Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ NAADOZO

Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ?

Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ?

1. Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ?

LƖMAƔZƖYƐ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ. Ɛlɩzɩ kajalaɣ abalʋ Aɖam nɛ ɛ-halʋ Ɛva nɛ ɛsɩɩ-wɛ kaɖaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ taa. Ɛɛsɔɔlaa se palʋlɩ piya, pala nɛ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩ paradisuu nɛ pɔcɔnɩ ɖɔɖɔ tɛtɛ kpɩna yɔɔ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:28; 2:8, 9, 15; kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 6.

2. (a) Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se Ɛsɔ kaɣ labʋ mbʋ ɛɖʋwa se ɛlakɩ yɔ? (b) Bibl yɔɔdaa se mba kaɣ wɛʋ tam?

2 Ŋmaɣzɩɣ se ɖɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩcaɣ wezuu paradisuu taa wiɖiyi? Yehowa yɔɔdaa se: “Ɛzɩ mɔntɔm yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ mankaɣ labʋ.” (Izaayii 46:9-11; 55:11) Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛkaɣ labʋ ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ yɔ ɖeyi ɖeyi, nɛ nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩkaɖɩnɩ-ɩ. Yehowa yɔɔdaa se lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ ɛlɩzɩ tɛtʋ. “Ɛtɩlɩzɩ-tʋ se tɩwɛɛ ndaakpasɩ.” (Izaayii 45:18) Ɛlɩzɩ-tʋ se ɛyaa ɩwɛɛ tɩ-yɔɔ. Ɛlɛ ɛyaa mba Ɛsɔ sɔɔlaa se pɛwɛɛ tɛtʋ yɔɔ? Nɛ alɩwaatʋ ɛzɩma ɛsɔɔlaa se pɛwɛɛ tɩ-yɔɔ? Bibl yɔɔdaa se: “Siɣsiɣ tʋ [yaa weyi ɛñaŋ yɔ] tɩna tɛtʋ, ɛwɛɣ tɩ-yɔɔ tam.”​Keɣa 36:29; Natʋ 21:3, 4.

3. Ɛzɩma ɛyaa tɔlʋʋ kʋdɔmɩŋ nɛ pasɩkɩ yɔ, tɔm ndʋ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ?

3 Ɛlɛ, sɔnɔ ɛyaa tɔlʋʋ kʋdɔmɩŋ nɛ pasɩkɩ. Ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa, ɛyaa you nɛ pakʋʋ ɖama. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩtɩkɛ mbʋ Ɛsɔ kaasɔɔlaa se pɩwɛɛ. Ye mbʋ, ɛbɛ laba? Nɛ ɛbɛ yeba nɛ pɩla mbʋ? Bibl ɖeke pɩzɩɣna nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa.

 ƐSƆ KOYINDU NƆƆYƲ

4, 5. (a) Atɩŋnɩ ɖʋm yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Ɛva Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa? (b) Ɛzɩma ɛyʋ toovenim tʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛpɩsɩ mɩlʋ?

4 Bibl heyiɣ-ɖʋ se nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛkaɖɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ payaɣ-ɩ se: “Eleeu, yaa Sataŋ.” Sataŋ tɩŋnɩ ɖʋm yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Ɛva Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa. (Natʋ 12:9; Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1) Ɛlaba nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ ɖʋm maɣmaɣ yɔɔdʋʋna yɔ.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 7.

