Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ HIU NƐ LƲBƐ

Waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna se ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ yɔ

Waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna se ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ yɔ

“Weyi ɛlɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tataa” yɔ, ɛsɔɔlaa se ewelisi ɖa-adɩma.​—Keɣa 113B:15

1, 2. Ɛbɛ yɔɔ adɩma labʋ kɛnɩ-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ adɩma yɔɔ yɔ?

YE ÐƖKPAƔ tɛtʋ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ ɛsɔdaa tɩɩnzɩ yɔ, ɖɩnaɣ se tɩwɛ ññɩɩ yem. Yehowa ɛzɩdaa lɛ, tɛtʋ yɔɔ ajɛɛ kpeekpe wɛ ɛzɩ lɩm toka tɔka yɔɔ yɔ. (Keɣa 113B:15; Izaayii 40:15) Ɛlɛ paa pɩkɛ toovenim se kedeŋa yɔɔ wondu kpeekpe taa lɛ, tɛtʋ tɩlɩɩ pʋyʋ yɔ, Keɣa 144:18, 19 yɔɔdaa se “[Yehowa] wɛ mba payaɣ-ɩ yɔ pɔ-cɔlɔ kpam, mba payaɣ-ɩ tʋtʋyɛ taa yɔ. Mba pañaŋɩ-ɩ yɔ, ɛhaɣ-wɛ mbʋ pe-liu wɛɛ yɔ, ɛnɩɣ po-kubusi nɛ ɛyakɩ pa-ñʋŋ.” Waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ lɛ mbʋ yɔ! Yehowa, wondu kpeekpe Lɩzɩyʋ nɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ sɔɔlaa se ɛñɔtɩnɩ-ɖʋ nɛ ewelisi ɖa-adɩma. Toovenim, adɩma kɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ yaa kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ Yehowa labɩ ɖa-taa paa anɩ yɔ.

2 Ɛlɛ pʋcɔ nɛ Yehowa welisini-ɖʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ-ɩ yɔ kɩ-yɔɔ nɛ ɖɩyɔɔdɩnɩ-ɩ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ? Yele nɛ ɖɩna tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ adɩma yɔɔ yɔ.

ƐBƐ YƆƆ PƖWƐƐ SE ÐƖTƖMNƖ YEHOWA?

3. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ŋtɩmnɩ Yehowa?

3 Yehowa sɔɔlaa se ŋtɩmnɩ-ɩ yaa ŋyɔɔdɩnɩ-ɩ. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna? Ðitendi-ŋ kalɩ Filiipu 4:6, 7. Maɣzɩ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Kedeŋa kpeekpe Ðiyiyu maɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ siŋŋ nɛ ɛsɔɔlaa se ŋheyi-i ña-lɩmaɣza nɛ kala wena a-taa ŋwɛɛ yɔ.

4. Ye ŋtɩmɩɣnɩ Yehowa ɖoŋ ɖoŋ yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩcɛyɩsɩ ña nɛ ɩ mɩ-taabalɩyɛ?

 4 Adɩma yeki se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa. Ye taabalaa ɩyɔɔdʋʋnɩ ɖama ɖoŋ ɖoŋ nɛ peheyiɣ ɖama pa-lɩmaɣza nɛ pa-kɩcɛyɩm yɔ, pa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩɣ camɩyɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ adɩma labʋ hɔɔlʋʋ taa. Ɛtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ se eheyi-ŋ ɛ-lɩmaɣza nɛ mbʋ ɛkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ. Ye ŋyɔɔdʋʋnɩ-ɩ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi-i mbʋ payɩ pɩwɛ ña-laŋɩyɛ taa yɔ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, ña nɛ Yehowa mɩ-taabalɩyɛ kaɣ cɛyɩsʋʋ camɩyɛ.​—Yakubu 4:8.

ƐBƐ PƖPƆZƲƲ SE ÐƖLA NƐ ƐSƆ WELISI ÐA-ADƖMA?

5. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se Yehowa eewelisiɣ adɩma tɩŋa?

5 Ɛzɩ Yehowa welisiɣ adɩma tɩŋa na? Aayɩ. Nayʋ Izaayii alɩwaatʋ taa, Yehowa kaaheyi Izrayɛɛlɩ piya se: “Iposuu nesi lɛ, mɛnkɛzɩɣ mɛ-ɛza kɩjaʋ; nɛ paa ɩtɩmɩɣ sakɩyɛ yɔ, maawelisiɣ: Mi-nesi tɛɛ nɛ calɩm ɖo.” (Izaayii 1:15)  Ye mbʋ, ɖɩtɩkpa ɖa-tɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla mbʋ Yehowa paɖɩɣ yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛɛkaɣ welisuu ɖa-adɩma.

6. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ tisuu? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ tisuu?

6 Ye ɖɩsɔɔlaa se Yehowa ewelisi ɖa-adɩma yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ. (Maarkɩ 11:24) Apostoloo Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “Piyele tisuu ɛfɛyɩ kɔyɔ, pɩɩsaŋ e-ɖenuu. Mbʋ yɔ weyi ɛñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ yɔ, pʋmʋnɩ-ɩ se etisi se ɛwɛɛ, nɛ ɛhɛyɩɣ mba pañɩnɩɣ-ɩ yɔ.” (Ebree 11:6) Ɛlɛ pɩtɩmaɣ se ɖɩyɔɔdʋʋ nɔɔ taa yem se ɖɩwɛnɩ tisuu. Pɩpɔzʋʋ se ɖɩña Yehowa paɣtʋ paa evemiye nɖɩ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ tisuu toovenim.​—Kalɩ Yakubu 2:26.

7. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ñamtʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa yɔ? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim?

7 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ñamtʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Ye ɖiwoba se ɖɩyɔɔdʋʋnɩ wiyaʋ nɔɔyʋ yaa ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ nɔɔyʋ yɔ, ɖɩyɔɔdʋʋnɩ-ɩ nɛ ñamtʋ. Yehowa kɛnɩ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ, ye mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩɩyɔɔdʋʋnɩ-ɩ lɛ, ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ tɩ luzuu nɛ ñamtʋ pɩkɩlɩ paa ñʋʋdʋ weyi. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 17:1; Keɣa 137:6) Pɩpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se ɖɩtɩmnɩ Yehowa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim nɛ ɖiheyi-i toovenim nɛ ɖɩtaayɔɔdʋʋ tɔm kʋɖʋmtʋ ɖa-adɩma taa paa ɖooye.​—Maatiyee 6:7, 8.

8. Ye ɖɩtɩmɩ nabʋyʋ yɔɔ, ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩla?

8 Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, ye ɖɩtɩmɩɣ nabʋyʋ yɔɔ kɔyɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖa-lakasɩ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mbʋ ɖɩpɔzʋʋ yɔ. Ye ɖɩtɩmnɩ Yehowa se ɛha-ɖʋ evemiye tɔɔnaɣ kɔyɔ, pɩfɛyɩ se ɖɩwɛɛ feendu nɛ ɖɩmaɣzɩɣ se Yehowa kaɣ-ɖʋ haʋ pɩtɩŋa payɩ, paa ɖɩtɩla nabʋyʋ yɔ. Pɩpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana siŋŋ nɛ ɖɩla tʋma wena payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ. (Maatiyee 6:11; 2 Tesalooniki 3:10) Mbʋ  ɖɔɖɔ ye ɖɩtɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiyele labʋ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖise mbʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ piwoni-ɖʋ kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩ-taa yɔ. (Koloosi 3:5) Lɛɛlɛɛyɔ yele nɛ ɖɩtazɩ tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ adɩma yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ taa.

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ADƖMA YƆƆ ÐOŊ ÐOŊ YƆ

9. Anɩ pɩpɔzʋʋ se ɖɩtɩmna? Ɛbɛ Yohanɛɛsɩ 14:6 kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ adɩma yɔɔ?

9 Anɩ pɩwɛɛ se ɖɩtɩmna? Yesu wɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se patɩmnɩ ‘ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa’ yɔ. (Maatiyee 6:9) Ɛyɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Mɛkɛnɩ nʋmɔʋ, tʋtʋyɛ tɔm nɛ wezuu. Nɔɔyʋ eewoki Caa cɔlɔ nɛ ɛtɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 14:6) Pɩwɩlɩɣ se Yehowa ɖeke pɩwɛɛ se ɖɩtɩmna. Nɛ Yesu yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pʋcɔ nɛ Yehowa mʋ ɖa-adɩma lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ ñamtʋ lone sɔsɔyɛ nɖɩ ɛha Yesu yɔ ɖɩ-yɔɔ. Ɛzɩ ɖɩɩtɛm kpɛlɩkʋʋ yɔ, Yesu kɔm tɛtʋ yɔɔ se ɛlɩzɩ-ɖʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ. (Yohanɛɛsɩ 3:16; Roma 5:12) Yehowa lɩzɩ ɖɔɖɔ Yesu se ɛkɛ Cɔjɔ Sɔsɔ nɛ Tɔm Hʋyʋ.​—Yohanɛɛsɩ 5:22; Ebree 6:20.

