Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ NAALƐ

Bibl—Ɛsɔ takayaɣ

Bibl—Ɛsɔ takayaɣ
  • Ɛbɛ yɔɔ Bibl wɛ ndɩ nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ?

  • Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlɩɩ ña-tɩlasɩ taa?

  • Ɛbɛ yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtaa liu se natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩkɛ toovenim?

1, 2. Ɛbɛ yɔɔ Bibl kɛnɩ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ siŋŋ ŋgʋ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ?

ŊTƆZƲƲ alɩwaatʋ ndʋ ña-taabalʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ labɩ-ŋ kʋjɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔ, tɩ-yɔɔ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ña-taabalʋ labʋʋ-ŋ kʋjɔʋ ŋgʋ yɔ, pitukuni-ŋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɩlabɩ-ŋ leleŋ siŋŋ ɖɔɖɔ. Toovenim taa lɛ, kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ se mɩ-taabalɩyɛ wɛ yuŋ ña-taabalʋ ɛnʋ ɛ-ɛzɩdaa. Pɩtʋʋ fɛyɩ ɖɔɖɔ se ŋwɩlɩ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ ña-taabalʋ ɛnʋ.

2 Bibl kɛ kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ. Pʋpɔzʋʋ se ɖɩwɩlɩ-ɩ ɛsɩmɩyɛ kpem kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ. Bibl kɛ takayaɣ ŋga kɛwɛ ŋgee yɔ, nɛ mbʋ kɩwɩlɩɣ-ɖʋ yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ-pʋ ɖoli ɖɔɖɔ. Kɩyɔɔdʋʋ ɛsɔdaa tɩɩnzɩ, tɛtʋ, kajalaɣ abalʋ nɛ kajalaɣ halʋ pɔ-tɔm. Paɣtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ tɩlasɩ nɛ alɩwaatʋ kaɖɛ ndʋ taa. Bibl heyiɣ-ɖʋ se mbʋ mbʋ Ɛsɔ ɖʋwa yɔ, ɛkaɣ-pʋ labʋ. Kiheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɛkaɣ kɔnʋʋ wondu kɩbandʋ tɛtʋ yɔɔ. Bibl kɛ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ kpem!

3. Yehowa haʋ-ɖʋ Bibl yɔ, ɛbɛ pɩwɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-yɔɔ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ putukuuni ɖa-laŋa?

3 Bibl kɛ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩwɩlɩɣ-ɖʋ nabʋyʋ Yehowa Ɛsɔ weyi ɛha-ɖʋ kʋ yɔ, ɛ-yɔɔ. Yehowa haʋ-ɖʋ takayaɣ ŋga yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlaa se ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ-ɩ  camɩyɛ. Toovenim taa lɛ, Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Yehowa.

4. Ɛbɛ kpɛyɩɣ ñɔ-yɔɔ Bibl tayʋʋ taa?

4 Ye ŋwɛnɩ Bibl kɔyɔ, tɩlɩ se pɩtɩkɛ ñe-yeke ŋwɛnɩnɩ-kʋ. Bibl tɩŋa yaa kɩ-hɔɔlɩŋ wɛ kʋnʋmɩŋ 2 600 taa. Kedeŋa kpeekpe yɔɔ ye pakpaɣ ɛyaa 100 kɔyɔ, pa-taa lɛ, ɛyaa mba pɛwɛnɩ Bibl yɔ, pɛcɛzɩ 95. Biblwaa mba patayɩɣ paa kpɩtaʋ ŋgʋ yɔ, pɛcɛzɩ miiliyɔɔ kʋyʋmʋʋ. Biblwaa mba palɩzaa yɔ, patalɩ miiliyaarɩwaa sakɩyɛ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Bibl wɛ ndɩ kpem nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ.

Bibl ŋgʋ payaɣ se “Les Saintes Écritures—Traduction du monde nouveau” yɔ, palɩzɩ-kʋ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa

5. Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se Bibl “lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ”?

