Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ HIU NƐ NAADOZO

Wɛɛnɩ ñamtʋ ɛyʋ yaa kpɩnɛ wezuu yɔɔ

Wɛɛnɩ ñamtʋ ɛyʋ yaa kpɩnɛ wezuu yɔɔ

1. Aha-ɖʋ wezuu?

YEHOWA kɛ “Ɛsɔ ɛza tʋ.” (Yereemii 10:10) Ɛnʋ lɩzɩnɩ-ɖʋ nɛ ɛnʋ hanɩ-ɖʋ wezuu. Bibl yɔɔdʋʋ Yehowa tɔm se: “Ñalɩzɩnɩ kedeŋa ñɔ-sɔɔlɩm taa, kataafɛyɩ nɛ ñɔ-sɔɔlɩm taa ŋlɩzɩ-kɛ.” (Natʋ 4:11) Toovenim Yehowa sɔɔlɩna nɛ ɖɩwɛɛ wezuu. Wezuu kɛnɩ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ ɛlabɩ-ɖʋ yɔ.​—Kalɩ Keɣa 35:10.

2. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ piɖeni-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa?

2 Paa ɛzɩmtaa Yehowa haɣ-ɖʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛna nɛ pɩsa nɛ ɖɩwɛɛ wezuu yɔ, ɛzɩ tɔɔnaɣ nɛ lɩm mbʋ yɔ. (Tʋma Labʋ 17:28) Pɩtɩsɩɩnɩ peeɖe. Yehowa sɔɔlaa se ɖɩnɩɩ leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa. (Tʋma Labʋ 14:15-17) Pʋcɔ nɛ ɖe-wezuu caɣʋ ɖeni-ɖʋ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩña Ɛsɔ paɣtʋ.​—Izaayii 48:17, 18.

LƖMAƔZA WENA ƐSƆ WƐNƖ WEZUU YƆƆ?

3. Kayɩnɩ kʋ e-neu Aabɛɛlɩ lɛ, ɛbɛ Yehowa laba?

3 Bibl heyiɣ-ɖʋ se paa ɛyʋ weyi lɛ, e-wezuu kɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ Yehowa ɛzɩdaa. Pʋyɔɔ alɩwaatʋ ndʋ Aɖam pɩyalʋ Kayɩnɩ mʋ pana siŋŋ nɛ e-neu Aabɛɛlɩ yɔ, Yehowa wɩlɩ ɛ-ɛzɩdaa niye se ɛkpa ɛ-tɩ. Ɛlɛ Kayɩnɩ tiwelisini Yehowa nɛ ɛɖɛɛ nɛ ‘ɛkʋ e-neu Aabɛɛlɩ.’ (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 4:3-8) Yehowa hɔm Kayɩnɩ nɩŋgbaaŋ ɛzɩma ɛkʋ Aabɛɛlɩ yɔ, pɩ-yɔɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 4:9-11) Pɩwɩlɩɣ se pana nɛ paɖɩyɛ pɛkɛ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ tiyeki nɛ ɖɩwɛɛ puuyaɣ nɛ kañatʋ yɔ. Ye nɔɔyʋ ɛwɛnɩ wɛtʋ ndʋ yɔ, ɛɛkaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ. (Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 3:15.) Pʋcɔ nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩsɔɔlɩ ɛyaa kpeekpe.​—1 Yohanɛɛsɩ 3:11, 12.

4. Moyizi Paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ kaaha Izrayɛɛlɩ piya yɔ, tɩwɩlɩɣ se lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ wezuu yɔɔ?

 4 Pɩnzɩ kudokiŋ sakɩyɛ wayɩ lɛ, Paɣtʋ Hiu ndʋ Yehowa cɛlɩ Moyizi yɔ, tɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se wezuu kɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ Ɛsɔ ɛzɩdaa. Paɣtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔdʋʋ se: “Taakʋ ɛyʋ kaaʋ.” (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 5:17) Ye nɔɔyʋ ɛɖʋ ɛ-taa nɛ ɛkʋ ɛyʋ yɔ, ɛnʋ ɖɔɖɔ pɩpɔzʋʋ se pakʋ-ɩ.

