Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ LOÐO

Ɛyʋ sɩkɩ lɛ, le ewoki?

Ɛyʋ sɩkɩ lɛ, le ewoki?

1-3. Suwe ɛyaa pɔzʋʋ pa-tɩ pɩlɩɩnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ, ɛ-yɔɔ? Nɛ ɛzɩma Ɛsɔ sɛtʋ agbaa cosuu tɩ-yɔɔ?

BIBL heyiɣ-ɖʋ se alɩwaatʋ natʋyʋ kaɣ kɔm “nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ.” (Natʋ 21:4) Ðɩkpɛlɩkɩ Ñʋʋ 5 taa se Yesu kpaɣ e-wezuu nɛ ɛlaa ɖɔ-yɔɔ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, ɛyaa ɖiɣni sɩbʋ. (Eklesɩyastɩ 9:5) Pʋyɔɔ ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ se ɛzɩ wɛtʋ ndʋ taa sɩɖaa wɛɛ?

2 Ðɩsɔɔlaa se ɖɩnɩɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: ‘Ɛzɩ le ewoba? Ɛwɛ ɖoli nɛ ɛnaɣ-ɖʋ? Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ? Ðɩkaɣ-ɩ tasʋʋ naʋ wiɖiyi?’

3 Lɩmaɣza wena Ɛsɔ sɛtʋ agbaa wɛnɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ yɔ, awɛ ndɩ ndɩ. Nabɛyɛ wɩlɩɣ se ye ɛyʋ kɩbanʋ ɛsɩba yɔ, ewoki Ɛsɔ cɔlɔ, ɛlɛ ye ɛkɛ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ yɔ, ɛɖɛɣ miŋ maatɛŋ taa. Lalaa se ɛyʋ sɩkɩ lɛ, ɛkpakɩɣ fezuu taa tomnaɣ nɛ ɛɖɛɛ hadɛdɩnaa yaa ɛ-hɔʋ taa ñɩma mba paatɛm sɩbʋ yɔ pɔ-cɔlɔ. Lalaa ɖɔɖɔ ñawɩlɩɣ se ɛyʋ sɩkɩ lɛ pahʋʋnɩ-ɩ tɔm, nɛ pʋwayɩ lɛ paɖaɣnɩ-ɩ lʋlʋʋ ɛzɩ ɛyʋ yaa kpɩnɛ yɔ.

4. Tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa wɩlɩɣ sɩm yɔɔ?

4 Paa Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ana a-tɔm cosuu ɛtɩkɛ kʋɖʋmʋm ɖeyi ɖeyi yɔ, a-tɩŋa payɩ atisi tɔm kʋɖʋmtʋ natʋyʋ yɔɔ. Awɩlɩɣ se ɛyʋ sɩkɩ lɛ, nabʋyʋ wɛ ɛ-taa nɛ pʋbʋ ñaasɩkɩ nɛ pɩcakɩ wezuu ɛyʋ sɩm wayɩ. Ɛlɛ toovenim na?

 ƐYƲ SƖKƖ LƐ, LE EWOKI?

5, 6. Wɛtʋ ndʋ taa sɩɖaa wɛɛ?

5 Yehowa sɩm wɛtʋ ndʋ tɩ-taa sɩɖaa wɛɛ yɔ, nɛ eheyi-ɖʋ se ɛyʋ sɩkɩ lɛ, e-wezuu sɩɣ tɩnaɣ. Ye mbʋ, ɛyʋ sɩkɩ lɛ, ɛ-lɩmaɣza yaa nabʋyʋ fɛyɩ ɛ-taa nɛ pɩcakɩ wezuu ɖoli. * Sɩɖaa ɩɩnaɣ, paanɩɣ nɛ paapɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pamaɣzɩ nabʋyʋ yɔɔ.

6 Wiyaʋ Salomɔɔ mawa se “sɩɖaa ɩɩtasɩɣ natʋyʋ sɩm.” Weyi ɛsɩba yɔ, ɛɛpɩzɩɣ ɛsɔɔlɩ yaa ɛpaɖɩ nɔɔyʋ, pɩtasɩ lɛ, “tʋmɩyɛ labʋ lɔŋ nɛ sɩmtʋ nɛ maɣzʋʋ patɩtasɩ wɛʋ [pɩlaʋ taa].” (Kalɩ Eklesɩyastɩ 9:5, 6, 10.) Bibl heyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ Keɣa 145:4 taa se ɛyʋ sɩkɩ lɛ, ‘ɛ-lɩmaɣza ɖʋ lɩm.’

