Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ HIU NƐ KƲÐƲM

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se kʋñɔmɩŋ ɩwɛɛ?

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se kʋñɔmɩŋ ɩwɛɛ?
  • Ɛzɩ Ɛsɔ labɩna nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ?

  • Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ kɔm Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa?

  • Ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ mbʋ mbʋ kʋñɔmɩŋ wɛɛkaa yɔ, pɩñɔɔzɩ?

1, 2. Kʋñɔmɩŋ weyi taa ɛyaa wɛ sɔnɔ? Pɩ-yɔɔ lɛ, tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ?

ƐJAÐƐ naɖɩyɛ taa paalabɩ you nakʋyʋ. Poyo kɩyakʋ nakʋyʋ nɛ pɛtɛ lɛ, pohuyi pɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ pakpaɣ halaa nɛ piya mba pasɩba yɔ, pa-tɩŋa nɛ pepi pɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-taa. Pasaɣ kaamaŋkaɣnaa cikpema nɛ pesiɣ-wɛ nɛ pɩcɔɔ pɔʋ ŋgʋ nɛ pɩta. Nɛ pama paa kaamaŋkaɣ ŋga yɔɔ se: “Ɛbɛ yɔɔ?” Alɩwaatʋ natʋyʋ taa ɛyaa katɩɣ kaɖɛ naɖɩyɛ yaa pakatɩɣ nabʋyʋ nɛ pɩcɛyɩɣ-wɛ lɛ, tɔm tʋnɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ. Ye ɛyaa kʋʋ, you, kɛgbɛdɩsaɣ yaa kʋdɔŋ ɛlaba nɛ pɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩ yaa pa-ɖɩɣa yɔkɩ yaa kʋñɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ ɛtalɩ-wɛ yɔ, tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ pa-tɩ ɖɔɖɔ. Pɔsɔɔlaa se pana mbʋ pɩ-yɔɔ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩtalɩɣ-wɛ yɔ.

2 Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se kʋñɔmɩŋ ɩwɛɛ? Ye Yehowa ɛkɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ nɛ ɛkɛ sɔɔlɩm Ɛsɔ nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ yɔ, ɛbɛ yɔɔ koyindiye nɛ mulum posu ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ? Ña-maɣmaɣ ŋtɛm ña-tɩ pɔzʋʋ wiɖiyi mbʋ?

3, 4. (a) Ɛbɛ wɩlɩɣ se pɩtɩwɛɛkɩ se ɛyʋ ɛpɔzɩ se ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ? (b) Suwe Yehowa maɣzɩɣ kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔmɩŋ weyi ɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ yɔ, ɩ-yɔɔ?

3 Ɛzɩ pɩwɛ ɖeu se ɛyʋ ɛpɔzɩ se ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ yaa we? Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se ye ɛyʋ nɔɔyʋ  ɛpɔzɩ tɔm ndʋ yɔ, pʋdʋ tisuu tɩpaɣlɩ yaa pʋdʋ ɛɛñaŋ Ɛsɔ. Ɛlɛ ye ŋkalɩɣ Bibl yɔ, ŋnaɣ kɩ-taa se ɛyaa mba paawɛ siɣsiɣ nɛ pañaŋ Ɛsɔ yɔ, pɔpɔzɩ tɔm ndʋ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ nayʋ Habakuuki. Ɛpɔzɩ Yehowa se: “Ɛbɛ yɔɔ ŋwɩlɩ-m azuluma nɛ ŋnaɣ kɩdɛkɛdɩm? Lazʋʋ [ɖʋzʋʋ] nɛ kañatʋ labʋ wɛ mɛ-ɛzɩdaa, nɛ you laba nɛ ɛyaa cɩyɩ ɖama.”—Habakuuki 1:3.

Yehowa kaɣ labʋ nɛ kʋñɔmɩŋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ

4 Yehowa kalɩ nayʋ kɩbanʋ Habakuuki se pɩ-yɔɔ ɛpɔzɩ tɔm ndʋ yaa we? Aayɩ. Halɩ Ɛsɔ yeba nɛ pama Habakuuki tɔm ndʋ Bibl taa. Pɩtasɩ lɛ, Yehowa sɩnɩ-ɩ nɛ ɛnɩɩ tɔm taa camɩyɛ nɛ e-tisuu kpa ɖoŋ. Yehowa sɔɔlaa se ɛsɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ. Taasɔɔ se Bibl tɔŋ se ‘ɛcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ.’ (1 Pɩyɛɛrɩ 5:7) Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ kʋñɔmɩŋ weyi kɩdɛkɛdɩm kɔnaa yɔ. (Izaayii 55:8, 9) Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ ɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ?

