Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ HIU NƐ NAKƲ

Ñɔɔnɩ Yehowa kpam

Ñɔɔnɩ Yehowa kpam

1, 2. Le ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ ɖɩjɔzɩyɛ sɔnɔ?

KPAƔ se ŋwɛɛ nɛ ŋɖɔŋ habɩyɛ yɔɔ nɛ helim sɔsɔm nabʋyʋ paɣzɩ mabʋ. Pɩkɛdaa lɛ ɛsɔdaa paɣzɩ yuu, pɩñɩlɩsɩɣ nɛ tɛʋ paɣzɩ tiluu. Pitileɖi lɛ tɛʋ paɣzɩ nɩʋ. Peeɖe ŋpaɣzɩ ñɩnʋʋ ɖenɖe ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmɛlɩ yɔ. Ŋkɔm nɛ ŋna ɖoli nɛ ŋmɛlɩ lɛ, ŋtisi fezuu fʋʋʋ.

2 Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ, tɩnɩɣzɩnɩ kɩɖaʋ kʋnɛ. Ɛjaɖɛ wɛɛ nɛ ɖɩtɛzɩɣ wɛɛkʋʋ kɩwɛɛkʋ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se: ‘Le manpɩzɩɣ mehiɣ ɖɩjɔzɩyɛ?’ Bibl taa keɣa maɖʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se Yehowa kɛnɩ ‘e-koloŋa nɛ ɛ-ɖɩjɔzɩyɛ nɛ Ɛsɔ ɛnʋ ɛ-tɛɛ ɛpɛɖɩɣ ɛ-tɩ.’ (Keɣsi 90:2) Toovenim, Yehowa pɩzɩɣ ɛkɛnɩ-ɖʋ ɖɩjɔzɩyɛ kaɖɛ alɩwaatʋ taa sɔnɔ sɔnɔ. Ɛkɛ ɖa-ɖɩjɔzɩyɛ ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛha-ɖʋ lidaʋ se ɛkaɣ yebu nɛ kʋñɔmɩŋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ.

3. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ Yehowa kɛnɩ ɖa-ɖɩjɔzɩyɛ?

3 Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa kandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ? Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ paa kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Pɩtasɩ lɛ, ɛwɛ ɖoŋ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ mba pa-tɩŋa papɩzɩɣ nɛ palabɩ-ɖʋ kɩdɛkɛdɩm yɔ. Paa kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ ɛtalɩ-ɖʋ sɔnɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se Yehowa kaɣ ñɔɔzʋʋ mbʋ mbʋ pɩwɛɛkaa yɔ cee wayɩ. Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ‘ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa.’ (Yuudi 21) Pɩcɛyaa se ɖɩñɔɔnɩ Yehowa kpam nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Ɛlɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔnɩ-ɩ kpam?

WƐƐNƖ ƐSƖMƖYƐ ƐSƆ SƆƆLƖM YƆƆ

4, 5. Ɛzɩma Yehowa wɩlaa se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ?

4 Pɩsa nɛ ɖɩñɔɔnɩ Yehowa kpam lɛ, pɩpɔzʋʋ se  ɖɩmaɣzɩɣ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Maɣzɩ mbʋ payɩ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Ɛha-ɖʋ tɛtʋ ndʋ tɩwɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, nɛ tɩŋ nɛ kpɩna wɛɛ tɩ-yɔɔ. Ɛha-ɖʋ ɖɔɖɔ tɔɔnasɩ kɩbanzɩ nɛ lɩm mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ. Pɩtasɩ lɛ, Yehowa tɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɖʋ ɛ-hɩɖɛ nɛ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ. Mbʋ pɩkpaɖɩ pɩtɩŋa payɩ yɔ, mbʋ lɛ ɛzɩma ɛlɩzɩ sɔɔlɩm nɛ ɛwɩlɩ-ɖʋ nɛ etiyi ɛ-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ Yesu se ɛkɔɔ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛlaa e-wezuu ɖɔ-yɔɔ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 3:16) Pɩtɩŋnɩ kɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩwɛnɩ lidaʋ kɩbaŋʋ.