5 Pɩtasɩ lɛ, Bibl “lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ” na. (Kalɩ 2 Timootee 3:16) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Bibl maɣmaɣ cosuu se: “Fezuu kiɖeɖeu kʋsɩnɩ ɛyaa nabɛyɛ nɛ pɔyɔɔdɩ Ɛsɔ hɩɖɛ taa.” (2 Pɩyɛɛrɩ 1:21) Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa camɩyɛ: Maɣzɩ se ñɔ-cɔzɔ akpadɩyʋ nɔɔyʋ ya-ŋ se ŋma-ɩ takayaɣ nakɛyɛ. A-lɩmaɣza wɛɣ takayaɣ ŋga ŋmaɣ yɔ, ka-taa? Ñɔ-cɔzɔ lɩmaɣza, yaa we? Ye mbʋ, takayaɣ ŋga kɛkɛ ñɔ-cɔzɔ ñɩŋga, katɩkɛ ña-ñɩŋga. Mbʋ ɖɔɖɔ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ,  tɩkɛ Ɛsɔtɔm na, tɩtɩkɛ ɛyaa mba pama-tʋ yɔ, pɔ-tɔm. Pɩ-yɔɔ lɛ, Bibl tɩŋa kɛ “Ɛsɔ maɣmaɣ tɔm” na.—1 Tesalooniki 2:13.

KƖ-TƆM CƆLƖ CAMƖYƐ NƐ TƖTƲƲZƖ ÐEYI ÐEYI

6, 7. Ɛbɛ yɔɔ pʋmʋnaa kpem se ɖɩtɩlɩ se tɔm cɔlɩ Bibl taa camɩyɛ?

6 Alɩwaatʋ ndʋ pakpaɣ nɛ pamanɩ Bibl yɔ, tɩɖɛ pɩnzɩ 1600 yɔɔ. Bibl mayaa caɣ wezuu alɩwaatʋ ndɩ ndɩ taa nɛ pataalakɩ tʋmɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ. Nabɛyɛ kaakɛ haɖaa yaa piyiŋ lɔyaa yaa ninɖiɣyaa. Lalaa ñaakɛ nayaa yaa tɔm hʋyaa yaa awiya. Laŋhɛzɩyɛ tɔm mayʋ Luka kaakɛ fɛɖʋ sɔsɔ. Paa Bibl mayaa ɩtaalakɩ tʋmɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ yɔ, tɔm ndʋ pama Bibl taa yɔ, tɩcɔlɩ camɩyɛ, kpaɣnɩ kiɖe tɛɛ nɛ puwolo tɩnaɣ yɔɔ. *

7 Bibl taa kajalaɣ takayaɣ heyiɣ-ɖʋ ɛzɩma ɛyaa kʋñɔmɩŋ paɣzaa yɔ. Nɛ kɛdɛzaɣ takayaɣ ñawɩlɩɣ-ɖʋ se tɛtʋ kpeekpe kaɣ pɩsʋʋ paradisuu. Bibl kɛdɩɣ tɔm ndʋ tɩlabɩ caanaʋ taa nɛ pɩɖɛɛ yɔ. Nɛ tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩnɩɩ Ɛsɔ tamaɣ tɔbʋʋ. Tɔm ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩna ɛzɩma ɛkaɣ yebu nɛ ɛ-tamaɣ ŋga kala yɔ. Bibl taa tɔm cɔlɩ ɛzɩma yɔ, pɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ, mbʋ pɩwɛɛ se takayaɣ ŋga kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, kɛwɛɛ.