ƐBƐ YƆƆ KƲÑƆMƖŊ ÐƆ MBƲ?

5. Nabʋyʋ taa ɛyaa maɣzɩɣ se pa-kʋñɔmɩŋ lɩɣnɩ le? Ɛlɛ suwe Bibl ñawɩlɩɣ?

5 Ɛyaa mba pɛwɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ndɩ ndɩ taa yɔ, powoki nɛ pɔpɔzʋʋ pa-ñʋndɩnaa yaa pa-wɩlɩyaa se ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ ɖɔ mbʋ lɛ, pocosuu-wɛ ɖoŋ ɖoŋ se Ɛsɔ sɔɔlɩna se kʋñɔmɩŋ ɩwɛɛ nɛ ɛtɛm ɖʋʋ ɖooo lɔŋ mbʋ payɩ pɩlakɩ sɔnɔ  yɔ. Halɩ pɔyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se ɛnʋ ɖʋnɩ kɛgbɛdɩsasɩ nzɩ sɩlakɩ sɔnɔ yɔ. Peheyiɣ sakɩyɛ se nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ Ɛsɔ lakasɩ yaa se Ɛsɔ yekina se sɔsaa nɛ piya pasɩ nɛ powolo ɛ-cɔlɔ ɛsɔdaa. Ɛlɛ, ɛzɩ ŋtɛm kpɛlɩkʋʋ yɔ, pɩtɩkɛ Yehowa Ɛsɔ cɔlɔ kɩdɛkɛdɩm lɩɣna. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Kañatʋ fɛyɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ nɔɔkuye [mulum] fɛyɩ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ cɔlɔ.”—Yɔb 34:10.

6. Ɛbɛ yɔɔ piyiɣdiɣ ɛyaa nɛ pamaɣzɩɣ se Ɛsɔ cɔlɔ ɛjaɖɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ lɩnaa?

6 Ŋsɩm mbʋ pɩ-yɔɔ piyiɣdiɣ ɛyaa nɛ pamaɣzɩɣ se ɛjaɖɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ tɩŋa lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pamaɣzɩɣ se Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ kɛnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-ñʋʋdʋ. Paasɩŋ se Bibl ñawɩlɩɣ toovenim tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ. Tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩ takayaɣ kanɛ ka-ñʋʋ 3 taa. Weyi ɛkɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-ñʋʋdʋ yɔ, ɛnʋ lɛ Sataŋ Yiliyu.

7, 8. (a) Ɛzɩma ɛjaɖɛ wɛtʋ wɩlɩɣ weyi ɛkɛ ɖɩ-ñʋʋdʋ yɔ, ɛ-wɛtʋ? (b) Ɛzɩma ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa wɛtʋ nɛ “alɩwaatʋ nɛ mbʋ ɛyʋ tɩɖʋna yɔ” pɩkɔŋnɩ kʋñɔmɩŋ?

7 Bibl yɔɔdɩ kpayɩ se: “Ɛjaɖɛ pilim wɛ kɩdɛkɛdɩm tʋ taa [nesi tɛɛ, NW].” (1 Yohanɛɛsɩ 5:19) Maɣzɩ pazɩ nɛ ŋna, pɩɩkɛɣ toovenim na? Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛnɩ Sataŋ weyi ɛkɛ “ɛjaɖɛ kpeekpe peɣziyu” yɔ, ɛ-wɛtʋ. (Natʋ 12:9) Sataŋ sɔɔlɩ koyindiye, ɛkɛ cɛtɩyʋ nɛ ɛyaa kʋyʋ. Pɩ-yɔɔ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ e-nesi tɛɛ yɔ ɖɩ-taa, koyindiye nɛ cɛtɩm nɛ ɛyaa kʋʋ pi-yeke pɩwɛna. Mbʋ labɩna nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ.