5 Ɛlɛ, Ɛsɔ kaalabɩ-ɩ lɛ, ɛɛkɛ Sataŋ yaa Eleeu na? Aayɩ! Ɛɛkɛ Ɛsɔ tiyiyu kɩbanʋ nɛ ɛɛwɛ ɛsɔdaa alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ñɔɔzɩ tɛtʋ nɛ ɛcɛlɩ Aɖam nɛ Ɛva yɔ, nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛlɛɣzɩnɩ ɛ-wɛtʋ nɛ ɛpɩsɩ Eleeu. (Yɔb 38:4, 7) Ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ? Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Ɛzɩma pɩlakɩ nɛ ɛyʋ toovenim tʋ nɔɔyʋ kɔɔ nɛ ɛpɩsɩ mɩlʋ? Paalʋlʋʋ nɔɔyʋ mɩlʋ. Ye mbʋ, pʋcɔ nɛ ɛyʋ pɩsɩ mɩlʋ lɛ, kajalaɣ lɛ, ɛpaɣzɩɣ sɔɔlʋʋ mbʋ pɩtɩkɛ ɛ-ñɩm yɔ. Ɛwɛɣ nɛ ɛmaɣzɩɣ pɩ-yɔɔ siŋŋ lɛ, ɛ-lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɖɩ ɖɩkɔŋ nɛ ɖɩkpa ɖoŋ. Nɛ pʋwayɩ ɛkɔŋ nɛ ehiɣ nʋmɔʋ nakʋyʋ lɛ, ɛtɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ ɛkpaɣ mbʋ pɩtɩkɛ ɛ-ñɩm yɔ nɛ pɩla se ɛpɩsɩ mɩlʋ. Ye mbʋ, ɛyʋ maɣmaɣ lɛɣzɩɣnɩ ɛ-wɛtʋ nɛ ɛpɩsɩ mɩlʋ.​—Kalɩ Yakubu 1:13-15; kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 8.

6. Ɛzɩma pɩlaba nɛ tiyiyu nɔɔyʋ pɩsɩ Ɛsɔ koyindu?

6 Ɛzɩ ɛyʋ toovenim tʋ pɩsʋʋ mɩlʋ yɔ, mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩlaba nɛ tiyiyu weyi ɛɛkɛ toovenim tʋ kiɖe tɛɛ yɔ ɛpɩsɩ Sataŋ. Yehowa lɩzɩ Aɖam nɛ Ɛva nɛ pɩtɛ lɛ, eheyi-wɛ se palʋlɩ piya nɛ posu yaa ‘pawadɩ tɛtʋ yɔɔ.’ (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:27, 28) Peeɖe tiyiyu ɛnɛ ɛlabɩ lɩmaɣza se: ‘Ye ɛyaa panɛ peyebi Yehowa sɛʋ nɛ pɛsɛɣ-m, pɩɩwɛɣ ɖeu na?’ Ɛzɩma ɛmaɣzaɣ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ siŋŋ yɔ, piyeba nɛ ɛpaɣzɩ sɔɔlʋʋ mbʋ pɩɩkɛ Ɛsɔ ñɩm yɔ. Tiyiyu ɛnɛ ɛɛsɔɔlɩ siŋŋ se ɛyaa ɛsɛɛ-ɩ. Peeɖe ewoba nɛ ɛkpaɣ cɛtɩm tɔm nɛ epeɣzini Ɛva. (Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1-5.) Ɛ-lakasɩ sɩnɛ,  siyebina nɛ ɛpɩsɩ Ɛsɔ koyindu nɛ payaɣ-ɩ se Sataŋ yaa Eleeu.

7. (a) Ɛbɛ yɔɔ Aɖam nɛ Ɛva pasɩba? (b) Ɛbɛ yɔɔ ɖɩkpadɩyɩɣ nɛ ɖɩsɩkɩ?

7 Aɖam nɛ Ɛva pamanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ pɔtɔɔ tɩʋ piye. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:17; 3:6) Pɩkɛnɩ kɩdɛkɛdɩm Yehowa ɛzɩdaa, mbʋ yebina nɛ pɔkɔɔ nɛ pasɩ ɛzɩ Yehowa kaatɛm yɔɔdʋʋ yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:17-19) Aɖam piya kaakɛ kɩdɛkɛdɩm laɖaa, pʋyɔɔ pasɩba. (Kalɩ Roma 5:12.) Ɛbɛ laba nɛ Aɖam piya kɛ kɩdɛkɛdɩm laɖaa? Pɩsa nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa camɩyɛ lɛ, yele nɛ ɖɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ. Kpaɣ se pakpaɣ muuli ŋgʋ kɩmɔnaa yɔ nɛ palɩzɩnɩ filikinaa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se filikinaa mba payɩ palɩzɩnɩ muuli ŋgʋ yɔ pɔmɔnʋʋ ɖɔɖɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Aɖam manɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛpɩsɩ kɩdɛkɛdɩm laɖʋ nɛ ɛwɛɛ ɛzɩ muuli ŋgʋ kɩmɔnaa yɔ. Ðɩkɛ Aɖam piya nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖa-tɩŋa payɩ “ɖɩmɔnaa” ɛzɩ ɛnʋ yɔ; mbʋ yebina nɛ ɖa-tɩŋa ɖɩkɛ kɩdɛkɛdɩm laɖaa. Ða-tɩŋa ɖɩkɛ kɩdɛkɛdɩm laɖaa, pʋyɔɔ ɖɩkpadɩyɩɣ nɛ ɖɩsɩkɩ.​—Roma 3:23; kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 9.

