Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ HIU NƐ LUTOZO

Ha ña-tɩ Ɛsɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm

Ha ña-tɩ Ɛsɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm

1. Ŋkpɛlɩkʋʋ takayaɣ kanɛ nɛ pɩtalɩ cɩnɛ yɔ, tɔm ndʋ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ?

TAKAYAƔ kanɛ kɛ-kpɛlɩkʋʋ sɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Bibl taa toovenim tɔm sakɩyɛ, ɛzɩ wezuu maatɛŋ lidaʋ, wɛtʋ ndʋ tɩ-taa sɩɖaa wɛɛ yɔ, nɛ sɩɖaa fezuu tɔm. (Eklesɩyastɩ 9:5; Luka 23:43, nwt; Yohanɛɛsɩ 5:28, 29; Natʋ 21:3, 4) Pɩtɩla ŋtɛm paɣzʋʋ wobu Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi nɛ ŋtisaa se mba sɛɣnɩ Ɛsɔ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 13:35) Pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, ŋtɛm paɣzʋʋ pana ñaɣʋ se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ña nɛ Yehowa  mɩ-hɛkʋ taa nɛ ŋkpaɣ ɖɔɖɔ lɩmaɣzɩyɛ se ŋsɛɣ-ɩ. Pʋyɔɔ lɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ, ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se mala nɛ mɛnsɛɛ Ɛsɔ?’

2. Ɛbɛ yɔɔ Etiyoopii abalʋ nɔɔyʋ ñɩnaɣ se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm?

2 Yesu alɩwaatʋ taa, tɔm ndʋ Etiyoopii abalʋ nɔɔyʋ kaapɔzɩ ɛ-tɩ. Pefezi Yesu nɛ pɩla pazɩ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ Filiipu kaawoba nɛ esusi abalʋ ɛnʋ tɔm. Filiipu lɩzɩ abalʋ ɛnʋ pɩ-taa se Yesu kɛnɩnɩ Mesiya. Tɔm ndʋ tɩkɛdɩnɩ Etiyoopii abalʋ ɛnʋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛpɔzɩ Filiipu kpaagbaa se: “Lɩm kɔyɔ lɛ, ɛbɛ ɖaŋɩɣ se [pataamɩyɩsɩ-m lɩm]?”​—Tʋma Labʋ 8:26-36.

3. (a) Paɣtʋ ndʋ Yesu ha ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa? (b) Ɛzɩma pɩwɛɛ se pamɩyɩsɩ ɛyʋ lɩm?

3 Bibl wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ye ŋsɔɔlaa se ŋsɛɛ Yehowa yɔ, pɩpɔzʋʋ se ŋyele nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Yesu heyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se : “Iwolo ɩpɩsɩ ajɛɛ kpeekpe tɔm mʋyaa nɛ [ɩmɩyɩsɩ-wɛ lɩm.]” (Maatiyee 28:19) Yesu maɣmaɣ yeba nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm se pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ. Pɩtɩkɛ ɛ-ñʋʋ yɔɔ ɖeke papɩyɩ lɩm ɛlɛ petisi ɛ-tɩŋa lɩm tɛɛ. (Maatiyee 3:16) Sɔnɔ ɖɔɖɔ Krɩstʋ tʋ weyi ɛsɔɔlaa se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, pɩwɛɛ se petisi ɛ-tɩŋa lɩm tɛɛ.

4. Alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm yɔ, pɩwɩlɩɣ kaɣlaa suwe?

4 Alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm yɔ, lalaa naɣ kaɣlaa se ŋsɔɔlaa se ŋsɛɛ Ɛsɔ, nɛ ña nɛ ɩ ɩkɛ taabalaa. (Keɣa 39:8, 9) Ɛlɛ pɩtala ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se ‘ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se mala nɛ pʋcɔ pamɩyɩsɩ-m lɩm?’

PƖPƆZƲƲ SE ŊTƖLƖ ƐSƆ NƐ ŊWƐƐNƖ TISUU

5. (a) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋcalɩnɩ labʋ nɛ pʋcɔ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm? (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋwoki Krɩstʋ ñɩma kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ?