5. Suwe Ɛsɔ maɣzɩɣ hosi lɩzʋʋ yɔɔ?

5 Suwe Ɛsɔ maɣzɩɣ hosi lɩzʋʋ yɔɔ? Pɩɣa ŋga kɛwɛ ko-ɖoo lotu taa yɔ, ke-wezuu kɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ Yehowa ɛzɩdaa. Pʋyɔɔ Moyizi paɣtʋ yɔɔdaɣ se: “Ye abalaa nabɛyɛ iyou nɛ potuzi halʋ hoɣa tʋ nɛ ɛlʋlɩ, ɛlɛ ɛ-lʋlʋʋ kɩyakʋ tɩtalɩta nɛ kɛgbɛdɩsaɣ ŋga katɩkɔnɩ sɩm nabʋyʋ yɔ, pɩwɛɛ se weyi pɩyʋtɩnɩ-ɩ yɔ, ɛhɛyɩ kɩmɩyɛ nɖɩ halʋ ɛnʋ ɛ-walʋ pɛlɩɣ-ɩ yɔ; ɛhɛyɩ-ɖɩ pɩtɩŋnɩ tɔm hʋyaa yɔɔ. Ɛlɛ ye kɛgbɛdɩsaɣ ŋga kɔkɔnɩ sɩm kɔyɔ, pɩwɛɛ se pɛhɛyɩ wezuu yɔɔ wezuu.” (Egipiti Lɩʋ 21:22, 23, nwt; Keɣa 126:3) Ye mbʋ hosi lɩzʋʋ kɛ kɩdɛkɛdɩm Ɛsɔ ɛzɩdaa.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 28.

6, 7. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ Yehowa se wezuu mʋ ñɩm ɖɛ-ɛzɩdaa?

6 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ Yehowa se ɖe-wezuu nɛ ɛyaa lalaa weziŋ kɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ ɖɛ-ɛzɩdaa? Ðɩtaala nabʋyʋ nɛ pɩkɔnɩ kaɖɛ ɖe-wezuu yɔɔ yaa lalaa weziŋ yɔɔ. Pʋyɔɔ lɛ pɩfɛyɩ ɖeu se ɖɩñɔʋ sɩgaa yaa tabakʋʋyaɣ yaa ɖɩtɔkɩ taba, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩkɔŋnɩ ɖe-wezuu kaɖɛ, nɛ halɩ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ sɩm.

7 Ɛsɔ hanɩ-ɖʋ wezuu nɛ tomnaɣ, pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ-wɛ tʋmɩyɛ ɛzɩ Ɛsɔ maɣmaɣ sɔɔlʋʋ yɔ. Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩcɔnɩ ɖo-tomnaɣ yɔɔ camɩyɛ. Ye ɖɩtɩla mbʋ yɔ, Ɛsɔ ɛzɩdaa lɛ, ɖɩfɛyɩ cɩɖɩ cɩɖɩ. (Roma 6:19; 12:1; 2 Kɔrɛntɩ 7:1) Ye wezuu ɛtɩkɛ ñɩm pʋyʋ ɖɛ-ɛzɩdaa yɔ,  ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa weyi ɛha-ɖʋ kʋ yɔ. Pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ kaɖɛ se ɖiyele lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩwɛɛkɩɣ ɖe-wezuu yɔ, ɛlɛ ye ɖɩnawa se wezuu kɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩlɛɣzɩ yɔ, Yehowa kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ.

8. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩtaakɔnɩ kaɖɛ naɖɩyɛ ɖa-maɣmaɣ ɖe-wezuu yɔɔ yaa lalaa wezuu yɔɔ?

