Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

HƆƆLƲƲ 8

Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ tɩlakɩ. Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ tɩlakɩ

Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ tɩlakɩ. Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ tɩlakɩ

Bibl ɛɛkɛdɩɣ mbʋ pɩlaba caanaʋ taa yɔ, pɩ-tɔm ɖeke na. Kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-tɔm. Ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ pɔyɔɔdɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-tɔm. Pɩ-yɔɔ ɖitisiɣ se Bibl lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na. Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ cee wayɩ yɔɔ?

Kɩyɔɔdʋʋ Ɛsɔ you sɔsɔʋ tɔm. You ŋgʋ kɩ-taa Ɛsɔ kaɣ hɩzʋʋ kɩdɛkɛdɩm tɩŋa nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa tɛtʋ yɔɔ. Ɛlɛ ɛkaɣ huuzuu mba pɛsɛɣ-ɩ yɔ, pɔ-yɔɔ. Yesu Krɩstʋ, wiyaʋ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ, ɛkaɣ labʋ nɛ Ɛsɔ sɛyaa wɛɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ koboyaɣ pa-taa. Paakaɣ tasʋʋ tɔlʋʋ kʋdɔŋ yaa paakaɣ sɩbʋ.

Pɩlakɩ-ɖʋ leleŋ se Ɛsɔ kaɣ labʋ paradisuu kɩfalʋʋ tɛtʋ yɔɔ, yaa we? Ɛlɛ ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩcaɣ paradisuu ŋgʋ kɩ-taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩla nabʋyʋ. Takayaɣ kanɛ kɛ-kɛdɛzaɣ hɔɔlʋʋ taa, ɖɩkaɣ naʋ mbʋ pɩpɔzaa se ɖɩla nɛ ɖihiɣ mbʋ mbʋ Ɛsɔ ɖʋwa se ɛkaɣ labʋ mba pɛsɛɣ-ɩ yɔ. Ye mbʋ kalɩ HƆƆLƲƲ 8 nɛ ŋna tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ cee wayɩ yɔɔ yɔ.

 

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KƐDAƔ 114

Kɩdɛkɛdɩm tɩŋa tɛma

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ labɩ ɖʋtʋ se Yesu eɖiyi ɛ-sɔɔjanaa nɛ powolo pala Armaagedɔɔ you?

KƐDAƔ 115

Paradisuu Kɩfalʋʋ Tɛtʋ yɔɔ

Ɛyaa kaawɛ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ, nɛ pɩkaɣ tasʋʋ labʋ mbʋ ɖɔɖɔ.

KƐDAƔ 116

Ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩcaɣ wezuu tam?

Ye ɖɩñɩtaa nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ Yehowa nɛ Yesu Krɩstʋ pɔ-yɔɔ tɔm pɩmaɣaa yaa we? Ye pɩtɩkɛ mbʋ, ɛbɛ ɖɔɖɔ pɩpɔzʋʋ?