5 Pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm lɛ, pɩpɔzʋʋ se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa nɛ Yesu. Ŋtɛm paɣzʋʋ labʋ mbʋ  pɩtɩŋnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔɔ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 17:3.) Ɛlɛ mbʋ ŋtɛm kpɛlɩkʋʋ yɔ pi-ɖeke pɩtɩmaɣ. Bibl yɔɔdʋʋ se pɩpɔzʋʋ se ‘ŋtɩlɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm kpayɩ kpayɩ.’ (Koloosi 1:9) Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa camɩyɛ nɛ ŋñɔtɩnɩ-ɩ nɛ mɩ-taabalɩyɛ cɛyɩsɩ camɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ. Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ŋwoki kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ.​—Ebree 10:24, 25.

Pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm lɛ, pɩpɔzʋʋ se ŋkpɛlɩkɩ Bibl

6. Bibl taa tɔm ndʋ pɩpɔzʋʋ se ŋtɩlɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm?

6 Toovenim taa lɛ, Yehowa ɛɛpɔzʋʋ-ŋ se ŋtɩlɩ Bibl taa tɔm tɩŋa pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Ɛtaapɔzɩ Etiyoopii abalʋ se ɛtɩlɩ pɩtɩŋa pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. (Tʋma Labʋ 8:30, 31) Ðɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ tɔm tɩŋa payɩ Ɛsɔ yɔɔ nɛ pɩtɛ. (Eklesɩyastɩ 3:11, nwt) Ɛlɛ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm lɛ pɩpɔzʋʋ se ŋtɩlɩ Bibl wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ nɛ ŋtisi tɩ-yɔɔ.​—Ebree 5:12.

7. Ɛzɩma ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ sɩnɩ-ŋ?

7 Bibl yɔɔdʋʋ se: “Piyele tisuu ɛfɛyɩ kɔyɔ, pɩɩsaŋ [Ɛsɔ] ɖenuu.” (Ebree 11:6) Ye mbʋ, pɩcɛyaa se ŋwɛɛnɩ tisuu pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Bibl heyiɣ-ɖʋ se caanaʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣaɣ se Kɔrɛntɩ yɔ, tɩ-taa ɛyaa nabɛyɛ nɩ tɔm ndʋ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa wɩlaɣ yɔ nɛ ‘petisi nɛ peyele nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm.’ (Tʋma Labʋ 18:8) Ña ɖɔɖɔ ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ sɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ tisuu se tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ, kakaɣ labʋ. Pɩtasɩ lɛ ŋwɛnɩ tisuu se pɩtɩŋnɩ Yesu kɩlaʋ yɔɔ lɛ, pakaɣ-ɖʋ lɩzʋʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ.​—Yozuwee 23:14; Tʋma Labʋ 4:12; 2 Timootee 3:16, 17.

HEYI LALAA BIBL TAA TOOVENIM TƆM

8. Ɛbɛ kaɣ-ŋ tuyuu nɛ ŋheyi lalaa tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl taa yɔ?

8 Alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ ŋɖɛɣnɩ ɛzɩdaa lɛ, ŋkaɣ naʋ ɛzɩma kɩpɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa  yɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ñe-tisuu kaɣ ɖoŋ kpaʋ. Ŋkaɣ sɔɔlʋʋ se ŋwɩlɩ lalaa tɔm ndʋ ŋɖiɣni kpɛlɩkʋʋ Bibl taa yɔ. (Yereemii 20:9; 2 Kɔrɛntɩ 4:13) Ɛlɛ anɩ ŋpɩzɩɣ ŋheyi tɔm ndʋ?

Tisuu kaɣ-ŋ tuyuu nɛ ŋheyi lalaa ndʋ ŋkpɛlɩkɩ Bibl taa yɔ

9, 10. (a) Mba pɩwɛɛ se ŋcalɩnɩ heyuu tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl taa yɔ? (b) Ye ŋsɔɔlaa se ña nɛ ɛgbɛyɛ taa mba lalaa isusi tɔm yɔ, ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ŋla?

