Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ NAADOZO

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ labɩ tɛtʋ?

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ labɩ tɛtʋ?
  • Ɛbɛ Ɛsɔ kaaɖʋwa se ɛhaɣ ɛyaa?

  • Ɛzɩma koyindu nɔɔyʋ kʋyɩ Ɛsɔ yɔɔ?

  • Ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ cee wayɩ?

1. Ɛbɛ Ɛsɔ kaaɖʋwa se ɛlakɩ tɛtʋ yɔɔ?

MBƲ Ɛsɔ kaaɖʋwa se ɛlakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩwɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛyaa ɩwɛɛ alaafɩya nɛ panɩɩ leleŋ tɛtʋ yɔɔ. Bibl tɔm se: “Ɛsɔ ɖʋ kajaɣ Edɛɛnɩ” nɛ ɛla nɛ “tɩŋ ndɩ ndɩ ñɔ . . . ŋna-ɩ kɔyɔ, ŋseliɣ ɩ-yɔɔ, i-pee tɔɔʋ wɛ leleŋ.” Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ abalʋ Aɖam nɛ kajalaɣ halʋ Ɛva. Ɛsɩɩ-wɛ kaɖaɣ kɩbaŋa ŋga, ka-taa nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩlʋlɩ, ihuu nɛ ɩwadɩ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛñazɩ-tʋ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:28; 2:8, 9, 15) Ye mbʋ, Ɛsɔ ñɩnaɣ se kajalaɣ ɛyaa mba, palʋlɩ piya nɛ pawalɩsɩ paradisuu tɛtʋ tɩŋa yɔɔ nɛ pɔcɔnɩ kpɩna yɔɔ.

2. (a) Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se mbʋ Ɛsɔ kaaɖʋwa se ɛlakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, pɩkɔŋ pɩ-taa? (b) Ɛzɩ Bibl wɩlʋʋ yɔ, ɛyaa mba kaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ?

2 Ŋmaɣzɩɣ se Ɛsɔ ɖʋʋ se ɛyaa ɩcaɣ wezuu paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩla mbʋ wiɖiyi toovenim na? Ɛsɔ yɔɔdaa se: “Ɛzɩ mɔntɔm yɔ . . . mankaɣ labʋ mbʋ.” (Izaayii 46:9-11; 55:11) Toovenim, mbʋ Ɛsɔ ɖʋwa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ, pɩkaɣ labʋ. Ɛɛtɔm se: “Ɛtɩlɩzɩ [tɛtʋ] se tɩwɛɛ ndaakpasɩ, ɛlɛ se pacaɣ tɩ-yɔɔ.” (Izaayii 45:18) Ɛyaa mba Ɛsɔ sɔɔlaa se pacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ? Nɛ pɩnzɩ ɛzɩma ɛñɩnɩɣ se pacaɣ tɩ-yɔɔ? Bibl cosuu se: “Siɣsiɣ tʋ tɩna tɛtʋ, ɛwɛɣ tɩ-yɔɔ tam.” Keɣa 36:29; Natʋ 21:3, 4.

3. Kɩdɛkɛdɩm mbʋ nɛ mbʋ wɛ tɛtʋ yɔɔ sɔnɔ? Nɛ pɩ-yɔɔ lɛ, tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ?

 3 Toovenim taa lɛ, mbʋ Ɛsɔ kaaɖʋwa yɔ, pɩtɩlabɩta. Sɔnɔ ɛyaa hɩnɩɣ kʋdɔŋ nɛ pasɩkɩ. Halɩ, palakɩ you nɛ pakʋʋ ɖama. Pɩtʋʋ fɛyɩ, mbʋ Ɛsɔ kaaɖʋwa yɔ, pɩtɩkɛ mbʋ ɖɩnaɣ sɔnɔ. Ɛbɛ laba? Ɛbɛ laba nɛ mbʋ Ɛsɔ kaaɖʋwa yɔ, pɩtɩkɔɔ pɩ-taa? Takayɩsɩ nzɩ ɛyaa mawa yɔ, sɩ-taa nakɛyɛ ɛɛpɩzɩɣ kocosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ tɩpaɣzɩ ɛsɔdaa na.