TƆM NDƲ YESU WƖLƖ SƖM YƆƆ YƆ

Yehowa lɩzɩ ɛyaa se pacaɣ wezuu tam tam tɛtʋ yɔɔ

7. Yesu kpaɣ sɩm nɛ ɛmaɣzɩnɩ we?

7 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu taabalʋ kɩbanʋ Lazaarɩ sɩba yɔ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ðɛ-ɛgbaɣdʋ Lazaarɩ ɖowa.” Ɛlɛ Yesu tɔm tʋnɛ tɩɩwɩlɩɣ se Lazaarɩ ɖowaɣ kiɖou toovenim taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyɔɔdɩ pʋwayɩ se “Lazaarɩ sɩba.” (Yohanɛɛsɩ 11:11-14) Ye mbʋ, Yesu kpaɣ sɩm nɛ ɛmaɣzɩnɩ ɖom. Yesu tɩyɔɔdɩ se Lazaarɩ kpa ɛsɔdaa yaa ewobi ɛ-hɔʋ taa ñɩma mba paatɛm sɩbʋ yɔ pɔ-cɔlɔ. Ɛtɩyɔɔdɩ ɖɔɖɔ se Lazaarɩ ɖiɣni labʋ kʋñɔŋ miŋ maatɛŋ taa yaa pakaɣ-ɩ tasʋʋ lʋlʋʋ ɛzɩ ɛyʋ yaa kpɩnɛ yɔ. Toovenim lɛ, Yesu tɔm wɩlɩɣ se wɛtʋ ndʋ tɩ-taa Lazaarɩ wɛɛ yɔ, tɩnɩɣzɩnɩ ɖom cukaŋ ñɩmbʋ nabʋyʋ. Yesu kaatɛm kpaɣʋ sɩm nɛ ɛmaɣzɩnɩ ɖom. Alɩwaatʋ ndʋ Yayiruusi pɩɣa peleɣa  sɩba yɔ, Yesu yɔɔdaa se: “Katɩsɩ, koɖou kiɖou.”​—Luka 8:52.

8. Ɛbɛ wɩlɩɣ se Ɛsɔ taalɩzɩ ɛyʋ se ɛsɩ?

8 Ɛsɔ kaalɩzɩ Aɖam nɛ Ɛva lɛ, ɛɛɖʋwa se pasɩ na? Aayɩ! Yehowa kaasɔɔlaa se pɛwɛɛnɩ tomnaɣ taa kpeetaɣ kɩbaŋa nɛ pacaɣ wezuu tam tam. Yehowa ɖʋnɩ ‘tamtam wezuu caɣʋ lɩmaɣza’ ɛyʋ laŋɩyɛ taa. (Eklesɩyastɩ 3:11; nwt) Lʋlɩyaa tɩsɔɔlɩ se pe-piya ɩkpadɩyɩ nɛ sɩsɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɛyaa ɩkpadɩyɩɣ nɛ pasɩkɩ. Ɛlɛ ye Ɛsɔ ɛlɩzɩ-ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu tam tam, ɛbɛ laba nɛ ɖɩsɩkɩ yɔ?

 ƐBƐ LABA NƐ ÐƖSƖKƖ?

9. Ɛbɛ yɔɔ paɣtʋ ndʋ Yehowa kaaɖʋ Aɖam nɛ Ɛva yɔ, tɩ-yɔɔ ɖɔm taawɛɛ kaɖɛ?