9 Pɩtɩla ŋkaɣ ñɩnʋʋ se ŋheyi tɔm ndʋ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma, ña-taabalaa, ñɔ-cɔlɔ ñɩma yaa ña nɛ mba ɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ. Pɩwɛɣ ɖeu se ŋla mbʋ, ɛlɛ paa ɛzɩmtaa lɛ yɔɔdɩnɩ-wɛ nɛ sɔɔlɩm nɛ nɔɔ kɩbaŋa. Pʋwayɩ lɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ña nɛ ɛgbɛyɛ taa mba lalaa ɩpaɣzɩ tɔm susuu. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ña nɛ wɛ ɩpaɣzɩ tɔm susuu lɛ, pɩwɛɛ se ŋyɔɔdɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ weyi ɛkpɛlɩkɩɣnɩ-ŋ Bibl yɔ. Ye ɛlɛ ɛnawa se ña nɛ ɛgbɛyɛ taa mba ɩpɩzɩɣ nɛ isusi tɔm, nɛ ñe-wezuu caɣʋ ɛlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl paɣtʋ yɔ, pɩwɛɛ se ña nɛ ɩ ɩkatɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa naalɛ.

10 Tɔm ndʋ taa mɩ nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba ɩkaɣ tazʋʋ? Ɛzʋtʋyaa kaɣ-ŋ yɔɔdɩnaʋ se pana se ŋnɩɣ Bibl wɩlɩtʋ kɩcɛyɩtʋ taa camɩyɛ nɛ ŋtisiɣ tɩ-yɔɔ? Pɩtasɩ lɛ, ŋɖɔŋ Bibl paɣtʋ yɔɔ ñe-wezuu caɣʋ kɩyakɩŋ kpeekpe taa nɛ ŋsɔɔlɩ siŋŋ se ŋpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ na? Taasɔɔ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa sɔɔlɩ ɛgbɛyɛ taa ñɩma tɩŋa nɛ pɔsɔɔlɩ-ŋ ɖɔɖɔ, pʋyɔɔ lɛ, sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ se ŋyɔɔdɩnɩ-wɛ. (Tʋma Labʋ 20:28; 1 Pɩyɛɛrɩ 5:2, 3) Ña nɛ ɛzʋtʋyaa mba ɩkatɩɣ nɛ pɩtɛ lɛ, ye pʋmʋnaa se ña nɛ ɛgbɛyɛ taa mba lalaa isusi tɔm yɔ, peheyiɣ-ŋ.

11. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋñɔɔzɩ ñe-wezuu caɣʋ pʋcɔ nɛ ña nɛ ɛgbɛyɛ taa ñɩma lalaa ɩpaɣzɩ tɔm susuu?

11 Nabʋyʋ taa ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ palɩzɩ-ŋ pɩ-taa se  pɩpɔzʋʋ se ŋñɔɔzɩ ñe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ pʋcɔ nɛ ña nɛ ɛgbɛyɛ taa mba lalaa ɩpaɣzɩ tɔm susuu. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋla lɛɣzɩtʋ ndʋ? Pɩpɔzʋʋ se ɖe-wezuu caɣʋ ɛɖʋ Yehowa hɩɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnʋ ɖʋnɩ-ɖʋ tʋmɩyɛ se ɖisusi tɔm.​—1 Kɔrɛntɩ 6:9, 10; Galaatɩ 5:19-21.

KPIÐI ÑA-KƖWƐƐKƖM YƆƆ NƐ ŊYELE PƖ-LABƲ

12. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɛyaa tɩŋa ikpiɖi?

12 Pɩpɔzʋʋ se ŋla nabʋyʋ ɖɔɖɔ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Apostoloo Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaa se: “Ɩla kʋñɔŋ [yaa ikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ] nɛ ɩpɩsɩ mɩ-laŋa nɛ pekpizi mɩ-taa kɩwɛɛkɩm mbʋ.” (Tʋma Labʋ 3:19) Ye pɔtɔm se ɛyʋ ekpiɖi yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛnɩɩ wɩzasɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ payɩ ɛlaba yɔ pɩ-yɔɔ. Ye ŋlakaɣ acɛyɛ yaa hayitu yɔ, pɩpɔzʋʋ se ŋkpiɖi kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩ-yɔɔ. Paa ŋñakaɣ pana siŋŋ nɛ ŋlakɩ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ ñe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa yɔ, pɩwɛɛ se ŋkpiɖi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩlakɩ kɩwɛɛkɩm nɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩpɔzɩ Ɛsɔ kpaɣʋ nɛ kpeɣu.​—Roma 3:23; 5:12.

