Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 103

Yesu Sʋ Kuduyuu Tɛɛ

Yesu Sʋ Kuduyuu Tɛɛ

PƖYƐƐRƖ nɛ Yohanɛɛsɩ pɛɖɛwa lɛ, Maarɩɩ caɣ e-yeke Yesu pɩlaʋ cɔlɔ nɛ ɛpaɣzɩ wiluu. Eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛcɔnɩ pɩlaʋ taa ɛzɩ ɖɩɩnaɣ Kɛdaɣ 102 kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Peeɖe ɛna Ɛsɔ tiyiyaa naalɛ. Nɛ paba ñɔpɔzɩ-ɩ se: ‘Ɛbɛ laba nɛ ŋwiliɣ?’

Maarɩɩ cosi-wɛ se: ‘Pakpaɣ man-Kɩbaɣlʋ nɛ maanaɣ se pasɩ-ɩ le.’ Pʋwayɩ lɛ, Maarɩɩ kisini ɛ-wayɩ nɛ ɛna abalʋ nɔɔyʋ. Ɛlɛ pɔzɩ-ɩ se: ‘Anɩ ŋñɩnɩɣ?’

Maarɩɩ maɣzaɣ se abalʋ ɛnʋ ɛkɛ kaɖaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ pɩtɩla ɛnʋ kpaɣnɩ Yesu tomnaɣ. Pɩ-yɔɔ ɛpɔzɩ-ɩ se: ‘Ye ñakpaɣnɩ-ɩ kɔyɔ, heyi-m ɖenɖe ŋsɩ-ɩ yɔ.’ Ɛlɛ toovenim taa lɛ, Yesu maɣmaɣ ɛna mbʋ yɔ. Tomnaɣ ŋga ɛkpaɣ yɔ Maarɩɩ ɛɛsɩŋ-kɛ. Ɛlɛ, ɛya Maarɩɩ nɛ ɛ-hɩɖɛ lɛ, ɛlɛ tɩlɩ se Yesu na. Ese nɛ ewolo eheyi tɔmkpɛlɩkɩyaa se: ‘Mana Kɩbaɣlʋ!’

Pʋwayɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ ɖɔŋaɣ nʋmɔʋ se powolo tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ se Emayuusɩ yɔ tɩ-taa lɛ, abalʋ nɔɔyʋ ñɔtɩnɩ-wɛ nɛ ɛ nɛ wɛ pɔɖɔŋ. Tɔmkpɛlɩkɩyaa kaawɛ kʋñɔŋ taa siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pakʋ Yesu. Ɛlɛ, pɛwɛɛ pɔɖɔŋ lɛ, abalʋ ɛnʋ ɛlɩzɩ-wɛ Bibl tɔm sakɩyɛ taa nɛ pa-taa la leleŋ. Pɔkɔm pasɩŋ se pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩlaa se Yesu na. Peeɖe Yesu mʋʋ pɛ-ɛzɩdaa nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ mba papɩsɩ Yerusalɛm lɛɛ lɛɛ se pɛkɛdɩ apostoloowaa mbʋ panawa yɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ Pɩyɛɛrɩ ɖɔɖɔ. Ɛyaa lalaa nɩ mbʋ lɛ, pɩlabɩ-wɛ leleŋ siŋŋ. Tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ mba patalɩ Yerusalɛm nɛ pana apostoloowaa nɛ peheyi-wɛ ɛzɩma Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ habɩyɛ yɔɔ yɔ. Patiiheyi-wɛ tʋ nɛ pɩtɛ lɛ, maamaaci nakʋyʋ la.

Cɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ nɛ ŋna. Yesu lɩ pɔ-yɔɔ tuda kuduyuu ŋgʋ paɖɩɣ kɩ-nɔnɔsɩ yɔ, kɩ-taa. Tɔmkpɛlɩkɩyaa taa la leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Paakɔŋ sɔʋ kɩyakʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ kpa. Ŋpɩzɩɣ ŋtɔzɩ tam ɛzɩma Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ? Tam kagbanzɩ yaa we?

Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ apostoloowaa lɛ, Tomaa taawɛɛ pɔ-cɔlɔ. Mbʋ  labɩna nɛ lalaa heyi-i se: ‘Ðɩna Kɩbaɣlʋ!’ Ɛlɛ Tomaa tɔ se pʋpɔzʋʋ ɛ-maɣmaɣ ɛna Yesu pʋcɔ nɛ etisi tɔm ndʋ. Kɩyakɩŋ lutozo wayɩ lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖaɣnɩ kpeɣluu kuduyuu nakʋyʋ tɛɛ nɛ paɖɩɣ kɩ-nɔnɔsɩ. Lɛɛlɛɛyɔ Tomaa wɛ pɔ-cɔlɔ peeɖe ɖɔɖɔ. Pɩkɛdaa lɛ, Yesu lɩɩ pɔ-yɔɔ tuda kuduyuu ŋgʋ kɩ-taa. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Tomaa tisi tɔm ndʋ paaheyi-i yɔ, tɩ-yɔɔ.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