Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ LUTOZO

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

1. Adɩma wena tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ lɛɛlɛɛyɔ?

ƐYAA sakɩyɛ sɩm adɩma wɛna payaɣ se “ɖa-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ.” Yesu tɩŋnɩ adɩma ana a-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩma pɩwɛɛ se patɩmnɩ Ɛsɔ yɔ. Ɛbɛ Yesu pɔzɩ Ɛsɔ, adɩma ana a-taa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ adɩma ana a-tɔm cɛyaa?

2. Yesu wɩlɩ-ɖʋ se ɖɩtɩmɩ ɛbɛ nɛ ɛbɛ yɔɔ?

2 Yesu yɔɔdaa se: “Ɩtɩmɩ se: ‘Ða-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ, ña-hɩɖɛ ɛsɛɛ [yaa ɖɩ–yɔɔ ɛñalɩ], ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ, ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.’” (Kalɩ Maatiyee 6:9-13.) Ɛbɛ yɔɔ Yesu wɩlɩ-ɖʋ se ɖɩtɩmɩ Ɛsɔ hɩɖɛ, e-Kewiyaɣ nɛ ɛ-sɔɔlɩm labʋ yɔɔ?​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 20.

3. Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ tɔm ndʋ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ?

3 Ðɩtɛm kpɛlɩkʋʋ se Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa. Ðɩtɛm yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ tɔm, pʋ-tɔbʋʋ se tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ ɛyaa nɛ tɛtʋ pɔ-yɔɔ yɔ. Ɛlɛ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa se: “Ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ” yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Ðɩkaɣ naʋ mbʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa yɔ, tʋmɩyɛ nɖɩ kakaɣ labʋ yɔ, nɛ ɛzɩma kakaɣ yebu nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔɔ ñalɩ yɔ.

ƐBƐ ƐSƆ KEWIYAƔ KƐNAA?

4. Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa? Nɛ akɛnɩ ke-Wiyaʋ?

4 Yehowa sɩ komina nakʋyʋ ɛsɔdaa nɛ ɛlɩzɩ Yesu se ɛkɛ ki-Wiyaʋ. Komina ŋgʋ Bibl yaɣ se Ɛsɔ Kewiyaɣ. Yesu kɛnɩ “kɩbaɣlaa taa Kɩbaɣlʋ, awiya taa  Wiyaʋ.” (Natʋ 17:14) Kɩbam mbʋ ɛjaɖɛ yɔɔ wiyaʋ nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛla yɔ, Yesu kaɣ-pʋ labʋ. Ye pɛkpɛndɩ ɛjaɖɛ yɔɔ awiya tɩŋa ɖoŋ yɔ, Yesu ɖoŋ kpaɖɩ-ɩ.

5. Le Ɛsɔ tɛ komina kaɣ wɛʋ? Nɛ kɩkaɣ tɔɔʋ kewiyitu ɛbɛ yɔɔ?

5 Pefezi Yesu nɛ pɩla kɩyakɩŋ 40 lɛ, ɛpɩsɩ ɛsɔdaa. Pʋwayɩ lɛ, Yehowa lɩzɩ-ɩ se ɛkɛnɩ e-Kewiyaɣ Wiyaʋ. (Tʋma Labʋ 2:33) Ɛsɔ Komina ŋgʋ, kɩkaɣ wɛʋ ɛsɔdaa nɛ kɩtɔɔ kewiyitu tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. (Natʋ 11:15) Pʋyɔɔ Bibl yaɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ se ‘Ɛsɔdaa Kewiyaɣ.’​—2 Timootee 4:18.

6, 7. Ɛbɛ yɔɔ Yesu kɛ wiyaʋ weyi ɛwɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ awiya yɔ?