13. Ye pɔtɔma se ɛyʋ ‘ɛpɩsɩ ɛ-laŋɩyɛ’ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

13 Ye ŋnɩ wɩzasɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ ŋlaba yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩtɛma? Aayɩ. Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaa ɖɔɖɔ se pɩcɛyaa se ‘ŋpɩsɩ ña-laŋɩyɛ.’ Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se kɩdɛkɛdɩm mbʋ ŋlakaɣ yɔ ŋyele pɩ-labʋ nɛ ŋpaɣzɩ labʋ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Maɣzɩ se ŋɖɔŋ nʋmɔʋ nakʋyʋ kajalaɣ ɖeɖe se ŋwolo ɖoli. Ŋɖɔm pazɩ lɛ, ŋna se pɩtɩkɛ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋkpaɣaa. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋpɩsɩɣ nɛ ŋkpaɣ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ ŋŋkpɛlɩkɩɣ Bibl lɛ, pɩtɩla ŋkaɣ naʋ se ña-lakasɩ nasɩyɩ  yaa ñe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ tɩtʋʋzɩ. Ye mbʋ yɔ, tisi nɛ ‘ŋpɩsɩ ña-laŋɩyɛ,’ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ŋlɛɣzɩ ñɛ-wɛtʋ nɛ ŋyele labʋ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ nɛ ŋpaɣzɩ labʋ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ, ɛzɩ ɛyʋ kpakʋʋ nʋmɔʋ kɩfalʋʋ yɔ.

HA ÑA-TƖ ƐSƆ

Ŋtɩmnɩ Yehowa nɛ ŋheyi-i se ŋsɔɔlaa se ŋsɛɛ-ɩ?

14. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋha ña-tɩ Ɛsɔ?

14 Pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm lɛ, pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa. Ŋhaɣ ña-tɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ adɩma nɛ ŋheyi-i se e-ɖeke ŋkaɣ sɛʋ nɛ ŋkaɣ yebu nɛ ɛ-sɔɔlɩm labʋ kɛ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ.​—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:15.

15, 16. Ɛbɛ tuyuu ɛyʋ se ɛha ɛ-tɩ Ɛsɔ?

15 Ɛyʋ haʋ ɛ-tɩ se ɛsɛɣ Yehowa ɖeke yɔ, pɩwɛ ɛzɩ ɛyʋ lakʋʋ tamaɣ se ɛ nɛ weyi ɛsɔɔlɩ-ɩ yɔ, pakaɣnɩ caɣʋ ɖama cɔlɔ e-wezuu kpeekpe taa yɔ. Kpaɣ se evebu nɔɔyʋ nɛ pɛlɛ nɔɔyʋ paɖanɩɣ ɖama. Evebu kɔŋ nɛ ɛtɩlɩ pɛlɛ camɩyɛ lɛ, ɛsɔɔlʋʋ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ nɛ ɛñɩnɩ se ɛ nɛ ɩ pɔɖɔkɩ nesi. Paa evebu ɛnʋ ɛnawa se nesi ɖɔkʋʋ tɩkɛ aleɣya tɔm yɔ, etisiɣ nɛ ɛkpaɣ sʋʋtʋ ndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔɔlɩ pɛlɛ.

16 Alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa yɔ, ŋkaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ nɛ ŋñɩnɩ se ŋla mbʋ payɩ ŋpɩzɩɣ yɔ nɛ ŋsɛɛ-ɩ. Mbʋ kaɣnɩ-ŋ tuyuu nɛ ŋla adɩma nɛ ŋheyi-i se ŋsɔɔlaa se ŋsɛɛ-ɩ. Bibl yɔɔdʋʋ se ye nɔɔyʋ ɛñɩnɩɣ se ɛtɩŋ Yesu wayɩ kɔyɔ, pɩpɔzʋʋ se “ekizi ɛ-tɩ.” (Maarkɩ 8:34) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ŋsɩɩ Yehowa sɔɔlɩm labʋ kajalaɣ ɖeɖe ñe-wezuu caɣʋ taa. Pɩwɛɛ se mbʋ Yehowa sɔɔlaa yɔ, pɩ-tɔm ɛcɛyɩ nɛ pɩkpaɖɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-sɔɔlɩm nɛ ña-kaɖʋsɩ.​—Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 4:2.

