Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

KƐDASƖ nzɩ sɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, sɩkɛ toovenim tɔm. Takayaɣ sɔsaɣ ŋga payaɣ se Bibl yɔ, ka-taa palɩzɩ kɛdasɩ nzɩ. Papaɣzɩnɩ ɛzɩma Ɛsɔ lɩzɩ ɛjaɖɛ yɔ nɛ pɩkɔɔ patalɩ ɖa-alɩwaatʋ taa. Pɔyɔɔdɩ ɖɔɖɔ mbʋ Ɛsɔ ɖʋwa se ɛkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-tɔm.

Takayaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ toovenim mbʋ pɩwɛ Bibl taa yɔ. Kɔyɔɔdʋʋ Bibl taa ɛyaa tɔm. Keheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ tʋma wena palakaɣ yɔ, a-tɔm. Kalɩzɩɣ lidaʋ ŋgʋ Ɛsɔ ha ɛyaa se pɔkɔŋ caɣʋ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, kɩ-taa camɩyɛ.

Kɛdasɩ 116 wɛnɩ takayaɣ kanɛ ka-taa. Patayɩ-sɩ hɔɔlɩŋ lutozo taa. Paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ, kɩpaɣzɩɣnɩ tɔm pazɩ nɛ tɔm ndʋ tɩkɛdɩɣ mbʋ pɩwɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ. Papɩlɩ kɛdasɩ nzɩ ɖama wayɩ ɛzɩ pɩɩlabʋ yɔ, se pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma tɔm ndʋ tɩɩlaba alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Pɩsɩɣnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋtɩlɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga kɛwɛ kɛdasɩ nasɩyɩ hɛkʋ taa yɔ.

Paa weyi ɛpɩzɩɣ ɛkalɩ kɛdasɩ nzɩ nɛ ɛnɩɩ sɩ-taa camɩyɛ. Halɩ piya pɩzɩɣ sɩkalɩ-sɩ sɩ-maɣmaɣ. Mɩ lʋlɩyaa, ɩkaɣ naʋ se kɛdasɩ nzɩ sɩkaɣ kɛdɩnʋʋ mi-piya cikpesi. Pɩkaɣ kɛdɩnʋʋ mi-piya se pakalɩɣ-sɩ kɛdasɩ nzɩ ɖoŋ ɖoŋ. Takayaɣ kanɛ ka-taa tɔm kaɣ kɛdɩnʋʋ sɔsaa nɛ piya.

Paa kɛdaɣ ŋga kɛtɛŋ lɛ, ŋnaɣ Bibl masɩ nzɩ sɩ-taa palɩzɩ-kɛ yɔ. Ñaɣ pana nɛ ŋkalɩ Bibl masɩ nzɩ. Kɛdasɩ yɔɔ tɔm pɔzʋʋ wɛ Kɛdaɣ 116 wayɩ. Ŋtɛŋ paa kɛdaɣ ŋga lɛ, wolo ɖɔɖɔ peeɖe nɛ ŋkalɩ kɔ-yɔɔ tɔm pɔzʋʋ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ ŋtɔzɩ nɛ ŋcosi yaa we.