Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ HIU NƐ KƲÐƲM

Ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ wɛ ɛjaɖɛ yɔɔ?

Ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ wɛ ɛjaɖɛ yɔɔ?

1, 2. Tɔm ndʋ ɛyaa sakɩyɛ pɔzʋʋ pa-tɩ?

HELIM sɔsɔm nabʋyʋ maba nɛ teŋgu taa lɩm wadɩ nɛ pɩkʋ kɔfɩ nakʋyʋ taa ñɩma kpeekpe. Abalʋ nɔɔyʋ kpaɣ malɩfa nɛ ɛsʋʋ cooci nakʋyʋ taa nɛ ɛkʋ ɛyaa sakɩyɛ nɛ ɛɖʋ lalaa heŋ. Kʋdɔŋ ŋgʋ payaɣ se cancer yɔ, kɩkʋ halʋ nɔɔyʋ nɛ piyele solisi kagbanzɩ.

2 Asɛyɩŋ talɩɣ mbʋ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ pɔzʋʋ pa-tɩ se “ɛzɩ ɛbɛ yɔɔ pɩlabɩ mbʋ?” Ɛyaa sakɩyɛ pɔzʋʋ pa-tɩ se ɛbɛ yɔɔ kañatʋ nɛ kʋñɔmɩŋ pɔtɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ? Wiɖiyi ŋtɛm ña-tɩ tɔm ndʋ pɔzʋʋ na?

3, 4. (a) Tɔm ndʋ Habakuuki pɔzaa? (b) Suwe Yehowa cosi-i?

3 Bibl heyiɣ-ɖʋ se mba paawɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ yɔ, pɔpɔzaɣ pa-tɩ tɔm tʋnɛ ɖɔɖɔ. Pa-taa nɔɔyʋ lɛ nayʋ Habakuuki. Ɛɛpɔzɩ Yehowa se: “Ɛbɛ yɔɔ ŋwɩlɩ-m azuluma nɛ ŋnaɣ kɩdɛkɛdɩm? [Asɛyʋʋ] nɛ kañatʋ labʋ wɛ mɛ-ɛzɩdaa, nɛ you laba nɛ ɛyaa cɩyɩ ɖama.”​—Habakuuki 1:3.

4 Ɛsɔ cosi Habakuuki nɛ eheyi-i Habakuuki 2:2, 3 taa se ɛkaɣ pɩtɩŋa ñɔɔzʋʋ. Yehowa sɔɔlɩ ɛyaa siŋŋ. Eheyi-ɖʋ Bibl taa se ‘ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ.’ (1 Pɩyɛɛrɩ 5:7) Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ naɣ ɛyaa kʋñɔmɩŋ taa yɔ, ɛnɩɣ siziŋ nɛ pɩkɩlɩɣ-ɖʋ. (Izaayii 55:8, 9) Ye mbʋ, yele nɛ ɖɩmaɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ?

 ƐBƐ YƆƆ KƲÑƆMƖŊ TƆYƖ ƐJAÐƐ YƆƆ MBƲ?

5. Tɔm ndʋ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa sakɩyɛ wɩlɩɣ kʋñɔmɩŋ yɔɔ? Ɛlɛ tɔm ndʋ Bibl ñawɩlɩɣ?

5 Pasɩtɛɛrɩwaa, fadanaa nɛ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa lalaa wɩlɩɣ se Ɛsɔ sɔɔlɩm pɩkɛnaa se ɛyaa ɩlakɩ kʋñɔmɩŋ. Nabɛyɛ maɣzɩɣ se asɛyɩŋ nɛ mbʋ payɩ pɩtalɩɣ ɛyʋ e-wezuu caɣʋ taa yɔ, Ɛsɔ kaaɖʋnɩ-pʋ nɛ ɛsɩɩ; nɛ ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ ɖʋwa se pɩla mbʋ yɔ. Lalaa wɩlɩɣ se Ɛsɔ yekina se ɛyaa, nɛ pɩkpɛndɩnɩ piya, pasɩ nɛ pakpa ɛ-cɔlɔ ɛsɔdaa. Ɛlɛ pɩtɩkɛ toovenim. Kɩdɛkɛdɩm ɛɛpɩzɩɣ pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ kpa. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Kañatʋ fɛyɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ [lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ] fɛyɩ Ðoŋ Tɩŋɛ Tʋ cɔlɔ.”​—Yɔb 34:10.

6. Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ cɔlɔ ɛjaɖɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ lɩɣna?

6 Ɛyaa sakɩyɛ yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ cɔlɔ ɛjaɖɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ tɩŋa lɩɣna, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pa-lɩmaɣza taa lɛ, Ɛsɔ ɖiyiɣni ɛjaɖɛ. Ɛlɛ ɛzɩ ɖɩɩtɛm naʋ ñʋʋ 3 taa yɔ, Sataŋ Eleeu kɛnɩ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ.

7, 8. Ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ wɛ ɛjaɖɛ yɔɔ?

7 Bibl heyiɣ-ɖʋ se “ɛjaɖɛ pilim wɛ kɩdɛkɛdɩm tʋ taa” yaa kɩdɛkɛdʋ ɖiyiɣni ɛjaɖɛ. (1 Yohanɛɛsɩ 5:19) Sataŋ weyi eɖiyiɣ ɛjaɖɛ yɔ, ɛkɛ peɣziyu weyi ɛwɛ kañatʋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Ɛnʋ lɛ “ɛjaɖɛ kpeekpe peɣziyu.” (Natʋ 12:9) Sɔnɔ, ɛyaa sakɩyɛ lakɩ ɛzɩ Sataŋ yɔ. Nɛ pʋyɔɔ cɛtɩm, paɖɩyɛ nɛ kañatʋ posu ɛjaɖɛ yɔɔ.

8 Ɛlɛ lɩmaɣza lɛɛna yɔɔ ɖɔɖɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ wɛ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ. Aɖam nɛ Ɛva pakaɖɩnɩ Ɛsɔ nɛ pala kɩwɛɛkɩm lɛ, pɛɖɛzɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pe-piya. Kɩwɛɛkɩm mbʋ putuyuuni nabɛyɛ nɛ pɔkɔŋnɩ kʋñɔmɩŋ lalaa yɔɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pañɩnɩɣ se pawɩlɩ se pamʋ ñɩm nɛ pakpaɖɩ lalaa. Palakɩ yoŋ, panazɩɣ lalaa nɛ palʋkɩ se pawɩlɩ se mba kpaɖɩna. (Eklesɩyastɩ 4:1; 8:9) Nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ lɛ ‘mbʋ ɛyʋ tɩɖʋna yɔ,’ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɛla kʋñɔŋ. (Eklesɩyastɩ 9:11, nwt)  Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛwɛɛ lone naɖɩyɛ taa alɩwaatʋ ndʋ kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ caɣ labʋ yɔ nɛ pɩkpɛndɩnɩ-ɩ.

9. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩpɩtɩɣ se lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ yɔɔ Yehowa ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ halɩ nɛ sɔnɔ?

9 Kʋñɔmɩŋ ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩlɩɩnɩ Yehowa cɔlɔ kpa. Pɩtɩmʋna se ɖɩmaɣzɩ se ɛ-cɔlɔ yoŋ, ɛyaa kʋʋ nɛ kañatʋ lakasɩ lɩɣna. Nabʋyʋ taa tɛtʋ ñamsɩɣ, helim sɔsɔm makɩ, tɛʋ nɩɣ nɛ lɩm wadɩɣ nɛ pɩkʋʋ ɛyaa; ɛlɛ asɛyɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nakʋyʋ ɛɛlɩɣnɩ Ɛsɔ cɔlɔ. Ɛlɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se ye Yehowa ɛkɛnɩ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ, ‘ɛbɛ yɔɔ ɛɛɖɩkɩ nʋmɔʋ se asɛyɩŋ ɛnɩ ɩtaala?’ Ðɩnawa se Yehowa maɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ pɩdɩɩfɛyɩ, ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ yɔɔ ɛha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ halɩ nɛ sɔnɔ.​—1 Yohanɛɛsɩ 4:8.

