Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ LƲBƐ

Sɩɖaa kaɣ fem!

Sɩɖaa kaɣ fem!

1-3. Yomiye nɖɩ taa ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩwɛ sɔnɔ? Nɛ ɛzɩma Yehowa kaɣ ɖa-ñʋʋ yabʋ?

KPAƔ se pahʋ ñɔ-tɔm nɛ paɖʋ-ŋ salaka ɖulum, nɛ lidaʋ nakʋyʋ fɛyɩ se wiɖiyi pakaɣ-ŋ lɩzʋʋ ka-taa. Nabʋyʋ fɛyɩ se ŋpɩzɩɣ ŋtasɩ labʋ nɛ ŋlɩɩ pɩ-taa. Ŋlɔ lidaʋ mbʋ lɛ, ɛyʋ nɔɔyʋ kɔɔ se ɛsɩɣnɩ-ŋ. Ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛlɩzɩ-ŋ salaka ŋga ka-taa yɔ. Eheyi-ŋ se sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ se ɛnʋ kaɣ-ŋ lɩzʋʋ. Ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ?

2 Ða-tɩŋa payɩ ɖɩwɛ sɩm yomiye taa. Nɔɔyʋ fɛyɩnɩ ɖoŋ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɩɩ sɩm nesi tɛɛ. Ɛlɛ Yehowa wɛnɩ ɖoŋ se ɛpɩzɩɣ ɛlɩzɩ-ɖʋ sɩm nesi tɛɛ. Eheyiɣ-ɖʋ se “wayɩ wayɩ koyindu weyi ɛkaɣ tɛzʋʋ tɔyɩtʋʋ yɔ, ɛnʋ lɛ sɩm.”​—1 Kɔrɛntɩ 15:26.

3 Maɣzɩ nɛ ŋna koboyaɣ ŋga ka-taa ŋkaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ yɔ! Ɛlɛ Yehowa ɛɛɖɩzɩɣ sɩm nɛ pɩsɩɩnɩ mbʋ. Ɛkaɣ fezuu mba pɛtɛm sɩbʋ yɔ, nɛ paɖaɣnɩ wezuu caɣʋ. Maɣzɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pakaɣ ñɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa fezuu yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Yehowa heyiɣ-ɖʋ se “tɛtʋ kaɣ hoou tɩ-sɩɖaa nɛ tɩtɔ.” (Izaayii 26:19) Mbʋ payaɣ Bibl taa se sɩɖaa fem.

ALƖWAATƲ NDƲ ÐƐ-ƐYƲ KƲSƆƆLƲ NƆƆYƲ SƖKƖ YƆ

4. (a) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩhɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖilesiɣ ɖɔ-hɔʋ taa tʋ yaa ɖa-taabalʋ nɔɔyʋ yɔ? (b) Mba kaakɛ Yesu taabalaa kɩbama?

4 Ðɔ-hɔʋ taa tʋ yaa ɖa-taabalʋ nɔɔyʋ sɩkɩ lɛ, pɩkɔŋnɩ-ɖʋ ɛsɛñɩŋɩyɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Ðɩfɛyɩnɩ ɖoŋ  se ɖɩtasɩ nabʋyʋ labʋ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɩ. Ðɩɩpɩzɩɣ ɖɩla nabʋyʋ nɛ ɛyʋ ɛnʋ ɛɖaɣnɩ fem. Ɛlɛ Bibl pɩzɩɣ kɩhɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ. (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 1:3, 4.) Yehowa nɛ Yesu pɛwɛnɩ ɖoŋ se paɖaɣnɩ wezuu haʋ mba pasɩba yɔ. Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ kɩɖaŋ weyi ɩwɩlɩɣ se pɔsɔɔlɩ siŋŋ se pefezi sɩɖaa yɔ, ɩ-taa kʋɖʋmʋʋ tɔm. Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ewokaɣ ɖoŋ ɖoŋ Lazaarɩ nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma Maarta nɛ Maarɩɩ pɛ-tɛ. Pa-naadozo paakɛ ɛ-taabalaa kɩbama. Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Yesu kɔsɔɔlɩ Maarta nɛ e-newaa Maarɩɩ nɛ Lazaarɩ.” Ɛlɛ evemiye naɖɩyɛ lɛ, Lazaarɩ sɩ.​—Yohanɛɛsɩ 11:3-5.

