Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ NAKƲ

Ɛzɩ ɛjaɖɛ tɛm ñɔtaa?

Ɛzɩ ɛjaɖɛ tɛm ñɔtaa?

1. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ?

PƖTƖLA wiɖiyi ŋcɔnɩ mbʋ pɩlakɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ teelee yɔɔ, yaa ŋwelisi pɩ-tɔm raadiyoo taa nɛ pɩɖʋ-ŋ sɔɔndʋ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ɛzɩ ɖɛ-ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɛbɛ ɖɩkaɣ tɛmnʋʋ?’ Asɛyɩŋ nɛ kañatʋ lakasɩ pɔtɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ siŋŋ, mbʋ yebina nɛ ɛyaa nabɛyɛ yɔɔdʋʋ se paa pɩɩla ɛzɩma ɛjaɖɛ caɣnɩ tɛm. Ña yɔ, suwe ŋmaɣzɩɣ? Ɛzɩ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ? Ɛɛɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa ɛyʋ ɛfɛyɩnɩ ɖoŋ se ɛtɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, Yehowa Ɛsɔ ñasɩma. Ɛtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ eheyiɣ-ɖʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ tɛtʋ yɔɔ cee wayɩ yɔ, nɛ eheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ pɩkaɣ kɔm ɛyaa yɔɔ yɔ.​—Izaayii 46:10; Yakubu 4:14.

2, 3. Tɔm ndʋ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kaasɔɔlaa se patɩlɩ? Nɛ suwe Yesu cosi-wɛ?

2 Ye Bibl ɛyɔɔdʋʋ ɛjaɖɛ tɛm tɔm yɔ, pɩtɩwɩlɩ se tɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɛyaa wɛɛ yɔ, ndʋ kaɣnɩ tɛm, ɛlɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɖɩzʋʋ tɔm kɩyɔɔdʋʋ. Yesu wɩlaa se Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ ɖiyuu tɛtʋ kpeekpe. (Luka 4:43) Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaasɔɔlaa se patɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ kɔm yɔ, pʋyɔɔ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ðooye pɩlakɩ mbʋ, nɛ ñɔ-kɔmtʋ nɛ ɛjaɖɛ tɛm wiye kawɩlaɣ kɛ we?” (Maatiyee 24:3) Yesu tiheyi-wɛ evemiye nɖɩ ɖeyi ɖeyi ɛjaɖɛ kaɣ tɛm yɔ, ɛlɛ ɛha-wɛ yʋsaɣ ŋga kawɩlɩɣ se pɩñɔtaa yɔ. Mbʋ Yesu kaayɔɔdaa se pɩkaɣ labʋ yɔ, mbʋ ɖiɣnini labʋ sɔnɔ.

3 Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɩlɩɣ se ɛjaɖɛ tɛm ñɔtɩ kpam yɔ pɩ-tɔm. Ɛlɛ, pʋcɔ nɛ ɖɩyɔɔdɩ pɩ-tɔm  lɛ, yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ you nakʋyʋ tɔm. You ŋgʋ, kɩlabɩ ɖooo ɛsɔdaa nɛ kɩ-tɔm kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋna mbʋ pʋyɔɔ kɩdɛkɛdɩm sakɩyɛ wɛ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ yɔ.

YOU ŊGƲ KƖLABƖ ƐSƆDAA YƆ

4, 5. (a) Yesu pɩsɩ Wiyaʋ lɛ, ɛbɛ labɩ ɛsɔdaa? (b) Ɛzɩ Natʋ 12:12 yɔɔdʋʋ yɔ, pɔlɔʋ Sataŋ tɛtʋ yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛbɛ lakɩ?

4 Ðɩkpɛlɩkɩ ñʋʋ 8 taa se Yesu pɩsɩ Wiyaʋ ɛsɔdaa pɩnaɣ 1914 taa. (Danɩyɛɛlɩ 7:13, 14) Natʋ takayaɣ heyiɣ-ɖʋ mbʋ pɩlaba yɔ. Kɛkɛdɩɣ se: “You sɔsɔʋ nakʋyʋ lɩɩ ɛsɔdaa: Mikayɛɛlɩ [yaa Yesu] nɛ e-tiyiyaa pala you Ðʋmanʋʋ, ɛlɛ tiyiyaa kɩdɛkɛdaa sɩnɩ Ðʋmanʋʋ lʋbʋ.” * Ɛlɛ pawa Sataŋ nɛ aleewaa nɛ pɔlɔ-wɛ tataa. Ɛsɔ tiyiyaa taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ, ɛbɛ ñalabɩ tɛtʋ yɔɔ? Pɩkɔnɩ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ ɛyaa yɔɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Bibl heyiɣ-ɖʋ se Sataŋ mʋ pana siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “ɛsɩm mbʋ se pakalɩ ɛ-kɩyakɩŋ.”​—Natʋ 12:7, 9, 12.