5 Yehowa sɩ Mesiya Kewiyaɣ. Kɛkɛ ɛsɔdaa komina ŋgʋ kɩkaɣ yebu nɛ kʋñɔmɩŋ kpeekpe sɩɩ tɩnaɣ yɔ. Kewiyaɣ ŋga kakaɣ labʋ nɛ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩ paradisuu nɛ ɛyaa caɣ wezuu laŋhɛzɩyɛ nɛ koboyaɣ taa tam tam. (Keɣa 36:29) Yehowa wɩlɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ sɔɔlɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛkpɛlɩkɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ nɛ piɖeni-ɖʋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Ɛha-ɖʋ waɖɛ ɖɔɖɔ se ɖɩtɩmnɩ-ɩ, nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, ewelisiɣ ɖa-adɩma. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa wɩlɩ sɔɔlɩm ɖa-taa paa weyi.

6. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ ɛsɩmɩyɛ Yehowa, sɔɔlɩm mbʋ ɛwɩlɩ-ŋ yɔ pɩ-yɔɔ?

6 Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ ɛsɩmɩyɛ Yehowa, sɔɔlɩm mbʋ ɛwɩlɩ-ŋ yɔ pɩ-yɔɔ? Sɛɛ-ɩ mbʋ payɩ ɛlabɩ-ŋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ fɛyɩnɩ ɛsɩmɩyɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩɩwɛ alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ Yesu wa canasɩ nasɩyɩ. Sɩkpɛndɩ hiu, ɛlɛ sɩ-taa kʋɖʋmaɣ ɖeke wɩlɩnɩ kɛ-ɛsɩmɩyɛ Yesu. (Luka 17:12-17) Ðɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ ɛzɩ canaɣ ŋga kaawɩlɩ kɛ-ɛsɩmɩyɛ Yesu yɔ. Paa ɛzɩmtaa lɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩlɩzɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ ɖɩwɩlɩ Yehowa.

7. Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa?

7 Pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ɖɩwɩlɩ Yehowa se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ. Yesu  heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɩpɔzʋʋ se pɔsɔɔlɩ Yehowa nɛ pa-laŋɩyɛ pilim, pe-ciyam pilim nɛ pa-lɩmaɣza kpeekpe. (Kalɩ Maatiyee 22:37.) Tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

8, 9. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ Yehowa se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ?

8 Ye ɖɩyɔɔdʋʋnɩ nɔɔ yem se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa, pɩtɛma yaa we? Aayɩ. Ye ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim, ɖe-ciyam pilim nɛ ɖa-maɣzɩm kpeekpe yɔ, ɖa-lakasɩ taa ɖɩkaɣ lɩzʋʋ sɔɔlɩm mbʋ nɛ ɖɩwɩlɩ. (Maatiyee 7:16-20) Bibl wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ye ɖɩsɔɔlɩ Yehowa yɔ, ɖɩñaŋ ɛ-paɣtʋ. Ɛ-paɣtʋ ñam wɛ kaɖɛ na? Aayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “ɛ-paɣtʋ fɛyɩ yuŋ.”​—Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 5:3.

9 Ye ɖɩñaŋ Yehowa yɔ, ɖihikiɣ koboyaɣ nɛ taa leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa. (Izaayii 48:17, 18) Ɛlɛ ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔɔnɩ Yehowa kpam? Yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ yɔ.

WOLO PƖ-YƆƆ NƐ ŊÑƆTƲƲNƖ YEHOWA TAM

10. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ Yehowa tɔm?

10 Ɛbɛ sɩnɩ-ŋ nɛ ŋpɩsɩ Yehowa taabalʋ? Pɩtɩŋnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔɔ lɛ, ŋkɔma nɛ ŋtɩlɩ Yehowa camɩyɛ nɛ piyele nɛ taabalɩyɛ wɛɛ ña nɛ ɩ mɩ-hɛkʋ taa. Taabalɩyɛ wɛ ɛzɩ miŋ weyi pɩpɔzʋʋ se petikiɣ yɔ. Pɩcɔ nɛ miŋ mʋ camɩyɛ lɛ, pɩpɔzʋʋ se petikiɣ-i nɛ pɔsɔzʋʋ ɖasɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩpɔzʋʋ se ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ tɔm Yehowa yɔɔ nɛ pɩsa nɛ mɩ-taabalɩyɛ cɛyɩ camɩyɛ.​—Aduwa 2:1-5.