8. Kɩɖaŋ weyi wɩlɩɣ se Bibl yɔɔdʋʋ toovenim lɛɣtʋ nʋmɔʋ taa?

8 Bibl yɔɔdʋʋ lɛɣtʋ tɔm ndʋ yɔ, tɩkɛ toovenim. Lɛɣtʋ tɔm natʋyʋ wɛ Bibl taa; nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa paama-tʋ yɔ, ɛyaa taatɩlɩtɩ-tʋ. Ðɩkpaɣ Levitiki takayaɣ yɔ, ɖɩnaɣ se ka-taa paaha Izrayɛɛlɩ piya paɣtʋ natʋyʋ. Paɣtʋ ndʋ tɩwɩlaɣ-wɛ se pɩwɛɛ se pɛkɛzɩ kʋdɔndʋ weyi ɛ-kʋdɔŋ pɩzɩɣ nɛ pɩɖɛɛ lalaa yɔ hɔɔlʋʋ, nɛ pʋmʋnaa se pɛwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ. Ŋgʋ ajɛɛ wena aacɔ-wɛ nɛ ata yɔ, ataatɩlɩ lɛɣtʋ ndʋ. Bibl kaayɔɔdɩ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ ‘tisuzi tɛtʋ pʋyʋ nɔɔyʋ yɔɔ.’ Tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim. (Yɔb 26:7) Toovenim Bibl tɩkɛ lɛɣtʋ takayaɣ. Ɛlɛ lɛɣtʋ tɔm ndʋ  kɩyɔɔdʋʋ yɔ, tɩtʋʋzɩ ɖeyi ɖeyi. Pɩtɩkɛ mbʋ pɩwɛɛ se takayaɣ ŋga kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, kɛwɛɛ yaa we?

9. (a) Ɛzɩma Bibl wɩlɩɣ se kɩtʋʋzɩ ɖeyi ɖeyi caanaʋ taa tɔm kɛdʋʋ nʋmɔʋ taa? (b) Ɛzɩma Bibl mayaa yɔɔdɩ toovenim yɔ, ɛbɛ pɩwɩlɩɣ-ɖʋ Bibl yɔɔ?

9 Caanaʋ taa tɔm ndʋ Bibl kɛdɩɣ yɔ, tɩmʋnaa nɛ tɩtʋʋzɩ ɖeyi ɖeyi. Bibl kɛdasɩ tɩkɛ mʋya. Ɛyaa mba Bibl kɛdɩɣ pɔ-tɔm yɔ, kɩhaɣ pa nɛ pɔ-cɔzɔnaa pa-hɩla. * Ɛjaɖɛ yɔɔ caanaʋ taa tɔm kɛdɩyaa kɛdɩɣ pa-ajɛɛ tɔm lɛ, paayɔɔdʋʋ ɛzɩma pawabɩ-wɛ yoŋ taa yɔ, pɩ-tɔm. Ŋgʋ, Bibl mayaa ñɛkɛdɩɣ tɔm nɛ toovenim, halɩ pɔyɔɔdʋʋ pa-maɣmaɣ nɛ pɛ-ɛjaɖɛ ɛjandʋ tɔm. Ðɩkpaɣ ɛzɩ Bibl mayʋ Moyizi yɔ, ɛkɛdɩ Kɩgalʋʋ takayaɣ taa se ɛ-maɣmaɣ ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nabʋyʋ nɛ pɩ-yɔɔ lɛ, pɔhɔ ɛ-nɩŋgbaaŋ siŋŋ. (Kɩgalʋʋ 20:2-12) Toovenim mbʋ, pɩfɛyɩ caanaʋ taa kɛdasɩ nzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ ɛyaa mawa yɔ, sɩ-taa. Ɛlɛ, pɩwɛ Bibl taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na.

LƆŊSƖNÐƐ NÐƖ ÐƖWAZƖƔ YƆ ÐƖ-TAKAYAƔ

10. Ɛbɛ yɔɔ pɩɩlakɩ-ɖʋ piti se Bibl kɛ takayaɣ ŋga kawazɩɣ yɔ?