5, 6. (a) Yesu na Lazaarɩ hɔʋ taa ñɩma nɛ ɛ-taabalaa ɛzɩñɩŋɩyɛ taa lɛ, ɛzɩma pɩlabɩ-ɩ? (b) Nɛ ɛzɩma ɛ-wɛtʋ ndʋ tɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa?

5 Yesu nɩ mbʋ lɛ, ewolo se ɛhɛzɩ Maarta nɛ Maarɩɩ pa-laŋa. Maarta nɩwa se Yesu ɖiɣni kɔm lɛ, ɛlɩɩ nɛ ɛkatɩ-ɩ nʋmɔʋ taa. Ɛ-taa labɩ leleŋ se ɛkatɩ Yesu, ɛlɛ ɛ-lɩmaɣza taa lɛ, Yesu tɩtalɩ lɔŋ. Pʋyɔɔ eheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye ŋŋwɛ cɩnɛ yɔ, [me-neu] taasɩ.” Yesu talaa nɛ ɛmaɣnɩ Maarɩɩ ɖiɣni wiu lɛ, pɩha-ɩ ɛzɩñɩŋɩyɛ siŋŋ nɛ ewii ɖɔɖɔ. (Yohanɛɛsɩ 11:21, 33, 35) Pɩwɩlɩɣ se ɛnɩ wɩzasɩ nzɩ ɛyʋ kʋsɔɔlʋ sɩm kɔŋnɩ-ɖʋ yɔ.

6 Ðɩnaʋ se ɛyʋ sɩm haɣ Yesu wɩzasɩ ɛzɩ ɖa yɔ, pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa siŋŋ. Yesu nɩɣzɩnɩ ɛ-Caa pɩtɩŋa pɩ-taa, ye mbʋ pɩwɩlɩɣ se Yehowa ɖɔɖɔ nɩɣ ɛyʋ sɩm yɔɔ wɩzasɩ. (Yohanɛɛsɩ 14:9) Ɛlɛ Yehowa wɛnɩ ɖoŋ se ɛɖɩzɩ sɩm, pɩkazɩ pazɩ lɛ, mbʋ ɛkaɣ labʋ.

“LAZAARƖ, LƖƖ AWAYƖ”

7, 8. Ɛbɛ yɔɔ Maarta taasɔɔlɩ se pokuli pɩyɛ nɖɩ paasuluni Lazaarɩ pɩlaʋ nɔɔ yɔ? Ɛlɛ ɛbɛ Yesu laba?

7 Yesu wolo pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-taa paapim Lazaarɩ yɔ kɩ-cɔlɔ, paakpaɣ pɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ nɛ posulini kɩ-nɔɔ.  Yesu talaa lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Ikuli pusulaɣ.” Ɛlɛ Maarta taasɔɔlɩ se pokuli, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pepimi-i pɩlabɩ “wɛɛ naanza yɔ.” (Yohanɛɛsɩ 11:39) Ɛtaana se Yesu caɣ nabʋyʋ labʋ.

Alɩwaatʋ ndʋ pefezi Lazaarɩ yɔ, ɛ-hɔʋ taa ñɩma nɛ ɛ-taabalaa taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ.​—Yohanɛɛsɩ 11:38-44

8 Pokulaa lɛ, Yesu yɔɔdɩ se: “Lazaarɩ, lɩɩ awayɩ.” Yesu yɔɔdɩ mbʋ lɛ, nabʋyʋ la nɛ pɩɖɩɣzɩ Maarta nɛ Maarɩɩ pɩdɩɩfɛyɩ. “Sɩɖʋ lɩɩ, pɔhɔkɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ e-nesi kpɩtaŋ [yaa pɩsaŋ hɔɔlɩsɩ] nɛ pohuuzi ɛ-ɛza yɔɔ kpɩtaʋ.” (Yohanɛɛsɩ 11:43, 44) Lazaarɩ ɖaɣnɩ fem! Ɛ-hɔʋ taa ñɩma nɛ ɛ-taabalaa paɖaɣnɩ-ɩ mʋʋ atuu. Lɛɛlɛɛyɔ, pa nɛ ɩ papɩzɩɣ paɖaɣnɩ ɖama yɔɔdɩnʋʋ. Piti kʋnɛ kɩ-wayɩ fɛyɩ. Yesu fezi Lazaarɩ nɛ sɩɖaa taa.