Ɛzɩ petikuu miŋ nɛ pɔsɔzʋʋ ɖasɩ se ɛmʋ camɩyɛ yɔ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ Yehowa tɔm nɛ pɩsa nɛ ña nɛ ɩ mɩ-taabalɩyɛ cɛyɩ camɩyɛ

11. Ɛzɩma Bibl wɩlɩtʋ kaɣ labʋ tʋmɩyɛ ñɔ-yɔɔ?

11 Alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ ŋɖɛɣnɩ ɛzɩdaa yɔ, ŋkaɣ tɩlʋʋ tɔm sakɩyɛ nɛ pɩha-ŋ taa leleŋ. Na ɛzɩma Yesu lɩzɩ Bibl natʋ taa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ nɛ pɩlabɩ-wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pɔyɔɔdaa se: “Cɔnɩ ɛyɔɔdaɣnɩ-ɖʋ nʋmɔʋ taa nɛ ɛlɩzɩɣ-ɖʋ takayaɣ kiɖeɖeɣa tɔbʋʋ nɛ ɖa-taa lakɩ leleŋ!”​—Luka 24:32.

12, 13. (a) Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ? (b) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ pɩtaahɛɛ?

 12 Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa nɩ Masɩ taa lɛ, pɩlabɩ-wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ña ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ŋpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ, ña-taa labɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Mbʋ sɩnɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa nɛ ŋsɔɔlɩ-ɩ. Pɩfɛyɩ se ŋyele nɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩhɛɛ.​—Maatiyee 24:12.

13 Alɩwaatʋ ndʋ ŋpɩsɩ Ɛsɔ taabalʋ yɔ, pɩpɔzʋʋ se ŋñaɣ pana nɛ ña nɛ ɩ mɩ-taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩcɛyɩsɩ camɩyɛ. Pɩwɛɛ se ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ nɛ Yesu camɩyɛ. Maɣzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋna se ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ ñe-wezuu caɣʋ taa. (Yohanɛɛsɩ 17:3) Alɩwaatʋ ndʋ ŋɖiɣni Bibl kalʋʋ yaa ŋɖiɣni-kʋ kpɛlɩkʋʋ yɔ, pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ɛbɛ tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ? Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se mɔnsɔɔlɩ-ɩ nɛ ma-laŋɩyɛ nɛ men-ciyam pilim?’​—1 Timootee 4:15.

14. Ɛzɩma adɩma sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcɛyɩsɩ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ?

 14 Taabalaa kɩbama yɔɔdʋʋnɩ ɖama ɖoŋ ɖoŋ nɛ pa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩɣ camɩyɛ. Ye ɖɩyɔɔdʋʋnɩ Yehowa ɖoŋ ɖoŋ adɩma taa kɔyɔ, mbʋ ɖɔɖɔ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ ɛ-yɔɔ yɔ pɩcɛyɩsɩɣ camɩyɛ. (Kalɩ 1 Tesalooniiki 5:17.) Adɩma kɛnɩ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ ɖa-Caa Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ. Pɩpɔzʋʋ se paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖiheyi-i tɔm ndʋ tɩwɛ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ. (Keɣa 61:9) Pɩfɛyɩ se ɖɩkpɛlɩkɩ tɔm natʋyʋ ɖa-ñʋʋ taa nɛ ɖɩpʋlʋtʋʋ-tʋ, ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖiheyi Yehowa tɔm ndʋ tɩlɩɣnɩ ɖa-laŋɩyɛ taa toovenim yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ adɩma wena alɩɣnɩ ɖa-laŋɩyɛ taa kɔyɔ, sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ, pɩcɛyɩsɩɣ camɩyɛ.

HEYI LALAA YEHOWA TƆM

15, 16. Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ŋwɛɛnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ?