NƆƆYƲ PƖSƖ KOYINDU

4, 5. (a) Toovenim taa lɛ, atɩŋnɩ ɖʋm yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Ɛva? (b) Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ piyele nɛ ɛyʋ weyi ɛɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ nɛ ɛyɔɔdʋʋ toovenim yɔ, ɛpɩsɩ mɩlʋ?

4 Bibl kajalaɣ takayaɣ yɔɔdʋʋ Ɛsɔ koyindu nɔɔyʋ tɔm. Eewobi Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa. Paya-ɩ se “ɖʋm,” ɛlɛ ɛtɩkɛ ɖʋm maɣmaɣ. Bibl kɛdɛzaɣ takayaɣ yɔɔdɩ ɛ-tɔm nɛ kɔtɔ se ɛnʋ lɛ “Eleewu [Yiliyu] yaa Sataŋ. . .ɛjaɖɛ kpeekpe peɣziyu.” Payaɣ-ɩ ɖɔɖɔ se “ɖooo lɔŋ taa ɖʋm.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1; Natʋ 12:9) Ɛsɔ tiyiyu ɖoŋ tʋ ɛnʋ ɛɛkɛ fezuu; ɛtɩŋnɩ ɖʋm yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Ɛva. Ɛñɩnaɣ se pamaɣzɩ se ɖʋm yɔɔdɩna. Pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ñɔɔzaɣ tɛtʋ se ɛyaa ɩcaɣ tɩ-yɔɔ yɔ, fezuu ŋgʋ kɩɩwɛɛ.—Yɔb 38:4, 7.

5 Mbʋ payɩ Yehowa lɩzaa yɔ, pɩwɛ pilim; ye mbʋ alɩzɩ “Yiliyu” weyi payaɣ se “Sataŋ” yɔ? Tobi lɛ, Ɛsɔ tiyiyu ɖoŋ tʋ nɔɔyʋ pɩsɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ Yiliyu. Ɛzɩma mbʋ? Ŋnawa, sɔnɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se ɛyʋ kɩbanʋ weyi ɛyɔɔdʋʋ paa ɖooye toovenim yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɩsɩ mɩlʋ wiɖiyi. Ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ? Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se ɛyʋ ɛnʋ eyebi lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ ñɔ ɛ-laŋɩyɛ taa. Ye ɛwɛɛ ɛmaɣzɩɣ ɖɩ-yɔɔ  mbʋ yɔ, pɩkɛdɩɣ lɛ, lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɖɩ ɖɩkpa ɖoŋ. Ye wiɖiyi ehiɣ nʋmɔʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla mbʋ ɛɛwɛɛ ɛmaɣzɩɣ ɖooo yɔ.—Kalɩ Yakubu 1:13-15.

6. Ɛzɩma pɩlaba nɛ Ɛsɔ tiyiyu ɖoŋ tʋ nɔɔyʋ pɩsɩ Sataŋ Yiliyu?

6 Mbʋ pɩtalɩ Sataŋ lɛ. Pɩwɛ ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ heyaɣ Aɖam nɛ Ɛva se palʋlɩ piya nɛ pusu ɛjaɖɛ lɛ, ɛɛwɛɛ nɛ ɛnɩɣ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:27, 28) Peeɖe Sataŋ maɣzaa se: ‘Ye pɩlabɩ mbʋ nɛ wiɖiyi ɛyaa mba pa-tɩŋa pɛsɛɣ-m yɔ, pɩɩkɩlɩɣ ɖeu na?’ Ye mbʋ lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ñɔ ɛ-laŋɩyɛ taa lɛ. Pʋwayɩ lɛ, ɛcaa nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ewolo epeɣzi Ɛva yɔ. (Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1-5.) Mbʋ labɩna nɛ ɛpɩsɩ “Yiliyu.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “Kɔlɔmɔtʋ tʋ.” Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ ɛpɩsɩ “Sataŋ.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “Koyindu.”