10 Bibl kɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Mbʋ labɩna nɛ tɩkɛ tɔm ndʋ “tɩwɛ wazaɣ [yɔ]: Ndʋ pawɩlɩɣnɩ ɛyaa toovenim nɛ mbʋ palaba pɩfɛyɩ ɖeu yɔ nɛ pɔñɔɔzɩ-wɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩ-wɛ ɛzɩma mbʋ pacaɣ wezuu kʋtʋʋzʋʋ yɔ.”. (2 Timootee 3:16, ABT) Toovenim, Bibl kɛ takayaɣ ŋga kawazɩɣ yɔ. Kɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɣ mbʋ ɛyʋ kɛnaa yɔ pɩ-taa camɩyɛ. Pɩɩlakɩ-ɖʋ piti mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩlɩnɩ ɖa-Lɩzɩyʋ Yehowa Ɛsɔ cɔlɔ na. Ɛnɩɣ ɖa-lɩmaɣza nɛ ɖɛ-wɛtʋ taa pɩkɩlɩ ɖa-maɣmaɣ. Pɩtasɩ lɛ, Yehowa sɩm mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩha-ɖʋ koboyaɣ yɔ. Ɛsɩm ɖɔɖɔ nʋmɔŋ weyi pɩtɩmʋna se ɖɩtɩŋ yɔ.

11, 12. (a) Ɛbɛ tɔm Yesu kaayɔɔdɩ Pʋʋ yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ taa? (b) Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ? Ɛbɛ yɔɔ Bibl taa lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ paa ɛzɩmtaa?

11 Cɔnɩ Yesu tɔm yɔɔdʋʋ ndʋ payaɣ se Pʋʋ yɔɔ Tɔm  Yɔɔdʋʋ yɔ nɛ ŋna. Tɩwɛ Maatiyee ñʋŋ 5 nɛ piwolo 7 taa. Tɔm wɩlʋʋ kɩbambʋ mbʋ pɩ-taa, Yesu yɔɔdɩ tɔm sakɩyɛ. Ɛyɔɔdɩ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ koboyaɣ siŋŋ yɔ, ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖa nɛ lalaa ɖɛ-hɛkʋ taa wɛ leleŋ yɔ nɛ lɩmaɣza wena pʋmʋnaa ɖɩwɛnɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm yɔɔ yɔ, pɩ-tɔm. Yesu tɔm ndʋ tɩwazɩɣ sɔnɔ ɛzɩ tɩɩwazʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛyɔɔdɩ-tʋ yɔ.

12 Bibl taa paɣtʋ natʋyʋ yɔɔdʋʋ hɔʋ taa wezuu caɣʋ, tʋmɩyɛ labʋ nɛ ɖa nɛ lalaa ɖa-taabalɩyɛ tɔm. Bibl taa paɣtʋ  wazɩɣ ɛyaa kpeekpe nɛ kɩ-lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ paa ɛzɩmtaa. Tɔm ndʋ Izaayii yɔɔdɩ ɛ-takayaɣ taa yɔ, tɩwɩlɩɣ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Bibl taa yɔ: “Ma [lɛ] Kɩbaɣlʋ ñɛ-Ɛsɔ weyi ɛwɩlɩɣ-ŋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ yɔ.”—Izaayii 48:17.