15 Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩñɔɔnɩ Yehowa kpam kɔyɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖiheyi lalaa ɖe-tisuu yɔɔ tɔm. Pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ se ɖiheyiɣ lalaa Yehowa tɔm. (Luka 1:74) Pɩkɛnɩ ɖɔɖɔ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu ɖʋ toovenim Krɩstʋ ñɩma tɩŋa yɔ. Pɩcɛyaa se ɖa-taa paa anɩ esusuu Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm. Ŋɖiɣni tʋmɩyɛ nɖɩ labʋ na?​—Maatiyee 24:14; 28:19, 20.

16 Apostoloo Pɔɔlɩ kaanɩ pɩ-taa se tɔm susuu tʋmɩyɛ tɔm cɛyɩ siŋŋ, pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩkɛ “ñɩm sɔsɔm.” (2 Kɔrɛntɩ 4:7) Tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, nɖɩ lɛ se ɖiheyi lalaa Yehowa tɔm. Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ŋtɩŋɩɣna nɛ ŋsɛɣ Yehowa. Nɛ mbʋ ŋlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, pɩmʋ ñɩm ɛ-ɛzɩdaa pɩdɩɩfɛyɩ. (Ebree 6:10) Pɩtasɩ lɛ, tɔm susuu tʋmɩyɛ wazɩɣ ɖa-maɣmaɣ nɛ mba pewelisiɣni-ɖʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ ɖa-tɩŋa se ɖɩñɔtɩnɩ Yehowa nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ. (Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 15:58.) Tʋmɩyɛ naɖɩyɛ fɛyɩ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩha-ŋ taa leleŋ nɛ pɩtalɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ.

17. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖisusi tɔm kpɛdɛyɛ?

 17 Tɔm susuu tʋmɩyɛ tɔm cɛyɩ siŋŋ. Pɩpɔzʋʋ se ɖisusi tɔm “wɛɛ kɩbana nɛ kɩdɛkɛdɛɛ pa-taa,” pʋ-tɔbʋʋ lɛ se paa ɛzɩmtaa. (2 Timootee 4:2) Pɩpɔzʋʋ se ɛyaa ɩnɩɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm. Bibl yɔɔdaa se: “Yehowa kɩyakʋ sɔsɔʋ ñɔtaa nɛ kɩkɔŋ lɛɛ lɛɛ” nɛ ‘kɩɩcakɩ wayɩ.’ (Sofoniya 1:14; Habakuuki 2:3) Toovenim, pɩkazɩ pazɩ lɛ, Yehowa ɖɩzɩɣ Sataŋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖisusi tɔm nɛ mba pɔsɔɔlaa yɔ, pɛsɛɛ Yehowa nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ.

18. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖa nɛ toovenim Krɩstʋ ñɩma lalaa ɖikpeɣliɣ nɛ ɖɩsɛɣ Yehowa?

18 Yehowa sɔɔlaa se ɖa nɛ toovenim Krɩstʋ ñɩma lalaa ɖikpeɣliɣ nɛ ɖɩsɛɣ-ɩ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Ðikemsini ɖama nɛ ɖɩkpazɩ ɖama sɔɔlɩm ɖoŋ nɛ tʋma kɩbama labʋ; ɩtaalɩɩ mi-cejewiye taa, ɛzɩ nabɛyɛ lakʋʋ tam yɔ, ɛlɛ ɩsɔzɩ ɖama ɖoŋ, mbʋ yɔ ɩnaɣ se kɩyakʋ ñɔtaa.” (Ebree 10:24, 25) Pɩpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖiwoki kediɣzisi tɩŋa. Kediɣzisi haɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ.

19. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya Krɩstʋ ñɩma?

19 Ye ŋwoki kediɣzisi yɔ, ŋkaɣ katʋʋ taabalaa kɩbama mba pakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋsɛɛ Yehowa camɩyɛ yɔ. Ŋkaɣ katʋʋ koobiya halaa nɛ abalaa ndɩ ndɩ mba pañakɩ pana se pɛsɛɛ Yehowa ɛzɩ ña yɔ. Ɛlɛ patɩtalɩ pilim nɛ picoɖuu-wɛ ɛzɩ ña ɖɔɖɔ yɔ. Ye mbʋ, ye picoɖi-wɛ yɔ, kpaɣ nɛ ŋkpeɣ-wɛ faaa yem. (Kalɩ Koloosi 3:13.) Paa ɛzɩmtaa, ɖʋ ña-lɩmaɣza ño-koobiya wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ, nɛ ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Yehowa kpam.

