Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 113

Pɔɔlɩ wɛ Roma

Pɔɔlɩ wɛ Roma

CƆNƖ nɛ ŋna Pɔɔlɩ yomakpasɩ taa nɛ Roma sɔɔja weyi ɛɖaŋaɣ ɛ-yɔɔ yɔ. Pɔɔlɩ kɛ salaka tʋ Room. Ɛɖaŋaa se Roma wiyaʋ Sezaarɩ ɛhʋʋnɩ-ɩ tɔm. Ɛlɛ, paa ɛɛwɛ salaka taa yɔ, paha-ɩ nʋmɔʋ se ɛmʋʋ ɛyaa.

Pɔɔlɩ talɩ Room nɛ pɩla kɩyakɩŋ naadozo lɛ, etiyi se payaa Yuda mba ñʋndɩnaa nɛ pɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ. Nɛ Yuda mba sakɩyɛ mba paawɛ Room yɔ, pɔkɔɔ. Pɔɔlɩ susi-wɛ Yesu nɛ Ɛsɔ kewiyaɣ yɔɔ tɔm. Nabɛyɛ mʋ ɛ-tɔm nɛ papɩsɩ Krɩstʋ mba, ɛlɛ lɛlaa ñekizi-tʋ.

Pɔɔlɩ susi tɔm ɖɔɖɔ sɔɔjanaa mba pamʋwaɣ ɖama nɛ paɖaŋɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ. Pɩnzɩ naalɛ nzɩ sɩ-taa ɛcaɣ peeɖe yɔ, esusi tɔm mba payɩ pɔkɔŋaɣ panaɣ-ɩ yɔ. Mbʋ labɩna nɛ halɩ Sezaarɩ ɖɩɣa taa mba maɣmaɣ nɩɩ Ɛsɔ kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm, nɛ pa-taa nabɛyɛ pɩsɩ Krɩstʋ mba.

Ɛlɛ, awɛɛ ɛmaɣ takayaɣ taabɩlɩ yɔɔ peeɖe yɔ? Ŋsɩmɩ-ɩ? Timootee na. Paaɖɩɣ Timootee ɖɔɖɔ salaka Kewiyaɣ tɔm susuu yɔɔ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ peyebi-i. Nɛ pɩ-yɔɔ ɛkɔm Room se ɛsɩnɩ Pɔɔlɩ. Ŋsɩm tɔm ndʋ eɖiɣni maʋ yɔ?

Ŋtɔzʋʋ Filiipu nɛ Efɛɛzɩ tɛtʋ ndʋ ɖɩyɔɔdɩ tɩ-tɔm Kɛdaɣ 110 taa yɔ, tɩ-yɔɔ? Pɔɔlɩ kaasɩnaa nɛ Krɩstʋ agbaa ñɔ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa. Lɛɛlɛɛyɔ Pɔɔlɩ wɛɛ ɛmaɣ takayɩsɩ Krɩstʋ mba mba pɛwɛ peeɖe yɔ. Takayɩsɩ nzɩ sɩwɛ Bibl taa. Nzɩ payaɣ se Efɛɛzɩ Mba Takayaɣ nɛ Filiipu Mba Takayaɣ. Lɛɛlɛɛyɔ Pɔɔlɩ wɛɛ eheyiɣ Timootee tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɛma ɛ-taabalaa Krɩstʋ mba mba pɛwɛ Filiipu tɛtʋ taa yɔ.

Filiipu mba labɩ Pɔɔlɩ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ Pɔɔlɩ maɣ takayaɣ se ɛsɛɛ-wɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ. Epafroditi kɔnɩnɩ Pɔɔlɩ kʋjɔʋ ŋgʋ. Ɛlɛ ɛtalɩ Room lɛ, pɩwɩ-ɩ sɩm yɔɔ sɩm yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ ɛ-yɔɔ cɛba nɛ ɛcaɣ pɩsʋʋ Filiipu. Ɛnʋ pakaɣ yekuu takayaɣ ŋga Pɔɔlɩ nɛ Timootee pama Filiipu mba yɔ.