5 Eleeu kpakɩɣ e-ɖoŋ kpeekpe nɛ ɛkɔŋnɩ kʋñɔmɩŋ nɛ asɛyɩŋ ndɩ ndɩ tɛtʋ yɔɔ. Ɛmʋ pana siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “ɛsɩm mbʋ se pakalɩ ɛ-kɩyakɩŋ” yaa alɩwaatʋ ndʋ tɩkazaa se Ɛsɔ ɛɖɩzɩ-ɩ yɔ, tɩtɩɖɔɔ. Yesu yɔɔdaa se ɛbɛ kaɣ labʋ ɛjaɖɛ tɛm alɩwaatʋ taa? Lɛɛlɛɛyɔ iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ pɩ-tɔm.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 24.

KƐDƐZAƔ KƖYAKƖŊ

6, 7. Yesu yɔɔdɩ tɔm ndʋ yoŋ nɛ ñɔɔsɩ pɔ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma tɩwɛɛ nɛ tɩlakɩ sɔnɔ?

6 Yoŋ. Yesu tɔm se: “Ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ kaɣ kʋyʋʋ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ yɔɔ, nɛ kewiyaɣ lɛɛka kaɣ kʋyʋʋ kewiyaɣ  lɛɛka yɔɔ.” (Maatiyee 24:7) Wiɖiyi ɛyaa sakɩyɛ tɩsɩbɩtɩ you taa nɛ pɩtalɩ mba pasɩkɩ yoŋ taa ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ. Ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ labɩ akɔnta ɛyaa mba yoŋ kʋwa kpaɣnɩ pɩnaɣ 1914 yɔ, nɛ ɖɩna se pɛcɛzɩ miiliyɔɔwaa 100. Kpaɣnɩ pɩnaɣ 1900 nɛ ŋwolo pɩnaɣ 2000 lɛ, ɛyaa mba pasɩbɩ yoŋ taa pɩnzɩ mɩnʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, pɛcɛzɩ mba pasɩbɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ 19 nzɩ sɩɖɛwa nɛ pʋcɔ pɩtalɩ mbʋ yɔ, tam nabudozo. (Worldwatch Institute) Maɣzɩ nɛ ŋna kʋñɔŋ nɛ siziŋ weyi yoŋ kɔnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ yɔɔ yɔ!

7 Ñɔɔsɩ. Yesu yɔɔdaa se: “Kʋñɔmɩŋ nɛ ñɔɔsɩ pakaɣ lɩʋ.” (Maatiyee 24:7) Paa pahayɩɣ tɔɔnasɩ sɔnɔ nɛ pɩkpaɖɩ alɩwaatʋ lɛɛtʋ taa yɔ, ñɔɔsɩ ɖiɣni kʋʋ ɛyaa sakɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛ mbʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa fɛyɩnɩ liidiye se paya tɔɔnaɣ yaa tɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ paahayɩ yɔ. Ɛyaa mba pɛfɛyɩnɩ evemiye tɔɔnaɣ liidiye yɔ, pɛcɛzɩ miiliyaarɩ kʋɖʋmʋʋ. Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔnʋʋ taa alaafɩya ɛgbɛyɛ ñɩnaa nɛ ɖɩna se paa pɩnaɣ ŋga lɛ, piya miiliyɔɔwaa sakɩyɛ sɩkɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɔɔnaɣ  ɛɛtalɩɣ-sɩ.​—Organisation mondiale de la santé.

8, 9. Ɛbɛ wɩlɩɣ se tɔm ndʋ Yesu kaayɔɔdaa tɛtʋ ñamsʋʋ nɛ kʋdɔmɩŋ yɔɔ yɔ, tɩwɛɛ nɛ tɩkɔŋ pɩ-taa?

8 Tɛtʋ ñamsʋʋ. Yesu kaayɔɔdaa se: “Tɛtʋ kaɣ ñamsʋʋ pɩŋŋ.” (Luka 21:11) Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, tɛtʋ ñamsɩɣ siŋŋ tam sakɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ. Ɛyaa mba tɛtʋ ñamsʋʋ kʋwa, kpaɣnɩ pɩnaɣ 1900 yɔ, pɛcɛzɩ miiliyɔɔwaa naalɛ. Nɛ paa menziiniwaa ɩsɩɣnɩ ɛyaa se pana se tɛtʋ kaɣ ñamsʋʋ yɔ, piɖiɣni kʋʋ ɛyaa sakɩyɛ ɖɔɖɔ.