7. (a) Ɛbɛ yɔɔ Aɖam nɛ Ɛva pasɩba? (b) Ɛbɛ yɔɔ Aɖam liɖe taa ɛyaa tɩŋa kpadɩyɩɣ nɛ pasɩkɩ?

7 Sataŋ Yiliyu tɩŋnɩ cɛtɩm nɛ ajitu yɔɔ na nɛ etuzi Aɖam nɛ Ɛva nɛ pɔlɔ Ɛsɔ paɣtʋ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:17; 3:6) Mbʋ pɩlɩ-wɛ pɩ-taa yɔ lɛ se pɔkɔm pasɩ ɛzɩ Ɛsɔ kaayɔɔdʋʋ yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:17-19) Alɩwaatʋ ndʋ Aɖam labɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ, ɛpɩsɩ ɛyʋ mantɩtalɩ pilim. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛɖɛzɩ e-liɖe taa ɛyaa kɩdɛkɛdɩm mbʋ. (Kalɩ Roma 5:12.) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa: Kpaɣ se palɩzɩ filikinaa nabɛyɛ nɛ muuli nakʋyʋ. Ye muuli ɛmɔnaa yaa kicosi kɩ-taa ɖoli yɔ, ɛzɩma filikinaa mba palɩzɩɣnɩ-kʋ yɔ, pɛwɛɣ? Paa filiki ŋgʋ lɛ, kɩɩtʋʋzʋʋ yaa kɩlɩɣ kulumaɣ. Mbʋ ɖɔɖɔ Aɖam ɖɛzɩ paa ɛyʋ weyi lɛ “kulumaɣ” yaa kɩdɛkɛdɩm. Pʋyɔɔ ɛyaa tɩŋa kpadɩyɩɣ nɛ pasɩkɩ.—Roma 3:23.

8, 9. (a) Ɛzɩma Sataŋ lɛkɩ Yehowa liu tɛɛ? (b) Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ tiɖezi kaañamtʋ tɩnaa mba kpaagbaa?

8 Sataŋ tuzuu Aɖam nɛ Ɛva nɛ pala kɩdɛkɛdɩm  yɔ, ɛwɩlɩ-wɛ se pakʋyɩ Ɛsɔ yɔɔ na. Ɛɛwɛɛ ɛkaɖɩɣnɩ Yehowa kewiyitu tɔɔʋ na. Toovenim taa lɛ, Sataŋ yɔɔdaɣ se: ‘Ɛsɔ tɩkɛ wiyaʋ kɩbanʋ. Ɛcɛtɩɣ ɛyaa nɛ ɛpɛŋ-wɛ mbʋ piiɖeni-wɛ yɔ. Pɩtɩcɛyɩ se ɛyaa iluzi pa-tɩ  Ɛsɔ tɛɛ. Ɛyaa maɣmaɣ pɩzɩɣ nɛ palɩzɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Ye ma Sataŋ maacɔŋaɣnɩ pɔ-yɔɔ yɔ, paanɩ leleŋ pɩkɩlɩ.’ Ɛzɩma Ɛsɔ pɩzaɣ se ecosi Sataŋ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ? Sakɩyɛ maɣzɩɣ se pɩɩmʋnaa se Ɛsɔ eɖezi kaañamtʋ tɩnaa mba pa-tɩŋa. Ɛlɛ, ye ɛɛlabɩ mbʋ yɔ, pɩɩpɩzaa nɛ pʋñɔɔzɩ tɔm ndʋ na? Pɩɩwɩlaa se Ɛsɔ kewiyitu tɔɔʋ kɩlɩnɩ ɖeu na?