8 Ðɩtɛm kpɛlɩkʋʋ se wezuu kɛ mbʋ pɩwɛ ñɩm siŋŋ yɔ. Yehowa taɣ-ɖʋ liu se ɖɩkaɣ labʋ mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ se ɖɩtaakɔnɩ kaɖɛ naɖɩyɛ ɖe-wezuu nɛ lalaa weziŋ yɔɔ. Pɩwɛɛ se ɖɩcɔnɩ camɩyɛ ɛzɩma ɖɩsaɣ ɖɛ-cɛɛcɛ, ɖo-kpokpo yaa ɖɔ-lɔɔɖɩyɛ yɔ. Pɩtɩpɔzɩ se ɖɩla aleɣya wena a-taa wɛ puuyaɣ yaa apɩzɩɣ nɛ akɔnɩ kaɖɛ ɖe-wezuu yɔ. (Keɣa 10:5) Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɖɩcɔnɩ ɖa-ɖɩɣa yɔɔ camɩyɛ nɛ kataakɔnɩ kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ. Yehowa kaaɖʋ paɣtʋ Izrayɛɛlɩ piya se: “Ye ŋma ɖɩɣa kɩfalaɣ kɔyɔ, ŋŋma koloŋa nɛ pɩcɔɔ pɩta nɛ pɩtalɩ lɔbɩtʋ, nɛ ŋtaakɔnɩ calɩm ña-ɖɩɣa yɔɔ nɛ ŋɖɔɔ wɛɛ se nɔɔyʋ tɔlɩ ɛ-ñʋʋ yɔɔ kɔ-yɔɔ.”​—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 22:8.

9. Ɛbɛ pɩtɩpɔzɩ se ɖɩla kpɩna?

9 Halɩ kpɩna weziŋ maɣmaɣ kɛ ñɩm pʋyʋ Ɛsɔ ɛzɩdaa. Ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkʋ kpɩna nɛ ɖɩtɔɔ yaa ɖɩlabɩnɩ wondu kususutu. Ðɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩkʋ kpɩna ye akɔŋnɩ kaɖɛ ɖe-wezuu yɔɔ kɔyɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:21; 9:3; Egipiti Lɩʋ 21:28) Ɛlɛ pɩtɩpɔzɩ se ɖɩla kpɩna kañatʋ yaa ɖileɣyini a-weziŋ.​—Aduwa 12:10.

WEZUU ƐKƐ ÑƖM PƲYƲ ÑƐ-ƐZƖDAA

10. Ɛbɛ wɩlɩɣ se calɩm sɩŋnɩ wezuu?

10 Calɩm kɛ ñɩm pʋyʋ Yehowa ɛzɩdaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-ɛzɩdaa lɛ, calɩm wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ wezuu yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Kayɩnɩ kʋ e-neu Aabɛɛlɩ yɔ, Yehowa heyi-i se: “Ñe-neu calɩm makɩ kubusi tataa nɛ pɩkpaɣ mɔn-cɔlɔ!” (Kiɖe  Tɛɛ Tɔm 4:10) Aabɛɛlɩ calɩm kaasɩŋnɩ e-wezuu nɛ pʋyɔɔ Yehowa hɔm Kayɩnɩ nɩŋgbaaŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛkʋ-ɩ yɔ. Noa alɩwaatʋ taa tɛʋ sɔsɔʋ wayɩ lɛ, Yehowa ɖaɣnɩ wɩlʋʋ se ɛ-ɛzɩdaa lɛ, calɩm wɛ ɛzɩ wezuu yɔ. Yehowa ha Noa nɛ ɛ-hɔʋ waɖɛ se pɔtɔɔ kpɩna. Eheyi-wɛ se: “Mɛncɛlɩɣ-mɩ ñɩtʋ ndʋ tɩ-taa nɛ ɖomaɣ yɔ: Pɩkaɣ kɛʋ mɩ-tɔɔnaɣ. Mbʋ piciɣdiɣ nɛ pɩwɛnɩ wezuu yɔ, pɩkaɣ kɛʋ mɩ-tɔɔnaɣ: Mɛncɛlɩɣ-mɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ, pɩ nɛ tɩŋ hatʋ.” Ɛlɛ Ɛsɔ ɖʋ-wɛ paɣtʋ se pataatɔɔ nabʋyʋ. Eheyi-wɛ se: “Ɩtaatɔɔ nanʋʋ nɛ ɩkpɛndɩnɩ ki-ciyam [yaa wezuu], pʋ-tɔbʋʋ se calɩm.”​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:29; 9:3, 4.

11. Paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ kaaɖʋ Izrayɛɛlɩ samaɣ calɩm yɔɔ?

11 Yehowa heyi Noa se ɛtaatɔɔ calɩm nɛ pɩla pɩnzɩ ɛzɩ 800 mbʋ yɔ lɛ, ɛɖaɣnɩ paɣtʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ ɖʋʋ ɛ-samaɣ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Taatɔɔ calɩm . . . Taatɔɔ-pʋ, ɛlɛ pɩyɩ-pʋ tataa ɛzɩ lɩm yɔ.” (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 12:23, 24) Pɩwɩlɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, Yehowa kaasɔɔlaa se calɩm ɛkɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ ɛ-samaɣ ɛzɩdaa. Papɩzaɣ se pɔtɔɔ nandʋ, ɛlɛ pɩtɩpɔzɩ se pɔtɔɔ calɩm. Ye pakʋ kpɩnɛ yɔ, pɩwɛɛ se papɩyɩ ɖɩ-calɩm tataa.

12. Lɩmaɣza wena Krɩstʋ ñɩma wɛnɩ calɩm yɔɔ?

12 Yesu sɩba nɛ pɩla pɩnzɩ cabɩ lɛ, apostoloowaa nɛ ɛzʋtʋyaa mba paawɛ Yerusalɛm ɛgbɛyɛ taa yɔ, pekpeɣlaa se pana se Moyizi Paɣtʋ ndʋ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se Krɩstʋ ñɩma ɩɖɔ. (Kalɩ Tʋma Labʋ 15:28, 29; 21:25.) Peeɖe Yehowa sɩnɩ-wɛ nɛ panɩɩ pɩ-taa se calɩm wɛ ñɩm siŋŋ, nɛ pɩfɛyɩ se peleɣyini-pʋ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩtaapɔzɩ se kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma ɩtɔɔ yaa pɔñɔɔ calɩm. Pɩtaapɔzɩ ɖɔɖɔ se pɔtɔɔ kpɩnɛ nɖɩ patɩcɛ ɖi-liu tɛɛ camɩyɛ yɔ ɖɩ-nandʋ. Ye patɩña paɣtʋ ndʋ yɔ, pɛwɛɣ ɖɔɖɔ ɛzɩ sɩnaa layaa yaa acɛyɛ laɖaa yɔ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Krɩstʋ ñɩma ɩɩñɔʋ calɩm nɛ paatɔkɩ-pʋ ɖɔɖɔ. Nɛ ɛzɩma pɩwɛ sɔnɔ? Sɔnɔ  ɖɔɖɔ Yehowa sɔɔlaa se ɖɩnɩɩ pɩ-taa se calɩm kɛnɩ mbʋ pɩmʋ ñɩm siŋŋ yɔ.

13. Ɛbɛ yɔɔ Krɩstʋ ñɩma kiziɣ calɩm ɖʋʋ?

13 Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pɩpɔzʋʋ se Krɩstʋ ñɩma ikizi calɩm ɖʋʋ yaa we? Mbʋ lɛ ɖeyi ɖeyi. Yehowa ɖʋ-ɖʋ paɣtʋ se ɖɩtaatɔɔ calɩm nɛ ɖɩtaañɔɔ-pʋ. Ye fɛɖʋ nɔɔyʋ eheyi-ŋ se ŋtaañɔɔ kpedesi, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtisi nɛ paɖʋ-ŋ kʋ ña-calɩm hosi taa? Aayɩ, yaa we? Mbʋ ɖɔɖɔ paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋwa se ɖɩtaatɔɔ calɩm yaa ɖɩtaañɔɔ-pʋ yɔ, tɩpɔzʋʋ se ɖikizi calɩm ɖʋʋ.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 29.