 SƆƆNDƲ ƐTAAKPA-Ŋ SE PƖƖKƆƆ PICOÐI-Ŋ

17. Ɛbɛ yɔɔ nabɛyɛ ɩɩhaɣ pa-tɩ Yehowa?

17 Ɛyaa nabɛyɛ ɩɩhaɣ pa-tɩ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ se paakaɣ pɩzʋʋ nɛ pɔɖɔ pɔ-tɔm yɔɔ nɛ pɛsɛɛ-ɩ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. Pɩtɩla peseɣ sɔɔndʋ se pataaha pa-tɩ Yehowa nɛ pɔkɔɔ pala nabʋyʋ nɛ pɩɖʋ-ɩ ɖɩwɩzɩyɛ yaa pamaɣzɩɣ se patɩha pa-tɩ Yehowa yɔ, ɛɛkaɣ-wɛ pɔzʋʋ akɔnta nakʋyʋ.

18. Ɛbɛ kaɣ-ŋ sɩnaʋ nɛ ŋwa sɔɔndʋ ndʋ ŋwɛna se ŋtaakɔɔ ŋla nabʋyʋ nɛ ŋɖʋ Yehowa ɖɩwɩzɩyɛ yɔ?

18 Sɔɔlɩm mbʋ ŋwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwa sɔɔndʋ ndʋ ŋwɛna se ŋŋkɔɔ nɛ ŋla nabʋyʋ nɛ pɩɖʋ-ɩ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ. Ɛzɩma ŋsɔɔlɩ-ɩ yɔ, pɩ-yɔɔ lɛ, ŋkaɣ labʋ mbʋ payɩ ŋpɩzɩɣ yɔ, nɛ ŋɖɔ ñɔ-tɔm yɔɔ. (Eklesɩyastɩ 5:4; Koloosi 1:10) Ŋŋkaɣ maɣzʋʋ se Yehowa sɔɔlɩm labʋ kɩlɩ kaɖɛ. Apostoloo Yohanɛɛsɩ mawa se: “Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ se: pɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ. Nɛ ɛ-paɣtʋ fɛyɩ yuŋ.”​—1 Yohanɛɛsɩ 5:3.

19. Ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ŋ nɛ ña-tɩ haʋ Yehowa?

19 Pɩtɩcɛyɩ se ŋtalɩ pilim pʋcɔ nɛ ŋha ña-tɩ Yehowa. Ɛɛpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩla mbʋ ɖɩɩpɩzɩɣ yɔ. (Keɣa 102:14) Ɛkaɣ-ŋ sɩnaʋ nɛ ŋla mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ. (Izaayii 41:10) Taa Yehowa liu nɛ ña-laŋɩyɛ pilim nɛ “ɛkaɣ ña-naataŋ wɩlʋʋ nʋmɔʋ.”​—Aduwa 3:5, 6.

LƖM MƖYƖSƲƲ

20. Ŋhaɣ ña-tɩ Yehowa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla?

20 Ŋmaɣzɩɣ se ŋpɩzɩɣ ŋha ña-tɩ Yehowa? Ye ŋtɛm ña-tɩ haʋ Yehowa yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyele nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm.

21, 22. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlɩzɩ ñe-tisuu nɛ ŋwɩlɩ samaɣ ɛzɩdaa?