9 Yehowa kɛ Ɛsɔ siɣsiɣ tʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛtaapɩzɩɣ se ɛkʋ kaañamtʋ tɩnaa mba. Eyebi alɩwaatʋ nɛ tɩɖɛɛ se paa weyi lɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛna se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ. Mbʋ yekina nɛ papɩzɩ nɛ pɔñɔɔzɩ tɔm tʋnɛ. Peeɖe Ɛsɔ ha alɩwaatʋ ɛyaa se peɖiyi pa-tɩ Sataŋ ɖoŋ taa. Ðɩkaɣ yɔɔdʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ Yehowa labɩ mbʋ yɔ nɛ mbʋ pɩ-yɔɔ eyebi se alɩwaatʋ sakɩyɛ ɛɖɛɛ pʋcɔ nɛ ɛñɔɔzɩ tɔm ndʋ yɔ, takayaɣ kanɛ ka-ñʋʋ 11 taa. Paa mbʋ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩmaɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Aɖam nɛ Ɛva paawɛnɩ toovenim se petisi Sataŋ weyi ɛtɩha-wɛ pʋyʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ kpa yɔ, ɛ-tɔm yɔɔ? Paawɛnɩ toovenim se petisi se Yehowa weyi ɛɛha-wɛ mbʋ payɩ paawɛna yɔ, ɛkɛ cɛtɩyʋ kɩdɛkɛdʋ na? Ye pɩɩkɛ ña, ɛbɛ ŋŋlaba?

10. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩnɩ Yehowa yɔɔ nɛ ecosi Sataŋ weyi ɛlɛkɩɣ e-liu tɛɛ yɔ?

10 Pʋmʋnaa se ɖɩmaɣzɩɣ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa weyi ɛkatɩɣ wɛtʋ ndʋ sɔnɔ. Toovenim, ŋwɛnɩ waɖɛ se ŋtɩnɩ Yehowa yɔɔ nɛ ɛpɩzɩ ecosi Sataŋ weyi ɛlɛkɩɣ e-liu tɛɛ yɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋtisi nɛ Yehowa kɛ ñe-Wiyaʋ nɛ ŋwɩlɩ se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ. (Keɣa 72:28; kalɩ Aduwa 27:11.) Pʋtɔdɩyɛ tɔm, ɛyaa miiliyɔɔwaa miiliyɔɔwaa mba pɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ yɔ, pa-taa ɛyaa pazɩ yem tisini se palakɩ mbʋ. Pʋyɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ tɔm tʋnɛ: Bibl wɩlɩɣ toovenim taa se Sataŋ kɛnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-wiyaʋ na?

 AKƐ ƐJAÐƐ ÐƖNƐ ÐI-WIYAƲ?

Ye pɩtaakɛ Sataŋ tɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi tɩŋa yɔ, ɛzɩma ɛɛpɩzaa ɛtɔ se ɛhaɣ-sɩ Yesu?

11, 12. (a) Ɛbɛ yɔɔ ɛzɩma Sataŋ takɩ Yesu kɩyakʋ nakʋyʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛnʋ kɛnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-wiyaʋ? (b) Ɛbɛ ɖɔɖɔ wɩlɩɣ se Sataŋ kɛnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-wiyaʋ?

11 Yesu taapɩtɩ kaaʋ se Sataŋ kɛnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-wiyaʋ. Kɩyakʋ nakʋyʋ Sataŋ tɩŋnɩ maamaaci lakasɩ nasɩyɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ Yesu “ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi kpeekpe nɛ si-ɖoŋ.” Nɛ Sataŋ heyi Yesu se: “Ye ŋluŋ mɛn-tɛɛ kɔyɔ, mɛncɛlɩɣ-ŋ pɩtɩŋa payɩ.” (Maatiyee 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Maɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Ye Sataŋ ɛtaakɛ kewiyisi nzɩ si-wiyaʋ yɔ, ɛɛpɩzaa nɛ ɛkpaɣ-sɩ se epeɣzini Yesu yaa we? Yesu tɩkpɛzɩ se Sataŋ tɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kominawaa mba. Pɩtʋʋ fɛyɩ, ye pɩtaakɛ Sataŋ tɔkaɣnɩ kewiyitu kominawaa mba pɔ-yɔɔ yɔ, Yesu kaakpɛzɩnɩ-ɩ.