8 Nabʋlɛ lɛ, mbʋ pɩ-yɔɔ kʋñɔmɩŋ ɖɔ sɔnɔ yɔ mbʋ yɔ: Ɛzɩ ɖɩɩtɛm naʋ ñʋʋ 3 taa yɔ, kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Aɖam kʋyɩ Ɛsɔ yɔɔ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ, ɛyaa pɩsɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa nɛ mantɩtalɩ pilimwaa. Ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa sɔɔlɩ lʋbʋ kewiyitu tɔɔʋ yɔɔ. Pɩ-yɔɔ pɩkɔŋnɩ yoŋ, nazɩm nɛ kʋñɔmɩŋ. (Eklesɩyastɩ 4:1; 8:9) Tozo lɛ, “alɩwaatʋ nɛ mbʋ ɛyʋ tɩɖʋna yɔ” pɩlakɩna nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ. (Eklesɩyastɩ 9:11, NW) Yehowa tɩkɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-Wiyaʋ se ɛkandɩyɩ ɖɩ-yɔɔ. Mbʋ labɩna nɛ ye ɛyaa ɩwɛ lone nɖɩ ɖɩtɩmʋna yɔ ɖɩ-taa alɩwaatʋ kɩdɛkɛdɩtʋ taa yɔ, kʋñɔŋ pɩzɩɣ nɛ kɩtalɩ-wɛ.

9. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩpɩtɩɣ se nabʋyʋ yɔɔ Yehowa ha nʋmɔʋ se kʋñɔmɩŋ ɩwɛɛ halɩ nɛ sɔnɔ?

 9 Pɩkɛnɩ-ɖʋ laŋɩyɛ hɛzʋʋ se ɖɩtɩlɩ se pɩtɩkɛ Ɛsɔ lakɩna nɛ ɖɩtɔkɩ kʋñɔŋ. Pɩtɩkɛ ɛ-cɔlɔ yoŋ, paɣtʋ yɔɔ maʋ, ɛyaa nazʋʋ nɛ kɛgbɛdɩsasɩ nzɩ siyeki nɛ ɛyaa lakɩ kʋñɔŋ yɔ, palɩɣna. Paa mbʋ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩ-yɔɔ Yehowa ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩ-tɩŋa ɩwɛɛ yɔ. Ɛkɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnzɩ ɖa-kʋñɔmɩŋ. Ɛlɛ, ɛbɛ yɔɔ ɛɛlakɩ mbʋ? Ðɩkpɛlɩkaa nɛ ɖɩtɩlɩ se Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm tʋ. Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ yɔɔ eyeba nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ.—1 Yohanɛɛsɩ 4:8.

TƆM KƖCƐYƖTƲ NATƲYƲ

10. Ɛbɛ pʋdʋ Sataŋ kaakaɖɩnaa? Nɛ ɛzɩma tɩyɛ?

10 Ye ɖɩcaɣ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩ-yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ yɔ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩpɩsɩ ɖooo kiɖe tɛɛ, alɩwaatʋ ndʋ kʋñɔmɩŋ paɣzaa yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Sataŋ cɛzɩ Aɖam nɛ Ɛva se pamaanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ yɔ, pɩkɔnɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ. Sataŋ tɩkpɛzɩ se Yehowa wɛ ɖoŋ. Sataŋ maɣmaɣ sɩma se Yehowa ɖoŋ fɛyɩ kamaɣ. Waɖɛ nɖɩ Yehowa wɛnɩ se ɛtɔɔ kewiyitu yɔ Sataŋ kaɖɩnaa. Sataŋ tɔm se Ɛsɔ kɛ cɛtɩyʋ nɛ ɛtɩsɔɔlɩ se e-piya ihiɣ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ. Pɩwɩlɩɣ se Sataŋ ñɩnɩɣ se pɔyɔɔdɩ se Yehowa tɩkɛ wiyaʋ kɩbanʋ. (Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:2-5.) Sataŋ lɩmaɣza taa lɛ, ye ɛyaa ikizi Ɛsɔ kewiyitu yɔ, pɛwɛɣ koboyaɣ taa nɛ pɩkɩlɩ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛkʋyɩ Yehowa Kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yaa waɖɛ nɖɩ Yehowa wɛna se ɛtɔɔ kewiyitu kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ, ɖɩ-yɔɔ.

11. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa tiɖezi mba pakʋyɩ ɛ-yɔɔ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ kpaagbaa?