6 Bibl yɔɔdʋʋ se Yesu kɩlɩ ɛjaɖɛ yɔɔ awiya kpeekpe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “sɩm tɩtasɩ ɖoŋ nɩɩyɩ wɛnʋʋ ɛ-yɔɔ.” (Roma 6:9) Paa ɛjaɖɛ yɔɔ wiyaʋ weyi lɛ, ɛkaɣ sɩbʋ. Ɛlɛ Yesu ñaakaɣ sɩbʋ wiɖiyi. Ye mbʋ, kɩbam mbʋ payɩ Yesu kaɣ-ɖʋ labʋ yɔ, pɩkaɣ wɛʋ tam.

7 Bibl natʋ tɔm wɩlɩɣ se Yesu kaɣ kɛʋ Wiyaʋ weyi ɛnɩɣ tɔm taa nɛ ɛnaɣ ɛyaa pʋtɔdɩyɛ yɔ. “Nɛ [Yehowa] fezuu kaɣ [ɛ-yɔɔ] caɣʋ: Lɔŋ nɛ lɛɣtʋ fezuu, lɔŋ pasʋʋ nɛ ɖoŋ fezuu, tɩlɩtʋ nɛ [Yehowa] sɔɔndʋ seu fezuu; nɛ [Yehowa] sɔɔndʋ seu kɛnɩ e-leleŋ. Ɛɛkaɣ cɔnʋʋ ɛzɩdaa yem se ɛhʋʋ tɔm, ɛɛkaɣ nɩʋ nɛ nɩŋgbaaŋ yeke nɛ ɛkɔ tɔm ñʋʋ; ɛlɛ ɛkaɣ hʋnʋʋ kʋñɔndɩnaa tɔm siɣsiɣ.” (Izaayii 11:2-4) Pɩɩkɛdɩɣnɩ-ŋ se wiyaʋ kɩbanʋ ɛnʋ ɛkɛnɩ ñe-wiyaʋ?

8. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se pɩtɩkɛ Yesu ɖeke kaɣnɩ tɔɔʋ kewiyitu?

8 Ɛsɔ lɩzɩ ɛyaa nabɛyɛ se pa nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu ɛsɔdaa. Pʋyɔɔ apostoloo Pɔɔlɩ kaaheyi Timootee se: “Ye ɖɩɖɔkɩ kpam kɔyɔ, ɖa nɛ ɩ ɖɩkaɣ tɔɔʋ kewiyaɣ.” (2 Timootee 2:12) Ɛyaa mba pa nɛ Yesu pakaɣ kewiyitu tɔɔʋ yɔ, pɛkpɛndɩ ɛzɩma?

9. Mba pa nɛ Yesu pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu yɔ, pɛkpɛndɩ ɛzɩma? Ɛzɩmtaa Ɛsɔ paɣzɩ-wɛ lɩzʋʋ?

 9 Ɛzɩ ɖɩɩtɛm naʋ ñʋʋ 7 taa yɔ, pawɩlɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ natʋ natʋyʋ taa Yesu, ɛ nɛ awiya lɛɛna 144000, peɖiɣni kewiyitu tɔɔʋ ɛsɔdaa. Mba ɛyaa 144000 waa mba pɛkɛnaa? Yohanɛɛsɩ lɩzɩ pɩ-taa se “pama pe-kila taa [Yesu] hɩɖɛ nɛ [ɛ]-Caa hɩɖɛ.” Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Mba patɩŋɩɣnɩ heɣa [yaa Yesu] wayɩ paa le. Payabɩ-wɛ tɛtʋ nesi tɛɛ.” (Kalɩ Natʋ 14:1, 4.) Ye mbʋ, ɛyaa 144000 waa mba, pɛkɛ Krɩstʋ ñɩma siɣsiɣ ñɩma mba Ɛsɔ lɩzaa se pakpa ɛsɔdaa yɔ. Pa nɛ Yesu pakaɣ “kewiyaɣ tɔɔʋ” tɛtʋ yɔɔ. Pasɩkɩ lɛ, pefeziɣ-wɛ se pacaɣ wezuu ɛsɔdaa. (Natʋ 5:10) Ðooo apostoloowaa alɩwaatʋ taa Yehowa paɣzɩ lɩzʋʋ ɛyaa 144000 waa mba.

