Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Kedaɣ 111

Abalɩbɩɣa ŋga ɖom kpaɣ-kɛ yɔ

Abalɩbɩɣa ŋga ɖom kpaɣ-kɛ yɔ

OU! ƐBƐ wɛɛ pɩlakɩ mbʋ yɔ? Pɩkɔnɩ abalɩbɩɣa ŋga kahɩnɩ tataa mbʋ yɔ kaɖɛ kɛ? Abalaa mba palɩnɩ ɖɩɣa taa nɛ powoki kɔ-cɔlɔ mbʋ yɔ, payaɣ-wɛ se Pɔɔlɩ nɛ Timootee. Ɛzɩ mondoɖebɔʋ yɔɔ abalɩbɩɣa ŋga kalɩnaa nɛ kɔtɔlɩ yaa we?

Ɛɛɛ, mbʋ pɩlaba keekee. Pɔɔlɩ ɛɛwɛnɩ ɛwɩlɩɣ Trowaasɩ koobiya Ɛsɔtɔm. Ɛɛnawa se pɩkaɣ leɖuu pʋcɔ nɛ ɛ nɛ koobiya mba patasɩ katʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ kifemuu ɛkaɣ sʋʋ mɛlɛ se ɛɖɛɛ nʋmɔʋ. Mbʋ labɩna nɛ ɛwɛɛ ɛwɩlɩɣ tɔm halɩ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɖoo hɛkʋ.

Abalɩbɩɣa nakɛyɛ kaawɛ ɛyaa mba pewelisaɣnɩ Pɔɔlɩ yɔ, pa-taa. Payaɣ-kɛ se Eticii. Kacaɣ mondoɖebɔʋ yɔɔ nɛ ɖom kpa-kɛ nɛ kalɩnɩ ɖooo ɛsɔdaa ɖaŋ naadozo ŋgʋ mondoɖebɔʋ yɔɔ nɛ kɔtɔlɩ. Pɩ-yɔɔ ɛyaa wɛɛ panɩɣzɩɣ mbʋ yɔ. Ɛyaa woba nɛ pakpaɣ-kɛ lɛ, panaɣ se kasɩba.

Pɔɔlɩ nawa se abalɩbɩɣa ŋga kasɩba lɛ, ɛhɩnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ekpiikini-kɛ. Peeɖe ɛtɔm se: ‘Ɩtaanɩɣzɩ. Ka nɛ ka-alaafɩya!’ Toovenim Pɔɔlɩ fezi abalɩbɩɣa ŋga. Pɩɩkɛ maamaaci tɔm. Nɛ pɩla leleŋ samaɣ ŋga kaawɛ peeɖe yɔ pɩdɩɩfɛyɩ.

Pa-tɩŋa papɩsɩ ɛsɔdaa ɖaŋ taa nɛ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ. Pɔɔlɩ wɛɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm mbʋ nɛ tɛʋ kɔɔ kife. Ɛlɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se Eticii tɩtasɩ ɖou puwiye. Pʋwayɩ lɛ, Pɔɔlɩ, Timootee nɛ mba pa nɛ wɛ pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ yɔ, powolo pasʋʋ mɛlɛ. Ŋsɩm ɖenɖe pacaɣ wobu yɔ?

Pɩlakɩ tam naadozo yɔ Pɔɔlɩ wɛɣ ewoki nʋmɔʋ nɛ esusuu tɔm yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, ɛcaɣ pɩsʋʋ ɛ-tɛ. Pɩnzɩ naadozo Pɔɔlɩ caɣ Efɛɛzɩ e-ɖeke. Ye mbʋ nʋmɔʋ ŋgʋ ewoki lɛɛlɛɛyɔ yɔ, kɩkɩlɩ ɖaɣlʋʋ naalɛ ñɩŋgʋ.

Mɛlɛ kʋyɩ Trowaasɩ lɛ, kiwolo kɩsɩŋ Miilɛɛ pazɩ. Efɛɛzɩ tiposini Miilɛɛ. Pɩ-yɔɔ Pɔɔlɩ tiyaa se payaa Efɛɛzɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ pɔkɔɔ Miilɛɛ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ-wɛ kɛdɛzaɣ ɖeɖe. Pʋwayɩ alɩwaatʋ talaa se mɛlɛ ɛkʋyɩ lɛ, pɩtɩlabɩ-wɛ leleŋ se Pɔɔlɩ ɛɖɛɛ!

 Pɔkɔɔ patalɩ Sezaaree. Pɔɔlɩ sɩŋ peeɖe tɔmkpɛlɩkɩyʋ Filiipu ɖɩɣa taa lɛ, nayʋ Agaabusi kɔɔ nɛ eheyi-i tɔm natʋyʋ. Eheyi Pɔɔlɩ se alɩwaatʋ ndʋ ɛtalɩɣ Yerusalɛm yɔ, pakpaɣ-ɩ nɛ paɖʋ salaka. Mbʋ pɩkɔm pɩla ɖɔɖɔ keekee. Pɔɔlɩ caɣ Sezaaree salaka taa pɩla pɩnzɩ naalɛ lɛ, pakpaɣ-ɩ nɛ powoni Room Roma mba wiyaʋ Sezaarɩ ɛzɩdaa se pahʋʋnɩ-ɩ tɔm. Powokaɣ Room lɛ, ŋsɩm mbʋ pɩtalɩ-wɛ nʋmɔʋ taa yɔ? Ðɩkaɣ-pʋ naʋ.

Tʋma ñʋŋ 19 puwolo 26.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