Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 112

Mɛlɛ yɔkɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ natʋyʋ taa

Mɛlɛ yɔkɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ natʋyʋ taa

CƆNƖ mɛlɛ ŋgʋ yɔ! Kiɖiɣni yɔkʋʋ. Ŋnaɣ mba petibi pamaa lɩm taa yɔ? Ɛyaa nabɛyɛ tɛm talʋʋ lɩm nɔɔ yɔɔ. Pɔɔlɩ wɛ peeɖe na? Yele ɖɩna mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ.

Tɔzɩ se paaɖʋ Pɔɔlɩ salaka taa Sezaaree pɩnzɩ naalɛ. Pʋwayɩ lɛ, ɛ nɛ salaka tɩnaa lalaa nabɛyɛ pasʋʋ mɛlɛ nɛ pakpaɣ nʋmɔʋ se powoki Room. Mɛlɛ talɩ Krɛɛtɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ cɔlɔ lɛ, helim sɔsɔm nabʋyʋ paɣzɩ mabʋ. Mɛlɛ sayaa taatasɩɣ pɩzʋʋ se pasaa mɛlɛ camɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, helim mbʋ pɩmakaɣ ɖoŋ siŋŋ. Pataapɩzɩɣ se pana wɩsɩ wɩsɩ  taa, yaa tɩɩnzɩ ɖoo taa. Pɩlabɩ kɩyakɩŋ sakɩyɛ lɛ, mɛlɛ taa mba paɣzɩ maɣzʋʋ se pɔ-tɔm tɛma.

Peeɖe Pɔɔlɩ kʋyaa nɛ ɛtɔ se: ‘Mɩ-taa nɔɔyʋ ɛɛsɩkɩ. Mɛlɛ yeke yɔkʋʋ na. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖeɖe ɖoo taa Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ kɔm nɛ eheyi-m se: “Pɔɔlɩ sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ. Pʋpɔzʋʋ ŋwolo Roma wiyaʋ sɔsɔ Sezaarɩ ɛzɩdaa. Ɛsɔ yakɩ mba ña nɛ wɛ ɩsʋ mɛlɛ yɔ, mɩ-tɩŋa mɩ-ñʋʋ.”’

Helim sɔsɔm paɣzʋʋ mabʋ yɔ, kɩyakɩŋ 14 kɔyɔ. Kɩyakʋ 14 ŋgʋ wiye ɖoo hɛkʋ taa, mɛlɛ sayaa nawa se lɩm cukaŋ wɛɛ pɩpasɩɣ nɛ pɩpasɩɣ. Mbʋ labɩna nɛ pɔlɔ mɛlɛ kaŋgamasɩ lɩm taa. Sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ se mɛlɛ etaawolo nɛ kɩma kaaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ mɛlɛ yɔkɩ. Tɛʋ fema lɛ, pana kidiiliŋ nakʋyʋ. Papaɣzɩ pana ñaɣʋ se pasaa mɛlɛ nɛ patalɩ peeɖe.

Pawɩzɩ talʋʋ kidiiliŋ ŋgʋ lɛ, kañɩŋa huuye naɖɩyɛ ɖɩɣ mɛlɛ nʋmɔʋ nɛ mɛlɛ sɩŋ peeɖe. Pɩkɛdaa lɛ, mɛlɛ paɣzɩ yɔkʋʋ hɔɔlasɩ hɔɔlasɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, lɩm hola kɔŋaɣ nɛ amakɩ mɛlɛ. Peeɖe mɛlɛ taa sɔɔja sɔsɔ ha nʋmɔʋ mba pasɩm lɩm yaʋ yɔ se pacalɩ maʋ lɩm taa, nɛ paya-pʋ nɛ palɩɩ tataa. Piyele lalaa lɛ, pʋpɔzʋʋ pakpa kpoŋgbolonaa yaa mɛlɛ hɔɔlasɩ yɔɔ nɛ palɩɩ tataa. Mbʋ pɩlabɩ nɛ ɛyaa 276 mba paawɛ mɛlɛ taa yɔ papɩzɩ paya pa-ñʋʋ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyu kaayɔɔdʋʋ yɔ.

Lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ palɩwa yɔ, tɩ-hɩɖɛ lɛ Maltɩ. Ɛyaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ, pɛwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ. Pɔcɔnɩ mba palɩ mɛlɛ taa yɔ, pɔ-yɔɔ camɩyɛ. Helim sɔsɔm sɩŋaa nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ wɛɛ keleŋ lɛ, Pɔɔlɩ sʋʋ mɛlɛ lɛɛkʋ nɛ ewolo Room.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