21 Heyi ñɛ-ɛgbɛyɛ taa Ɛzʋtʋyaa Tʋmɩyɛ Kpɛndɩyʋ  se ŋha ña-tɩ Yehowa nɛ ŋsɔɔlaa se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Ɛkaɣ labʋ ɖʋtʋ nɛ ña nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nabɛyɛ ɩtazɩ Bibl wɩlɩtʋ kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ taa. Ye ɛzʋtʋyaa mba panawa se ŋmʋnaa kɔyɔ, peheyiɣ-ŋ se papɩzɩɣ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣluu ŋgʋ pakaɣ labʋ pʋwayɩ yɔ kɩ-taa. Kigbeɣluu ŋgʋ kɩ-taa lɛ, koobu nɔɔyʋ kaɣ yɔɔdʋʋ tɔm natʋyʋ nɛ  ɛlɩzɩ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔbʋʋ. Koobu weyi ɛkaɣ yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ yɔ, ɛkaɣ pɔzʋʋ mba paha pa-tɩ se pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ, tɔm naalɛ. Alɩwaatʋ ndʋ ŋcosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, ŋlɩzɩɣ ñe-tisuu nɛ ŋwɩlɩ samaɣ ɛzɩdaa.​—Roma 10:10.

 22 Pʋwayɩ lɛ, pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Pakaɣ tisuu ña-tɩŋa lɩm tɛɛ. Pamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm lɛ, pɩwɩlɩɣ paa weyi se ŋha ña-tɩ Yehowa nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ ŋkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ.

LƖM MƖYƖSƲƲ TƆBƲƲ LƐ SUWE?

23. Pɔtɔm se pamɩyɩsɩ ɛyʋ lɩm “Caa nɛ Pɩyalʋ nɛ fezuu kiɖeɖeu hɩɖɛ taa,” pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

23 Yesu yɔɔdaa se pɩpɔzʋʋ se pamɩyɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa lɩm “Caa nɛ Pɩyalʋ nɛ fezuu kiɖeɖeu hɩɖɛ taa.” (Kalɩ Maatiyee 28:19.) Tɔm tʋnɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Tɩ-tɔbʋʋ se ŋtisiɣ se Yehowa kɛnɩnɩ Kɩlɩm, ɛha Yesu ɖoŋ se ɛla tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ ɛ-tamaɣ taa nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ ɖɔɖɔ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛlakɩ ɛ-sɔɔlɩm.​—Keɣa 82:18; Maatiyee 28:18; Galaatɩ 5:22, 23; 2 Pɩyɛɛrɩ 1:21.

Pamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm lɛ, ŋwɩlɩɣ se ŋsɔɔlaa se ŋla Ɛsɔ sɔɔlɩm

24, 25. (a) Lɩm mɩyɩsʋʋ tɔbʋʋ lɛ suwe? (b) Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ kɛdɛzaɣ ñʋʋ taa?

24 Lɩm mɩyɩsʋʋ kɛ mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ yɔ. Petisiɣ-ŋ lɩm tɛɛ lɛ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “ŋsɩba” yaa ŋkizi wezuu ŋgʋ ŋcakaɣ yɔ. Palɩzɩɣ-ŋ nɛ lɩm tɛɛ lɛ, ŋpaɣzɩɣ caɣʋ wezuu kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ŋlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ. Pɩwɩlɩɣ se kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩɖɛɛ lɛ, Yehowa ŋsɛɣ. Taasɔɔ se pɩtɩkɛ ɛyʋ nɔɔyʋ, ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ yaa tʋmɩyɛ naɖɩyɛ ŋha ña-tɩ. Ŋkpaɣ ñe-wezuu nɛ ŋha Yehowa na.

25 Ŋkpaɣʋ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnaʋ nɛ ŋyele nɛ taabalɩyɛ wɛɛ ña nɛ Ɛsɔ mɩ-hɛkʋ taa. (Keɣa 24:14) Ɛlɛ pɩtɩwɩlɩ se lɩm mɩyɩsʋʋ ɖeke pɩzɩɣ nɛ pɩya ɛyʋ ñʋʋ. Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Ɩla mɩ-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ nɛ ñamtʋ.” (Filiipu 2:12) Lɩm mɩyɩsʋʋ kɛnɩ Krɩstʋ tʋ wezuu caɣʋ ɖɩbazɩyɛ. Ɛlɛ ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋñɔɔnɩ Yehowa kpam? Takayaɣ kanɛ kɛ-kɛdɛzaɣ ñʋʋ kaɣ cosuu tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ.