Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɩnaɣ yɔɔ tɔm

Tɩnaɣ yɔɔ tɔm

1 YEHOWA

Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa nɛ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se: “Eyeki nɛ pɩlakɩ.” Yehowa kɛnɩ Ɛsɔ ɖoŋ tɩŋa tʋ, ɛnʋ lɩzɩnɩ wondu kpeekpe. Ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛla mbʋ payɩ ɛɖʋwa yɔ.

Ebree kʋnʋŋ taa lɛ, paama Ɛsɔ hɩɖɛ nɛ abalɩmasɩ naanza. Kabɩyɛ taa lɛ, sɩsɩŋnɩ masɩ YHWH yaa JHVH. Paacalɩ maʋ Bibl Ebree kʋnʋŋ taa lɛ, Ɛsɔ hɩɖɛ kaawɛ kɩ-taa ɛzɩ tam 7000 mbʋ yɔ. Paa kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, payaɣ Ɛsɔ hɩɖɛ nɖɩ ɛzɩ kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ.

Ñʋʋ 1, tayʋʋ 15

2 BIBL “LƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ”

Ɛsɔ cɔlɔ Bibl lɩnaa, ɛlɛ ɛyaa yɔɔ ɛtɩŋnaa nɛ pama-kʋ. Pɩwɛ ɛzɩ tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ nɔɔyʋ heyuu ɛ-lɩmaɣza ɛ-takayaɣ taa mayʋ se ɛlɛ ɛma-yɛ yɔ. Ɛsɔ tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ eɖiyi Bibl mayaa nɛ pama ɛ-lɩmaɣza. Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu labɩ pɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ taa, nabɛyɛ lɛ, Ɛsɔ tɩŋnɩ piti nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ tɔm ndʋ pama yɔ, lalaa lɛ ɛtɩŋnɩ ɖoza yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ tɔm ndʋ ɛsɔɔlaa se pama yɔ.

Ñʋʋ 2, tayʋʋ 5

3 PAƔTƲ KILA

Paɣtʋ kila kɛnɩ Bibl taa wɩlɩtʋ kɩcɛyɩtʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ ɛyʋ se ɛkpaɣ lɩmaɣza kɩbana yɔ. A-taa naɖɩyɛ lɛ se “ɛgbaɣdɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ lesiɣ lakasɩ kɩbanzɩ tʋ.” Nɛ ɖɩwɩlɩɣ-ɖʋ se mba ɖɩɖʋʋ-wɛ nɛ taabalɩyɛ yɔ, papɩzɩɣ pasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ yaa peyele nɛ ɖilesi wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɩwɛna yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 15:33) Lɛɛɖɛ lɛ se “pakʋŋ mbʋ poɖuwa yɔ” nɛ ɖɩwɩlɩɣ-ɖʋ se mbʋ ɖɩlakɩ yɔ pɩ-kɛzaɣ ɖɩkaɣ hiɣu.​—Galaatɩ 6:7.

Ñʋʋ 2, tayʋʋ 12

  4 NATƲ TƆM

Natʋ tɔm kɛnɩ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Tɩpɩzɩɣ tɩkɛnɩ tɔm ndʋ tɩlɩzɩɣ Ɛsɔ lɩmaɣza nɛ tɩwɩlɩɣ yɔ, wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ yɔɔ wɩlɩtʋ, paɣtʋ yaa tɔm hʋʋ. Tɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ tɩkɛnɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ. Natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩ-taa sakɩyɛ tɛm labʋ.

Ñʋʋ 2, tayʋʋ 13

5 MESIYA YƆƆ NATƲ TƆM

Mesiya yɔɔ natʋ tɔm sakɩyɛ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, Yesu yɔɔ tɩlaba. Kalɩ aɖakaɣ: “ Mesiya yɔɔ natʋ tɔm.”

Ñʋʋ 2, tayʋʋ 17, pɩ-tɛɛ tɔm.

6 LƖMAƔZƖYƐ NÐƖ ÐƖ-YƆƆ ƐSƆ LƖZƖ TƐTƲ YƆ

Yehowa lɩzɩ tɛtʋ se tɩkɛ paradisuu nɛ ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ-ɩ yɔ, pacaɣ tɩ-yɔɔ. Ɛ-lɩmaɣza ana atɩlɛɣzɩ. Pɩkazɩ pazɩ lɛ, Ɛsɔ kaɣ yebu nɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ sɩɩ tɩnaɣ nɛ ɛha ɛ-samaɣ wezuu maatɛŋ.

Ñʋʋ 3, tayʋʋ 1

7 SATAŊ ELEEU

Tiyiyu weyi ɛcalɩ kaɖɩnʋʋ Ɛsɔ yɔ, ɛnʋ payaɣ se Sataŋ. Sataŋ tɔbʋʋ lɛ se “koyindu.” Paya-ɩ hɩɖɛ nɖɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛkaɖɩɣnɩ Ɛsɔ. Payaɣ-ɩ ɖɔɖɔ se Eleeu, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “kɔlɔmɔtʋ tʋ.” Paya-ɩ hɩɖɛ nɖɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛcɛtɩɣ Ɛsɔ yɔɔ tɔm nɛ epeɣziɣ ɖɔɖɔ ɛyaa.