10. Yehowa lɩzʋʋ Yesu nɛ ɛyaa 144 000 se pɔtɔɔ ɖɔ-yɔɔ kewiyitu yɔ, ɛzɩma pɩwɩlɩɣ se ɛmaɣzɩɣ ɖa-kɩcɛyɩm yɔɔ?

10 Yehowa maɣzɩɣ ɖa-kɩcɛyɩm yɔɔ, pʋyɔɔ ɛlabɩ ɖʋtʋ se ɛyaa nabɛyɛ nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu. Yesu kaɣ kɛʋ wiyaʋ kɩbanʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛsɩm ɛyaa ɛjandʋ nɛ pa-kʋñɔmɩŋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛkaɣ nɩʋ ɖɔ-tɔm taa. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa se Yesu kɛ Wiyaʋ weyi ‘ɛpɩzɩɣ ɛna ɖɛ-ɛjandʋ pʋtɔdɩyɛ yɔ,’ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-maɣmaɣ lɛ, “pɩcɛzɩ-ɩ pɩtɩŋa pɩ-taa” nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ mbʋ pɩtalɩɣ-ɖʋ yɔ pɩ-taa camɩyɛ. (Ebree 4:15; 5:8) Ɛyaa 144000 waa mba pa nɛ ɩ pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu yɔ, paba ɖɔɖɔ pasɩm ɛyaa ɛjandʋ. Paalʋbɩnɩ pilim mantɩtalɩ wɛtʋ nɛ kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ. Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu nɛ 144000 waa mba, pakaɣ nɩʋ ɖa-wɩzasɩ nɛ ɖa-kʋñɔmɩŋ taa.

 ƐBƐ ƐSƆ KEWIYAƔ KAƔ LABƲ?

11. Ɛbɛ yɔɔ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se patɩmɩ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm la tɛtʋ yɔɔ ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ?

11 Ɛbɛ yɔɔ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se patɩmɩ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm la tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ? Ðɩɩkpɛlɩkɩ ñʋʋ 3 taa se Sataŋ kʋyɩ Yehowa yɔɔ. Ɛlabɩ mbʋ lɛ, Yehowa tɩɖɔɔnɩ ɛ nɛ tiyiyaa mba patɩŋ ɛ-wayɩ nɛ papɩsɩ aleewaa yɔ kpaagbaa. Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ paaha-wɛ nʋmɔʋ se pɛwɛɛ ɛsɔdaa yɔ, pɩtɩkɛ mba paawɛ peeɖe yɔ, pa-tɩŋa palakaɣnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm. Pʋyɔɔ pɩɩwɛɛ se patɩmɩ se Ɛsɔ sɔɔlɩm ɛla ɛsɔdaa nɛ tataa ɖɔɖɔ. Ðɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ tɔm sakɩyɛ Sataŋ nɛ aleewaa pɔ-yɔɔ Ñʋʋ 10 taa.

12. Toovenim tɔm naalɛ ndʋ pɔyɔɔdɩ Natʋ 12:10 taa?

12 Bibl yɔɔdʋʋ se Yesu pɩsɩɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ wiyaʋ wayɩ lɛ, ɛlakɩ you nɛ Sataŋ. (Kalɩ Natʋ 12:7-10.) Natʋ 12, kalɩtʋ 10 heyiɣ-ɖʋ mbʋ pɩlakɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ: Kajalaɣ lɛ, Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzʋʋ ka-tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ Yesu Krɩstʋ pɩsɩɣ ke-wiyaʋ yɔ. Nabʋlɛ lɛ, pɔɖɔɔnʋʋ Sataŋ ɛsɔdaa nɛ etii tataa. Ɛzɩ ɖɩkɔŋʋʋ naʋ pʋwayɩ yɔ, natʋ tɔm ndʋ tɩtɛm pɩ-taa kɔm.