WEZUU SIŊŊ

20, 21. Wezuu ŋgʋ Bibl yaɣ se “wezuu siŋŋ”?

20 Yehowa sɔɔlaa se ɛ-taabalaa tɩŋa ɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ  nɛ piɖeni-wɛ siŋŋ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se wezuu ŋgʋ ɖɩkaɣ caɣʋ cee wayɩ yɔ, kɩkaɣ wɛʋ ndɩ siŋŋ nɛ ŋgʋ kɩ-taa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ.

Yehowa sɔɔlaa se ŋhiɣ “wezuu siŋŋ.” Ŋkaɣ tisuu nɛ ŋla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ ŋhiɣ-kʋ?

21 Pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɛyaa ɩɩtasɩɣ caɣʋ wezuu pɩnzɩ 70 yaa 80 ɖeke, ɛlɛ pakaɣ pɩzʋʋ nɛ pacaɣ wezuu tam tam. Ðɩkaɣ wɛnʋʋ tomnaɣ taa alaafɩya ŋgʋ kɩtalɩ pilim yɔ, nɛ ɖɩwɛɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ koboyaɣ taa paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ tam tam. Wezuu ŋgʋ Bibl yaɣ se “wezuu siŋŋ.” Wezuu siŋŋ ŋgʋ Yehowa yɔɔdaa se ɛkaɣ-ɖʋ haʋ; ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɖihiɣ-kʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana siŋŋ.​—1 Timootee 6:12, 19.

22. (a) Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖihiɣ “wezuu siŋŋ”? (b) Ɛbɛ yɔɔ ɖa-pana ñaɣʋ ɖeke ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ?

22 Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖihiɣ wezuu siŋŋ? Pɩpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩla “kɩbandʋ” nɛ ɖɩkɛ “camɩyɛ lakasɩ ñɩm tɩnaa.” (1 Timootee 6:18) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpaɣ mbʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl taa yɔ, nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ. Ɛlɛ paa ɛbɛ ɖɩlaba yɔ, ɖa-pana ñaɣʋ ɖeke ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ wezuu siŋŋ. Wezuu maatɛŋ kɛ “kʋjɔʋ” ŋgʋ Yehowa lakɩ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma yɔ, pɩtɩkɛnɩ pa-lakasɩ kɩbanzɩ kɩhɛyʋʋ. (Roma 5:15) Ða-Caa kʋsɔɔlʋ weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛsɔɔlɩ siŋŋ se ɛla kʋjɔʋ ŋgʋ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma.

23. Ye ŋlɩzaa se ŋsɛɣ Yehowa lɛɛlɛɛyɔ nɛ ŋñɔɔnɩ-ɩ kpam yɔ, ɛbɛ ŋkaɣ hiɣu?

23 Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Menɖiɣni Yehowa sɛʋ ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ?’ Ye ŋkɔma nɛ ŋna se pɩpɔzʋʋ se ŋla lɛɣzɩtʋ natʋyʋ nɛ pɩsa nɛ ŋsɛɛ-ɩ ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ, labɩ-tʋ kpaagbaa. Ye ɖɩtaɣ Yehowa liu nɛ ɖɩlakɩ mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ se ɖɩñamɩ-ɩ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛkaɣ kɛʋ ɖa-ɖɩjɔzɩyɛ. Ɛkaɣ huuzuu ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma yɔɔ, Sataŋ ɛjaɖɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa. Pʋwayɩ lɛ Yehowa kaɣ yebu nɛ ɖɩcaɣ wezuu maatɛŋ  Paradisuu taa ɛzɩ ɛɛɖʋʋ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ, ye ŋlɩzaa se ŋsɛɣ Yehowa lɛɛlɛɛyɔ nɛ ŋñɔɔnɩ-ɩ kpam yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ wezuu maatɛŋ.