12 Toovenim, Yehowa kɛnɩ Ɛsɔ ɖoŋ tɩŋa tʋ nɛ kedeŋa Lɩzɩyʋ. (Natʋ 4:11) Ɛlɛ, Bibl tɩyɔɔdɩ ɖoli se Yehowa Ɛsɔ yaa Yesu Krɩstʋ kɛnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-wiyaʋ. Halɩ Yesu kaayɔɔdaa kpayɩ se Sataŋ kɛnɩ “ɛjaɖɛ yɔɔ wiyaʋ.” (Yohanɛɛsɩ 12:31; 14:30; 16:11) Bibl maɣmaɣ tɔm se Sataŋ Yiliyu kɛ “ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ ɛsɔ.” (2 Kɔrɛntɩ 4:3, 4) Apostoloo Yohanɛɛsɩ ma tɔm Sataŋ yaa koyindu ɛnʋ ɛ-yɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Ɛjaɖɛ pilim wɛ kɩdɛkɛdɩm tʋ taa.”—1 Yohanɛɛsɩ 5:19.

ƐZƖMA PAKAƔ ÐEZUU SATAŊ ƐJAÐƐ YƆ

13. Ɛbɛ yɔɔ pʋpɔzʋʋ se ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ ɛkɔɔ?

13 Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɛjaɖɛ wɛɛ ɖɩpɩsɩɣ kɩdɛkɛdɩyɛ kɩpɩsʋ. Yoŋ, politiki laɖaa mɛnfɛyɩ toovenimwaa, Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ mba nɛ kañatʋ tɩnaa kpɩzɩmwaa yeke wɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ paa le. Ɛjaɖɛ talɩ ɖenɖe yɔ, paatasɩɣ pɩzʋʋ se pɔñɔɔzɩ-ɖɩ. Bibl wɩlɩɣ se alɩwaatʋ ñɔtaa se Yehowa eɖezi ɛjaɖɛ  kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ. Ɛkaɣ-ɖɩ ɖezuu Armaagedɔɔ you wiye. Mbʋ kaɣnɩ haʋ nʋmɔʋ nɛ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa siɣsiɣ wɛtʋ wɛɣ yɔ, ɖɩkɔɔ.—Natʋ 16:14-16.

14. Anɩ Ɛsɔ lɩzaa se ɛkɛ Wiyaʋ e-Kewiyaɣ taa? Nɛ ɛzɩma paatɛm tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ dooo lɔŋ?

14 Yehowa Ɛsɔ lɩzɩ Yesu Krɩstʋ se ɛkɛ e-Kewiyaɣ yaa e-komina ŋgʋ kɩwɛ ɛsɔdaa yɔ, ki-Wiyaʋ. Bibl kaayɔɔdaa se: “Toovenim taa palʋlɩ-ɖʋ pɩɣa ɛjam, paha-ɖʋ pɩyalʋ; ɛmʋ kewiyaɣ sɔsɔɔ ɛ-hazaɣ yɔɔ; nɛ pakaɣ-ɩ yaʋ hɩɖɛ se . . . Laŋhɛzɩyɛ Wiyaʋ sɔsɔ. E-kewiyaɣ kaɣ kɛʋ sɔsɔɔ, nɛ laŋhɛzɩyɛ ɛɛkaɣ tɛm . . . e-kewiyaɣ taa.” (Izaayii 9:5, 6) Kewiyaɣ ŋga kɔ-yɔɔ Yesu kaaheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se patɩmɩ se: “Ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ, ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.” (Maatiyee 6:10) Ɛzɩ ɖɩkɔŋʋʋ kpɛlɩkʋʋ nɛ ɛzɩdaa takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yɔkʋʋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ kominawaa kpeekpe, nɛ Kewiyaɣ ŋga ka-maɣmaɣ kɛlɛɣzɩ po-lone taa. (Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 2:44.) Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ nɛ tɛtʋ pɩsɩ paradisuu.