11 Aɖam nɛ Ɛva petisi nɛ pakʋyɩ Yehowa yɔɔ. Toovenim taa lɛ, pɩwɛ ɛzɩ pɔtɔm se: ‘Ðɩtɩsɔɔlɩ se Yehowa ɛkɛ ɖe-Wiyaʋ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ ɖa-maɣmaɣ mbʋ pɩkɛ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ.’ Ɛzɩma pɩɩwɛɛ se Yehowa ɛsɛtɩ tɔm ndʋ  tɩ-taa? Ɛzɩma pɩɩwɛɛ se ɛwɩlɩ ɛyaa nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kpeekpe se mba pakʋyɩ ɛ-yɔɔ mbʋ yɔ, pɛfɛyɩnɩ toovenim? Ɛbɛ pɩɩwɛɛ se ɛla nɛ pɩwɩlɩ se ɛ-lakasɩ kɩlɩnɩ ɖeu? Nabɛyɛ maɣzɩɣ se pɩɩpɔzaa se Yehowa eɖezi mba pakʋyɩ ɛ-yɔɔ mbʋ yɔ nɛ ɛlɩzɩ ɛyaa kɩfama. Ɛlɛ, Yehowa kaatɛm yɔɔdʋʋ se ɛ-tamaɣ lɛ se Aɖam nɛ Ɛva palʋlɩ piya nɛ sisu tɛtʋ yɔɔ nɛ sɩcaɣ wezuu tam paradisuu taa. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:28) Paa pɩɩlabɩ ɛzɩma yɔ, Yehowa eeyeki ɛ-tamaɣ labʋ. (Izaayii 55:10, 11) Pɩtasɩ lɛ, paa Yehowa kaaɖezi mba pakʋyɩ ɛ-yɔɔ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ, pɩtaawɩlɩ se ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu ɛyaa yɔɔ.

12, 13. Kɩɖaʋ ŋgʋ wɩlɩɣ mbʋ pɩ-yɔɔ Yehowa ha Sataŋ nʋmɔʋ se ɛkɛ ɛjaɖɛ wiyaʋ nɛ mbʋ pɩ-yɔɔ Ɛsɔ ha ɛyaa nʋmɔʋ se pɔtɔɔ kewiyitu pa-tɩ yɔɔ yɔ?

12 Yele ɖɩkpaɣ kɩɖaʋ nakʋyʋ. Maɣzɩ se wɩlɩyʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ e-sukulibiya ɛzɩma sɩla akɔnta kaɖɛ ŋgʋ nakʋyʋ yɔ. Sukulibɩɣa nakɛyɛ, kɛwɛ lɔŋ ɛlɛ kɛkɛ añɔndɔm, kakʋyɩ nɛ kɔtɔŋ se nʋmɔʋ ŋgʋ wɩlɩyʋ wɩlɩɣ yɔ, kɩfɛyɩ ɖeu. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se wɩlɩyʋ kɛ kaabɩzaɣ. Nɛ añɔndɔm ɛnʋ se ɛsɩm nʋmɔʋ ŋgʋ yɔ, ŋgʋ kɩlɩnɩ ɖeu; nɛ papɩzɩɣ patɩŋ-kʋ nɛ pala akɔnta ŋgʋ. Sukulibiya nasɩyɩ maɣzɩ se añɔndɔm ɛnʋ  ɛwɛnɩ toovenim nɛ sɩkʋyɩ ɖɔɖɔ wɩlɩyʋ yɔɔ. Ɛbɛ pʋpɔzʋʋ se wɩlɩyʋ ɛla? Ye ɛɖɔɔnɩ añɔndɔmwaa mba se palɩɩ sukuli ɖaŋ taa yɔ, suwe sukulibiya lɛɛsɩ pɩzɩɣ nɛ sɩmaɣzɩ? Sɩɩmaɣzɩ se pɩtɩla añɔndɔm ɛnʋ nɛ mba patɩnɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ, pɛwɛnɩ toovenim na? Pɩtɩla, sukulibiya lɛɛsɩ nzɩ sɩwɛ sukuli ɖaŋ taa yɔ, sɩ-tɩŋa sɩɩtasɩɣ wɩlɩyʋ ñam. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩmaɣzɩɣ se wɩlɩyʋ wɛɛ eseɣ sɔɔndʋ se pataawɩlɩ se ɛfɛyɩnɩ toovenim. Lɛɛlɛɛyɔ maɣzɩ se wɩlɩyʋ ha añɔndɔm ɛnʋ nʋmɔʋ se ɛwɩlɩ sukulibiya lɛɛsɩ ɛzɩma ɛ-maɣmaɣ ɛpɩzaɣ se ɛla akɔnta ŋgʋ yɔ.