ƐBƐ YƆƆ ƐSƆ HA NƲMƆƲ NƐ KƲÑƆMƖŊ WƐƐ?

10. Ɛzɩma Sataŋ kʋyɩ Yehowa yɔɔ?

10 Eleeu kaapeɣzi Aɖam nɛ Ɛva Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa. Sataŋ kaakʋyɩ Ɛsɔ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se ɛkɛ Ðiyiyu kɩdɛkɛdʋ. Ɛyɔɔdaa se Ɛsɔ kaawɛɛ nɛ ɛɖɩkɩ Aɖam nɛ Ɛva nʋmɔʋ se pataala mbʋ piɖeɣni-wɛ yɔ. Sataŋ kaañɩnaɣ se petisi se ɛkaɣ-wɛ ɖiyuu camɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ Yehowa, nɛ pɩtɩcɛyɩ se Ɛsɔ eɖiyi-wɛ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:2-5; kalɩ Tɩnaɣ yɔɔ tɔm 27.

11. Tɔm ndʋ taa pɩcɛyaa se ɖɩnɩɩ?

11 Aɖam nɛ Ɛva pakʋyɩ Yehowa yɔɔ nɛ pekizi ɛ-paɣtʋ yɔɔ ɖɔm. Paamaɣzaa se pɛwɛnɩ waɖɛ se pawɩlɩ pa-tɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛwɩlɩ se kaañamtʋ tɩnaa mba pɛfɛyɩnɩ toovenim, nɛ ɛnʋ sɩmnɩ mbʋ piɖeɣni ɛyaa camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ yɔ?

12, 13. (a) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa tɩɖɩzɩ kaañamtʋ tɩnaa kpaagbaa? (b) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa ha Sataŋ alɩwaatʋ se eɖiyi ɛjaɖɛ nɛ eyele ɖɔɖɔ nɛ ɛyaa lɩzɩ pa-tɩ kominawaa?

 12 Yehowa taaɖɩzɩ Aɖam nɛ Ɛva kpaagbaa. Ɛlɛ ɛha-wɛ nʋmɔʋ se palʋlɩ piya. Pʋwayɩ lɛ, Yehowa ha Aɖam nɛ Ɛva piya waɖɛ se palɩzɩ weyi pɔsɔɔlaa se eɖiyi-wɛ yɔ. Yehowa sɔɔlɩm kɛlɛ se ɛyaa mba patalɩ pilim yɔ, posu tɛtʋ yɔɔ; nɛ ɛ-sɔɔlɩm mbʋ pɩkaɣ labʋ, Eleeu fɛyɩnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ se ɛkaɖɩnɩ-pʋ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:28; Izaayii 55:10, 11.

13 Sataŋ kaakʋyɩ Yehowa yɔɔ Ɛsɔ tiyiyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɛzɩdaa. (Yɔb 38:7; Natʋ 5:11). Pʋyɔɔ Yehowa ha-ɩ alɩwaatʋ se eɖiyi ɛyaa ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, nɛ paa weyi ɛna se ɛfɛyɩnɩ toovenim. Yehowa ha ɖɔɖɔ ɛyaa alɩwaatʋ se palɩzɩ kominawaa mba pɔ-yɔɔ Sataŋ wɛnɩ ɖoŋ yɔ, nɛ pɩsa nɛ paa weyi ɛna se ɛzɩma pakaɖɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pɩɩpɩzɩɣ nɛ piɖeni-wɛ.

14. Ɛyaa wɛʋ nɛ pañakɩ pana se peɖiyi pa-tɩ nɛ paapɩzɩɣ yɔ, toovenim tɔm ndʋ pɩwɩlɩɣ kaɣlaa?