13. Ɛbɛ labɩ ɛsɔdaa alɩwaatʋ ndʋ pɔɖɔɔnɩ Sataŋ yɔ?

13 Bibl heyiɣ-ɖʋ se pɔɖɔɔnɩ Sataŋ nɛ aleewaa ɛsɔdaa lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ, pa-taa labɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ðɩkalɩɣ Bibl taa se: “Mɩ-taa ɛla leleŋ, mɩ ɛsɔdaa mba.” (Natʋ 12:12) Pɩwɩlɩɣ se kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛ ɛsɔdaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba pɛwɛ peeɖe yɔ, pa-tɩŋa payɩ palakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm.

Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɔɖɔɔnɩ Sataŋ nɛ aleewaa ɛsɔdaa yɔ, ɛyaa wɛɛ nɛ palakɩ kʋñɔmɩŋ siŋŋ tɛtʋ yɔɔ. Pɩkazɩ pazɩ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩsɩɣ tɩnaɣ

14. Ðooo pɔɖɔɔnʋʋ Sataŋ ɛsɔdaa yɔ, ɛbɛ wɛɛ nɛ pɩlakɩ tɛtʋ yɔɔ?

 14 Ɛlɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛyaa wɛɛ nɛ palakɩ kʋñɔŋ pɩdɩɩfɛyɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “Eleeu tibi” tɛtʋ yɔɔ “nɛ pana, nɛ ɛsɩm mbʋ se pakalɩ ɛ-kɩyakɩŋ.” (Natʋ 12:12) Sataŋ kɔ pana siŋŋ. Pɔɖɔɔnɩ-ɩ ɛsɔdaa nɛ ɛnawa se pɩkazɩ pazɩ paɖɩzɩɣ-ɩ. Eɖiɣni pana ñaɣʋ siŋŋ nɛ ɛkɔŋnɩ tɩlasɩ, wɩzasɩ nɛ kʋñɔmɩŋ ndɩ ndɩ tɛtʋ yɔɔ.

15. Tamaɣ ŋga Ɛsɔ laba tɛtʋ yɔɔ?

15 Ɛlɛ tamaɣ ŋga Ɛsɔ kaalabɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, katɩlɛɣzɩ. Ɛzɩ ɛɛɖʋʋ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ, ɛsɔɔlaa se ɛyaa mba pɛwɛ pilim yɔ, pacaɣ wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ. (Keɣa 36:29) Ye mbʋ, ɛzɩma Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ pɩla mbʋ?

16, 17. Ɛbɛ Danɩyɛɛlɩ 2:44 kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ?

16 Natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Danɩyɛɛlɩ 2:44 taa yɔ, tɩyɔɔdʋʋ se: “Kewiyisi nzɩ sɩ-wɛɛ taa lɛ, ɛsɔdaa Ɛsɔ kaɣ lɩzʋʋ kewiyaɣ nakɛyɛ nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-kɛ ɖɩzʋʋ, nɛ paakaɣ cɛlʋʋ kewiyaɣ ŋga ɛyaa samaɣ lɛɛka; kakaɣ tuzuu nɛ kɛpɛɖɩ kewiyisi nzɩ yɔ sɩ-tɩŋa, nɛ ka-maɣmaɣ kakaɣ wɛʋ tam.” Ɛbɛ natʋ tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ?

