Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 107

Pakʋ Etiyɛɛnɩ

Pakʋ Etiyɛɛnɩ

ABALƲ weyi eluŋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ, payaɣ-ɩ se Etiyɛɛnɩ. Ɛkɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ siɣ siɣ tʋ nɔɔyʋ. Ɛlɛ, cɔnɩ mbʋ pɛwɛɛ palakɩ-ɩ cɩnɛ yɔ! Ɛyaa mba yɔ, pɛwɛɛ payakɩ-ɩ kaaŋ. Ɛbɛ yɔɔ pa-taa wɩɣaɣnɩ Etiyɛɛnɩ nɛ palakɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm mbʋ yɔ?

Ɛsɔ kaasɩnɩ Etiyɛɛnɩ nɛ ɛlakɩ maamaaci lakasɩ sɔsɔsɩ. Nɛ ɛyaa mba pataasɔɔlɩ mbʋ. Pa nɛ ɩ pasʋʋ tɔm hɔm yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɩlaɣ ɖɔɖɔ toovenim tɔm ɛyaa. Ɛlɛ, Ɛsɔ kaaha Etiyɛɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ sakɩyɛ nɛ ɛlɛ pɩzɩ ɛwɩlɩ-wɛ se cɛtɩm tɔm pawɩlaɣ. Pɩ-yɔɔ pɩtɛzɩ-wɛ wɩzʋʋ siŋŋ nɛ pakpa-ɩ nɛ powoni-i tɔm ɖɩhʋyɛ. Nɛ pɛtɛɣ ɛyaa se pɔkɔɔ pɛcɛtɩnɩ ɛ-taa.

Peeɖe cɔjɔ sɔsɔ pɔzɩ Etiyɛɛnɩ se: ‘Toovenim, mbʋ pɩlaba?’ Peeɖe Etiyɛɛnɩ kpaɣ tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ nɛ ecosini-i. Ɛtɛzaɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔdʋʋ lɛ, ɛkɛdɩ ɛzɩma ɛyaa kɩdɛkɛdaa kaanazɩ Yehowa nayaa caanaʋ taa yɔ. Nɛ ɛsɔzɩ se: ‘Ɩwɛ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ ɛyaa mba yɔ. Ɩkʋ Ɛsɔ lɩmɖʋyʋ Yesu nɛ pɩtasɩ lɛ, ɩtɩɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ.’

Tɔm ndʋ tɩwɩzɩ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa mba pɩdɩɩfɛyɩ. Nɛ pɔtɔkɩ po-ndomee nɛ pana. Nɛ Etiyɛɛnɩ kpazɩ ɛ-ɛza nɛ ɛsɔdaa nɛ ɛtɔŋ se: ‘Ɩcɔna! Manaɣ Yesu ɛsɩŋ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ ɛsɔdaa.’ Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, ɛyaa mba paɖɩɣ pa-nɩŋgbaaŋ nɛ pakʋyɩ pa-tɩŋa nɛ paɖa Etiyɛɛnɩ. Nɛ pɔhɔmɩ-ɩ nɛ palɩnɩ-ɩ tɛtʋ wayɩ.

Patalɩ peeɖe lɛ, pɔhɔzɩ po-tokonaa nɛ pasɩɩ evebu weyi payaɣ se Sɔɔlɩ yɔ, ɛ-cɔlɔ se ɛcɔŋnɩ pɔ-yɔɔ. Ŋnaɣ Sɔɔlɩ yaa we? Nɛ pʋwayɩ lɛ, papaɣzɩ Etiyɛɛnɩ kaaŋ yaɣʋ. Nɛ Etiyɛɛnɩ luŋ ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ nɛ ɛtɩmɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ ɛtɔŋ se: ‘Yehowa taakpaɣ pa-kɩwɛɛkɩm pʋnɛ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ.’ Ɛɛnawa se Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa cɛtɩnɩ ɛyaa mba pa-taa nabɛyɛ. Etiyɛɛnɩ tɛm yɔɔdʋʋ mbʋ lɛ, etisi fezuu.

Ye nɔɔyʋ ɛlabɩ-ŋ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, ŋñɩnɩɣ ŋkpa-ɩ kɩmɩyɛ yaa we? Yaa ŋpɔzʋʋ Ɛsɔ se ɛhɔ ɛ-nɩŋgbaaŋ na? Pɩtɛkɛ mbʋ Etiyɛɛnɩ nɛ Yesu paalaba. Palakaɣ kɩbam ɛyaa tɩŋa, halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba palakaɣ-wɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ. Ðɩñaɣ pana nɛ ɖɩla ɛzɩ paalabʋ yɔ.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