Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ?

Bibl kpɛlɩkʋʋ takayaɣ kanɛ palɩzɩ-kɛ se kasɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ tɔm ndɩ ndɩ yɔɔ, ɛzɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩlakɩ kʋñɔŋ yɔ, mbʋ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ ɛ-sɩm wayɩ yɔ nɛ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɔ-hɔʋ wɛɛ koboyaɣ taa yɔ.

Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ?

Pɩtɩla, ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se: ‘ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ wɛ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ?’ Bibl wɩlɩɣ se pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ kaɣ yebu nɛ kʋñɔmɩŋ, kʋdɔmɩŋ nɛ sɩm pasɩɩ tɩnaɣ nɛ ɛhɛzɩ ɛyaa laŋa.

ÑƲƲ 1

Akɛ Ɛsɔ toovenim tʋ?

Ɛzɩ Ɛsɔ maɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ? Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ wɛtʋ nɛ ŋna mbʋ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋkɛ ɛ-taabalʋ yɔ.

ÑƲƲ 2

Bibl kɛ takayaɣ ŋga kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ ye ŋwɛ kʋñɔŋ natʋyʋ taa yɔ? Ɛbɛ yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtaa liu Bibl taa natʋ tɔm?

ÑƲƲ 3

Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ?

Ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa, alɩwaatʋ ndʋ paradisuu kɔŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ?

ÑƲƲ 4

Anɩ Yesu Krɩstʋ kɛnaa?

Na mbʋ pɩwɩlɩɣ se Yesu kɛnɩnɩ Mesiya weyi paayɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ, ɖenɖe ɛɛlɩnaa nɛ ɛkɔɔ tɛtʋ yɔɔ yɔ, nɛ mbʋ pʋyɔɔ ɛkɛ Yehowa pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ yɔ.

ÑƲƲ 5

Yesu kɩlaʋ sɩm—Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ

Ɛbɛ Yesu kɩlaʋ kɛnaa? Ɛzɩma kɩpɩzɩɣ nɛ kɩwazɩ-ŋ?

ÑƲƲ 6

Ɛyʋ sɩkɩ lɛ, le ewoki?

Na ndʋ Bibl wɩlɩɣ pɩlɩɩnɩ ɖenɖe sɩɖaa wɛɛ nɛ mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa sɩkɩ yɔ.

ÑƲƲ 7

Sɩɖaa kaɣ fem!

Ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩba? Ɛzɩ wiɖiyi ŋkaɣ-ɩ tasʋʋ naʋ na? Na ndʋ Bibl wɩlɩɣ pɩlɩɩnɩ sɩɖaa fezuu yɔɔ yɔ.

ÑƲƲ 8

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Ɛyaa sakɩyɛ sɩma adɩma wena payaɣ-yɛ se ‘ɖa-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ’. “Ñe-kewiyaɣ ɛkɔɔ” tɔbʋʋ lɛ suwe?

ÑƲƲ 9

Ɛzɩ ɛjaɖɛ tɛm ñɔtaa?

Na ɛzɩma ɛyaa lakasɩ nɛ pɛ-wɛtʋ pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa nɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɩzɩ tɛm ɛzɩ Bibl kaayɔɔdʋʋ yɔ.

ÑƲƲ 10

Ɛsɔ tiyiyaa nɛ aleewaa pɔ-yɔɔ toovenim tɔm

Bibl yɔɔdʋʋ Ɛsɔ tiyiyaa nɛ aleewaa pɔ-tɔm. Toovenim lɛ, tiyiyaa nɛ aleewaa pɛwɛɛ? Papɩzɩɣ pasɩnɩ-ɖʋ yaa palabɩ-ɖʋ kɩdɛkɛdɩm na?

ÑƲƲ 11

Ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ wɛ ɛjaɖɛ yɔɔ?

Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se Ɛsɔ cɔlɔ ɛjaɖɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ lɩɣna.suwe ña-maɣzɩɣ? Na ndʋ Ɛsɔ heyiɣ-ɖʋ pɩlɩɩnɩ ɖenɖe ɖa-kʋñɔmɩŋ lɩnaa yɔ pɩ-yɔɔ yɔ.

ÑƲƲ 12

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋkɛ Ɛsɔ taabalʋ?

Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛcaɣ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Yehowa yɔ. Toovenim taa lɛ ŋpɩzɩɣ ŋkɛ Ɛsɔ taabalʋ.

ÑƲƲ 13

Wɛɛnɩ ñamtʋ ɛyʋ yaa kpɩnɛ wezuu yɔɔ

Suwe Ɛsɔ maɣzɩɣ hosi lɩzʋʋ, calɩm ɖʋʋ nɛ kpɩna wezuu yɔɔ?

ÑƲƲ 14

Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ kɩwɛɛ koboyaɣ taa

Sɔɔlɩm mbʋ Yesu lɩzaa nɛ ɛwɩlɩ yɔ pɩkɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ walaa, halaa, lʋlɩyaa, nɛ piya. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ ɛ-cɔlɔ?

ÑƲƲ 15

Ɛzɩma pɩpɔzʋʋ se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ?

Na hɔɔlɩŋ loɖo weyi ɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ mba pɛwɛ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ.

ÑƲƲ 16

Lɩzɩ se ŋsɛɣ Ɛsɔ ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ

Kala wena ŋpɩzɩɣ ŋkatɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋŋlɩzɩɣ tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ pɩ-taa nɔɔyʋ yɔ? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlɩzɩ pɩ-tɛ ɛyʋ ɛnʋ tɔm taa nɛ ɛtaamʋ pana?

ÑƲƲ 17

Waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna se ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ yɔ

Ɛsɔ welisiɣni-ŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋtɩmɩɣnɩ-ɩ yɔ? Pʋcɔ nɛ ŋnɩɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa lɛ, pɩcɛyaa se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ pɩlɩɩnɩ adɩma yɔɔ yɔ.

ÑƲƲ 18

Ha ña-tɩ Ɛsɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm

Nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛzɩ nɛ ɛpɩsɩ Krɩstʋ tʋ weyi pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ? Na mbʋ lɩm mɩyɩsʋʋ kɛnaa nɛ ɛzɩma pamɩyɩsɩɣ ɛyʋ lɩm yɔ.

ÑƲƲ 19

Ñɔɔnɩ Yehowa kpam

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ mbʋ payɩ ɛlabɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ?

Tɩnaɣ yɔɔ tɔm

Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? takayaɣ taa tɔm ndʋ palɩzɩ tɩ-taa yɔ