“PƖƔA PELEƔA ÑA, MƆTƆŊNƖ-Ŋ, KƲYƖ”

9, 10. (a) Aha Yesu ɖoŋ nɛ efezi sɩɖaa? (b) Sɩɖaa fem kɩɖaŋ weyi ɩwɛ Bibl taa yɔ, ɛzɩma ɩwazɩɣ-ɖʋ?

9 Yesu fezaɣ ɛyaa nɛ ɛ-maɣmaɣ e-ɖoŋ na? Aayɩ. Pʋcɔ nɛ Yesu fezi Lazaarɩ lɛ, ɛtɩmnɩ Yehowa. Ye mbʋ, Yehowa hanɩ-ɩ ɖoŋ nɛ efezi Lazaarɩ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 11:41, 42.) Pɩtɩkɛ Lazaarɩ ɖeke tɔm Bibl yɔɔdʋʋ se ɛɛsɩba nɛ pefezi-i. Kiheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ halɩbɩɣa nakɛyɛ tɔm, kaawɛnɩ pɩnzɩ 12. Pɩwɩɣaɣ-kɛ siŋŋ nɛ ka-caa Yayiruusi ɛɛnaɣ se ɛla ɛzɩma. Ewolo nɛ etendi Yesu se eyele nɛ kɔ-yɔɔ cɛ. Pɩɣa ŋga ke-ɖeke ɛɛwɛna. Eɖiɣni Yesu yɔɔdɩnʋʋ lɛ, abalaa nabɛyɛ kɔɔ nɛ peheyiɣ-i se: “Ñɛ-pɛlɛ sɩba, ɛbɛ yɔɔ ŋcazɩɣ Tɔm wɩlɩyʋ nɔɔ hɔm ɖɔɖɔ?” Ɛlɛ Yesu heyi Yayiruusi se: “Taase sɔɔndʋ, wɛɛ ŋtisiɣ yem!” Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, ɛkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɛ Yayiruusi tɛ. Pɔñɔtɩnɩ ɖɩɣa lɛ, Yesu nɩɣ ɛyaa taŋ peɖiɣni wiu. Ɛtalaa lɛ, eheyi-wɛ  se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ palakɩ kɔkɔɖɛ nɖɩ nɛ pewiɣ mbʋ? Pɩɣa tɩsɩ kɩsɩbʋ, ɛlɛ koɖou kiɖou!” Pɩtʋʋ fɛyɩ se ka-caa nɛ ko-ɖoo pɔpɔzaɣ pa-tɩ se ɛzɩ suwe Yesu caɣ yɔɔdʋʋ. Yesu heyi ɛyaa tɩŋa se palɩɩnɩ awayɩ nɛ ɛ nɛ ka-lʋlɩyaa pɛɖɛɛ pasʋʋ ɖaŋ ŋgʋ kɩ-taa pahɩzɩ-kɛ yɔ. Yesu ɖɔkɩ pɩɣa nesi tɛɛ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Pɩɣa peleɣa ña, mɔtɔŋnɩ-ŋ, kʋyɩ.” Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, kakʋyɩ kpaka kapaɣzɩ ɖɔm nɛ ka-lʋlɩyaa taa la leleŋ siŋŋ. Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu fezi pɛ-pɛlɛ nɛ ɛcɛlɩ-wɛ. (Maarkɩ 5:22-24, 35-42; Luka 8:49-56) Kpaɣnɩ puwiye lɛ, panaɣ pɛ-pɛlɛ lɛ, pɔtɔzʋʋ mbʋ Yehowa tɩŋnɩ Yesu yɔɔ nɛ ɛlabɩ-wɛ yɔ pɩ-yɔɔ. *