Ñʋʋ 3, tayʋʋ 4

  8 ƐSƆ TIYIYAA

Yehowa lɩzɩ tiyiyaa pileɖi siŋŋ pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩ tɛtʋ. Ɛlɩzɩ-wɛ se pacaɣ ɛsɔdaa. Pɛcɛzɩ Miiliyɔɔwaa mɩnʋʋ. (Danɩyɛɛlɩ 7:10) Pɛwɛnɩ hɩla nɛ pɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ ɛyʋtʋ ndɩ ndɩ. Ɛsɔ tiyiyaa siɣsiɣ ñɩma tɩsɔɔlɩ se ɛyaa ɩsɛɛ-wɛ. Pɛwɛnɩ lona ndɩ ndɩ nɛ tʋma ndɩ ndɩ. Pa-taa nabɛyɛ kandɩyɩɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ, etiyiɣ nabɛyɛ se powolo peheyi ɛ-tɔm, pohuuzi nɛ peɖiyi ɛ-sɛyaa tɛtʋ yɔɔ, pahʋʋnɩ tɔm mba pakaɖɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ. Nɛ lalaa ñaɖʋʋ nesi Kewiyaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ. (Keɣa 33:8; Natʋ 14:6; 22:8, 9) Cee wayɩ pakaɣ ɖʋʋ nesi Yesu, Armaagedɔɔ you taa.​—Natʋ 16:14, 16; 19:14, 15.

Ñʋʋ 3, tayʋʋ 5; Ñʋʋ 10, tayʋʋ 1

9 KƖDƐKƐDƖM

Mbʋ ɛyʋ lakɩ yaa ndʋ ɛmaɣzɩɣ nɛ pɩkaɖɩɣnɩ Yehowa yaa ɛ-sɔɔlɩm yɔ, pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm. Kɩdɛkɛdɩm yeki se ɖa nɛ Ɛsɔ ɖa-taabalɩyɛ ɛwɛɛkɩ, pʋyɔɔ ɛha-ɖʋ paɣtʋ nɛ paɣtʋ kila se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖikizi mbʋ ɖa-maɣmaɣ ɖɩnawa se pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ pɩ-labʋ. Yehowa kaalɩzɩ wondu tɩŋa kiɖe tɛɛ lɛ, tɩwɛ pilim, ɛlɛ Aɖam nɛ Ɛva pamanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ pala kɩwɛɛkɩm lɛ, patɩtasɩ talʋʋ pilim. Pʋyɔɔ pakpadɩyaa nɛ pasɩ. Pɛɖɛzɩ-ɖʋ kɩdɛkɛdɩm mbʋ, pʋyɔɔ ɖa ɖɔɖɔ ɖɩkpadɩyɩɣ nɛ ɖɩsɩkɩ.

Ñʋʋ 3, tayʋʋ 7; Ñʋʋ 5, tayʋʋ 3

10 ARMAAGEDƆƆ

You ŋgʋ Ɛsɔ kaɣ labʋ se ɛɖɩzɩ Sataŋ ɛjaɖɛ nɛ kañatʋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ yɔ, payaɣ se Armaagedɔɔ.

Ñʋʋ 3, tayʋʋ 13; Ñʋʋ 8, tayʋʋ 18

 11 ƐSƆ KEWIYAƔ

Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnɩ komina ŋgʋ Yehowa maɣmaɣ sɩ-kʋ ɖooo ɛsɔdaa yɔ. Yesu Krɩstʋ kɛnɩ Kewiyaɣ ŋga ke-Wiyaʋ. Pɩkazɩ pazɩ lɛ, Yehowa kaɣ Kewiyaɣ ŋga kɔ-yɔɔ tɩŋnʋʋ nɛ ɛhɩzɩ kañatʋ lakasɩ tɩŋa. Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣnɩ ɖiyuu tɛtʋ kpeekpe.

Ñʋʋ 3, tayʋʋ 14

12 YESU KRƖSTƲ

Yehowa lɩzɩ Yesu pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩɣ pɩtɩŋa payɩ. Yehowa tiyi Yesu tɛtʋ yɔɔ se ɛkɔɔ ɛsɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ. Pakʋ Yesu lɛ, Ɛsɔ fezi-i. Lɛɛlɛɛyɔ Yesu kɛnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ.

Ñʋʋ 4, tayʋʋ 2

13 KPƖTAŊ 70 YƆƆ NATƲ TƆM

Bibl kaayɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ Mesiya kaɣ kɔm yɔ. Kɩɩyɔɔdaa se ɛkaɣ kɔm alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi kpɩtaŋ 69 tɛŋ yɔ. Kpɩtaŋ ɛnɩ ɩpaɣzɩ pɩnaɣ 455 P.P.Y. nɛ ɩtɛ pɩnaɣ 29 taa.

Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se kpɩtaŋ ɛnɩ ɩtɛm pɩnaɣ 29 taa? Kpɩtaŋ 69 ɛnɩ, ɩpaɣzɩ pɩnaɣ 455 P.P.Y., alɩwaatʋ ndʋ Nehemiya wobi Yerusalɛm nɛ ɛpaɣzɩ tɛtʋ ndʋ maʋ yɔ. (Danɩyɛɛlɩ 9:25; Nehemiya 2:1, 5-8) Ɛzɩ tɔm piye “waaɣ” tɔzʋʋ-ɖʋ pɩnzɩ 5 yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ tɔm piye “kpɩtaʋ” tɔzʋʋ-ɖʋ avema 7 yɔɔ. Kpɩtaŋ weyi pɔyɔɔdʋʋ ɩ-tɔm natʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ, pɩtɩkɛ kɩyakɩŋ 7 kpɩtaŋ, ɛlɛ pɩnzɩ 7 kpɩtaŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, natʋ taa lɛ, “kɩyakʋ kɛ pɩnaɣ.” (Kɩgalʋʋ 14:34, nwt; Ezekɩyɛɛlɩ 4:6) Pɩwɩlɩɣ se paa kpɩtaʋ ŋgʋ taa lɛ, pɩnzɩ lʋbɛ wɛna. Ye mbʋ, kpɩtaŋ 69 lakɩ pɩnzɩ 483 (69 x 7). Ye ɖɩpaɣzɩ kalʋʋ pɩnzɩ 483 kpaɣnɩ pɩnaɣ 455 P.P.Y. yɔ, ɖɩtalɩɣ pɩnaɣ 29 taa. Pɩnaɣ ŋga ɖeyi ɖeyi pamɩyɩsɩ Yesu lɩm nɛ ɛpɩsɩ Mesiya.​—Luka 3:1, 2, 21, 22.

 Natʋ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩyɔɔdɩ kpɩtaʋ lɛɛkʋ tɔm. Kpɩtaʋ ŋgʋ kɩlakɩ ɖɔɖɔ pɩnzɩ 7. Kpɩtaʋ ŋgʋ kɩ-taa pakaɣ kʋʋ Mesiya pɩnaɣ 33 taa. Nɛ kpaɣnɩ pɩnaɣ 36 lɛ, posusuu Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ ɛyaa kpeekpe, nɛ pɩɩsɩɣnɩ Yuda mba ɖeke.​—Danɩyɛɛlɩ 9:24-27.

Ñʋʋ 4, tayʋʋ 7

 14 TRINITA KƐ CƐTƖM WƖLƖTƲ

Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ se Yehowa kɛnɩ Lɩzɩyʋ nɛ ɛlɩzɩ Yesu pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩ wondu kpeekpe. (Koloosi 1:15, 16) Yesu tɩkɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ. Ɛtɩyɔɔdɩ wiɖiyi se ɛ nɛ Ɛsɔ pɛwɛ kɩmaŋ. Ɛyɔɔdaa se: “Caa kɩlɩ-m.” (Yohanɛɛsɩ 14:28; 1 Kɔrɛntɩ 15:28) Ɛlɛ coocinaa nabɛyɛ wɩlɩɣ se Caa nɛ Pɩyalʋ nɛ fezuu kiɖeɖeu pɛkpɛndɩna nɛ pɩla Ɛsɔ. Wɩlɩtʋ ndʋ payaɣ se Trinita. Ɛlɛ tɔm piye Trinita fɛyɩ Bibl taa. Ye mbʋ, pɩkɛnɩ cɛtɩm wɩlɩtʋ.

Fezuu kiɖeɖeu tɩkɛ ɛyʋ, kɩkɛ Ɛsɔ ɖoŋ. Ðoŋ ɛnʋ Ɛsɔ lakɩnɩ tʋmɩyɛ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Alɩwaatʋ ndʋ fezuu kiɖeɖeu kaatibi kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma yɔɔ yɔ, Bibl yɔɔdaa se: “Fezuu kiɖeɖeu su pa-tɩŋa pa-taa.” Nɛ Yehowa kaayɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Mankaɣ mɩzʋʋ tomnaɣ nandʋ kpeekpe yɔɔ men-fezuu.”​—Tʋma Labʋ 2:1-4, 17.

Ñʋʋ 4, tayʋʋ 12; Ñʋʋ 15, tayʋʋ 17

15 KAAMAŊKAƔ

Krɩstʋ ñɩma toovenim ñɩma ɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa. Ɛbɛ yɔɔ?

 1.  Cɛtɩm Ɛsɔ sɛyaa paɣzʋʋ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ kaamaŋkaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ, pɩtɩkɛ sɔnɔ. Ðooo caanaʋ taa sɩɩnaa layaa lakaɣnɩ kaamaŋkaɣ tʋmɩyɛ pɔ-sɔnzɩ ndɩ ndɩ taa ɛzɩ nzɩ palakɩ nɛ paɖʋʋ hɩɖɛ kʋzʋʋ pilinzi mbʋ yɔ. Pɩnzɩ 300 nzɩ sɩtɩŋ Yesu sɩm wayɩ yɔ, Krɩstʋ ñɩma taalakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa. Alɩwaatʋ sakɩyɛ wayɩ lɛ, Roma ñɩma wiyaʋ weyi payaɣ se Constantin yɔ, eyeba nɛ Krɩstʋ ñɩma paɣzɩ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ kaamaŋkaɣ. Papaɣzɩ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ kaamaŋkaɣ se pɩhɔ ɛyaa sakɩyɛ nɛ papɩsɩ Krɩstʋ ñɩma. Ɛlɛ toovenim lɛ, kaamaŋkaɣ nɛ Yesu paayaɣ ɖama nabʋyʋ. Takayaɣ nakɛyɛ lɩzɩ pɩ-taa se: “Mba paacaɣ wezuu pʋcɔ nɛ Krɩstʋ kɔŋ nɛ mba patɩkɛ Krɩstʋ mba yɔ, pɔ-cɔlɔ kaamaŋkaɣ lɩnaa.”​—The New Catholic Encyclopedia.

 2.    Pɩtɩkɛ kaamaŋkaɣ yɔɔ pakʋ Yesu. Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ nabɛyɛ ɖɛzɩ-ɖɩ se “kaamaŋkaɣ” yɔ, toovenim taa lɛ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “ɖaʋ ŋgʋ pesiɣaa” yɔ, yaa “sizika.” Takayaɣ lɛɛka yɔɔdaa se: “Nabʋyʋ fɛyɩ Grɛɛkɩ masɩ [yaa Nouveau Testament] taa nɛ pɩwɩlɩɣ se ɖasɩ naalɛ tɔm pɔyɔɔdʋʋ.” (The Companion Bible) Ðaʋ yɔɔ Yesu sɩba.

 3.  Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kɩlɛmɩŋ yaa sɩʋ kpelisi Ɛsɔ sɛtʋ taa.​—Egipiti Lɩʋ 20:4, 5; 1 Kɔrɛntɩ 10:14.

Ñʋʋ 5, tayʋʋ 12

16 YESU SƖM YƆƆ TƆZƲƲ

Yesu ɖʋ paɣtʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔtɔzʋʋ ɛ-sɩm yɔɔ. Pɔtɔzʋʋ ɛ-sɩm mbʋ pɩ-yɔɔ, paa pɩnaɣ ŋga, Nisaŋ evemiye 14 ñɩnɖɛ wiye. Puwiye ɖeyi ɖeyi Izrayɛɛlɩ piya tɔkaɣ Paska. Pɔcɔʋnɩ kpɔnʋ nɛ sʋlʋm mbʋ pɩsɩŋnɩ e-tomnaɣ nɛ ɛ-calɩm yɔ, mba payɩ pɔkɔm ɛ-sɩm yɔɔ tɔzʋʋ wiye yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Ɛyaa mba pa nɛ Yesu pakaɣ kewiyitu tɔɔʋ ɛsɔdaa yɔ, mba tɔkɩnɩ kpɔnʋ nɛ pɔñɔʋ sʋlʋm mbʋ. Ɛyaa mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ caɣʋ wezuu tam tam paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɛwɛnɩ ñamtʋ sɔnzɩ nzɩ sɩ-yɔɔ nɛ powoki sɩ-ɖɩlaɖɛ, ɛlɛ paatɔkɩ kpɔnʋ nɛ paañɔʋ ɖɔɖɔ sʋlʋm mbʋ.

Ñʋʋ 5, tayʋʋ 21

17 KALƖZAƔ

Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se nabʋyʋ kazɩɣ ɛyʋ sɩm wayɩ nɛ pɩɩsɩkɩ nɛ pɩɖɛɣ ɖoli. Pʋyɔɔ lalaa maɣzɩɣ se sɩɖʋ pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ ɛzadɩnaa yaa ɛlabɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm.

 • Bibl tɩyɔɔdɩ se nabʋyʋ wɛ ɛyʋ taa nɛ pɩcakɩ wezuu ɛ-sɩm wayɩ, ɛlɛ kɩyɔɔdɩ kpayɩ se ɛyʋ sɩkɩ lɛ, ɛɛpɩzɩɣ ɛtasɩ nabʋyʋ labʋ nɛ ɛtɩtasɩ ɖoli wɛʋ. Kiheyiɣ-ɖʋ se: “Ɛzadɩnaa sɩma mbʋ se pɔkɔŋ sɩbʋ; piyele sɩɖaa ɩɩtasɩɣ natʋyʋ sɩm, . . . Pɔ-sɔɔlɩm ɖɔɖɔ nɛ pa-taa wɩzasɩ nɛ ɛzɩsɛmɩyɛ pɛkpɛndaa pele, nɛ patɩtasɩ wɛnʋʋ ɖeɖe  naɖɩyɛ hadɛ cɩnɛ, pa-tʋmɩyɛ nɖɩ paalabɩ tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ, ɖɩ-yɔɔ. . . . Tʋmɩyɛ labʋ, lɔŋ nɛ sɩmtʋ nɛ maɣzʋʋ patɩtasɩ wɛʋ [pɩlaʋ taa.]” (Eklesɩyastɩ 9:5, 6, 10) Bibl tasɩ yɔɔdʋʋ se ɛyaa sɩkɩ lɛ, “pasʋʋ tɛtʋ, nɛ puwiye lɛ, pa-lɩmaɣza ɖʋ lɩm.” (Keɣa 145:4; Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:19)

 • Bibl wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɛyʋ fɛyɩnɩ kalɩzaɣ yaa nabʋyʋ nɛ pɩkazɩɣ ɛ-sɩm wayɩ nɛ pɩɩsɩkɩ. Ye mbʋ sɩɖaa ɩɩpɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ ɛzadɩnaa yaa palabɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm.

Ñʋʋ 6, tayʋʋ 5; Ñʋʋ 15, tayʋʋ 17

18 Fezuu

Bibl taa lɛ, Ebree nɛ Grɛɛkɩ tɔm pee wena pɛɖɛzɩ-yɛ se “fezuu” yɔ, awɩlɩɣ wondu ndɩ ndɩ. Ɛlɛ paa ɛzɩmtaa lɛ pɩsɩŋnɩ mbʋ ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛnanɩ ɛ-ɛza yɔ, ɛzɩ helim mbʋ pɩmakɩ, yaa mbʋ ɛyaa nɛ kpɩna pefeziɣ yɔ. Tɔm pee ana apɩzɩɣ awɩlɩ ɖɔɖɔ fezuu taa ɛyaa yaa fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kɩkɛ ɖoŋ weyi Ɛsɔ lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ. Bibl tɩwɩlɩ se ɛyʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ cakɩ wezuu ɛ-sɩm wayɩ.​—Aduwa 16:2; Keɣa 103:29; Maatiyee 12:43; Luka 11:13.

Ñʋʋ 6, tayʋʋ 5; Ñʋʋ 15, tayʋʋ 17

19 GEHEENA

Grɛɛkɩ kʋnʋŋ taa tɔm piye ‘Geheena’ pɛɖɛzɩ Kabɩyɛ Bibl (Takayaɣ kiɖeɖea) taa se “miŋ sɔsɔŋ.” Geheena kaakɛnɩ fɛɛʋ ŋgʋ kɩɩwɛ Yerusalɛm kolonzi wayɩ nɛ pañaɣzɩɣ kɩ-taa wondu ndʋ tɩfɛyɩ wazaɣ yɔ miŋ. Yesu alɩwaatʋ taa lɛ, wondu ɖeke pɔlɔwaɣ miŋ ɛnʋ ɩ-taa, pataalɔʋ kpɩna yaa ɛyaa nɛ pɛ-ɛza miŋ ɛnɩ ɩ-taa. Ye mbʋ, Geheena ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩsɩŋnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa panazɩɣ ɛyaa yaa miŋ ñakɩ-wɛ tam tam yɔ. Ye mbʋ alɩwaatʋ ndʋ Yesu yɔɔdaɣ se pakaɣ nabɛyɛ lɔʋ Geheena taa yɔ, ɛñɩnaɣ ɛyɔɔdɩ se pakaɣ-wɛ ɖɩzʋʋ cɩɖɩ cɩɖɩ.​—Maatiyee 5:22; 10:28.

Ñʋʋ 7, tayʋʋ 20

 20 “ÐA-CAA ÑA WEYI ŊWƐ ƐSƆDAA YƆ”

Adɩma wena Yesu kpɛlɩkɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔ, payaɣ se “ɖa-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ.” Yesu wɩlɩ-ɖʋ adɩma ana a-taa se ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɖɩpɔzɩ se:

 • “Ña-hɩɖɛ ɛsɛɛ”

  Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩtɩmnɩ Yehowa se ɛñalɩ cɛtɩm tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ yɔ. Mbʋ kaɣnɩ yebu nɛ mba payɩ pɛwɛ tataa nɛ ɛsɔdaa yɔ, pañamɩ-ɩ nɛ paɖʋ-ɩ hɩɖɛ.

 • “Ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ”

  Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩtɩmɩɣ se komina ŋgʋ Ɛsɔ maɣmaɣ ñɔɔzaa yɔ, kɩkɔɔ nɛ kɩɖɩzɩ Sataŋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ nɛ kiɖiyi tɛtʋ kpeekpe nɛ tɩpɩsɩ paradisuu.

 • “Ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa”

  Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩtɩmɩɣ se Ɛsɔ sɔɔlɩm ɛla tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛyaa mba patalɩ pilim nɛ pañaŋ Ɛsɔ yɔ, pacaɣ Paradisuu taa tam tam ɛzɩ ɛɛɖʋʋ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ.

Ñʋʋ 8, tayʋʋ 2

21 YESU KƖLAƲ SƖM

Yehowa kpaɣ Yesu nɛ ɛlaa ɖɔ-yɔɔ se ɛya ɖa-ñʋʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ. Pɩtɩŋnɩ kɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, ɛyaa pɩzɩɣ paɖaɣnɩ caɣʋ wezuu ŋgʋ kɩtalɩ pilim ɛzɩ wezuu ŋgʋ Aɖam kaawɛna yɔ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɖaɣnɩ wɛʋ pa nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa. Kɩwɛɛkɩm laɖaa tɩŋa yɔɔ Ɛsɔ tiyi Yesu se ɛkɔɔ nɛ ɛsɩ. Yesu sɩm pʋnɛ pɩhaɣ waɖɛ ɛyaa kpeekpe se papɩzɩ nɛ pɛwɛɛ pilim nɛ pacaɣ wezuu maatɛŋ.