14 Ɛyaa wɛʋ nɛ pañakɩ pana se peɖiyi pa-tɩ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ kudokiŋ sakɩyɛ yɔ. Ɛlɛ palaba nɛ pawɩɩ. Pɩnaɣ kaɣlaa se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩpɔzʋʋ se Ɛsɔ eɖiyi ɛyaa pʋcɔ nɛ piɖeni-wɛ. Nayʋ Yereemii kaawɛnɩ toovenim alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaa se: “Hayɩ! [Yehowa], mansɩma mbʋ se pɩtɩkɛ ɛyʋ tɩna ɛ-nʋmɔʋ nɛ pɩtɩha ɛyʋ se ɛɖɔŋ nɛ ɛcɔŋna ɛ-naataŋ yɔɔ” yɔ.​—Yereemii 10:23.

ƐBƐ YƆƆ YEHOWA HA NƲMƆƲ NƐ KƲÑƆMƖŊ WƐƐ NƐ PILEÐI MBƲ?

15, 16. (a) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ alɩwaatʋ sakɩyɛ mbʋ? (b) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa tɩñɩnɩ se ɛñɔɔzɩ mbʋ mbʋ Sataŋ wɛɛkaa yɔ?

15 Ɛbɛ yɔɔ Yehowa ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ pileɖi sakɩyɛ mbʋ? Ɛbɛ yɔɔ etiyele se lakasɩ  kɩdɛkɛdɩsɩ ɩsɩɩ tɩnaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ? Pʋcɔ nɛ paa weyi ɛna se Sataŋ kewiyitu tɔɔʋ ɖʋzʋʋ ɛyaa kʋɖʋzʋʋ lɛ, pɩɩpɔzaa se pɩkpaɣ alɩwaatʋ. Ɛyaa lɩzɩ kominawaa ndɩ ndɩ ɛlɛ pa-taa nakʋyʋ fɛyɩ weewee. Pɩkɛ toovenim se ɛyaa pɩzaa nɛ pɛɖɛɛnɩ ɛzɩdaa lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nʋmɔʋ taa nɛ palɩzɩ wondu ndɩ ndɩ, ɛlɛ mulum, kʋñɔndʋtʋ, ɛyaa kʋʋ nɛ yoŋ pɛwɛɛ nɛ pakpaɣ ɖoŋ kɩkpaʋ. Pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ pɩpɔzʋʋ se eɖiyi-ɖʋ nɛ piɖeni-ɖʋ.

16 Yehowa tɩñɩnɩ se ɛñɔɔzɩ mbʋ mbʋ Sataŋ wɛɛkaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ɛlabɩ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛɖʋʋ nesi Sataŋ kewiyitu tɔɔʋ. Ɛlɛ Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ Sataŋ nesi kpa. Pɩtasɩ lɛ, ye ɛlabɩ mbʋ yɔ, ɛyaa pɩzɩɣ pamaɣzɩ se papɩzɩɣ nɛ peɖiyi pa-tɩ nɛ piɖeni-wɛ. Ɛlɛ Yehowa ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ nesi cɛtɩm tɔm ndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɛtɩ kpa.​—Ebree 6:18.

17, 18. Ɛzɩma Yehowa kaɣ ñɔɔzʋʋ mbʋ mbʋ Sataŋ wɛɛkaa yɔ?

17 Ɛzɩ Yehowa kaɣ pɩzʋʋ nɛ ɛñɔɔzɩ mbʋ mbʋ Sataŋ nɛ ɛyaa pa-kaañamtʋ wɛɛkaa yɔ? Ɛɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, nabʋyʋ fɛyɩ se Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla. Yehowa sɩm alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi pɩkaɣ naʋ kpayɩ kpayɩ se tɔm ndʋ Sataŋ kaayɔɔdaa yɔ, tɩkɛ cɛtɩm yɔ. Pʋwayɩ lɛ ɛkaɣ labʋ nɛ tɛtʋ pɩsɩ paradisuu ɛzɩ ɛɛɖʋʋ kiɖe tɛɛ yɔ. Mba payɩ “pɛwɛ pɩlaŋ taa yɔ” pakaɣ fem. (Yohanɛɛsɩ 5:28, 29) Ɛyaa ɩɩkaɣ tasʋʋ hɩnʋʋ kʋdɔŋ nɛ paakaɣ tasʋʋ sɩbʋ ɖɔɖɔ. Yesu kaɣ ñɔɔzʋʋ mbʋ payɩ Sataŋ wɛɛkaa yɔ. Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ Yesu yɔɔ nɛ ‘ɛhɩzɩ’ mbʋ payɩ Eleeu wɛɛkaa yɔ. (1 Yohanɛɛsɩ 3:8) Ða-taa wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ se Yehowa tɩɖɩzɩtɩ ɛjaɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ sɔnɔ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩtɩlɩ-ɩ nɛ ye ɖɩsɔɔlaa yɔ, ɖitisi nɛ ɛkɛ ɖe-Wiyaʋ. (Kalɩ 2 Pɩyɛɛrɩ 3:9, 10.) Paa ɖɩlakɩ kʋñɔŋ yɔ, ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ.​—Yohanɛɛsɩ 4:23; kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 10:13.