9 Yehowa heyi Aɖam Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa se: “Ŋpɩzɩɣ ŋtɔɔ kajaɣ taa tɩŋ kpeekpe pee. Ɛlɛ taatɔɔ kɩbandʋ nɛ kɩdɛkɛdɩm pa-sɩmtʋ tɩʋ piye, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩyakʋ ŋgʋ ŋtɔkɩ yɔ, ŋkaɣ sɩbʋ siŋŋ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:9, 16, 17) Paɣtʋ tʋnɛ, tɩ-taa kaatʋ kpayɩ kpayɩ nɛ tɩ-yɔɔ ɖɔm taawɛɛ kaɖɛ. Pɩtasɩ lɛ, Yehowa pɩmʋnaa se ɛwɩlɩ Aɖam nɛ Ɛva mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Ye paaɖɔm paɣtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ, paawɩlɩ Yehowa se poluzuu pa-tɩ e-kewiyitu tɛɛ. Paawɩlaa ɖɔɖɔ se pɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ mbʋ pɩtɩŋa payɩ Yehowa labɩ-wɛ yɔ pɩ-yɔɔ.

10, 11. (a) Ɛzɩma Sataŋ cɛtɩ Aɖam nɛ Ɛva? (b) Ɛbɛ yɔɔ Aɖam nɛ Ɛva pataawɛnɩ kawanaɣ nakɛyɛ se pamaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ?

10 Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se Aɖam nɛ Ɛva petiwelisini Yehowa. Sataŋ pɔzɩ Ɛva se: “Ɛsɔ tɔm se: ‘Ɩtaatɔɔ kajaɣ taa tɩŋ kpeekpe pee yaa?’” Ɛva cosi se: “Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɔɔ kajaɣ taa tɩŋ pee. Ɛlɛ tɩʋ ŋgʋ kɩwɛ kajaɣ hɛkʋ taa yɔ, Ɛsɔ yɔɔdɩ kɩ-tɔm se: ‘Ɩtaatɔɔ-kʋ, itaatukuni-kʋ, ikihiɣ sɩm.’”​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1-3.

11 Peeɖe Sataŋ pɩsɩnɩ-ɩ se: “Pɩlɩ! Ɩɩkaɣ sɩbʋ! Ɛlɛ Ɛsɔ sɩm mbʋ se kɩyakʋ ŋgʋ ɩtɔkɩ yɔ, mɩ-ɛza kuluu nɛ ɩwɛɛ ɛzɩ ɛsɔnaa yɔ, mba pasɩm kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:4-6) Sataŋ ñɩnaɣ se Ɛva ɛmaɣzɩ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm nɛ ɛlɩzɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yaa mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛcɛtɩ Ɛva mbʋ pɩkaɣ lɩʋ ɛ-kaañamtʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ. Sataŋ heyi Ɛva se ɛɛkaɣ sɩbʋ. Pʋyɔɔ Ɛva tɔɔ tɩʋ piye nɖɩ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛha ɛ-walʋ nɛ ɛlɛ ɖɔɖɔ tɔɔ. Aɖam nɛ Ɛva paanawa se Yehowa kizini-wɛ se pataatɔɔ tɩʋ piye nɖɩ. Pɔtɔɔʋ tɩʋ piye nɖɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se palɩzaa se  paañaŋ paɣtʋ ndʋ tɩ-taa tʋ kpayɩ kpayɩ nɛ tɩ-yɔɔ ɖɔm fɛyɩ kaɖɛ yɔ. Pɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se pɛfɛyɩnɩ ñamtʋ pa-Caa kʋsɔɔlʋ weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛ-yɔɔ. Pataafɛyɩnɩ kawanaɣ nakɛyɛ se pala mbʋ.

12. Ɛbɛ yɔɔ pɩkɛnɩ kaañamtʋ lakasɩ siŋŋ se Aɖam nɛ Ɛva patɩɖɔ Yehowa paɣtʋ yɔɔ?

12 Pɩkɛnɩ kaañamtʋ lakasɩ siŋŋ se Aɖam nɛ Ɛva patɩɖɔ pa-Lɩzɩyʋ paɣtʋ yɔɔ! Maɣzɩ se ŋñaɣ pana siŋŋ nɛ ŋfalɩsɩ ñe-piya se sɩɖɔ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ taa, ɛlɛ pʋwayɩ lɛ sɩkʋyɩ ñɔ-yɔɔ nɛ sɩla mbʋ ŋheyi-sɩ se sɩtaala yɔ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkaɣ wɛɛkʋʋ ña-laŋɩyɛ siŋŋ.