8, 9. (a) Sataŋ peɣzi Aɖam nɛ Ɛva se pamaɣzɩ suwe Ɛsɔ yɔɔ? (b) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa tɩkʋ kaañamtʋ tɩnaa mba kpaagbaa?

8 Sataŋ paɣzɩ Ɛsɔ kaɖɩnʋʋ alɩwaatʋ ndʋ epeɣzi Aɖam nɛ Ɛva nɛ pamaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ. Epeɣzi Aɖam nɛ Ɛva nɛ pamaɣzɩ se Ɛsɔ kɛ cɛtɩyʋ, wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ nɛ ɛtɩsɔɔlɩ se piɖeni-wɛ kaaʋ. Sataŋ yɔɔdaɣ wɩlaa se pɩtɩkɛ Ɛsɔ pɩwɛɛ se eheyi ɛyaa mbʋ pala nɛ mbʋ pataala yɔ, ɛlɛ pɩwɛɛ se Aɖam nɛ Ɛva palɩzɩ pa-maɣmaɣ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se Ɛsɔ ɛla nɛ ɛñɔɔzɩ tɔm ndʋ? Ɛɛpɩzaaɣ se ɛkʋ mba pakaɖɩnɩ-ɩ yɔ pa-tɩŋa nɛ kaañamtʋ ndʋ tɩsɩɩ tɩnaɣ. Ɛlɛ ye ɛɛlabɩ mbʋ, pɩɩwɩlaa se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ na? Aayɩ, nɔɔyʋ tɩpɩzɩɣ se ɛna toovenim.

9 Pʋyɔɔ Yehowa tɩkʋ kaañamtʋ tɩnaa panɛ kpaagbaa.  Ɛlɛ ɛha alɩwaatʋ sakɩyɛ ɛyaa se peɖiyi pa-tɩ. Mbʋ kaɣnɩ wɩlʋʋ kpayɩ kpayɩ se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ nɛ Yehowa ɖeke sɩmnɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ piɖeni ɛyaa siŋŋ yɔ. Ðɩkaɣ naʋ lɩmaɣza lɛɛna, wena a-yɔɔ Ɛsɔ tɩkʋ kaañamtʋ tɩnaa mba kpaagbaa yɔ ñʋʋ 11 taa. Ɛlɛ suwe ŋmaɣzɩɣ Aɖam nɛ Ɛva pa-lakasɩ sɩnɛ sɩ-yɔɔ. Paawɛnɩ toovenim se petisi Sataŋ  tɔm yɔɔ nɛ pamaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ? Yehowa hanɩ Aɖam nɛ Ɛva mbʋ payɩ paawɛna yɔ. Ɛha-wɛ wezuu ŋgʋ kɩtalɩ pilim yɔ nɛ ɛsɩɩ-wɛ lone nɖɩ ɖɩwɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ yɔ ɖɩ-taa, nɛ ɛɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩhaɣaɣ-wɛ taa leleŋ siŋŋ yɔ. Sataŋ tɩlabɩ-wɛ kʋjɔʋ nakʋyʋ wiɖiyi paa ññɩɩ. Ye ñaawɛnɩ peeɖe, ɛzɩma ŋŋlaba?