NATƲ TƆM TAKAYAƔ

Bibl mayʋ Izaayii kaayɔɔdɩ Babilooni tɛtʋ yɔkʋʋ tɔm

13. Natʋ tɔm ndʋ Yehowa yeba nɛ Izaayii ma Babilooni tɛtʋ yɔkʋʋ yɔɔ?

13 Natʋ tɔm sakɩyɛ wɛ Bibl taa. Tɩ-taa ndʋ tɩtɛm kɔm pɩ-taa yɔ, tɩɖɔwa. Ðɩyɔɔdɩ tɩ-taa natʋyʋ tɔm. Yehowa kaatɩŋnɩ nayʋ Izaayii, weyi ɛɛcaɣ wezuu pɩnzɩ mɩnɩŋ lutozo P.Ð.A. yɔ, ɛ-yɔɔ nɛ ɛtɔ se pakaɣ yɔkʋʋ Babilooni tɛtʋ. (Izaayii 13:19; 14:22, 23) Yehowa heyi Izaayii ɛzɩma ɖeyi ɖeyi pakaɣ yɔkʋʋ tɛtʋ ndʋ yɔ. Nɛ pɩla mbʋ ɖɔɖɔ. Sɔɔjanaa mba pɔkɔŋ yɔkʋʋ Babilooni tɛtʋ yɔ, palakɩ nɛ lɩm sɔɔ pɔɔ ŋga kɔcɔ Babilooni nɛ kata yɔ, ka-taa. Paalakɩ you pʋcɔ nɛ pasʋʋ tɛtʋ taa. Ɛlɛ pɩtɩtɛ. Halɩ Izaayii ya wiyaʋ weyi ɛkɔŋ ɖɛʋ nɔɔ sɔɔjanaa mba pɔkɔŋ Babilooni tɛtʋ yɔkʋʋ yɔ, ɛ-hɩɖɛ. Ɛnʋ lɛ Siiruusi.—Kalɩ Izaayii 44:27–45:2.

14, 15. Babilooni yɔkʋʋ tɔm ndɩ ndɩ ndʋ Izaayii kaamawa nɛ tɩkɔɔ pɩ-taa ɖɔɖɔ?

14 Pɩlabɩ ɛzɩ pɩnzɩ 200 mbʋ yɔ lɛ, pɩnaɣ 539 P.Ð.A. taa Aloma fenaɣ kɩyakɩŋ 5 nɛ 6 ɖoo taa, sɔɔjanaa nabɛyɛ kɔɔ nɛ pacaɣ Babilooni tɛtʋ cɔlɔ. Aaɖɛ sɔɔjanaa mba pɔ-nɔɔ? Pɛrsɩ Wiyaʋ Siiruusi. Mbʋ pɩɩlaba nɛ natʋ tɔm ndʋ Izaayii kaayɔɔdaa yɔ, tɩpaɣzɩ kɔm pɩ-taa. Ɛlɛ ɛzɩ toovenim Siiruusi sɔɔjanaa tɩla you pʋcɔ nɛ pasʋʋ tɛtʋ taa ɛzɩ paayɔɔdʋʋ yɔ?

15 Ðoo ana a-taa Babilooni mba kaawɛ nɛ palakɩ kazandʋ. Pamaɣzaɣ ɖɔɖɔ se pɛ-tɛtʋ kolonzi sɔsɔsɩ yɔɔ lɛ, nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-wɛ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ palakaɣ kazandʋ yɔ, Siiruusi kpaɣ lɛɣtʋ nɛ ɛkɛzɩnɩ pɔɔ ŋga katɩŋɩɣnɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ka-taa lɩm nɛ pɩpaɣzɩ sɔʋ. Pitileɖi lɛ, pɔɔ taa lɩm sɔɔ nɛ Siiruusi ɛyaa pɩzɩ nɛ pɛtɛzɩ pɔɔ nɛ pɔñɔtɩnɩ tɛtʋ kolonzi. Ɛlɛ, ɛzɩma Siiruusi sɔɔjanaa laba nɛ pasʋʋ Babilooni tɛtʋ taa? Ðɩɩsɩŋ  mbʋ pɩlaba yɔ, ɛlɛ ɖoo ana a-taa Babilooni mba labɩ kaakendu nɛ patɩɖɩɣ tɛtʋ nɔnɔsɩ!

16. (a) Izaayii kaayɔɔdaa se ɛbɛ pɩtɛŋnɩ Babilooni? (b) Ɛzɩma tɔm ndʋ Izaayii kaayɔɔdaa se Babilooni pɩsɩɣ njɛyɛ yɔ, tɩkɔm pɩ-taa?