Mʋzʋʋ paalabɩnɩ Aɖam; nɛ ɛsɩba lɛ, mʋzʋʋ ɖɔɖɔ ɛpɩsaa

13. Yehowa yɔɔdʋʋ se Aɖam kaɣ “mʋzʋʋ pɩsʋʋ” yɔ, pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

13 Alɩwaatʋ ndʋ Aɖam nɛ Ɛva pamanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ yɔ pelesi waɖɛ nɖɩ paawɛna se pacaɣ wezuu maatɛŋ yɔ. Yehowa heyi Aɖam se: “Ŋkɛ mʋzʋʋ nɛ ŋkaɣ ɖɔɖɔ mʋzʋʋ pɩsʋʋ.” (Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:19.) Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Aɖam sɩkɩ lɛ, ɛpɩsɩɣ mʋzʋʋ, ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pataalɩzɩtɩ-ɩ yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:7) Aɖam kɩwɛɛkɩm wayɩ lɛ, ɛsɩba nɛ ɛtɩtasɩ wɛʋ ɖoli.

14. Ɛbɛ laba nɛ ɖɩsɩkɩ?

14 Ye Aɖam nɛ Ɛva paañam Yehowa paɣtʋ yɔ, paacaɣ wezuu halɩ nɛ sɔnɔ. Ɛzɩma patɩñamɩ-ɩ yɔ, pɩkɛnɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm; nɛ pʋyɔɔ pasɩba. Sɩm wɛ ɛzɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ  ŋgʋ Aɖam nɛ Ɛva pɛɖɛzɩ-ɖʋ yɔ. Ða-tɩŋa payɩ ɖɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa, nɛ pʋyɔɔ ɖɩsɩkɩ. (Roma 5:12) Ɛlɛ Ɛsɔ taaɖʋ kaaʋ se ɛyʋ ɛsɩ. Nɛ Bibl yaɣ sɩm se “koyindu.”​—1 Kɔrɛntɩ 15:26.

SƖM YƆƆ TOOVENIM TƆM HOLUU-ÐƲ

15. Ɛzɩma tɩyɛ sɩm yɔɔ toovenim tɔm holuu-ɖʋ?

15 Ye ɖɩtɩlɩ sɩm yɔɔ toovenim tɔm kɔyɔ, pɩlɩzɩɣ-ɖʋ cɛtɩm wɩlɩtʋ yomiye taa. Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ se sɩɖaa ɩɩnɩɣ wɩzasɩ nasɩyɩ nɛ paalakɩ kʋñɔŋ ɖɔɖɔ. Ðɩɩpɩzɩɣ ɖɩyɔɔdɩnɩ-wɛ nɛ mba ɖɔɖɔ paapɩzɩɣ pɔyɔɔdɩnɩ-ɖʋ. Ðɩɩpɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ sɩɖaa nɛ paapɩzɩɣ ɖɔɖɔ pasɩnɩ-ɖʋ. Pɩfɛyɩ se ɖise-wɛ sɔɔndʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paapɩzɩɣ palabɩ-ɖʋ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ. Ɛlɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa sakɩyɛ wɩlɩɣ se sɩɖaa wɛ wezuu ɖoli nɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ ye ɖɩhɛyɩɣ liidiye fadanaa yaa Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa se paba ɩla adɩma pɔ-yɔɔ yɔ. Ɛlɛ ye ɖɩsɩm sɩm yɔɔ toovenim tɔm yɔ, pɩlɩzɩɣ-ɖʋ cɛtɩm wɩlɩtʋ ndʋ ti-yomiye taa.

16. Cɛtɩm tɔm ndʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa sakɩyɛ wɩlɩɣ sɩɖaa yɔɔ?

16 Sataŋ tɩŋɩɣnɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa yɔɔ nɛ ɛcɛtɩɣ ɛyaa nɛ pamaɣzɩɣ se sɩɖaa wɛ wezuu ɖoli. Ɛsɔ sɛtʋ agbaa naayɛ wɩlɩɣ se ɛyʋ sɩkɩ lɛ, ɛ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ cakɩ wezuu ɖoli. Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ wɩlɩɣ-ŋ? Yaa Bibl wɩlɩɣ toovenim tɔm ndʋ sɩɖaa yɔɔ yɔ, ndʋ ɖɩwɩlɩɣ-ŋ? Sataŋ tɩŋɩɣnɩ cɛtɩm tɔm yɔɔ nɛ eposuu ɛyaa nɛ Yehowa.