Sukulibɩɣa tɩlɩɣ lɛɣtʋ nɛ pɩkpaɖɩ wɩlɩyʋ yaa we?

13 Yehowa labɩ ɛzɩ wɩlɩyʋ ɛnʋ yɔ. Tɔzɩ se mba pakʋyɩ Yehowa yɔɔ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ, pɩtɩkɛ pe-yeke paawɛna. Ɛsɔ tiyiyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ kaawɛ nɛ pɔcɔŋnɩ mbʋ pɩlakɩ yɔ. (Yɔb 38:7; Danɩyɛɛlɩ 7:10) Ɛzɩma Yehowa kaɣ tɔm ndʋ tɩ-taa sɛtʋ yɔ, pɩkaɣ tukunuu tiyiyaa mba pa-tɩŋa nɛ ɛyaa kpeekpe siŋŋ. Ye mbʋ, ɛbɛ Yehowa laba? Ɛha Sataŋ nʋmɔʋ se ɛwɩlɩ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɔɔ kewiyitu ɛyaa yɔɔ yɔ. Ɛsɔ ha ɛyaa ɖɔɖɔ nʋmɔʋ se pɔtɔɔ kewiyitu pa-tɩ yɔɔ Sataŋ ɖoŋ taa.

14. Yehowa haʋ ɛyaa nʋmɔʋ se pɔtɔɔ kewiyitu pa-tɩ yɔɔ yɔ, wazasɩ nzɩ pɩkaɣ kɔnʋʋ?

14 Kɩɖaʋ ŋgʋ ɖɩnawa yɔ kɩ-taa, wɩlɩyʋ nawa se añɔndɔm ɛnʋ nɛ sukulibiya nzɩ sɩtɩnɩ ɛ-yɔɔ yɔ, pɛfɛyɩnɩ toovenim. Ɛlɛ ɛnawa ɖɔɖɔ se ye ɛha-wɛ nʋmɔʋ se pawɩlɩ mbʋ papɩzɩɣ yɔ, pɩwazɩɣ sukulibiya tɩŋa. Añɔndɔmwaa mba palakɩ nɛ paapɩzɩɣ lɛ, sukulibiya kɩbanzɩ tɩŋa kaɣ ɖiɣzinuu se wɩlɩyʋ yeke wɛnɩnɩ lɛɣtʋ se ɛwɩlɩ sukulibiya. Nɛ pʋwayɩ wɩlɩyʋ ɖɔɔnʋʋ añɔndɔmwaa lɛ, sukulibiya nzɩ sɩkaɣ nɩʋ pɩ-taa. Mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa nawa se ye ɛyaa nɛ tiyiyaa kɩbama payɩ ɩnawa se Sataŋ nɛ mba patɩŋ ɛ-wayɩ nɛ pakʋyɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, pɔtɔlaa yɔ, pɩkaɣ-wɛ wazʋʋ. Pakaɣ tɩlʋʋ ɖɔɖɔ se ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ nɛ peɖiyi pa-tɩ. Ɛzɩ Yeremii yɔ, pakaɣ kpɛlɩkʋʋ toovenim tɔm sɔsɔtʋ tʋnɛ: “Hayɩ! Kɩbaɣlʋ mansɩm mbʋ se pɩtɩkɛ ɛyʋ tɩna ɛ-nʋmɔʋ nɛ pɩtɩha ɛyʋ se ɛɖɔŋ nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-naataŋ yɔɔ.”—Yeremii 10:23.

 ƐBƐ YƆƆ PILEÐI MBƲ?

15, 16. (a) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa yeba nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ pɩnzɩ sakɩyɛ mbʋ? (b) Ɛbɛ yɔɔ ɛɛlakɩ nabʋyʋ se ɛsɩnzɩ kañatʋ kadadayaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ?