Ñʋʋ 8, tayʋʋ 21; ñʋʋ 9, tayʋʋ 13

 22 ƐBƐ YƆƆ PƖNAƔ 1914 KƐ PƖNAƔ ŊGA KƐWƐ NDƖ YƆ?

Natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Danɩyɛɛlɩ ñʋʋ 4 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se pɩnaɣ 1914 taa Ɛsɔ kaɣ sɩʋ e-Kewiyaɣ ɛsɔdaa nɛ kapaɣzɩ ka-tʋmɩyɛ.

Natʋ tɔm: Yehowa tɩŋnɩ ɖoziye naɖɩyɛ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ Nebukadɩnezaarɩ tɩʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ ŋgʋ pekeɖaa yɔ. Ðoziye nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, pakpaɣ kpasɩ nɛ pɔhɔkɩ tɩʋ ŋgʋ ki-kiɖe yɔɔ “wɛɛ lʋbɛ” se pilinzi ɩtaatasɩ ɖɩ-yɔɔ hɔʋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩɖɛɣ lɛ, pɩwɛɛ se tɩʋ ŋgʋ kɩɖaɣnɩ yɛzʋʋ.​—Danɩyɛɛlɩ 4:1, 10-16.

Ðoziye nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Tɩʋ ŋgʋ kɩsɩŋnɩ Ɛsɔ Kewiyitu. Yehowa tɩŋnɩ Yerusalɛm awiya yɔɔ nɛ ɛtɔɔ kewiyitu Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ yɔɔ pɩnzɩ sakɩyɛ. (3 Awiya 29:23) Pʋwayɩ lɛ, awiya ana ayele Yehowa ñam nɛ pʋyɔɔ lɛ a-kewiyitu tɔɔʋ mbʋ pɩsɩɩ tɩnaɣ. Pɔyɔkɩ Yerusalɛm pɩnaɣ 607 P.P.Y. Pɩnaɣ ŋga “wɛɛ lʋbɛ” alɩwaatʋ paɣzaa. (2 Awiya 25:1, 8-10; Ezekɩyɛɛlɩ 21:25-27) “Wɛɛ lʋbɛ” ana a-tɔm Yesu yɔɔdaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaa se: “Sɩɩnaa layaa kaɣ Yerusalɛm tɛtʋ yaɣʋ nɩŋgbanzɩ yem nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ sɩɩnaa layaa alɩwaatʋ tɛma” yɔ. (Luka 21:24) Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, “wɛɛ lʋbɛ” ana ataatɛmta. Yehowa kaayɔɔdaa se “wɛɛ lʋbɛ” ana atɛŋ lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛkaɣ sɩʋ Wiyaʋ nɔɔyʋ. Wiyaʋ kɩfalʋ ɛnɛ ɛkaɣ kɔnʋʋ tamtam wazasɩ sakɩyɛ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ kedeŋa kpeekpe yɔɔ.​—Luka 1:30-33.

Alɩwaatʋ ndʋ “wɛɛ lʋbɛ” sɩŋnaa yɔ: “Wɛɛ lʋbɛ” kpɛndɩ pɩnzɩ 2520. Ye ɖɩpaɣzɩnɩ kalʋʋ kpaɣnɩ pɩnaɣ 607 P.P.Y. yɔ, pɩnzɩ 2520 tɛŋ pɩnaɣ 1914 taa. Pɩnaɣ ŋga Yehowa sɩ Yesu Krɩstʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ Wiyaʋ.

 Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se “wɛɛ lʋbɛ” kpɛndɩ pɩnzɩ 2520? Bibl yɔɔdaa se wɛɛ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ sɩŋnɩ ‘kɩyakɩŋ 1260.’ (Natʋ 12:6, 14, nwt) Ye mbʋ, “wɛɛ lʋbɛ” kɛnɩ alɩwaatʋ ndʋ tam nabʋlɛ, pʋ-tɔbʋʋ se kɩyakɩŋ 2520. Kɩyakɩŋ 2520 kɛnɩ pɩnzɩ 2520 mbʋ pʋyɔɔ yɔ, natʋ taa lɛ, “kɩyakʋ kɛ pɩnaɣ.”​—Kɩgalʋʋ 14:34, nwt; Ezekɩyɛɛlɩ 4:6.

Ñʋʋ 8, tayʋʋ 23

23 TIYIYU SƆSƆ MIKAYƐƐLƖ

“Tiyiyu sɔsɔ” tɔbʋʋ lɛ se “weyi ɛkɛ tiyiyaa tɩŋa ñʋʋdʋ yɔ.” Tiyiyu sɔsɔ kʋɖʋm tɔm Bibl yɔɔdʋʋ nɛ kɩyaɣ-ɩ se Mikayɛɛlɩ.​—Danɩyɛɛlɩ 12:1; Yuudi 9.

Mikayɛɛlɩ kɛnɩnɩ Ɛsɔ tiyiyaa siɣsiɣ ñɩma Ñʋʋdʋ. Natʋ 12:7 yɔɔdʋʋ se: “Mikayɛɛlɩ nɛ e-tiyiyaa pala you Ðʋmanʋʋ, ɛlɛ tiyiyaa kɩdɛkɛdaa sɩnɩ Ðʋmanʋʋ lʋbʋ.” Natʋ takayaɣ heyiɣ-ɖʋ se Ɛsɔ tiyiyaa siɣsiɣ ñɩma Ñʋʋdʋ lɛ Yesu. Ye mbʋ, Yesu ɛnʋ ɖɔɖɔ payaɣ se Mikayɛɛlɩ.​—Natʋ 19:14-16.

Ñʋʋ 9, tayʋʋ 4

24 KƐDƐZAƔ KƖYAKƖŊ

Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ kɛnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yʋsasɩ sakɩyɛ kaɣ labʋ tɛtʋ yɔɔ nɛ pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ Kewiyaɣ wɩzɩ ɖɩzʋʋ Sataŋ ɛjaɖɛ yɔ. Bibl hɔɔlɩŋ lɛɛŋ yaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖɔɖɔ se “ɛjaɖɛ tɛm” alɩwaatʋ yaa “ɛyʋ pɩyalʋ kɔmtʋ.” (Maatiyee 24:3, 27, 37) Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ paɣzɩ pɩnaɣ 1914 taa, alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzɩ ka-tʋmɩyɛ ɛsɔdaa yɔ, nɛ ɩkaɣ tɛm alɩwaatʋ ndʋ paɖɩzɩɣ Sataŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ Armaagedɔɔ you wiye yɔ.​—2 Timootee 3:1; 2 Pɩyɛɛrɩ 3:3.

Ñʋʋ 9, tayʋʋ 5

 25 SƖÐAA FEM

Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ɖaɣnɩɣ haʋ wezuu ɛyaa mba pasɩba yɔ, payaɣ se Sɩɖaa fem. Bibl yɔɔdʋʋ ɛyaa nakʋ tɔm se paasɩba nɛ pefezi-wɛ. Eliya, Eliizee, Yesu, Pɩyɛɛrɩ nɛ Pɔɔlɩ paalabɩnɩ piti lakasɩ nzɩ. Ɛlɛ Ɛsɔ kaahanɩ-wɛ ɖoŋ nɛ papɩzɩ pefezi sɩɖaa mba. Yehowa yɔɔdaa se ɛkaɣ fezuu “ɛyaa kʋtʋʋzaa nɛ kɩtɩtʋʋzɩŋ” mba pasɩba yɔ se pacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ. (Tʋma Labʋ 24:15; ABT) Bibl yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se pakaɣ nabɛyɛ fezuu se pakpa ɛsɔdaa. Ɛyaa mba Ɛsɔ maɣmaɣ lɩzɩ-wɛ yaa ɛta-wɛ num yɔ, mba ɛkaɣ fezuu se pakpa ɛsɔdaa nɛ pa nɛ Yesu pɔtɔɔ Kewiyitu.​—Yohanɛɛsɩ 5:28, 29; 11:25; Filiipu 3:11; Natʋ 20:5, 6

Ñʋʋ 9, tayʋʋ 13

26 FEZIŊ KƖDƐKƐDƖŊ YAƲ

Ye nɔɔyʋ maɣmaɣ ɛyɔɔdʋʋnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaa ɛtɩŋɩɣnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ-ɩ yɔ, pɩkɛnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ. Nabɛyɛ yaɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, petisiɣ cɛtɩm wɩlɩtʋ ndʋ tɩtɔŋ se ɛyaa mba pasɩba yɔ, papɩsɩɣ ñazɩñazɩŋ yɔ tɩ-yɔɔ. Aleewaa ñakɩ pana ɖɔɖɔ se potuzi ɛyaa nɛ pamaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ. Tɩɩnzɩ cɔŋʋʋ, efeletu, piye pɔzʋʋ, pazʋʋ yaa kazaŋaɣ pɛkɛnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ. Sataŋ tɩŋɩɣnɩ takayɩsɩ, filimwaa, fotonaa nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ hendu yɔɔ nɛ epeɣziɣ ɛyaa se pamaɣzɩ se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ tɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Sɩɖaa pim yɔɔ sɔnzɩ sakɩyɛ ɛzɩ kɩlaŋ laʋ sɩɖaa, lesi, sɩm evemiye yɔɔ tɔzʋʋ, lelitu sɔnzɩ nɛ ɛza yɔɔ caɣʋ mbʋ yɔ, pɩkɛ ɖɔɖɔ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ. Ɛyaa lakɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ kɔ ndɩ ndɩ ɛzɩ tabakʋʋyaɣ mbʋ yɔ, nɛ payaɣnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ.​—Galaatɩ 5:20; Natʋ 21:8.