10. Lɩmaɣza wena pɩcɛyaa se ɖa-taa paa anɩ ɛkpaɣ?

10 Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ, tɩnɩɣzɩnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa Aɖam nɛ Ɛva paawɛɛ yɔ, nɛ lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ yɔ, ana kaɣnɩ yebu nɛ ɖihiɣ wezuu yaa ɖilesi-kʋ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza se ɖɩñaŋ Yehowa nɛ ɖitisi se ɛnʋ kɛnɩ ɖe-Wiyaʋ nɛ pɩwɩlɩ kaɣlaa se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ. Yaa ɖɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩlɩzɩ Sataŋ se ɛkɛ ɖe-wiyaʋ. (Keɣa 72:28; Kalɩ Aduwa 27:11.) Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ, ɛyaa pazɩ yem tisina nɛ pañaŋ Ɛsɔ. Toovenim taa lɛ, pɩtɩkɛ ɛnʋ ɖiyiɣni ɛjaɖɛ sɔnɔ. Ɛlɛ ye pɩtɩkɛ Ɛsɔ kɛnɩnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-wiyaʋ, akɛnɩ ɖi-wiyaʋ yɔ?

AKƐ ƐJAÐƐ ÐƖNƐ ÐI-WIYAƲ?

Ye kedeŋa yɔɔ kewiyisi tɩŋa ɩtaakɛ Sataŋ ñɩm, ɛɛkpaɣ-sɩ se ɛhaɣ Yesu?

11, 12. (a) Mbʋ Sataŋ kpaɣ se ɛhaɣ Yesu yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ suwe? (b) Bibl Masɩ nzɩ wɩlɩɣ se Sataŋ kɛnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-wiyaʋ?

11 Yesu kaasɩm weyi ɛkɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-wiyaʋ yɔ.Evemiye naɖɩyɛ, Sataŋ wɩlɩ-ɩ “ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi kpeekpe nɛ si-ɖoŋ nɛ eheyi-i se: ‘Ye ŋluŋ mɛn-tɛɛ kɔyɔ, mɛncɛlɩɣ-ŋ pɩtɩŋa payɩ.’” (Maatiyee 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Ña naʋ taa yɔ, ye kewiyisi sɩnɛ sɩtaakɛ Sataŋ ñɩm, ɛɛkpaɣ-sɩ se ɛhaɣ Yesu? Aayɩ! Sataŋ tɩnɩ Kewiyisi tɩŋa.

12 Pɩtɩla, ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ se: ‘Yehowa, Ðoŋ Tɩŋa Tʋ lɩzɩnɩ ɛjaɖɛ lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se Sataŋ kɛnɩnɩ ɖi-wiyaʋ?’ (Natʋ 4:11) Toovenim se Ɛsɔ lɩzɩnɩ ɛjaɖɛ, ɛlɛ Yesu yɔɔdɩ kpayɩ se Sataŋ kɛnɩnɩ “ɛjaɖɛ yɔɔ wiyaʋ.” (Yohanɛɛsɩ 12:31; 14:30; 16:11) Apostoloo Pɔɔlɩ ya Sataŋ se “ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ ɛsɔ.” (2 Kɔrɛntɩ 4:3, 4) Pɩtasɩ lɛ, apostoloo Yohanɛɛsɩ  mawa se: “Ɛjaɖɛ pilim wɛ kɩdɛkɛdɩm tʋ taa [yaa kɩdɛkɛdʋ nesi tɛɛ].”​—1 Yohanɛɛsɩ 5:19.

ƐZƖMA PAKAƔ ÐƖZƲƲ SATAŊ ƐJAÐƐ ÐƖNƐ?

13. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ ɛkɔɔ?

13 Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɔm labɩ kaɖɛ, nɛ pɩwɛɛ nɛ pɩtɛzɩɣ kɔzʋʋ kɩkɔzʋ. Paa le, yoŋ, mulum, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ nɛ puuyaɣ lakasɩ pɛwɛna. Ɛyaa ɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ palɩɩ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩ-taa paa paalʋbɩ ɛzɩma yɔ. Ɛlɛ pɩsaɣ pazɩ lɛ, Ɛsɔ kaɣ tɩŋnʋʋ you ŋgʋ payaɣ se Armaagedɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ nɛ ɛɖɩzɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ nɛ ɛlɛɣzɩ ɖi-lone taa ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa siɣsiɣ wɛtʋ ɖeke kaɣnɩ wɛʋ yɔ.​—Natʋ 16:14-16; kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 10.