10 Mba Yesu kaafezaa yɔ, pʋwayɩ paɖaɣnɩ sɩbʋ. Ɛlɛ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩwazɩɣ-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩŋnɩ ɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩwɛnɩ sɩɖaa fem lidaʋ. Ɩwɩlɩɣ-ɖʋ se Yehowa sɔɔlaa se efezi sɩɖaa, nɛ toovenim lɛ, mbʋ ɛkaɣ labʋ.

BIBL TAA SƖÐAA FEM KƐDƐSƖ KPƐLƖKƖƔ-ÐƲ WE?

Apostoloo Pɩyɛɛrɩ fezi halʋ weyi payaɣ se Dɔɔrkaasɩ yɔ.​—Tʋma Labʋ 9:36-42

Eliya fezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ.​—1 Awiya 17:17-24

11. Ɛzɩ Eklesɩyastɩ 9:5 yɔɔdʋʋ yɔ, Lazaarɩ sɩba lɛ, wɛtʋ ndʋ taa ɛɛwɛɛ?

11 Bibl wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se “sɩɖaa ɩɩtasɩɣ natʋyʋ sɩm.” Mbʋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ Lazaarɩ sɩba yɔ, ɛtaatasɩ natʋyʋ tɩlʋʋ. (Eklesɩyastɩ 9:5) Ɛzɩ Yesu kaayɔɔdʋʋ yɔ, pɩɩwɛ ɛzɩ Lazaarɩ kaawɛɛ eɖou kiɖou yɔ. (Yohanɛɛsɩ 11:11) Alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ pɩlaʋ taa yɔ, ‘ɛtaatasɩ natʋyʋ sɩm.’

12. Ɛbɛ wɩlɩɣ se toovenim lɛ, Lazaarɩ kaasɩba nɛ Yesu fezi-i?

 12 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu fezi Lazaarɩ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ na-ɩ. Halɩ Yesu koyindinaa maɣmaɣ kaatisi piti ŋgʋ kɩ-yɔɔ. Lazaarɩ kaaɖaɣnɩ wezuu caɣʋ nɛ pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se Yesu fezi-i. (Yohanɛɛsɩ 11:47) Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ woba nɛ pana Lazaarɩ nɛ ɛza nɛ petisi se toovenim, Ɛsɔ tiyini Yesu. Yesu koyindinaa nɩ mbʋ lɛ, pamʋ pana nɛ pañɩnaɣ se pakʋ ɛ nɛ Lazaarɩ.​—Yohanɛɛsɩ 11:53; 12:9-11.

13. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩpɩtɩɣ se Yehowa kaɣ pɩzʋʋ nɛ efezi sɩɖaa?

13 Yesu yɔɔdaa se “mba pɛwɛ pɩlaŋ taa yɔ,” pakaɣ fem. (Yohanɛɛsɩ 5:28) Pɩwɩlɩɣ se mba Yehowa tɔzʋʋ pɔ-yɔɔ yɔ, pa-tɩŋa payɩ pakaɣ fem. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ Yehowa pɩzɩ nɛ efezi nɔɔyʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɛpɩzɩ nɛ ɛtɔzɩ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-wɛtʋ tɩŋa yɔɔ. Yehowa kaɣ pɩzʋʋ nɛ ɛla mbʋ? Yele ɖɩmaɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Tɩɩnzɩ miiliyaarɩwaa sakɩyɛ wɛnɩ ɛsɔdaa. Ɛlɛ Bibl yɔɔdaa se Yehowa yaɣ paa tɩɩŋa ŋga lɛ nɛ ka-hɩɖɛ. (Kalɩ Izaayii 40:26.) Ɛzɩma Yehowa sɩm paa tɩɩŋa ŋga ka-hɩɖɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɔzɩ mba pasɩba yɔ, pa-taa paa weyi lɛ, ɛ-wɛtʋ yɔɔ kɛlɛʋ yem. Pɩtasɩ lɛ, Yehowa kɛnɩnɩ wondu kpeekpe lɩzɩyʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩtɩɣ se ɛwɛnɩ ɖoŋ se efezi sɩɖaa.

