣ ña-kɩbam yɔ papɩzɩɣ nɛ pañɩɣ ñɔ-yɔɔ se ŋla? Ɛlɛ ɛbɛ pʋpɔzʋʋ se ŋla?

20 Toovenim, ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋna Ɛsɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ Fezuu. (Yohanɛɛsɩ 1:18; 4:24; 1 Timootee 1:17) Ɛlɛ ŋŋkpɛlɩkɩɣ ɛ-yɔɔ tɔm Bibl taa lɛ, ŋkaɣ-ɩ tɩlʋʋ ɛzɩ ŋtɩlʋʋ ɛyʋ maɣmaɣ yɔ. Ɛzɩ Keɣa maɖʋ yɔɔdʋʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ‘ŋna Kɩbaɣlʋ paɣlɩka ɖetu.’ (Keɣa 26:4; Roma 1:20) Ŋŋtɩlɩɣ Yehowa nɛ piwokini ɛzɩdaa lɛ, ŋkaɣ tisuu se ɛwɛɛ, ŋkaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ nɛ ŋñɔtɩnɩ-ɩ pɩkɩlɩ.

Sɔɔlɩm mbʋ caja kɩbanʋ wɩlɩɣ e-piya yɔ, pɩsɩŋnɩ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛwɩlɩɣ-ɖʋ yɔ

21 Pazɩ pazɩ lɛ, ŋkaɣ nɩʋ mbʋ pɩ-yɔɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɩkpaɣ Yehowa ɛzɩ ɖa-Caa yɔ, pɩ-taa. (Maatiyee 6:9) Paa caja kʋsɔɔlʋ weyi lɛ, ɛñɩnɩɣ se e-piya ɩwɛɛ leleŋ taa. Mbʋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ ha-ɖʋ wezuu nɛ pɩtasɩ lɛ, ɛsɔɔlaa se ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ siŋŋ. (Keɣa 35:9) Bibl wɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɛyaa pɩzɩɣ nɛ pɛkɛ Yehowa taabalaa. (Yakubu 2:23) Maɣzɩ kpem nɛ ŋna, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkɛ kedeŋa kpeekpe Lɩzɩyʋ taabalʋ!

22 Ŋŋkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ pɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa lɛ, ɛyaa nabɛyɛ, mba pamaɣzɩ se pañɩnɩɣ ña-kɩbam yɔ, pakaɣ ñɩɣʋ ñɔ-yɔɔ se ŋyele Bibl kpɛlɩkʋʋ. Sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ se pɩtaala nɛ ŋlɛɣzɩ cooci. Ɛlɛ, taayele nɔɔyʋ ɖɩɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋɖʋ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ pɩtɩŋa ɖeu yɔ.

23, 24. (a) Ɛbɛ yɔɔ pʋpɔzʋʋ se ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋpɔzʋʋ tɔm alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ? (b) Ɛbɛ ɖɩkaɣ naʋ ñʋʋ naalɛ ñɩŋgʋ taa?

23 Toovenim ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋnɩɩ tɔm tɩŋa taa kpaagbaa. Ɛlɛ fɛyɛ ɛtaakpa-ŋ, luzi ña-tɩ nɛ ŋpɔzɩ nɛ pasɩnɩ-ŋ. Yesu kaatɔm se pɩwɛ ɖeu se ɖiluzi ɖa-tɩ ɛzɩ pɩɣa ɛjam yɔ. (Maatiyee 18:2-4) Ɛzɩ ɖɩɩnaʋ yɔ, piya sɔɔlɩ tɔm pɔzʋʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛsɔ sɔɔlaa se ŋhiɣ tɔm cosuu. Bibl sam ɛyaa nabɛyɛ, ɛyaa mba pañɩnaɣ siŋŋ se pɛkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ Ɛsɔ. Patazaɣ Masɩ taa camɩyɛ se pana se tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ, tɩkɛ toovenim na.—Kalɩ Tʋma Labʋ 17:11.

24 Nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa yɔ lɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Bibl wɛ ndɩ nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ tɩŋa. Ɛzɩma tɩyɛ? Ñʋʋ naalɛ ŋgʋ kaɣ cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

^ tay. 15 Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtasɩ kpɛlɩkʋʋ tɔm sakɩyɛ Ɛsɔ hɩɖɛ tɔbʋʋ nɩʋ yɔɔ nɛ ɛzɩma payaa Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ, Tɔm Kɩsɔzɩtʋ taa, takayaɣ hɔɔlɩŋ 195-197 yɔɔ.