16 Izaayii kaayɔɔdaɣ mbʋ pɩkɔŋ talʋʋ Babilooni yɔ pɩ-tɔm lɛ, ɛɛmawa ɖɔɖɔ se: “Nɔɔyʋ ɛɛtasɩɣ tɩ-taa caɣʋ kaaʋ wiɖiyi, waɣ nɛ waɣ, nɛ Arabiya tʋ ɛɛtasɩɣ kizinziku siɣu peeɖe nɛ ninɖiɣyaa ɩɩkaɣ sʋzʋʋ po-wondu peeɖe.” (Izaayii 13:20) Natʋ tɔm ndʋ tɩtaayɔɔdʋʋ Babilooni yɔkʋʋ tɔm yeke na. Tɩyɔɔdaɣ ɖɔɖɔ mbʋ pɩkaɣ labʋ Babilooni yɔkʋʋ wayɩ yɔ, pɩ-tɔm. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Babilooni kaɣ pɩsʋʋ njɛyɛ tam. Mɩ-maɣmaɣ ɩpɩzɩɣ ɩna se tɔm ndʋ tɩkɔm pɩ-taa. Lone nɖɩ ɖɩ-taa Babilooni kaawɛɛ yɔ, ɖɩwɛ Iraakɩ ɛjaɖɛ taa. Ye ŋkʋyɩ Bagdaadɩ nɛ ŋkpaɣ hadɛ kiŋ nʋmɔʋ kɔyɔ, ŋɖɔŋ ɛzɩ kilomɛtawaa 80 pʋcɔ nɛ ŋtalɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa. Nɔɔyʋ fɛyɩ peeɖe, pɩwɩlɩɣ se tɔm ndʋ Yehowa kaayɔɔdaa pɩtɩŋnɩ Izaayii yɔɔ yɔ, tɩkɔm pɩ-taa. Ɛɛtɔm se: “Mankaɣ-ɩ hazʋʋ nɛ pɩzaʋ ŋgʋ pakʋʋna yɔ.”—Izaayii 14:22, 23. *

Babilooni njɛyɛ

17. Ɛzɩma Bibl natʋ tɔm ndʋ tɩkɔm pɩ-taa yɔ, tɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ?

 17 Ɛzɩma Bibl natʋ tɔm kɔm pɩ-taa yɔ pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ, yaa we? Toovenim, ye Yehowa Ɛsɔ ɛlabɩ ɛ-tɔm yɔɔ mbʋ caanaʋ taa yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ se paa pɩɩlabɩ ɛzɩma yɔ, ɛkaɣ labʋ nɛ tɛtʋ pɩsɩ paradisuu. (Kalɩ Kɩgalʋʋ 23:19.) Ye mbʋ, ɖɩwɛnɩ “tam tam wɛʋ lidaʋ ŋgʋ Ɛsɔ kaayɔɔdɩ kɩ-tɔm nɛ pʋcɔ nɛ pɩnzɩ wɛɣ yɔ, nɛ Ɛsɔ weyi ɛɛcɛtɩɣ yɔ, ɛ-yɔɔ.”—Tiiti 1:2. *

‘ƐSƆTƆM KƐ WEZUU TƆM’

18. Tɔm ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdɩ “Ɛsɔtɔm” yɔɔ?

18 Mbʋ mbʋ ɖɩkpɛlɩkɩ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ, pɩwɩlɩ kpayɩ se Bibl kɛ takayaɣ ŋga kɛwɛ ndɩ kpem yɔ. Toovenim, Bibl taa tɔm cɔlɩ camɩyɛ, anasaayɩ lɛɣtʋ nɛ caanaʋ taa tɔm ndʋ kɩkɛdɩɣ yɔ, tɩkɛ toovenim. Kɩ-lɔŋ wazɩɣ nɛ  kɩ-natʋ tɔm kɔŋ pɩ-taa. Ɛlɛ, Bibl wɛnɩ wazaɣ pɩkɩlɩ mbʋ. Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Tɩtɩm [toovenim] taa tɩkɛ wezuu tɔm, Ɛsɔtɔm ndʋ, tɩlakɩ tʋmɩyɛ pɩŋŋ nɛ tɩsɛtɩɣ ñaʋ ñaʋ ɛzɩ sɩɣa ŋga kɛwɛ lɔŋ ceemenje yɔ, tɩsʋʋ fɩnɩnɩ piwolo pɩtalɩ ciyam nɛ fezuu po-tomiye taa nɛ hola ɖɩdanɖɛ nɛ siɣbɔɖɛ taa, tɩpɩzɩɣ tɩtɩlɩ mbʋ pɩwɛ laŋɩyɛ taa nɛ maɣzɩm taa yɔ.”—Ebree 4:12.