Pɔɔlɩ kaawɛ salaka taa peeɖe lɛ, ɛtasɩ maʋ takayɩsɩ naalɛ.  Takayɩsɩ nzɩ ɖɔɖɔ sɩwɛ Bibl taa. Ɛma kajalaɣ ñɩŋga Krɩstʋ mba mba pɛwɛ Koloosi tɛtʋ taa yɔ. Ŋsɩm takayaɣ ŋga ka-hɩɖɛ na? Payaɣ-kɛ se Koloosi Mba Takayaɣ. Naalɛ ñɩŋga lɛ, ɛma kaka Fileemɔɔ, ɛ-taabalʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ, weyi ɛɛwɛ Koloosi tɛtʋ taa yɔ. Takayaɣ ŋga ka-taa, ɛyɔɔdaɣ Fileemɔɔ yom weyi payaɣ se Onezim yɔ, ɛ-tɔm na.

Onezim se ɛ-tʋ Fileemɔɔ cɔlɔ nɛ ewolo Room. Ɛtalɩ Room lɛ, ɛnɩɩ se Pɔɔlɩ wɛ salaka taa. Nɛ ewolo ɛna-ɩ nɛ Pɔɔlɩ susi Onezim tɔm. Pitileɖi lɛ, Onezim pɩsɩ Krɩstʋ tʋ. Lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ pɩcɛyɩɣ-ɩ se ese ɛ-tʋ cɔlɔ. Ŋsɩm ndʋ Pɔɔlɩ ma Fileemɔɔ takayaɣ ŋga ka-taa yɔ?

Pɔɔlɩ heyi Fileemɔɔ se ɛkpaɣ ekpeɣ Onezim. Pɔɔlɩ mawa se: ‘Manpɩsɩɣnɩ-ŋ Onezim. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛtɩtasɩ kɛʋ yom yem. Ɛkɛ ɖɔɖɔ Krɩstʋ tʋ kɩbanʋ.’ Onezim pɩsaɣ Koloosi lɛ, ɛkpɛndɩnɩ takayɩsɩ nzɩ sɩ-naalɛ. Kʋyʋmaɣ Koloosi mba nɛ lɛɛka Fileemɔɔ. Ðɩmaɣzɩ nɛ ɖɩna ɛzɩma Fileemɔɔ taa labɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩwa se e-yom pɩsɩ Krɩstʋ tʋ yɔ.

Pɔɔlɩ ma tɔm kɩbandʋ natʋyʋ takayɩsɩ nzɩ eyeki Filiipu mba nɛ Fileemɔɔ yɔ, sɩ-taa. Pɔɔlɩ heyi Filiipu mba se: ‘Mentiyiɣni-mɩ Timootee. Ɛlɛ ma ɖɔɖɔ mawɩzɩ kɔm.’ Nɛ eheyi Fileemɔɔ ɛlɛ se: ‘Ñɔɔzɩ-m ɖɩzʋyɛ nɛ mɔnkɔɔ.’

Palɩzɩ Pɔɔlɩ salaka taa lɛ, ewolo lona ndɩ ndɩ taa nɛ ɛna e-koobiya Krɩstʋ mba. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, patasɩ-ɩ ɖʋʋ salaka Room. Lɛɛlɛɛyɔ ɛnawa se pakaɣ-ɩ kʋʋ. Pɩ-yɔɔ ɛma takayaɣ Timootee nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se ɛkɔɔ ɛ-cɔlɔ lɛɛ lɛɛ. Eheyi Timootee se: ‘Mɔnɖɔkɩ men-tisuu Ɛsɔ ɛzɩdaa nɛ Ɛsɔ kaɣ-m hɛyʋʋ pɩ-yɔɔ.’ Pakʋ Pɔɔlɩ nɛ pɩla pɩnzɩ pazɩ lɛ, patasɩ Yerusalɛm yɔkʋʋ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ Roma mba yɔkɩnɩ-kʋ.

Ɛlɛ tɔm sakɩyɛ kazɩ Bibl taa. Yehowa Ɛsɔ tɩŋnɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ yɔɔ nɛ ɛma Bibl kɛdɛzaɣ takayɩsɩ. Sɩ-taa lɛɛka lɛ Natʋ Takayaɣ. Bibl takayaɣ ŋga kɛkɛdɩɣ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ yele ɖɩna mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