Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 115

Paradisuu Kɩfalʋʋ Tɛtʋ yɔɔ

Paradisuu Kɩfalʋʋ Tɛtʋ yɔɔ

CƆNƖ tɩŋ sɔsɔŋ ɛnɩ yɔ, tɩŋ hɛtʋ kɩbandʋ ndʋ yɔ nɛ pʋŋ kɩkʋyɩŋ ɛnɩ yɔ nɛ ŋna. Lone ɖɩnɛ ɖɩwɛ cɔnaʋ kpem yaa we? Na ɛzɩma nam wɛɛ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ pɩɣa cikpelaɣ ŋga yɔ, ke-nesi taa yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ cɔnɩ mʋʋzɩŋ nɛ kpaŋnaŋ ñɩtʋ taa peeɖe yɔ nɛ ŋna. Pɩɩlakɩ-ŋ ɖeu se ŋwɛɛ lone kɩbanɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa?

Ɛsɔ sɔɔlaa se ŋcaɣ wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ. Ɛtɩsɔɔlɩ se ŋnɩɩ siziŋ yaa ŋwɛɛ kʋñɔŋ taa ɛzɩ ɛyaa sakɩyɛ sɔnɔ yɔ. Ɛyaa mba pɔkɔŋ wɛʋ paradisuu taa yɔ, Bibl ha-wɛ lidaʋ se: ‘Ɛsɔ kaɣ wɛʋ pɛ-hɛkʋ taa. Sɩm, kubusi mabʋ nɛ kʋñɔmɩŋ ɩɩtasɩɣ wɛʋ. Wondu kɩbɩndʋ ɖɛwa.’

Yesu kɔŋnɩnɩ kɩlɛɣzʋʋ kɩbaŋʋ kʋnɛ. Ŋsɩm alɩwaatʋ ndʋ pakaɣ labʋ kɩlɛɣzʋʋ ŋgʋ yɔ? Ɛɛɛ, peɖeziɣ kɩdɛkɛdɩm nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa pɩtɛ  lɛ. Tɔzɩ se Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛwa kʋdɔndɩnaa sakɩyɛ mba paawɛnɩ kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ yɔ. Eefezi ɖɔɖɔ sɩɖaa. Yesu labɩ mbʋ se ɛwɩlɩ se mbʋ ɖɔɖɔ ɛkaɣ labʋ tɛtʋ tɩŋa yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛkaɣ kɛʋ Wiyaʋ Ɛsɔ kewiyaɣ taa yɔ.

Maɣzɩ ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ leleŋ paradisuu kɩfalʋʋ taa yɔ nɛ ŋna. Yesu lɩzɩ ɛyaa nabɛyɛ se ɛ nɛ wɛ pɔtɔɔ kewiyitu ɛsɔdaa. Ɛ nɛ awiya ana pakaɣ cɔnʋʋ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ camɩyɛ se pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Yele ɖɩna mbʋ pʋpɔzʋʋ se ɖɩla nɛ Ɛsɔ ha-ɖʋ wezuu maatɛŋ e-paradisuu kɩfalʋʋ taa yɔ.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