15 Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ Yehowa yebi kʋñɔmɩŋ nɛ ɩwɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ pileɖi sakɩyɛ mbʋ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ eyeki nɛ kigiluu talɩɣ ɛyaa? Kɩɖaʋ ŋgʋ ɖɩɩkpaɣ yɔ kɩ-taa, wɩlɩyʋ taapɩzɩɣ se ɛla lakasɩ naalɛ nasɩyɩ. Yele ɖɩmaɣzɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɖɩna. Kajalaɣ lɛ, ɛɛɖɩkɩ nʋmɔʋ sukulibɩɣa ŋga kakʋyɩ ɛ-yɔɔ yɔ se kawɩlɩ mbʋ mbʋ kapɩzɩɣ labʋ yɔ. Nabʋlɛ lɛ, ɛɛsɩɣnɩ-kɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ, Yehowa ɖʋwa se ɛnʋ ɛɛlakɩ lakasɩ naalɛ nasɩyɩ. Kajalaɣ lɛ, ɛɛɖɩkɩ nʋmɔʋ Sataŋ nɛ mba patɩnɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ se pawɩlɩ se pɛwɛnɩ toovenim. Pɩ-yɔɔ pɩkpakɩɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ mbʋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, ɛyaa ñaɣ pana nɛ palɩzɩ kominawaa ndɩ ndɩ nɛ peɖiyiɣ pa-tɩ. Toovenim, anasaayɩ lɛɣtʋ nɛ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, ɛyaa wobini ɛzɩdaa. Ɛlɛ, mulum, kʋñɔndʋtʋ, paɣtʋ yɔɔ maʋ nɛ yoŋ ɖiɣni tɔyʋʋ kɩtɔyʋ ɛjaɖɛ yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ pɩnaɣ kaɣlaa se ɛyaa lɩzʋʋ se peɖiyiɣ pa-tɩ yɔ, pɩtɩwazɩ pʋyʋ.

16 Nabʋlɛ lɛ, Yehowa ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ Sataŋ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-ɛjaɖɛ yɔɔ. Ye ɛsɩnɩ-ɩ nɛ pɩla se kañatʋ kadadayaɣ fɛyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, pɩɩwɩlɩɣ se Yehowa tɩnɩɣ mba pakʋyɩ ɛ-yɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ yaa ɛñɩnɩɣ se ɛwɩlɩ se pɛkɛ ɛyaa kɩbama na? Ye Yehowa ɛlabɩ mbʋ yɔ pɩɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɛyaa pɩzɩɣ nɛ peɖiyi pa-tɩ camɩyɛ na? Ye Yehowa ɛlabɩ mbʋ yɔ, ɛtɩnɩɣ cɛtɩm yɔɔ. Ɛlɛ, “pɩɩsaŋ Ɛsɔ se ɛcɛtɩ.”—Ebree 6:18.

17, 18. Kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɛyaa nɛ Sataŋ pe-kewiyitu tɔɔʋ kɔnaa yɔ, ɛbɛ Yehowa kaɣ-pʋ labʋ?

17 Ɛlɛ suwe pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ ɖooo pakʋyʋʋ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ? Ðɩtɔzɩ se Yehowa kɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛñɔɔzɩ mbʋ mbʋ kɩdɛkɛdɩm wɛɛkaa yɔ. Nɛ mbʋ keekee ɛkaɣ labʋ. Ɛzɩ ɖɩɩtɛm kpɛlɩkʋʋ yɔ, mbʋ mbʋ pɩwɛɛkɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, pɩkaɣ ñɔɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ tɛtʋ pɩsɩɣ Paradisuu yɔ. Pakaɣ tɩŋnʋʋ tisuu mbʋ ɛyaa siɣsiɣ mba wɛnɩ Yesu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ yɔ nɛ  pɔñɔɔzɩ mbʋ kɩwɛɛkɩm wɛɛkaa yɔ. Pakaɣ tɩŋnʋʋ sɩɖaa fezuu yɔɔ nɛ pɔñɔɔzɩ ɖɔɖɔ mbʋ sɩm wɛɛkaa yɔ. Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ “ɛwɛɛkɩ [yaa eɖezi] mbʋ eleeu ɛnʋ ɛlaba yɔ.” (1 Yohanɛɛsɩ 3:8, ABT) Yehowa kaɣ labʋ pɩtɩŋa payɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ, tɩ-yɔɔ. Ða-taa pɩzɩɣ nɛ pɩla leleŋ se Ɛsɔ yeba se alɩwaatʋ sakɩyɛ ɛɖɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ toovenim nɛ ɖɩla ɛ-sɔɔlɩm. (Kalɩ 2 Pɩyɛɛrɩ 3:9, 10.) Pʋcɔ nɛ wondu ñɔɔzʋʋ alɩwaatʋ talɩ lɛ, Yehowa ɖiɣni ñɩnʋʋ ɛyaa mba pɛsɛɣ-ɩ nɛ pa-laŋɩyɛ pilim yɔ. Ɛsɩɣnɩ ɛyaa mba nɛ pɔɖɔkʋʋ pa-tɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-kʋñɔmɩŋ tɩŋa taa.—Yohanɛɛsɩ 4:23; 1 Kɔrɛntɩ 10:13.