14, 15. Tɔm ndʋ Yɔb yɔɔdaa yɔ, suwe tɩwɩlɩɣ-ɖʋ sɩɖaa fem yɔɔ?

14 Caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyʋ siɣsiɣ tʋ Yɔb kaatisi sɩɖaa fem yɔɔ. Ɛpɔzaa se: “Ɛzɩ . . . ɛyʋ ɛsɩba yɔ ɛɖaɣnɩɣ wɛʋ na?” Nɛ pʋwayɩ lɛ, eheyi Yehowa se: “Ŋŋya-m lɛ, moncosi-ŋ; ŋŋɖaɣnɩ ñɩnʋʋ ñe-nesi tɛɛ tʋmɩyɛ.” Pɩwɩlɩɣ se Yɔb kaanawa se Yehowa ɖaŋ kpam se alɩwaatʋ ɛtalɩ lɔŋ nɛ efezi sɩɖaa.​—Yɔb 14:13-15.

 15 Ŋmaɣzɩɣ sɩɖaa fem lidaʋ yɔɔ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Pɩtɩla ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se: ‘Mɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ man-taabalaa mba pasɩba yɔ, pakaɣ-wɛ fezuu ɖɔɖɔ?’ Yehowa sɔɔlɩ siŋŋ se efezi sɩɖaa nɛ pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa pɩdɩɩfɛyɩ. Lɛɛlɛɛyɔ, yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ pɩlɩɩnɩ mba pakaɣ fezuu, nɛ ɖenɖe pakaɣ-wɛ fezuu yɔ pɩ-tɔm.

‘ƐKAƔ PE-KPEEKPE YAƲ NƐ PEFE’

16. Mba pakaɣ-wɛ fezuu tɛtʋ yɔɔ yɔ, wezuu ŋgʋ pakaɣ caɣʋ?

16 Mba paasɩba nɛ pefezi-wɛ yɔ, tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ paɖaɣnɩ fem nɛ pɔ-hɔŋ taa ñɩma nɛ pa-taabalaa pamʋ-wɛ atuu. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩkaɣ labʋ sɩɖaa fem alɩwaatʋ ndʋ tɩwɛnɩ ɛzɩdaa yɔ tɩ-taa. Halɩ tɩkaɣ labʋ ɖeu siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ kajalaɣ ñɩndʋ. Ŋna mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba pakaɣ fezuu yɔ, pakaɣ wɛnʋʋ waɖɛ se papɩzɩ nɛ pacaɣ wezuu tam tam. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, wɛtʋ ndʋ tɩwɛɣ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tɩwɛɣ ndɩ siŋŋ nɛ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ. Yoŋ, kañatʋ nɛ kʋdɔmɩŋ ɩɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa.

17. Mba pakaɣ fezuu?

17 Mba pakaɣ fezuu? Yesu yɔɔdaa se mba payɩ pɛwɛ Ɛsɔ lɩmaɣza taa yɔ, ‘Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ pe-kpeekpe yaʋ nɛ pefe.’ (Yohanɛɛsɩ 5:28, 29) Natʋ 20:13 tɔŋ se: “Lɩm sɔsɔm hoo nɛ pɩtɔ sɩɖaa mba paawɛ pɩ-taa yɔ, Sɩm nɛ Hadɛ [yaa Pɩlaʋ] papɩsɩnɩ sɩɖaa mba paaɖɔkaa yɔ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ, ɛyaa miiliyaarɩwaa sakɩyɛ kaɣ fem nɛ pacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ ɖɔɖɔ yɔɔdaa se “ɛyaa kʋtʋʋzaa” yaa ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nɛ “kɩtɩtʋʋzɩŋ” pakaɣ fem. (Tʋma Labʋ 24:15, ABT) Tɔm ndʋ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