Ŋpɩzɩɣ ŋtɩmɩ paa ɛzɩmtaa

10. Pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛ wɛtʋ natʋyʋ taa pʋcɔ nɛ ɖɩtɩmɩ? Lɩzɩ pɩ-taa.

10 Pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛ wɛtʋ natʋyʋ taa pʋcɔ nɛ ɖɩtɩmɩ? Aayɩ, Yehowa ɛɛpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖiluŋ, ɖɩsɩŋ yaa ɖɩcaɣ pʋcɔ nɛ ɖɩtɩmɩ. Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ se paa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩnɩ Yehowa, ye wɛtʋ ndʋ tɩhaɣ ñamtʋ yɔ. (3 Awiya 17:16; Nehemiya 8:6; Danɩyɛɛlɩ 6:10; Maarkɩ 11:25) Mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ Yehowa ɛzɩdaa yɔ lɛ se ɖɩyɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ, paa ɖiluŋaa, ɖɩsɩŋaa yaa ɖɩcaɣaa yɔ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɩmnɩ Yehowa nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ yaa ɖooo ɖa-laŋɩyɛ taa, paa le ɖɩtɩɩwɛɛ nɛ paa pɩkɛ wɩsɩ taa yaa ɖoo taa yɔ. Ye ɖɩtɩmnɩ  Yehowa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtaa-ɩ liu se ewelisiɣni-ɖʋ paa nɔɔyʋ ɛtɩnɩɩ ndʋ ɖɩyɔɔdaa yɔ.​—Nehemiya 2:1-6.

11. Ɛbɛ nɛ ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ Yehowa adɩma taa?

11 Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ ɖa-adɩma taa? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ mbʋ payɩ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa sɔɔlɩm yɔ. Bibl yɔɔdaa se: “Ye ɖɩpɔzʋʋ-ɩ mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ɩ kɔyɔ, ewelisiɣni-ɖʋ.” (1 Yohanɛɛsɩ 5:14) Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɩmɩ ɖa-maɣmaɣ ɖa-kɩcɛyɩm yɔɔ? Ɛɛɛ. Pɩpɔzʋʋ se ɖɩyɔɔdɩnɩ Yehowa ɛzɩ taabalaa yɔɔdʋʋnɩ ɖama yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖiheyi Yehowa mbʋ payɩ pɩwɛ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ. (Keɣa 61:9) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩmnɩ-ɩ se ɛha-ɖʋ e-fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kɩwɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ. (Luka 11:13) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ-ɩ ɖɔɖɔ se ɛha-ɖʋ lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana nɛ ɛha-ɖʋ ɖɔɖɔ ɖoŋ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. (Yakubu 1:5) Pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ Yehowa se ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. (Efɛɛzɩ 1:3, 7) Pɩpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se ɖɩtɩmɩ lalaa yɔɔ, ɛzɩ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya mbʋ yɔ.​—Tʋma Labʋ 12:5; Koloosi 4:12.

12. Ɛbɛ pɩwɛɛ se pɩ-tɔm ɛkɩlɩ cɛyʋʋ ɖa-adɩma taa?

12 Ɛbɛ pɩwɛɛ se pɩ-tɔm ɛkɩlɩ cɛyʋʋ ɖa-adɩma taa? Yehowa nɛ ɛ-sɔɔlɩm. Pɩpɔzʋʋ se ɖɩtɩmnɩ Yehowa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim nɛ ɖɩsɛɛ-ɩ mbʋ payɩ ɛlabɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ. (3 Awiya 29:10-13) Ðɩnawa se pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩma patɩmɩ yɔ. (Kalɩ Maatiyee 6:9-13.) Eheyi-wɛ se kajalaɣ lɛ pɩwɛɛ se patɩmɩ se Ɛsɔ hɩɖɛ ɛsɛɛ; pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩwɛɛ kele kele nɛ ɛyaa wɛɛnɩ ñamtʋ ɖɩ-yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi-wɛ se pɩpɔzʋʋ se patɩmɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛkɔɔ nɛ pala Yehowa sɔɔlɩm tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ. Pɩpɔzʋʋ se patɩmɩ wondu kɩcɛyɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pʋcɔ nɛ patɩmɩ pa-maɣmaɣ pa-kɩcɛyɩm yɔɔ. Ye ɖɩsɩɣ Yehowa  nɛ ɛ-sɔɔlɩm kajalaɣ ɖeɖe ɖa-adɩma taa kɔyɔ, ɖɩwɩlɩɣ se pɩ-tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖɛ-ɛzɩdaa.