19, 20. (a) Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtazɩ ña-taa? (b) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ, Bibl ŋgʋ ɛha-ɖʋ yɔ, kɩ-yɔɔ?

19 Ye ɖɩkalɩɣ Ɛsɔ “tɔm” ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlɛɣzɩ ɖe-wezuu caɣʋ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtasɩ ɖa-taa tazʋʋ camɩyɛ. Pɩtɩla ɖɩtɔŋ se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛzɩma ɖɩkɛyɩɣ Ɛ-tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, mbʋ kaɣnɩ wɩlʋʋ mbʋ ɖa-lɩmaɣza kɛnaa yɔ, nɛ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩwɛ ɖa-laŋa taa yɔ.

20 Toovenim Bibl kɛ takayaɣ ŋga kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Kɩkɛ takayaɣ ŋga pʋpɔzaa se ɖɩkalɩ, ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩsɔɔlɩ yɔ. Ye ŋwɛɛ ŋtazɩɣ Bibl taa yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ pɩwɩlɩɣ se ŋwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ yɔɔ. Ŋlakɩ mbʋ yɔ, ŋkaɣ nɩʋ tamaɣ ŋga Ɛsɔ wɛnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ, ka-taa pɩkɩlɩ. Ðɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ mbʋ tamaɣ ŋga kɛkɛwa nɛ ɛzɩma kakaɣ kɔm pɩ-taa yɔ, ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa.

^ tay. 6 Paa nabɛyɛ ɩtɔŋ se Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ kaɖɩɣnɩ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ yɔ, paapɩzɩɣ nɛ pañɩɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Kalɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ-kɛ se La Bible: Parole de Dieu ou des hommes? yɔ, ka-ñʋʋ 7 ŋgʋ.

^ tay. 9 Kalɩ Yesu liɖe taa mba hɩla wena pama Luka 3:23-38 taa yɔ nɛ ŋna.

^ tay. 16 Ye ŋcaɣ se ŋtazɩ natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ tɩ-taa nɛ pɩkɩlɩ yɔ, cɔnɩ hatʋ cabɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ se Un livre pour tous, kɔ-hɔɔlɩŋ 27-29 yɔɔ.

^ tay. 17 Bibl natʋ tɔm ndʋ tɩkɔm pɩ-taa yɔ, tɩ-taa kʋyʋmtʋ lɛ Babilooni yɔkʋʋ tɔm. Natʋ tɔm ndʋ tɩkɔm pɩ-taa yɔ, tɩ-taa lɛɛtʋ lɛ Tiiri nɛ Niniivi pɔ-yɔkʋʋ tɔm. (Ezekiyɛɛlɩ 26:1-5; Sofoniya 2:13-15) Pɩtasɩ lɛ, Danɩyɛɛlɩ natʋ tɔm kaayɔɔdɩ ɛzɩma ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi sɔsɔsɩ kaɣ lɛɣzʋʋ ɖama Babilooni kewiyaɣ wayɩ yɔ. Kewiyisi nzɩ sɩ-taa nasɩyɩ yɔ: Meedii mba nɛ Pɛrsɩ mba pe-kewiyaɣ nɛ Grɛɛsɩ mba kewiyaɣ. (Danɩyɛɛlɩ 8:5-7, 20-22) Cɔnɩ Tɔm Kɩsɔzɩtʋ taa, hɔɔlɩŋ 199-201 yɔɔ, nɛ ŋna ɛzɩma Mesiya yɔɔ natʋ tɔm sakɩyɛ kɔm pɩ-taa Yesu Krɩstʋ yɔɔ yɔ.