Pakaɣ fezuu sɩɖaa Paradisuu taa nɛ pɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mʋ-wɛ atuu

18. Mba kɛ “ɛyaa kʋtʋʋzaa” mba pakaɣ fezuu yɔ?

 18 Yehowa sɛyaa mba paacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ pʋcɔ nɛ Yesu kɔŋ yɔ, pɛwɛ “ɛyaa kʋtʋʋzaa” mba pakaɣ fezuu tɛtʋ yɔɔ yɔ pa-taa. Pa-taa nabɛyɛ lɛ Noa, Abraham, Saara, Moyizi, Ruti nɛ Ɛstɛɛrɩ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna pa-taa nabɛyɛ tɔm Ebree ñʋʋ 11 taa. Nɛ Yehowa sɛyaa  siɣsiɣ tɩnaa mba pasɩkɩ ɖa-alɩwaatʋ taa yɔ? Pɛwɛ ɖɔɖɔ “ɛyaa kʋtʋʋzaa”, mba pakaɣ-wɛ fezuu yɔ pa-taa.

19. Mba payaɣ se ɛyaa “kɩtɩtʋʋzɩŋ”? Nɛ waɖɛ nɖɩ Yehowa kaɣ-wɛ haʋ?

19 Ɛyaa “kɩtɩtʋʋzɩŋ” kɛlɛ ɛyaa miiliyaarɩwaa mba patɩpɩzɩ pehiɣ waɖɛ se patɩlɩ Yehowa nɛ pɛsɛɛ-ɩ yɔ. Paa pasɩba yɔ, Yehowa tɩsɔɔ pɔ-yɔɔ. Ɛkaɣ-wɛ fezuu nɛ ɛha-wɛ waɖɛ se patɩlɩ-ɩ nɛ pɛsɛɛ-ɩ.

20. Ɛbɛ yɔɔ paakaɣ ɛyaa mba pasɩba yɔ, pa-tɩŋa fezuu?

20 Ye mbʋ, mba payɩ pasɩba yɔ, pa-tɩŋa Yehowa kaɣ fezuu na? Aayɩ. Yesu yɔɔdaa se paakaɣ nabɛyɛ fezuu. (Luka 12:5) Akaɣ tɔm sɛtʋʋ se pefezi akele yaa pataafezi-i? Yehowa kɛnɩ Tɔm Hʋyʋ sɔsɔ, ɛlɛ ɛha Yesu ɖɔɖɔ waɖɛ se ɛkɛ “ɛzadɩnaa nɛ sɩɖaa pɔ-tɔm hʋyʋ.” (Tʋma Labʋ 10:42) Ye mbʋ, ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ weyi ekizi lɛɣzʋʋ yɔ, paakaɣ-ɩ fezuu.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 19.

ƐYAA MBA PAKAƔ FEZUU SE PAKPA ƐSƆDAA YƆ

21, 22. (a) Mba pakaɣ fezuu se pakpa ɛsɔdaa yɔ, tomnasɩ nzɩ pakaɣ wɛnʋʋ? (b) Akɛnɩ kajalaɣ tʋ weyi pefezaa se ɛkpa ɛsɔdaa yɔ?

21 Bibl heyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɛyaa nabɛyɛ kaɣ wezuu caɣʋ ɛsɔdaa. Ɛyaa mba pakaɣ fezuu se pakpa ɛsɔdaa yɔ, paakaɣ wɛnʋʋ ɛyaa tomnasɩ. Pakaɣ-wɛ haʋ fezuu taa tomnaɣ.