9 Kʋdɔmɩŋ. Yesu kaayɔɔdaa se ‘kʋdɔmɩŋ kaɣ lɩʋ yem yem.’ Pɩwɩlɩɣ se kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ kaɣ lɩʋ nɛ pɩkʋ ɛyaa sakɩyɛ. (Luka 21:11) Paa fɛɖaa ɩkpɛlɩkɩ ɛzɩma pawaa kʋdɔmɩŋ sakɩyɛ yɔ, kʋdɔmɩŋ lɛɛŋ wɛɛ lɛ, paapɩzɩɣ ɩ-waʋ. Akɔnta nakʋyʋ wɩlaa se paa pɩnaɣ ŋga lɛ, kʋdɔmɩŋ ɛzɩ kpeziwɩlaɣ, pɔtʋ kʋdɔŋ nɛ koleeraa kʋʋ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ. Pɩtɩsɩɩnɩ peeɖe, pɩnzɩ 40, nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, ɖɔkɔtɔnaa lɩ kʋdɔmɩŋ kɩfaŋ 30 yɔɔ nɛ ɩ-taa lɛɛŋ fɛyɩnɩ kɔyɛ.

 WƐTƲ NDƲ ƐYAA KAƔ WƐNƲƲ KƐDƐZAƔ KƖYAKƖŊ TAA YƆ

10. Ɛzɩma tɔm ndʋ tɩwɛ 2 Timootee 3:1-5 taa yɔ tiɖiɣni labʋ sɔnɔ?

10 Bibl yɔɔdɩ 2 Timootee 3:1-5 taa se kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ yaa “wayɩ wayɩ wɛɛ taa lɛ, pɩkaɣ wɛʋ kaɖɛ pɩŋŋ.” Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdɩ wɛtʋ ndʋ ɛyaa kaɣ wɛnʋʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa yɔ tɩ-tɔm. Ɛyɔɔdaa se:

  • Ɛyaa kaɣ nɩnʋʋ pa-tɩ yeke

  • Ɛyaa kaɣ wɛʋ liidiye laɣzaɣ sɔsɔɔ

  • Piya ɩɩkaɣ sɩ-ñɩma ñam

  • Ɛyaa kaɣ kɛʋ kɩbandʋ koyindinaa

  • Ɛyaa ɩɩkaɣ wɛnʋʋ laŋɩyɛ

  • Ɛyaa ɩɩkaɣ pa-tɩ pɛm pʋyʋ

  • Ɛyaa ɩɩkaɣ kɛʋ pʋtɔdɩyɛ nayaa

  • Ɛyaa kaɣ kɛʋ leleŋ ɛgbaɣdɩnaa pɩkɩlɩ Ɛsɔ mba

  • Ɛyaa kaɣ wɩlʋʋ ɛza yɔɔ yem se pɛwɛnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm

11. Keɣa 91:8 wɩlɩɣ se ɛbɛ kaɣ talʋʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa?

11 Pɩtɩkɛ mbʋ ño-kooka taa ɛyaa sakɩyɛ wɛɛ? Toovenim taa lɛ, mbʋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ  wɛɛ. Ɛlɛ piileɖiɣ lɛ, Ɛsɔ kaɣ nabʋyʋ labʋ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩsɩɩ tɩnaɣ. Ɛha-ɖʋ lidaʋ se: “Paa ye kɩdɛkɛdaa ɛkpaɣ fɛlɛ fɛlɛ ɛzɩ maayʋʋ kɔyɔ nɛ kañasɩ yɛzɩɣ hɛtʋ yɔ, pamʋkɩ lɛzɛ lɛzɛ, pɩtɩlabɩtɩ nabʋyʋ.”​—Keɣa 91:8.

KƐDƐZAƔ KƖYAKƖŊ TAA LAŊHƐZƖYƐ TƆM

12, 13. Ɛbɛ Yehowa wɩlɩ-ɖʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa?

12 Bibl kaayɔɔdaa se wɩzasɩ nɛ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ kaɣ wɛʋ ɛjaɖɛ yɔɔ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa. Ɛlɛ Bibl kaayɔɔdɩ ɖɔɖɔ wɛtʋ kɩbandʋ natʋyʋ tɔm se tɩkaɣ labʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa.

“Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa.”​—Maatiyee 24:14

13 Ɛyaa kaɣ nɩʋ Bibl taa camɩyɛ. Nayʋ Danɩyɛɛlɩ kaayɔɔdaa se “lɔŋ sɩmtʋ kaɣ tɔyʋʋ” kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa. (Danɩyɛɛlɩ 12:4) Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ kaɣ haʋ ɛ-samaɣ lɔŋsɩnɖɛ nɛ kapɩzɩ nɛ kanɩɩ Bibl tɔm taa camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Yehowa paɣzɩ labʋ mbʋ kpaɣnɩ pɩnaɣ 1914. Ɛwɩlɩ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛ-hɩɖɛ tɔm cɛyaa yɔ nɛ tamaɣ ŋga ɛlaba pɩlɩɩnɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Ɛwɩlɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ Yesu kɩlaʋ yɔɔ toovenim tɔm, mbʋ pɩtɛŋnɩ sɩɖaa yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ sɩɖaa fezuu yɔɔ. Ðɩkpɛlɩkaa se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖeke pɩzɩɣna nɛ kalɩzɩ-ɖʋ kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ. Ðɩkpɛlɩkɩ ɖɔɖɔ mbʋ pɩ-cɔlɔ koboyaɣ siŋŋ lɩɣna nɛ ɛzɩma ɖɩcaɣ wezuu nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ. Ɛlɛ mbʋ payɩ Ɛsɔ samaɣ kpɛlɩkaa yɔ, ɛbɛ kalakɩnɩ-pʋ? Natʋ tɔm lɛɛtʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖicosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ.​—Kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 2125.

14. Le pɛwɛɛ nɛ posusuu Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ? Nɛ mba susuu-tʋ?

14 Kedeŋa kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ. Yesu yɔɔdaɣ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ tɔm lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa, se ɛyaa kpeekpe ɩnɩɩ.” (Maatiyee 24:3, 14) Peɖiɣni Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ ndʋ susuu ajɛɛ wena acɛzɩ 230 yɔ a-taa, nɛ kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa posusuu-tʋ  yɔ, ɩcɛzɩ 700. Toovenim, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba palɩnɩ “ajɛɛ kpeekpe nɛ waŋ kpeekpe” taa yɔ, pɛwɛɛ nɛ pasɩɣnɩ kedeŋa kpeekpe yɔɔ ɛyaa se patɩlɩ mbʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa nɛ ɛzɩma kakaɣ sɩnʋʋ ɛyaa yɔ. (Natʋ 7:9) Nɛ palakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ lɛ, paahɛyɩɣ-wɛ. Nɛ paa papaɖɩɣ-wɛ nɛ panazɩɣ-wɛ ɛzɩ Yesu kaayɔɔdʋʋ yɔ, nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩɖɩɣ-wɛ nʋmɔʋ se powolo pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ.​—Luka 21:17.

ƐBƐ PƖWƐƐ SE ŊLA?

15. (a) Ŋtisaa se toovenim lɛ, ɖɩwɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ? (b) Mba pañaŋ Yehowa yɔ, wazasɩ nzɩ pakaɣ hiɣu? Nɛ mba paañaŋɩ-ɩ yɔ, ɛbɛ kaɣ-wɛ talʋʋ?

15 Ŋtisaa se ɖɩwɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa toovenim na? Bibl taa natʋ tɔm ndʋ tɩyɔɔdʋʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ tɔm yɔ, tɩ-taa sakɩyɛ ɖiɣni labʋ. Piileɖiɣ lɛ, Yehowa sɩnzɩɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ, “nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm kɔŋ kɛlɛ.” (Maatiyee 24:14) Alɩwaatʋ ndʋ ɛjaɖɛ tɛŋ? Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kaɣ tɩŋnʋʋ Armaagedɔɔ you yɔɔ nɛ ɛɖɩzɩ ɛyaa kɩdɛkɛdaa tɩŋa yɔ. Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ Yesu nɛ e-tiyiyaa mba pɛwɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ pɔ-yɔɔ, nɛ ɛɖɩzɩ mba pekizi ɛ-paɣtʋ yɔɔ ɖɔm yɔ. (2 Tesalooniki 1:6-9) Pɩlakɩ mbʋ nɛ pɩtɛ lɛ, Sataŋ nɛ aleewaa paakaɣ pɩzʋʋ nɛ patasɩ ɛyaa peɣzuu. Pʋbʋ taa lɛ, tɔm kɩbandʋ ndʋ payɩ Yehowa kaayɔɔdaa yɔ, tɩkaɣ kɔm pɩ-taa, nɛ pɩwazɩ ɛyaa mba pañaŋ Ɛsɔ nɛ poluzuu pa-tɩ e-Kewiyaɣ tɛɛ yɔ.​—Natʋ 20:1-3; 21:3-5.