 18 Yehowa ɛɛkpaɣ-ɖʋ nɛ ɖoŋ se ɖɩlɩzɩ-ɩ nɛ ɛkɛ ɖe-Wiyaʋ. Ɛlabɩ-ɖʋ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ, ŋgʋ lɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ. Yele nɛ ɖɩna ɛzɩma kʋjɔʋ kɩbaŋʋ kʋnɛ kɩwazɩɣ-ɖʋ yɔ.

ƐZƖMA ŊKAƔ LABƖNƲƲ TƲMƖYƐ TƖ-YƆƆ WƐƲ LƖZƲƲ WAÐƐ?

19. Kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yehowa labɩ-ɖʋ? Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖa-taa ɛla leleŋ nɛ kʋjɔʋ ŋgʋ?

19 Tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ kɩbanɖɛ nɖɩ Yehowa ha-ɖʋ yɔ, ɖiyeba nɛ ɖɩwɛɛ ndɩ kpem nɛ kpɩna. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ ɛzɩma ɖɩsɔɔlaa se ɖɩcaɣ wezuu yɔ nɛ ɖɩla mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ, ɛlɛ kpɩna ɩɩpɩzɩɣ nɛ ala mbʋ. (Keɣa 31:9) Pɩtasɩ lɛ, ɖɩfɛyɩ ɛzɩ menziiniwaa yɔ; tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ polubi-wɛ yɔ, ɖi-ɖeke palakɩ. Ðɩwɛnɩ waɖɛ se ɖɩlɩzɩ ɛyʋ weyi ɖɩsɔɔlaa se ɖɩkɛ yɔ, ɖɩlɩzɩ mba ɖɩsɔɔlaa se pɛkɛ ɖa-taabalaa yɔ, nɛ ɖɩla ɖɔɖɔ mbʋ ɖɩsɔɔlɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Yehowa sɔɔlaa se ɖɩnɩɩ leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa.

20, 21. Lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ lɛɛlɛɛyɔ?

20 Yehowa ñɩnɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ. (Maatiyee 22:37, 38) Ɛwɛ ɛzɩ caja weyi ɛɛkpaɣ e-piya nɛ ɖoŋ se sɩsɔɔlɩ-ɩ yɔ, ɛlɛ ɛ-taa lakɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ siheyiɣ-i nɛ laŋɩyɛ pilim se sɩsɔɔlɩ-ɩ yɔ. Yehowa ha-ɖʋ waɖɛ se ɖa-maɣmaɣ ɖɩlɩzɩ se ɖɩsɛɣ-ɩ yaa ɖɩɩsɛɣ-ɩ. Sataŋ, Aɖam nɛ Ɛva palɩzaa se paañaŋ Yehowa. Ña yɔ, ɛzɩma ŋkaɣ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ nɖɩ ŋwɛna yɔ?

21 Labɩnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ nɖɩ ŋwɛna yɔ nɛ tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ ŋsɛɛ Yehowa. Ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ lɩzaa se palakɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ, nɛ pekizi Sataŋ lakasɩ. (Aduwa 27:11) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩsa nɛ ŋpɩzɩ ŋsʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ kʋñɔmɩŋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ yɔ? Ðɩkaɣ cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.