22 Yesu kɛnɩ kajalaɣ tʋ weyi pefezaa nɛ ɛkpa ɛsɔdaa yɔ. (Yohanɛɛsɩ 3:13) Pakʋ Yesu nɛ pɩla kɩyakɩŋ naadozo lɛ, Yehowa fezi-i. (Keɣa 15:10; Tʋma Labʋ 13:34, 35) Pataafezi Yesu nɛ ɛyaa tomnaɣ. Apostoloo Pɩyɛɛrɩ lɩzɩ pɩ-taa se “tomnaɣ nandʋ taa pakʋ-ɩ ɛlɛ pefezi-i nɛ fezuu taa tomnaɣ.” (1 Pɩyɛɛrɩ 3:18, nwt)  Toovenim, pefezi Yesu nɛ ɛkɛ fezuu taa ɛyʋ weyi ɛwɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 15:3-6) Ɛlɛ Bibl yɔɔdaa se Yesu wayɩ lɛ, pakaɣ fezuu ɖɔɖɔ nabɛyɛ nɛ pakpa ɛsɔdaa.

23, 24. Krɩstʋ ñɩma mba Yesu yawa se ewiɖe cikpeɖe? Nɛ ɛyaa ɛzɩma pɛkɛnaa?

23 Pʋcɔ nɛ Yesu sɩkɩ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa siɣsiɣ ñɩma se: “Mɛnɖɛɣ-mɩ nɔɔ nɛ mowolo mɔñɔɔzɩ-mɩ ɖɩjaɣyɛ.” (Yohanɛɛsɩ 14:2) Pɩwɩlɩɣ se pakaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ fezuu se pakpa ɛsɔdaa. Ye mbʋ, ɛyaa ɛzɩma pakaɣ haʋ waɖɛ nɖɩ? Yesu ya-wɛ se ‘mba patɩɖɔɔ yɔ’ yaa ewiɖe cikpeɖe. (Luka 12:32, ABT) Apostoloo Yohanɛɛsɩ heyi-ɖʋ ɛyaa ɛzɩma pɛkɛnaa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛna Yesu natʋ natʋyʋ taa ɛsɩŋ ‘[ɛsɔdaa] Siyɔŋ pʋʋ yɔɔ, ɛ nɛ ɛyaa akpaba [yaa kudokiŋ] mɩnʋʋ nɛ nɩɩnaza nɛ naanza’ yɔ.​—Natʋ 14:1.

24 Ɛzɩmtaa pakaɣ fezuu 144000 waa panɛ? Bibl heyiɣ-ɖʋ se alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ paɣzɩɣ kewiyitu tɔɔʋ ɛsɔdaa yɔ, papaɣzɩɣ-wɛ fezuu. (1 Kɔrɛntɩ 15:23) Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ, nɛ pɛtɛm fezuu pa-taa sakɩyɛ nɛ pakpa ɛsɔdaa. Mba pakazɩ tɛtʋ yɔɔ sɔnɔ yɔ, pasɩkɩ lɛ, pefeziɣ-wɛ kpaagbaa nɛ pakpa ɛsɔdaa. Ɛlɛ pakaɣ fezuu ɛyaa sakɩyɛ se pacaɣ tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ Paradisuu taa.

25. Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

25 Pɩkazɩ pazɩ lɛ, Yehowa kaɣ ɖɩzʋʋ sɩm nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ sɩbʋ kaaʋ. (Kalɩ Izaayii 25:8.) Ɛlɛ, mba pefeziɣ-wɛ se pakpa ɛsɔdaa yɔ, tʋmɩyɛ nɖɩ pakaɣ labʋ peeɖe? Bibl heyiɣ-ɖʋ se pa nɛ Yesu pakaɣ kewiyitu tɔɔʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa. Kewiyaɣ ŋga kɔ-tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

^ tay. 9 Bibl heyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ ɛyaa mba paasɩba nɛ pefezi-wɛ yɔ, pa-taa lalaa tɔm. Pa-taa nabɛyɛ kaakɛ piya evelisi, sɔsaa; halaa, abalaa; Izrayɛɛlɩ piya nɛ lalaa ñaakɛ ɖɔɖɔ ajɛɛ lɛɛna taa ñɩma. Ŋpɩzɩɣ ŋkalɩ pa-taa nabɛyɛ tɔm Bibl hɔɔlɩŋ ɛnɛ ɩ-taa: 1 Awiya 17:17-24; 2 Awiya 4:32-37; 13:20, 21; Luka 7:11-17; 8:40-56; Tʋma Labʋ 9:36-42; 20:7-12.