14. Anɩ Ɛsɔ lɩzaa se ɛkɛ e-Kewiyaɣ Wiyaʋ? Suwe Bibl kaayɔɔdɩ Yesu kewiyitu tɔɔʋ yɔɔ?

14 Yehowa lɩzɩ Yesu Krɩstʋ se ɛkɛ e-komina ŋgʋ kɩwɛ ɛsɔdaa yɔ yaa e-Kewiyaɣ Wiyaʋ. Pɩlakɩ pɩnzɩ kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, Bibl yɔɔdaa se Yesu kaɣ kɛʋ “laŋhɛzɩyɛ Wiyaʋ” nɛ e-kewiyitu tɔɔʋ ɛɛkaɣ tɛm kaaʋ. (Izaayii 9:5, 6) Kewiyaɣ ŋga kɔ-tɔm Yesu yɔɔdaɣ alɩwaatʋ ndʋ eheyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se patɩmɩ nɛ pɔpɔzɩ se: “Ñe-kewiyaɣ ɛkɔɔ, ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.” (Maatiyee 6:10) Ðɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ ɛzɩma Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga, kakaɣ lɛɣzʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi lone taa yɔ Ñʋʋ 8 taa. (Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 2:44.) Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ nɛ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩ paradisuu.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 11.

ƐJAÐƐ KƖFAÐƐ ÑƆTƖ KPAM!

15. Ɛbɛ “tɛtʋ kɩfatʋ” sɩŋnaa?

15 Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ ɖɩɖaŋaa, ɛzɩ ɛɛyɔɔdʋʋ yɔ, peeɖe siɣsiɣ tɔm kaɣ wɛʋ.” (2 Pɩyɛɛrɩ 3:13; Izaayii 65:17) Nabʋyʋ taa Bibl taa lɛ, tɔm piye “tɛtʋ” sɩŋnɩ ɛyaa mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ. (Keɣa 32:8) Ye mbʋ,  “tɛtʋ kɩfatʋ” ndʋ tɩ-taa siɣsiɣ wɛtʋ kaɣ wɛʋ yɔ, tɩsɩŋnɩ ɛyaa mba payɩ pañaŋ Ɛsɔ nɛ ɛ-wazaɣ wɛɛ pɔ-yɔɔ yɔ.

16. Kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Ɛsɔ kaɣ labʋ mba pakaɣ sʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ? Nɛ ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖihiɣ-kʋ?

16 Yesu yɔɔdaa se mba pakaɣ wɛʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ, pakaɣ hiɣu “tamtam wezuu.” (Maarkɩ 10:30) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖihiɣ kʋjɔʋ ŋgʋ? Ðitendi-ŋ, kuli Yohanɛɛsɩ 3:16 Yohanɛɛsɩ 17:3 taa nɛ ŋna mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla yɔ. Ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩɣ Paradisuu yɔ? Lɛɛlɛɛyɔ, yele nɛ ɖɩna ɛzɩma Bibl cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ.

17, 18. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ pakaɣ wɛʋ paa le tɛtʋ kpeekpe yɔɔ?

17 Kañatʋ, you nɛ puuyaɣ lakasɩ paatasɩɣ wɛʋ. Ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɩɩtasɩɣ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ. (Keɣa 36:10, 11) Ɛsɔ yɔɔdaa se ‘ɛsɩnzɩɣ yoŋ tɩŋa piwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ.’ (Keɣa 45:10; Izaayii 2:4) Mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ pañaŋɩ-ɩ yɔ, pe-ɖeke pakaɣnɩ wɛʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ tam tam.​—Keɣa 71:7.

18 Yehowa samaɣ kaɣ wɛʋ pɛɛyɛ taa. Bibl alɩwaatʋ taa lɛ, alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya ñaŋaɣ Ɛsɔ yɔ, ehuuzaɣ pɔ-yɔɔ nɛ ɛlɩzɩɣ-wɛ po-koyindinaa nesi tɛɛ. (Levitiki 25:18, 19) Paradisuu taa, nabʋyʋ yaa nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-ɖʋ ɖʋʋ sɔɔndʋ kaaʋ. Ðɩkaɣ wɛʋ pɛɛyɛ taa tam!​—Kalɩ Izaayii 32:18; Mikee 4:4.