16. “Ɛjaɖɛ tɛm” ñɔtɩ kpam; ye mbʋ ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla?

16 Pɩkazɩ pazɩ pakaɣ ɖɩzʋʋ Sataŋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ. Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖa-taa paa weyi ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala?’ Yehowa sɔɔlaa se ŋkpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ Bibl taa. Pɩpɔzʋʋ se Bibl kpɛlɩkʋʋ tɔm ɛcɛyɩ ñɛ-ɛzɩdaa. (Yohanɛɛsɩ 17:3) Paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, Yehowa Aseɣɖe  Tɩnaa lakɩ kediɣzisi se pɩsɩnɩ ɛyaa nɛ panɩɩ Bibl tɔm taa camɩyɛ. Ñaɣ pana nɛ ŋwoki kediɣzisi nzɩ ɖoŋ ɖoŋ. (Kalɩ Ebree 10:24, 25.) Ye ŋkɔma ŋna se pɩpɔzʋʋ se ŋlɛɣzɩ ñe-wezuu caɣʋ yɔ, taapɩsɩnɩ wayɩ, ñaɣ pana nɛ ŋlɛɣzɩ. Ye ŋlɛɣzɩ ñe-wezuu caɣʋ yɔ, piyeki nɛ ña nɛ Yehowa mɩ-taabalɩyɛ cɛyɩsɩ camɩyɛ.​—Yakubu 4:8.

17. Ɛbɛ yɔɔ ɛjaɖɛ tɛm kaɣ ɛyaa sakɩyɛ tuduu?

17 Apostoloo Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa se ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɖɩzʋʋ kaɣ kɔm “ɛzɩ mɩlʋ talʋʋ ɖoo taa yɔ,” pʋ-tɔbʋʋ lɛ se alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa sakɩyɛ tɩɖʋna yɔ. (1 Tesalooniiki 5:2) Yesu kaayɔɔdaa se paa pɩkaɣ naʋ kaɣlaa se ɖɩwɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa kɔyɔ, ɛyaa sakɩyɛ ɩɩkaɣ tisuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔmtʋ [yaa kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ] kaɣ labʋ ɛzɩ mbʋ pɩlabɩ Noa wɛɛ taa yɔ. Pʋbʋ taa lɛ, pʋcɔ nɛ lɩm sɔsɔm wadɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɛ, pɔtɔkaɣ, pɔñɔʋ, pakpakɩɣ halaa, pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ Noa sʋ mɛlɛ taa yɔ. Ɛyaa tike natʋyʋ, pɩkɔɔ pɩtalɩ lɩm sɔsɔm wadɩ pɔ-yɔɔ. Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔmtʋ kaɣ labʋ mbʋ na.”​—Maatiyee 24:37-39.

18. Yesu paɣ-ɖʋ suwe?

18 Yesu paɣ-ɖʋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ tɔɔnaɣ tɔɔʋ nɛ sʋlʋm ñɔtʋ kadadayaɣ nɛ nɩɣzɛ. Ɛyɔɔdaa se ɛzɩ nabʋyʋ tikuu “piyuu” yaa kpaca taa yɔ, mbʋ ɛjaɖɛ tɛm kaɣ kɔm tuda “tataa ɛyaa kpeekpe” yɔɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, esuyi se: “Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛza nɛ ɩtɩmɩɣ tam, nɛ ihiɣ ɖoŋ nɛ ɩlɩɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ yɔ pɩ-taa, nɛ ɩlɩɩ ɩsɩŋ kaalɛyɩtʋ ɛyʋ Pɩyalʋ ɛzɩdaa.” (Luka 21:34-36) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩkpaɣ Yesu tɔm tʋnɛ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩkazɩ pazɩ paɖɩzɩɣ Sataŋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ. Mba pɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa nɛ Yesu yɔ, pe-ɖeke pakaɣnɩ hiɣu ñʋʋ yabʋ nɛ pacaɣ wezuu maatɛŋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa.​—Yohanɛɛsɩ 3:16; 2 Pɩyɛɛrɩ 3:13.

^ tay. 4 Yesu Krɩstʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Mikayɛɛlɩ. Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 23.