17 Kajalaɣ lɛ, tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzɩɣ ka-tʋmɩyɛ “kewiyisi nzɩ sɩ-wɛɛ taa” yaa sɩ-alɩwaatʋ taa. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se kewiyisi nasɩyɩ kaɣ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzɩɣ ka-tʋmɩyɛ yɔ. Nabʋlɛ lɛ, natʋ tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ wɛʋ tam nɛ Kewiyaɣ nakɛyɛ ɛɛkaɣ lɛɣzʋʋ ko-lone taa. Nɛ nabudozo lɛ, tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi pakaɣ labʋ you nakʋyʋ. Palakɩ you ŋgʋ lɛ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣnɩ wabʋ nɛ ke-ɖeke keɖiyi  tɛtʋ kpeekpe. Peeɖe ɛyaa kaɣ wɛnʋʋ komina kɩbaŋʋ siŋŋ, ŋgʋ wiɖiyi pataawɛɛna yɔ.

18. Kɛdɛzaɣ you ŋgʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ kominawaa pakaɣ labʋ yɔ, payaɣ-kʋ suwe?

18 Ɛzɩma pɩkaɣ labʋ nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖiyi tɛtʋ kpeekpe? Kɛdɛzaɣ you ŋgʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ kominawaa pakaɣ labʋ yɔ, payaɣ-kʋ se Armaagedɔɔ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ kɩtalɩ lɛ, aleewaa kaɣ peɣzuu “ɛjaɖɛ kpeekpe awiya se ala you Ɛsɔ, kedeŋa kpeekpe tʋ.” Toovenim, ɛjaɖɛ yɔɔ kominawaa kaɣ kʋyʋʋ se pala you nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ.​—Natʋ 16:14, 16; kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 10.

19, 20. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se Ɛsɔ Kewiyaɣ eɖiyi tɛtʋ kpeekpe?

19 Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ? Lɩmaɣza ndɩ ndɩ yɔɔ. Ɛlɛ ɖɩyɔɔdɩ a-taa naadozo tɔm. Kajalaɣ lɛ, ɖɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩtɔlʋʋ kʋdɔŋ nɛ ɖɩsɩkɩ. Ɛlɛ Bibl heyiɣ-ɖʋ se Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ ɖɩcaɣ wezuu tam tam. Toovenim taa lɛ, Yohanɛɛsɩ 3:16 yɔɔdaa se: “Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ-ɖɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ se weyi etisiɣ ɛ-yɔɔ lɛ, etaale, ɛlɛ ehiɣ tamtam wezuu.”

20 Lɩmaɣzɩyɛ naalɛ ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ Ɛsɔ kewiyaɣ yɔ, nɖɩ lɛ se ɛyaa mba pɔcɔ-ɖʋ nɛ pata yɔ, pa-taa sakɩyɛ kɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa. Sakɩyɛ cɛtɩɣ, pomuluu nɛ pacakɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ. Ðɩɩpɩzɩɣ ɖɩla nabʋyʋ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩlɛɣzɩ. Ɛsɔ ɖeke wɛnɩnɩ ɖoŋ ɛnɩ. Ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba patɩsɔɔlɩ lɛɣzʋʋ yɔ, Ɛsɔ kaɣ-wɛ ɖɩzʋʋ Armaagedɔɔ you taa. (Kalɩ Keɣa 36:10.) Lɩmaɣzɩyɛ naadozo ñɩnɖɛ lɛ se ɛjaɖɛ yɔɔ awiya wɛnɩ ɛjandʋ ndɩ ndɩ, pɛwɛ kañatʋ nɛ pomuluu ɖɔɖɔ ɛyaa. Paañakɩ pana se pasɩnɩ ɛyaa nɛ pewelisini Ɛsɔ. Pʋyɔɔ Bibl yɔɔdaa se ɛyaa tɔkɩ kewiyitu lalaa yɔɔ se ‘pawɩlɩ-wɛ kʋñɔŋ.’​—Eklesɩyastɩ 8:9.

21. Ɛzɩma tɩyɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm la tɛtʋ kpeekpe yɔɔ?