Ñʋʋ 10, tayʋʋ 10; Ñʋʋ 16, tayʋʋ 4

 27 YEHOWA KEWIYITU KƖKƖLƖTƲ

Yehowa kɛnɩnɩ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ nɛ ɛnʋ lɩzɩnɩ kedeŋa kpeekpe. (Natʋ 15:3) Pʋyɔɔ lɛ, ɛwɛnɩ ɖoŋ tɩŋa mbʋ ɛlɩzaa yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɛtɔkɩ pɩ-yɔɔ kewiyitu. (Keɣa 24:1; Izaayii 40:21-23; Natʋ 4:11) Ɛɖʋ paɣtʋ mbʋ payɩ ɛlɩzaa yɔ, pɩ-yɔɔ. Yehowa wɛnɩ ɖɔɖɔ ɖoŋ se ɛha waɖɛ nabɛyɛ se pɔtɔɔ kewiyitu lalaa yɔɔ. Ye ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɖɩñaŋ ɛ-paɣtʋ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖitisaa se ɛtɔɔ ɖɔ-yɔɔ kewiyitu.​—3 Awiya 29:11.

Ñʋʋ 11, tayʋʋ 10

28 HOSI LƖZƲƲ

Weyi ɛ-maɣmaɣ ɛɖʋwa nɛ ɛkʋ pɩɣa ŋga kɛwɛ e-lotu taa yɔ, ɛkɛ hoɣa lɩzɩyʋ. Ɛlɛ ye kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ yaa tomnaɣ ɛjandʋ natʋyʋ eyebina nɛ pɩɣa ŋga kasɩ yɔ, pɩtɩkɛnɩ hoɣa lɩzʋʋ. Pɩɣa ŋga kɛwɛ ko-ɖoo lotu taa yɔ, ko-tomnaɣ wɛ ndɩ nɛ ko-ɖoo ŋga, nɛ katɩkɛnɩ ko-ɖoo tomnaɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ.

Ñʋʋ 13, tayʋʋ 5

29 CALƖM ÐƲƲ

Alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩ nɔɔyʋ calɩm yaa ɛ-calɩm hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naanza waa taa nakʋyʋ nɛ paɖʋ lɛlʋ yɔ, pɩkɛnɩ calɩm ɖʋʋ. Nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, papɩzɩɣ palɩzɩ nɔɔyʋ calɩm nɛ pasɩɩ se pʋwayɩ lɛ, paaɖʋ-pʋ yaa pɩ-hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naanza waa taa nakʋyʋ ɛ-maɣmaɣ, pɩkɛ ɖɔɖɔ calɩm ɖʋʋ. Calɩm hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naanza waa mba yɔ: Kuluudasɩ kɩsɛɛmasɩ, kuluudasɩ kʋhʋlʋmasɩ, kuluudasɩ nzɩ sɩlakɩ nɛ calɩm kiɣ yɔ nɛ calɩm akeleta.

Ñʋʋ 13, tayʋʋ 13

 30 LƆŊ SƖƔZƲƲ

Bibl taa lɛ, “lɔŋ sɩɣzʋʋ” tɩkɛnɩ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm ɖeke. Pɩkɛnɩ ɖɔɖɔ lɛɣtʋ wɩlʋʋ nɛ lɔŋ tasʋʋ. Yehowa ɛɛsɩɣzɩɣ ɛyʋ lɔŋ nɛ kañatʋ. (Aduwa 1:8) Yehowa kɩɖaʋ kʋnɛ kɩkɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ lʋlɩyaa. Ɛ-lɔŋ sɩɣzʋʋ wɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ, pʋyɔɔ lɛ, pɩkɛnɩ ɛyʋ hɩɖɛ ɖʋʋ se Ɛsɔ ɛsɩɣzɩ-ɩ lɔŋ. (Aduwa 12:1) Yehowa sɔɔlɩ ɛ-samaɣ, pʋyɔɔ ɛfalɩsɩɣ-kɛ. Ɛtasɩɣ-kɛ lɔŋ weyi ɛsɩɣnɩ-kɛ se katɩlɩ tɔm ndʋ tɩkɛ cɛtɩm yɔ nɛ kɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana nɛ piyele nɛ ka-lakasɩ kɛdɩnɩ-ɩ. Lʋlɩyaa sɩɣzɩ pe-piya lɔŋ, alɩwaatʋ ndʋ pasɩɣnɩ-sɩ se sɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se sɩwɛɛnɩ ñamtʋ yɔ. Pasɩɣzɩɣ-sɩ lɔŋ ɖɔɖɔ, alɩwaatʋ ndʋ pasɩɣnɩ-sɩ se sɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛ-Tɔm nɛ paɣtʋ kila wena awɛ tɩ-taa yɔ.

Ñʋʋ 14, tayʋʋ 13

31 ALEEWAA

Pɛkɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ weyi ɩwɛ ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ ɛyaa yɔ. Aleewaa kɛ tiyiyaa kɩdɛkɛdaa. Papɩsɩ tiyiyaa kɩdɛkɛdaa, alɩwaatʋ ndʋ pekizi Ɛsɔ ñam nɛ pakaɖɩɣnɩ-ɩ yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:2; Yuudi 6) Pʋyɔɔ lɛ, palabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Sataŋ weyi ɛcalɩ kaɖɩnʋʋ Yehowa yɔ.​—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 32:17; Luka 8:30; Tʋma Labʋ 16:16; Yakubu 2:19.

Ñʋʋ 16, tayʋʋ 4