ƐJAÐƐ KƖFAÐƐ ÑƆTAA!

15. Ɛbɛ payaɣ se “tɛtʋ kɩfatʋ”?

15 Bibl ha-ɖʋ lidaʋ se: “Ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ ɖɩɖaŋaa ɛzɩ [Ɛsɔ kaayɔɔdʋʋ] yɔ, peeɖe siɣsiɣ tɔm kaɣ wɛʋ.” (2 Pɩyɛɛrɩ 3:13; Izaayii 65:17) Nabʋyʋ taa Bibl yaɣ ɛyaa mba pɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ se “tɛtʋ.” Ye mbʋ, “tɛtʋ kɩfatʋ” kɛnɩ ɛyaa samaɣ ŋga Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ.

16. Kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ kaɣ haʋ ɛyaa mba ɛsɔɔlaa yɔ? Nɛ ɛbɛ pʋpɔzʋʋ se ɖɩla nɛ ɛha-ɖʋ kʋ?

16 Yesu tɔm se ɛyaa mba palakɩ Yehowa sɔɔlɩm yɔ, ɛhaɣ-wɛ “tam tam wezuu” ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩkɔŋ yɔ, ɖɩ-taa. (Maarkɩ 10:30) Ðitendi-ŋ kuli ñe-Bibl taa Yohanɛɛsɩ 3:1617:3 nɛ ŋkalɩ mbʋ Yesu tɔm se  pʋpɔzʋʋ se ŋla nɛ ŋhiɣ wezuu maatɛŋ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, ɖɩtazɩ Bibl taa nɛ ɖɩna wazasɩ nzɩ ɛyaa kɩbama kaɣ hiɣu Paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ yɔ.

17, 18. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖitisi se laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ pakaɣ wɛʋ paa le tɛtʋ yɔɔ?

17 Kɩdɛkɛdɩm, you, ɛyaa kʋʋ nɛ ñam ñam lakasɩ paatasɩɣ wɛʋ. “Kɩdɛkɛdʋʋ mʋkɩ . . . ɛlɛ ɖɛfɛɛ tɩnaa hikiɣ tɛtʋ.” (Keɣa 36:10, 11) Laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ‘Ɛsɔ kaɣ sɩnzʋʋ yoŋ tɩŋa puwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ.’ (Keɣa 45:10; Izaayii 2:4) Pɩtasɩ lɛ, “[toovenim] tɔm nɛɣdɩɣ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ fenasɩ nɛ fenasɩ”—yaa tam!—Keɣa 71:7.

18 Yehowa sɛyaa kaɣ caɣʋ wezuu pɛɛyɛ taa. Bibl wɩlɩɣ se Izrayɛɛlɩ piya ɖɔŋaɣ Yehowa paɣtʋ yɔɔ lɛ, sɩɩwɛ pɛɛyɛ taa. (Levitiki 25:18, 19) Pɩlakɩ-ɖʋ leleŋ kpem se ɖɩwɛɛ pɛɛyɛ taa mbʋ Paradisuu taa ɖɔɖɔ!—Kalɩ Izaayii 32:18; Mikee 4:4.

19. Ɛzɩma ɖɩlabɩ nɛ ɖɩna se tɔɔnaɣ kaɣ tɔyʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa?

19 Ñɔɔsɩ ɛɛtasɩɣ wɛʋ. Keɣa maɖʋ te hendu se: “Tɔɔnasɩ ɩtɔyɩ ɛjaɖɛ taa nɛ pɩkpɛndɩnɩ pʋŋ nɛ piyisi yɔɔ.” (Keɣa 71:16) Yehowa kaɣ wazʋʋ ɛ-ɛyaa mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ, nɛ “tɛtʋ lʋlɩ ti-pee.”—Keɣa 66:7.

20. Ɛbɛ wɩlɩɣ-ɖʋ se tɛtʋ tɩŋa kaɣ pɩsʋʋ paradisuu?