17. Wɩlɩtʋ ndʋ tɩtɔŋ se paɖʋʋ ɛyaa miŋ maatɛŋ taa yɔ, ɛbɛ yɔɔ tipisiɣ Yehowa hɩɖɛ?

17 Tɔm ndʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa sakɩyɛ wɩlɩɣ sɩɖaa yɔɔ yɔ, tipisiɣ Yehowa hɩɖɛ. Agbaa naayɛ wɩlɩɣ se ɛyaa kɩdɛkɛdaa woki miŋ maatɛŋ taa nɛ palakɩ kʋñɔŋ  peeɖe tam. Cɛtɩm tɔm tʋnɛ tipisiɣ Yehowa hɩɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ eyele kpa nɛ ɛyaa lakɩ kʋñɔŋ miŋ taa mbʋ. (Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 4:8.) Ye nɔɔyʋ ɛɖʋ ɛ-pɩɣa nesi miŋ taa se ɛhɔmnɩ ka-nɩŋgbaaŋ, ŋmaɣzɩɣ suwe pʋdʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋtɔŋ se ɛkɛnɩ caja kañatʋ tʋ. Halɩ ŋŋkaɣ tisuu se ɛkɛ ña-taabalʋ. Lɩmaɣza ana ɖeyi ɖeyi Sataŋ ñɩnɩɣ se ɖɩwɛɛnɩ Yehowa yɔɔ.

18. Ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ se ɖise sɩɖaa sɔɔndʋ?

18 Ɛsɔ sɛtʋ agbaa naayɛ wɩlɩɣ se ɛyaa sɩkɩ lɛ, papɩsɩɣ feziŋ. Agbaa ana awɩlɩɣ se pɩpɔzʋʋ se ɖɩña feziŋ ɛnɩ nɛ halɩ ɖise-i sɔɔndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩkɛnɩ ɖa-taabalaa kɩbama mba pɛwɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, yaa ɖo-koyindinaa mba pɛwɛ kañatʋ siŋŋ yɔ. Ɛyaa sakɩyɛ tisiɣ cɛtɩm tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ. Peseɣ sɩɖaa sɔɔndʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɛsɛɣ-wɛ nɛ paasɛɣ Yehowa. Ɛlɛ, tɔzɩ se sɩɖaa ɩɩsɩŋ natʋyʋ. Ye mbʋ, pɩfɛyɩ se ɖise-wɛ sɔɔndʋ. Yehowa kɛnɩ ɖa-Lɩzɩyʋ. Ɛnʋ kɛnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ nɛ e-ɖeke koŋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩsɛɛ.​—Natʋ 4:11.

19. Ɛzɩma tɩyɛ sɩm yɔɔ toovenim tɔm tɩlʋʋ sɩɣnɩ-ɖʋ?

19 Ye ɖɩtɩlɩ sɩm yɔɔ toovenim tɔm yɔ, pɩlɩzɩɣ-ɖʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa cɛtɩm wɩlɩtʋ yomiye taa. Pɩtasɩ lɛ, toovenim tɔm tʋnɛ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ lidaʋ tɔm ndʋ Yehowa heyiɣ-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ nɛ mbʋ pɩɖaŋ-ɖʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-taa camɩyɛ.

20. Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

20 Caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyʋ weyi payaɣ se Yɔb yɔ, ɛpɔzaa se: “Ɛzɩ ŋmaɣzɩɣ se ɛyʋ ɛsɩba yɔ ɛɖaɣnɩɣ wɛʋ na?” (Yɔb 14:14) Ɛlɛ toovenim se ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ, ɛpɩzɩɣ ɛtasɩ wezuu caɣʋ na? Tɔm ndʋ Ɛsɔ heyiɣ-ɖʋ Bibl taa yɔ, tɩhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩ-tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

^ tay. 5 Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se ɛyʋ wɛnɩ kalɩzaɣ yaa fezuu ŋgʋ kɩɩsɩkɩ yɔ. Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 17 nɛ 18.