19. Ɛbɛ wɩlɩɣ se tɔɔnaɣ kaɣ tɔyʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa?

19 Tɔɔnaɣ kaɣ tɔyʋʋ. “Tɔɔnasɩ ɩtɔyɩ ɛjaɖɛ taa nɛ pɩkpɛndɩnɩ pʋŋ nɛ piyisi yɔɔ.” (Keɣa 71:16) Yehowa ‘ɖɛ-Ɛsɔ kaɣ-ɖʋ wazʋʋ’ nɛ “tɛtʋ lʋlɩ ti-pee.”​—Keɣa 66:7.

20. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se tɛtʋ kaɣ pɩsʋʋ paradisuu?

20 Tɛtʋ kpeekpe kaɣ pɩsʋʋ paradisuu. Paa weyi ɛkaɣ wɛnʋʋ ɖɩɣa kɩbaŋa nɛ kaɖaɣ ŋga kɛwɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ  yɔ. (Kalɩ Izaayii 65:21-24; Natʋ 11:18.) Tɛtʋ kpeekpe kaɣ wɛʋ kajʋka ɛzɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ kaawɛʋ yɔ. Yehowa kaɣ-ɖʋ haʋ mbʋ payɩ ɖɩsɔɔlaa yɔ. Bibl yɔɔdʋʋ se Yehowa kaɣ ‘kuluu e-nikpiɖe nɛ ɛhaɣzɩ mbʋ pifeziɣ yɔ, pi-liu ɖeɖe.’​—Keɣa 144:16.

21. Ɛbɛ wɩlɩɣ se laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ ɛyaa nɛ kpɩna pɛ-hɛkʋ taa?

21 Laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ ɛyaa nɛ kpɩna pɛ-hɛkʋ taa. Kpɩna ɩɩtasɩɣ kañatʋ labʋ ɛyaa. Piya cikpesi ɩɩkaɣ seu sɔɔndʋ kpɩna, halɩ pɩkpɛndɩnɩ wena alakɩ ɛyaa kañatʋ sɔnɔ yɔ.​—Kalɩ Izaayii 11:6-9; 65:25.

22. Ɛbɛ Yesu kaɣ labʋ kʋdɔndɩnaa?

22 Nɔɔyʋ ɛɛtasɩɣ kʋdɔŋ tɔlʋʋ. Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛwa ɛyaa sakɩyɛ kʋdɔmɩŋ. (Maatiyee 9:35; Maarkɩ 1:40-42; Yohanɛɛsɩ 5:5-9) Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛpɩsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ yɔ, ɛkaɣ waʋ paa anɩ ɛ-kʋdɔŋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa. Nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ yɔɔdʋʋ se: “Pɩwɩɣ-m.”​—Izaayii 33:24; 35:5, 6.

23. Ɛbɛ Ɛsɔ kaɣ labʋ mba pasɩba yɔ?

23 Sɩɖaa kaɣ fem. Ɛsɔ yɔɔdaa se ɛkaɣ fezuu ɛyaa miiliyɔɔwaa mba pasɩba yɔ. “Ɛyaa kiɖeɖema nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pakaɣ fem.”​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 5:28, 29; Tʋma Labʋ 24:15.

24. Ŋmaɣzɩɣ ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ Paradisuu taa yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ?

24 Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm: Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɛtɩ ɖa-tɩ tɔm se ɖɩkpɛlɩkɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa camɩyɛ nɛ ɖɩsɛɛ-ɩ yaa ɖɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩsɛtɩ ɖa-tɩ tɔm se ɖɩlakɩ mbʋ ɖa-maɣmaɣ ɖɩsɔɔlaa yɔ. Ye ɖɩlɩzaa se ɖɩsɛɣ Yehowa yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu kʋjɔʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ. Yesu yɔɔdaa se: “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana yɔ, mba patɩnɩ tɛtʋ.” (Maatiyee 5:4) Lɛɛlɛɛyɔ, yele nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ weyi Yesu Krɩstʋ kɛnaa yɔ, nɛ ɛzɩma ɛkaɣ labʋ nɛ Ɛsɔ lidaʋ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ tɩkɔɔ pɩ-taa yɔ.