Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 105

Paɖaŋ Fezuu Kiɖeɖeu

Paɖaŋ Fezuu Kiɖeɖeu

ƐYAA mba pɛwɛ cɩnɛ yɔ, pɛkɛ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa. Pacaɣ Yerusalɛm nɛ paɖaŋɩɣ ɛzɩ Yesu kaaheyuu-wɛ yɔ. Pekpeɣlaa nɛ paɖaŋɩɣ lɛ, kɔkɔɖɛ naɖɩyɛ su ɖɩɣa ŋga ka-taa pekpeɣlaa yɔ. Ðitibi ɛzɩ helim sɔsɔm yɔ nɛ miŋ nzʋlʋmɛɛ lɩɩ paa tɔmkpɛlɩkɩyʋ weyi lɛ, ɛ-ñʋʋ taa. Ŋɖiɣni naʋ miŋ pa-taa paa weyi lɛ, ɛ-ñʋʋ taa? Ɛbɛ pɩtɩŋa mbʋ yɔ pɩwɩlɩɣ?

Pɩkɛ maamaaci lakasɩ. Yesu pɩsɩ ɛ-caa cɔlɔ ɛsɔdaa nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛla nɛ fezuu kiɖeɖeu tii ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔɔ. Ŋsɩm mbʋ fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ-wɛ nɛ pala yɔ? Kɩsɩnɩ-wɛ nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ.

Ɛyaa sakɩyɛ mba paawɛ Yerusalɛm yɔ, panɩɩ kɔkɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛzɩ helim sɔsɔm yɔ ɖɩ-taŋ, nɛ powolo se pana se ɛbɛ ɖiɣni labʋ. Pa-taa nabɛyɛ lɩnɩ ajɛɛ lɛɛna taa nɛ pɔkɔɔ Izrayɛɛlɩ piya kazandʋ ndʋ payaɣ se Pantekooti yɔ, tɩ-tɔɔʋ. Patalaa lɛ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ yem mbʋ pʋyɔɔ yɔ, apostoloowaa wɛɛ pɔyɔɔdʋʋ maamaaci lakasɩ nzɩ Ɛsɔ laba yɔ, sɩ-tɔm. Pɔyɔɔdaɣ tɔm ndʋ nɛ kʋnʋmɩŋ weyi agɔma mba panɩɣ yɔ, ɩ-taa.

Agɔma mba pɔtɔ se: ‘Ɛzɩ ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ mbʋ yɔ, patɩkɛ Galilee mba na? Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɖa-taa paa weyi lɛ ɛnɩɣ ɛ-kʋnʋŋ pɔ-nɔsɩ taa?’

Peeɖe Pɩyɛɛrɩ kʋyaa nɛ ɛlɩzɩ-wɛ pɩ-taa. Ɛkɛdɩ-wɛ ɛzɩma pakʋ Yesu nɛ ɛzɩma Yehowa fezi-i yɔ. Pɩyɛɛrɩ tɔ se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ Yesu wɛ ɛsɔdaa, Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ. Ɛnʋ labɩna nɛ fezuu kiɖeɖeu tii ɛzɩ ɛɛyɔɔdʋʋ yɔ. Pɩ-yɔɔ iɖiɣni naʋ maamaaci lakasɩ sɩnɛ.’

Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ nɩɩ siziŋ mbʋ paalabɩ Yesu yɔ, pɩ-yɔɔ. Pɔpɔzɩ se: ‘Ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩla?’ Pɩyɛɛrɩ cosi-wɛ se: ‘Pɩpɔzʋʋ ɩlɛɣzɩ mi-wezuu nɛ pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm tɛɛ.’ Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye pamɩyɩsɩ ɛyaa 3 000 lɩm tɛɛ nɛ papɩsɩ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