13. Pɩpɔzʋʋ se ɖa-adɩma ɩɖaɣlɩ pʋcɔ nɛ akɛdɩnɩ Ɛsɔ?

13 Pɩpɔzʋʋ se ɖa-adɩma ɩɖaɣlɩ pʋcɔ nɛ akɛdɩnɩ Ɛsɔ? Bibl tɩyɔɔdɩ mbʋ. Ðenɖe ɖɩwɛɛ yaa mbʋ ɖɩcaɣ labʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖa-adɩma ɖaɣlɩ yaa awɛɛ tobi. Ye ɖɩcaɣ tɔɔnaɣ tɔɔʋ yɔ, ɖa-adɩma pɩzɩɣ nɛ awɛɛ tobi, ɛlɛ apɩzɩɣ nɛ aɖaɣlɩ ye ɖɩcaɣ se ɖiheyi Yehowa ɖa-kɩcɛyɩm yaa  ɖɩsamɩ-ɩ kɔyɔ. (1 Samɩyɛɛlɩ 1:12, 15) Pɩfɛyɩ se ɖɩlakɩ adɩma wena aɖaɣlaa yɔ se ɖɩwɩlɩ lalaa se ɖa kɩlɩnɩ Ɛsɔ sɔɔlʋʋ ɛzɩ nabɛyɛ kaalabʋ Yesu alɩwaatʋ taa yɔ. (Luka 20:46, 47) Adɩma ana aakɛdɩɣnɩ Yehowa. Mbʋ pɩcɛyɩ Yehowa ɛzɩdaa yɔ, mbʋ lɛ se ɖɩtɩmnɩ ɖa-laŋɩyɛ pilim.

14. Tam ɛzɩma pɩpɔzʋʋ se ɖɩtɩmɩ evemiye taa? Nɛ ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa yɔɔ?

14 Tam ɛzɩma pɩpɔzʋʋ se ɖɩtɩmɩ evemiye taa? Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩyɔɔdʋʋnɩ-ɩ ɖoŋ ɖoŋ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se ‘ɖɩtɩmɩ,’ ‘ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam adɩma taa tam’ nɛ ‘ɖɩtɩmɩɣ kaahɛzaɣ.’ (Maatiyee 26:41; Roma 12:12; 1 Tesalooniiki 5:17) Yehowa sɔɔlaa se ewelisini-ɖʋ paa ɛzɩmtaa. Paa evemiye nɖɩ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩsɛɛ-ɩ ɛ-sɔɔlɩm nɛ ɛ-camɩyɛ lakasɩ pɔ-yɔɔ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ-ɩ ɖɔɖɔ se eɖiyi-ɖʋ  nɛ ɛkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ ɛhɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ. Ye waɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna se ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa yɔ, ɖɩmʋ ñɩm siŋŋ ɖɛ-ɛzɩdaa kɔyɔ, pɩkaɣ-ɖʋ kɛdɩnʋʋ se ɖɩyɔɔdɩnɩ-ɩ ɖoŋ ɖoŋ.

15. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se pɛtɛm adɩma labʋ lɛ, ɖɩyɔɔdɩ se “amɛn”?

15 Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se pɛtɛm adɩma labʋ lɛ, ɖɩyɔɔdɩ se “amɛn”? Tɔm piye “amɛn” tɔbʋʋ lɛ se “pɩtʋʋ fɛyɩ” yaa “pɩla mbʋ.” Tɔm piye nɖɩ ɖɩwɩlɩɣ se tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdɩ ɖa-adɩma taa yɔ, tɩlɩnɩ ɖa-laŋɩyɛ taa nɛ ɖɩsɔɔlaa se tɩla. (Keɣa 40:14) Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ se ye palabɩ adɩma samaɣ taa kɔyɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩyɔɔdɩ se “amɛn” nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ yaa ɖooo ɖa-laŋɩyɛ taa nɛ pɩwɩlɩ se ɖitisiɣ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ adɩma ana a-taa yɔ tɩ-yɔɔ.​—3 Awiya 16:36; 1 Kɔrɛntɩ 14:16.

ƐZƖMA ƐSƆ COSUU ÐA-ADƖMA YƆƆ YƆ

16. Yehowa cosuu ɖa-adɩma toovenim na? Lɩzɩ pɩ-taa.

16 Yehowa cosuu ɖa-adɩma toovenim na? Ɛɛɛ. Pʋyɔɔ Daviid yɔɔdaa se: “Ɛsɔ welisini-m camɩyɛ, ɛnɩ ma-adɩma.” (Keɣa 65:19) Yehowa welisiɣ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ adɩma wena palakɩnɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ yɔ nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ecosuu-wɛ.

17. Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa tɩŋɩɣnɩ e-tiyiyaa nɛ ɛ-sɛyaa mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ecosuu ɖa-adɩma yɔɔ?

17 Yehowa tɩŋɩɣnɩ e-tiyiyaa nɛ ɛ-sɛyaa mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ, nɛ ecosuu ɖa-adɩma. (Ebree 1:13, 14) Ɛyaa sakɩyɛ tɩmnɩ Ɛsɔ se eyele nɛ panɩɩ Bibl taa camɩyɛ nɛ pitileɖi lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ wolo pɛ-tɛ se ɛwɩlɩɣ-wɛ Bibl. Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ tiyiyaa ɖʋʋ nesi “tɔm kɩbandʋ” susuu tʋmɩyɛ nɖɩ peɖiɣni labʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ yɔ. (Kalɩ Natʋ 14:6.) Pɩtasɩ lɛ, ɖa-taa nabɛyɛ labɩ adɩma nɛ pɔpɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-wɛ kaɖɛ yaa kɩcɛyɩm nabʋyʋ taa nɛ Yehowa tɩŋnɩ po-koobiya Krɩstʋ ñɩma lalaa yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-wɛ.​—Aduwa 12:25; Yakubu 2:16.

Yehowa pɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ Krɩstʋ ñɩma lalaa yɔɔ nɛ ecosi ɖa-adɩma yɔɔ

18. Ɛzɩma Yehowa tɩŋɩɣnɩ e-fezuu kiɖeɖeu nɛ Bibl yɔɔ nɛ ecosuu adɩma yɔɔ?

 18 Yehowa tɩŋɩɣnɩ ɖɔɖɔ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ecosuu ɖa-adɩma yɔɔ. Ye ɖɩtɩmnɩ-ɩ nɛ ɖɩpɔzɩ-ɩ se ɛsɩnɩ-ɖʋ kaɖɛ naɖɩyɛ taa kɔyɔ, ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ eɖiyi-ɖʋ nɛ ɛkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ. (2 Kɔrɛntɩ 4:7) Pɩtasɩ lɛ, Yehowa tɩŋɩɣna Bibl yɔɔ nɛ ecosuu ɖa-adɩma nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Ye ɖɩkalɩɣ Bibl yɔ, ɖɩkaɣ naʋ masɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ sɩsɩnɩ-ɖʋ yɔ. Yehowa pɩzɩɣ eyele ɖɔɖɔ nɛ koobu nɔɔyʋ kaacosuu tɔm kediɣzaɣ taa lɛ, ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩwazɩ-ɖʋ yɔ, yaa eyele nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ tɩŋnɩ Bibl hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ.​—Galaatɩ 6:1.

19. Nabʋyʋ taa ɛbɛ yɔɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ ɛzɩ Yehowa eecosuu ɖa-adɩma yɔɔ yɔ?

19 Ɛlɛ nabʋyʋ taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se ‘ɛbɛ yɔɔ Yehowa eecosuu ɖa-adɩma yɔɔ lɔŋ?’ Tɔzɩ se ɛnʋ sɩmnɩ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ nɛ alɩwaatʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ecosi adɩma naayɛ yɔɔ yɔ. Ɛsɩm mbʋ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ. Pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛ adɩma yɔɔ kaahɛzaɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se mbʋ ɖɩpɔzʋʋ Yehowa yɔ, pɩ-tɔm cɛyɩ ɖɛ-ɛzɩdaa nɛ ɖɩwɛnɩ tisuu ɖɔɖɔ ɛ-yɔɔ. (Luka 11:5-10) Yehowa pɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ ɖɩtaamaɣzɩ yɔ kɩ-yɔɔ, nɛ ecosi ɖa-adɩma yɔɔ. Ye ɖɩwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ɖɩtɩmnɩ-ɩ se ɛsɩnɩ-ɖʋ kɔyɔ, pɩtɩla ɛɛlɩzɩɣ-ɖʋ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, ɛlɛ ɛkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ.​—Kalɩ Filiipu 4:13.

20. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa ɖoŋ ɖoŋ?

20 Waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem pɩkɛnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩmnɩ Yehowa. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se ɛkaɣ-ɖʋ welisinuu. (Keɣa 144:18) Ye ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim kɔyɔ, taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩkaɣ cɛyɩsʋʋ camɩyɛ.