18 Pɩtɩla nabɛyɛ ɖiɣni pɔzʋʋ se ye Ɛsɔ kaalabɩ Aɖam nɛ Ɛva se pataapɩzɩ nɛ pakʋyɩ ɛ-yɔɔ yɔ, ɛtaaɖɩɣ kʋñɔmɩŋ nʋmɔʋ na? Pɩsa nɛ ŋcosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, pʋmʋnaa se ŋtɔzɩ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Ɛsɔ labɩ-ŋ yɔ, kɩ-yɔɔ.

KƲJƆƲ ŊGƲ ƐSƆ LABƖ-ÐƲ YƆ, ƐZƖMA ŊKAƔ-KƲ LABƖNƲƲ TƲMƖYƐ?

Ɛsɔ kaɣ-ŋ ɖɔkʋʋ kʋñɔmɩŋ taa

19. Kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ Yehowa labɩ-ɖʋ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pʋpɔzʋʋ se kɩwɛɛ ñɩm ɖɛ-ɛzɩdaa?

19 Ɛzɩ ɖɩɩtɛm naʋ ñʋʋ 5 taa yɔ, palɩzɩ ɛyʋ nɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ. Ŋnɩɣ pɩ-taa camɩyɛ se pɩkɛnɩ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ siŋŋ yaa we? Ɛsɔ lɩzɩ kpɩna sakɩyɛ, ɛlɛ aapɩzɩɣ se alɩzɩ mbʋ pɩkɛ kɩbam yaa mbʋ pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ. Ɛyʋ laba manziiniwaa nabɛyɛ nɛ palakɩ mbʋ paɖʋ-wɛ se pala yɔ, pi-yeke. Ye Ɛsɔ kaalɩzɩ ɛyʋ nɛ ɛwɛɛ mbʋ yɔ, pɩɩlabɩ-ɖʋ ɖeu na? Aayɩ. Ða-taa wɛ leleŋ se ɖɩwɛnɩ waɖɛ se ɖa-maɣmaɣ ɖɩlɩzɩ mbʋ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩkɛ yɔ yaa wezuu ŋgʋ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩcaɣ yɔ yaa taabalaa mba  ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛna yɔ. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ ɖa-tɩ yɔɔ pazɩ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Ɛsɔ sɔɔlɩ mbʋ ɖɔɖɔ.

20, 21. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ? Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ mbʋ labʋ?

20 Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɛkpa ɛyaa nɛ ɖoŋ pʋcɔ nɛ pɛsɛɛ-ɩ. (2 Kɔrɛntɩ 9:7) Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa camɩyɛ. Pɩɣa ŋga pakpaɣnɩ ɖoŋ pʋcɔ nɛ kɔyɔɔdʋʋ se “ŋlabaɣ lɛ” nɛ ŋga ka-maɣmaɣ kɔyɔɔdʋʋ mbʋ nɛ ka-laŋɩyɛ pilim yɔ, pa-taa lɛ ŋga tɔm kɩlɩɣ labʋ leleŋ ka-lʋlɩyaa? Ye mbʋ tɔm pɔzʋʋ kɔyɔ: Tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ, ɛzɩma ŋkaɣ-kʋ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ? Sataŋ, Aɖam nɛ Ɛva patɩlabɩnɩ pa-kʋjɔʋ ŋgʋ nɛ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ. Pɩ-yɔɔ paha Yehowa siɣye. Ña yɔ, ɛbɛ ŋkaɣ labʋ?

21 Ŋwɛnɩ waɖɛ se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ payaɣ se tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ yɔ camɩyɛ nɛ pɩwazɩ-ŋ. Ɛyaa miiliyɔɔwaa lɩzaa se pɛwɛɣ Yehowa hɔɔlʋʋ taa. Ña ɖɔɖɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɛɛ pa-taa. Pɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pawɩlɩ pa-tʋmɩyɛ labʋ taa se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ nɛ e-kewiyitu tɔɔʋ tɩwazɩ pʋyʋ. (Aduwa 27:11) Ye ŋlɩzaa se ŋcakɩ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pʋbʋ lɛ ŋwɩlɩɣ se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ. Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩkaɣ pɩ-taa lɩzʋʋ.