20 Tɛtʋ tɩŋa kaɣ pɩsʋʋ paradisuu. Ðɩsɩ kɩfasɩ nɛ kaɖasɩ kɩbanzɩ pakaɣ wɛʋ tɛtʋ ndʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɩɩwɛɛkaa yɔ, tɩ-yɔɔ. (Kalɩ Izaayii 65:21-24; Natʋ 11:18) Alɩwaatʋ kaaɖɛɣ lɛ, pawalɩsɩɣ tɛtʋ hɔɔlɩŋ weyi paatɛm ñɔɔzʋʋ yɔ nɛ pazɩ pazɩ lɛ, tɛtʋ tɩŋa pɩsɩ ɛzɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ kaɣ ‘kuluu e-nikpiɖe se ɛhaɣzɩ mbʋ pifeziɣ yɔ, pi-liu ɖeɖe.’—Keɣa 144:16.

21. Ɛbɛ wɩlɩɣ se laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ kpɩna nɛ ɛyaa pɛ-hɛkʋ taa?

21 Laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ ɛyaa nɛ kpɩna pɛ-hɛkʋ taa. Tɛtɛ kpɩna nɛ ɖɩɣa kpɩna pakaɣ kpɛndʋʋ tɔɔnaɣ.  Halɩ pɩɣa ɛjam ɛɛkaɣ seu sɔɔndʋ tɛtɛ kpɩna wena peseɣ-yɛ sɔɔndʋ sɔnɔ yɔ.—Kalɩ Izaayii 11:6-9; 65:25.

22. Ɛbɛ kʋdɔmɩŋ kaɣ tɛmnʋʋ?

22 Kʋdɔmɩŋ ɩɩtasɩɣ wɛʋ. Yesu, Ɛsɔ Kewiyaɣ wiyaʋ, kaɣ waʋ kʋdɔmɩŋ ɛzɩ ɛɛlabʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ tataa yɔ. Halɩ ɛkaɣ labʋ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ. (Maatiyee 9:35; Maarkɩ 1:40-42; Yohanɛɛsɩ 5:5-9) Pɩ-yɔɔ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tɔm se “pɩwɩɣ-m.”—Izaayii 33:24; 35:5, 6.

23. Ɛbɛ yɔɔ sɩɖaa fezuu kaɣ-ɖʋ labʋ leleŋ?

23 Ðɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ, pakaɣ-wɛ fezuu nɛ pacaɣ wezuu tam. Mba patɩŋa payɩ pasɩba nɛ pɛwɛɛ Ɛsɔ lɩmaɣza taa yɔ, pakaɣ fem. Toovenim taa lɛ, “ɛyaa kʋtʋʋzaa nɛ kɩtatʋʋzɩŋ, pakaɣ fem.”—Tʋma Labʋ 24:15, ABT; Kalɩ Yohanɛɛsɩ 5:28, 29.

24. Ɛzɩma ŋnɩɣ leleŋ Paradisuu taa caɣʋ yɔɔ?

24 Mba pɛkpɛlɩkɩɣ se patɩlɩ pa-Lɩzɩyʋ sɔsɔ Yehowa Ɛsɔ nɛ pala ɛ-sɔɔlɩm yɔ, mbʋ pɩɖaŋ-wɛ cee wayɩ yɔ, pɩwɛ kajʋka kpem. Paradisuu ŋgʋ kɩkaɣ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, kɩ-tɔm Yesu Krɩstʋ yɔɔdaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛlabɩ tamaɣ ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba pakam ɛ-cɔlɔ yɔ, pa-taa lɛlʋ se: “Ma nɛ ŋ ɖɩkaɣ wɛʋ Paradisuu taa.” (Luka 23:43, NW) Yesu Krɩstʋ yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ ɖihiɣ wazasɩ nzɩ Paradisuu taa. Pɩ-yɔɔ pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se ɖɩkpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ ɛ-yɔɔ.