 21 Armaagedɔɔ you wayɩ lɛ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm la tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Kakaɣ ɖɩzʋʋ Sataŋ nɛ aleewaa. (Natʋ 20:1-3) Pʋbʋ taa lɛ, nɔɔyʋ ɛɛkaɣ hɩnʋʋ kʋdɔŋ nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ sɩbʋ ɖɔɖɔ. Pɩtɩŋnɩ Yesu kɩlaʋ yɔɔ lɛ, ɛyaa siɣsiɣ ñɩma tɩŋa kaɣ caɣʋ wezuu tam tam Paradisuu taa. (Natʋ 22:1-3) Kewiyaɣ ŋga kakaɣ yebu ɖɔɖɔ nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ sɛɛ yaa ɖɩ-yɔɔ ñalɩ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖiyiɣ tɛtʋ yɔ, ɛyaa tɩŋa kaɣ wɛnʋʋ ñamtʋ Yehowa hɩɖɛ yɔɔ.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 21.

ƐZƖMTAA YESU PƖSƖ WIYAƲ?

22. Ɛzɩma ɖɩlaba ɖɩna se Yesu tɩpɩsɩ Wiyaʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ yaa e-femtu wayɩ kpaagbaa?

22 Yesu wɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se patɩmnɩ Ɛsɔ se: “Ñe-kewiyaɣ ɛkɔɔ.” Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaawɛnɩ ɛzɩdaa se kakaɣ kɔm. Pɩɩwɛɛ se Yehowa ɛsɩɩ komina ŋgʋ Yesu kaɣ kɛʋ kɩ-ñʋʋdʋ yɔ. Yesu pɩsɩ ɛsɔdaa lɛ, Yehowa cɛlɩ-ɩ kewiyitu kpaagbaa? Aayɩ. Pɩɩwɛɛ se ɛɖaŋ. Yesu femtu wayɩ lɛ, apostoloo  Pɩyɛɛrɩ nɛ apostoloo Pɔɔlɩ pawɩlɩ kpayɩ kpayɩ se Yesu tɔm paayɔɔdɩ Keɣa 109:1 taa. Natʋ tɔm ndʋ tɩ-taa Yehowa yɔɔdaa se: “Caɣ ma-nɩwaŋ yɔɔ, pɩkɔɔ pɩtalɩ mahɩzɩ ño-koyindinaa ñɛ-tɛɛ nɛ ŋfɛyɩ pɔ-yɔɔ ña-naataŋ.” (Tʋma Labʋ 2:32-35; Ebree 10:12, 13) Alɩwaatʋ ɛzɩma pɩɩwɛɛ se Yesu ɛɖaŋ pʋcɔ nɛ Yehowa cɛlɩ-ɩ Kewiyaɣ?

Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm la tɛtʋ yɔɔ

23. (a) Ɛzɩmtaa Yesu pɩsɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ? (b) Ndʋ ɖɩkaɣ naʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa?

23 Pɩnzɩ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ pɩnaɣ 1914 talɩɣ lɛ, toovenim Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ cabɩ kaatɛm nɩʋ pɩ-taa se pɩnaɣ ŋga kɛwɛ ŋgee Bibl natʋ tɔm taa. Kpaɣnɩ pɩnaɣ ŋga, mbʋ pɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se panɩ pɩ-taa camɩyɛ. Yesu pɩsɩ Wiyaʋ pɩnaɣ ŋga ka-taa. (Keɣa 109:2) Yesu paɣzɩ Kewiyitu tɔɔʋ lɛ, ɛɖɔɔnɩ Sataŋ ɛsɔdaa nɛ ɛpɛɖɩ-ɩ tataa. Lɛɛlɛɛyɔ Sataŋ sɩm mbʋ se “pakalɩ ɛ-kɩyakɩŋ” yaa alɩwaatʋ ndʋ tɩkazɩ-ɩ yɔ, tɩtɩɖɔɔ. (Natʋ 12:12) Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ mbʋ pɩwɩlɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. Nɛ ɖɩkaɣ naʋ ɖɔɖɔ se pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm la tɛtʋ yɔɔ.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 22.