Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 116

Ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩcaɣ wezuu tam?

Ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩcaɣ wezuu tam?

ŊSƖM mbʋ halɩbɩɣa cikpelaɣ kanɛ nɛ ka-taabalaa pɛwɛɛ pakalɩɣ yɔ? Takayaɣ kanɛ ka-maɣmaɣ: Bibl Kɛdasɩ Takayaɣ. Nɛ kɛdaɣ kanɛ ɖɔɖɔ pɛwɛɛ pakalɩɣ: “Ɛzɩma Ðɩla nɛ Ðɩcaɣ Wezuu Tam?”

Ŋsɩm tɔm ndʋ pɛwɛɛ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ? Pɛkpɛlɩkɩɣ se ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩcaɣ wezuu tam yɔ, pʋmʋnaa se ɖɩtɩlɩ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu. Bibl tɔŋ se: ‘Pʋnɛ pɩkɛnɩ wezuu maatɛŋ: pɛkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ ña weyi ñe-ɖeke ŋkɛ Ɛsɔ siŋŋ yɔ, nɛ ña-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ weyi ŋtiyi tɛtʋ yɔɔ yɔ.’

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa Ɛsɔ nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu? Ðɩpɩzɩɣ ɖɩkalɩ Bibl Kɛdasɩ Takayaɣ kanɛ ka-tɩŋa. Kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ tɔm sakɩyɛ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ. Nɛ keheyiɣ-ɖʋ mbʋ mbʋ paalaba nɛ mbʋ mbʋ pakaɣ labʋ yɔ, pɩ-tɔm. Ɛlɛ, takayaɣ kanɛ ka-kalʋʋ yeke tɩmaɣ.

Ŋɖiɣni naʋ takayaɣ lɛɛka ŋga kɛwɛ tataa yɔ? Payaɣ-kɛ se Bibl. Heyi nɔɔyʋ nɛ ɛkalɩ-ŋ Bibl hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa palɩzɩ kɛdasɩ nzɩ sɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ. Bibl kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ tɔm ndʋ payɩ pʋpɔzʋʋ ɖɩtɩlɩ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩsɛɛ Yehowa camɩyɛ nɛ ɖɩcaɣ wezuu maatɛŋ yɔ. Ye mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩmalɩsɩ ɖa-tɩ nɛ Bibl kalʋʋ ɖoŋ ɖoŋ.

Ɛlɛ Yehowa Ɛsɔ nɛ Yesu Krɩstʋ pa-tɩlʋʋ yeke tɩmaɣ ɖɔɖɔ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɩlɩ pɔ-yɔɔ tɔm sakɩyɛ, ɛlɛ ɖiihikiɣ wezuu maatɛŋ. Ɛbɛ pɩpɔzaa se ŋla ɖɔɖɔ yɔ?

Pʋmʋnaa se mbʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ nɛ ɖe-wezuu caɣʋ pɩla nɔɔ kʋyʋmaɣ. Ŋtɔzʋʋ Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ yɔɔ? Ɛɛkɛ ɛyaa 12 mba Yesu lɩzaa se pɛkɛ ɛ-apostoloowaa yɔ, pa-taa lɛlʋ. Yudaasɩ ɛɛsɩm tɔm sakɩyɛ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ. Ɛlɛ ɛbɛ talɩ-ɩ? Ɛpɩsɩ apostoloo nɛ pɩla pazɩ lɛ, ɛpaɣzɩ wɛnʋʋ piɖeni me-yeke lɩmaɣza. Ewolo nɛ ɛpɛdɩ Yesu nɛ Yesu koyindinaa liidiye pɔɔyɩsɩ 30. Ye mbʋ, Yudaasɩ ɛɛkaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ.

 Ŋtɔzʋʋ Gehaazi, abalʋ weyi ɖɩɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm Kɛdaɣ 69 taa yɔ, ɛ-yɔɔ? Ɛcɛtaa nɛ ɛmʋ tokonaa nɛ liidiye nɖɩ ɖɩtɩkɛ ɛ-ñɩm yɔ. Pɩ-yɔɔ Yehowa hɔm ɛ-nɩŋgbaaŋ. Ye ɖɩɩɖɔŋ Yehowa paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛkaɣ hɔm ɖa-nɩŋgbaaŋ ɖɔɖɔ.

Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ kaalabɩ ɖɔɖɔ Yehowa sɔɔlɩm camɩyɛ. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩla ɛzɩ paalabʋ yɔ. Pɩɣa Samɩyɛɛlɩ kɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋ yɔ. Ŋtɔzʋʋ, Kɛdaɣ 55 taa, ɖɩɩnawa se ɛɛwɛnɩ cɛɛkɛ pɩnzɩ naanza yaa kagbanzɩ lɛ, ɛpaɣzɩ Yehowa tʋmɩyɛ labʋ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ. Ye mbʋ paa ŋkɛ pɩɣa ññɩɩ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋla Yehowa sɔɔlɩm ɖɔɖɔ.

Toovenim, Yesu Krɩstʋ kɩɖaʋ ɖa-tɩŋa ɖɩsɔɔlaa se ɖɩtɩŋ. Ɛzɩ ɖɩɩnaɣ Kɛdaɣ 87 taa yɔ, ɛɛkɛ pɩɣa ññɩɩ lɛ, ewobi Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ nɛ eheyiɣ ɛyaa ɛ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛ-yɔɔ tɔm. Ðɩla ɛzɩ ɛɛlabʋ yɔ. Ðiheyi ɛyaa sakɩyɛ tɔm ndʋ ɖɩsɩm ɖɛ-Ɛsɔ kɩbanʋ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-yɔɔ yɔ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩcaɣ wezuu tam paradisuu kɩfalʋʋ taa tɛtʋ yɔɔ.

Yohanɛɛsɩ 17:3; Keɣa 144:1-21.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