14, 15. Suwe Krɩstʋ ñɩma maɣzɩɣ wezuu yɔɔ? Nɛ papɩzɩɣ pamaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ se pakandɩyɩ pe-wezuu yɔɔ? Lɩzɩ pɩ-taa.

14 Ɛlɛ ye fɛɖʋ nɔɔyʋ eheyi-ɖʋ se ɖikizi calɩm ɖʋʋ kɔyɔ ɖɩsɩkɩ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla? Paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ calɩm yɔɔ yɔ, paa weyi pɩwɛɛ se ɛlɩzɩ se ɛñaŋ-tʋ yaa ɛɛñaŋ-tʋ. Wezuu ŋgʋ Ɛsɔ ha-ɖʋ yɔ, kɩwɛ ñɩm siŋŋ Krɩstʋ ñɩma ɛzɩdaa, pʋyɔɔ lɛ paa ɖikiziɣ calɩm ɖʋʋ yɔ, ɖɩtɩŋɩɣnɩ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ lɛɛŋ yɔɔ se pɩsa nɛ ɖitaalesi ɖe-wezuu.

15 Ðɩlakɩ mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ, se ɖɩwɛɛnɩ tomnaɣ taa alaafɩya. Ɛlɛ ɛzɩma wezuu mʋ ñɩm siŋŋ Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖiitisiɣ se paɖʋ-ɖʋ calɩm. Ðɩnawa se Yehowa ñam cɛyaa nɛ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa payɩ, pʋyɔɔ ɖɩɩmaɣnɩ ɛ-paɣtʋ yɔɔ se ɖɩkandɩyɩ ɖe-wezuu yɔɔ. Yesu yɔɔdaa se: “Weyi ɛcaɣ ehuuzi e-wezuu yɔɔ kɔyɔ, ɛkaɣ-kʋ lesuu, weyi elesiɣ e-wezuu mɔ-yɔɔ yɔ, ɛkaɣ-kʋ naʋ.” (Maatiyee 16:25) Ðɩñɩnɩɣ se ɖɩña Yehowa paɣtʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩsɔɔlɩ-ɩ. Ɛnʋ sɩmnɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩwazɩ-ɖʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩñaŋ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, wezuu mʋ ñɩm ɖɛ-ɛzɩdaa ɛzɩ kɩmʋʋ ñɩm ɛ-ɛzɩdaa yɔ.​—Ebree 11:6.

16. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ sɛyaa ñaŋɩ-ɩ?

16 Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ ñɩma tɛm pa-taa se pañaŋ paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ calɩm yɔɔ yɔ. Paatɔkɩ calɩm, paañɔʋ-pʋ nɛ  paatisiɣ ɖɔɖɔ se paɖʋ-wɛ pʋ se pawaa pa-kʋdɔŋ. * Ɛlɛ petisiɣ se patɩŋnɩ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ lɛɛŋ yɔɔ nɛ paya pa-ñʋʋ. Paapɩtɩɣ se weyi ɛ-cɔlɔ wezuu nɛ calɩm palɩnaa yɔ, ɛsɩm mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩwazɩ-wɛ nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Ña ɖɔɖɔ ŋtisiɣ se ɛsɩm mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩwazɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ?

NƲMƆƲ KƲÐƲMƲƲ ŊGƲ KƖ-YƆƆ YEHOWA SƆƆLAA SE PALABƖNƖ CALƖM NƐ TƲMƖYƐ YƆ

17. Nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ taa Yehowa kaasɔɔlaa se caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya ɩlabɩnɩ calɩm tʋmɩyɛ?

17 Moyizi paɣtʋ taa, Yehowa kaaheyi Izrayɛɛlɩ piya se: “Nandʋ wezuu wɛ calɩm taa. Calɩm mbʋ, mɛncɛlɩ-mɩ pʋ se ilizi altaaru yɔɔ mi-weziŋ yɔɔ [yaa pɩkɛnɩ mi-weziŋ yɔɔ kɩdɛkɛdɩm hɩzʋʋ]; mbʋ yɔ, calɩm pahɩzɩɣnɩ kɩwɛɛkɩm, wezuu yɔɔ.” (Levitiki 17:11) Ye Izrayɛɛlɩ pɩɣa nakɛyɛ ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm kɔyɔ, pɩpɔzʋʋ se kakpaɣ kpɩnɛ naɖɩyɛ nɛ kalaa nɛ kɔpɔzɩ cɔjɔ se ɛkpaɣ kpɩnɛ nɖɩ ɖɩ-calɩm nɛ ɛpɩyɩ altaaru yɔɔ templo taa nɛ pɩsa nɛ Yehowa kpeɣ-kɛ ka-kɩwɛɛkɩm. Nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ, ki-ɖeke kɩ-taa Yehowa kaasɔɔlaa se palabɩnɩ calɩm nɛ tʋmɩyɛ.

18. Waɖɛ nɖɩ Yesu kɩlaʋ haɣ-ɖʋ?

18 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛkpaɣ e-wezuu yaa ɛ-calɩm nɛ ɛlɛɣzɩnɩ kpɩna wena palaɣaɣ yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se Yesu calɩm yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖihiɣ kpaɣʋ nɛ kpeɣu. (Maatiyee 20:28; Ebree 10:1) Yesu wezuu mʋ ñɩm siŋŋ, pʋyɔɔ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa fezi-i nɛ ɛkpa ɛsɔdaa yɔ, ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ ɛ-kɩlaʋ yɔɔ nɛ ɛha ɛyaa tɩŋa waɖɛ se pacaɣ wezuu maatɛŋ.​—Yohanɛɛsɩ 3:16; Ebree 9:11, 12; 1 Pɩyɛɛrɩ 1:18, 19.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se wezuu nɛ calɩm pɛwɛ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa?

19. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ‘ɖitaapisi ɖa-tɩ nɛ nɔɔyʋ calɩm’?

19 Ða-taa wɛ leleŋ siŋŋ se Yehowa ha-ɖʋ wezuu. Nɛ  ɖɩsɔɔlaa se ɖiheyi paa weyi se ye ɛwɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ kɔyɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛcaɣ wezuu maatɛŋ. Ðɩsɔɔlɩ ɛyaa lalaa pʋyɔɔ ɖɩlakɩ mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ se ɖɩwɩlɩ-wɛ mbʋ pɩwɛɛ se pala nɛ pehiɣ wezuu yɔ. (Ezekɩyɛɛlɩ 3:17-21) Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɛzɩ apostoloo Pɔɔlɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩyɔɔdɩ se: “Mantipisi man-tɩ nɛ mɩ-taa nɔɔyʋ calɩm. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantikitini ma-wayɩ kaaʋ, kɩyakʋ ŋgʋ pɩpɔzaa se meheyi-mɩ Ɛsɔ tamaɣ pilim yɔ.” (Tʋma Labʋ 20:26, 27) Ye ɖɩwɩlɩɣ ɛyaa lalaa Yehowa tɔm nɛ ɖiheyiɣ-wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩma wezuu mʋ ñɩm siŋŋ ɛ-ɛzɩdaa yɔ pɩ-tɔm yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se wezuu nɛ calɩm pɛkɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ ɖɛ-ɛzɩdaa.

^ tay. 16 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm lɛɛtʋ calɩm ɖʋʋ yɔɔ yɔ, kalɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ-kɛ se “Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa” yɔ, kɔ-hɔɔlɩŋ 77-79.