Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 110

Pɔɔlɩ taabalʋ Timootee

Pɔɔlɩ taabalʋ Timootee

ABALƖBƖƔA ŋga ŋnaɣ Pɔɔlɩ cɔlɔ yɔ, ka-hɩɖɛ lɛ Timootee. Timootee nɛ ɛ-hɔʋ taa mba paawɛ Listrɩ. Payaɣ e-ɖoo se Eniisi nɛ payaa e-neze se Loyisi.

Pɔɔlɩ kɔm Listrɩ yɔ, pɩlabɩ tam naadozo yɔ. Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ paakɔm Listrɩ cɩnɛ yɔ, pɩlabɩ pɩnaɣ yɔ. Pɛɖɛɣaɣ tɔm susuu lɛ, paasɩŋ cɩnɛ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Pɔɔlɩ nɛ ɛ-taabalʋ Silaasɩ papɩsɩnaa pɔkɔɔ.

Ŋsɩm tɔm ndʋ Pɔɔlɩ wɛɛ ɛpɔzʋʋ Timootee yɔ? Ɛwɛɛ ɛpɔzʋʋ-ɩ se: ‘Ŋsɔɔlaa se ŋsɩnɩ ma nɛ Silaasɩ? Ðɩñɩnɩɣ se ŋsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖisusi tɔm puwolo ɖooo poliŋ.’

Timootee cosi-wɛ se: ‘Ɛɛɛ, mɔnsɔɔlaa se mantɩŋ mɩ-wayɩ.’ Pitileɖi lɛ, Timootee kʋyɩ ɛ-hɔʋ taa mba cɔlɔ nɛ ɛtɩŋ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ pa-wayɩ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɖɩyɔɔdɩ pa-nʋmɔʋ ɖɔm tɔm lɛ, yele ɖɩna mbʋ pɩtalɩ Pɔɔlɩ yɔ. Yesu kaalɩzɩɣ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ Pɔɔlɩ Damaasɩ nʋmɔʋ taa yɔ, pɩlabɩ ɛzɩ pɩnzɩ 17 kɔyɔ.

Tɔzɩ se Pɔɔlɩ wokaɣ Damaasɩ se ɛwɩlɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ñaŋ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛ-maɣmaɣ ɛpɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyʋ. Koyindinaa nabɛyɛ ñɩnɩɣ se pakʋ-ɩ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩsɔɔlɩ Yesu tɔm ndʋ ɛwɛɛ ɛwɩlɩɣ yɔ. Ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa sɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ ese. Paɖʋ-ɩ ɖɔkʋ nakʋyʋ taa, petisi nɛ koloŋa nɛ palɩzɩ-ɩ tɛtʋ taa.

Pʋwayɩ lɛ, Pɔɔlɩ wolo nɛ esusi tɔm Antɩyɔɔsɩ. Peeɖe pacalɩ yaʋ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa se Krɩstʋ mba. Pɔɔlɩ kaawɛ Antɩyɔɔsɩ lɛ, petiyi ɛ nɛ Barnaabaasɩ se powolo posusi tɔm  poliŋ ajɛɛ taa. Ajɛɛ wena a-taa powoba yɔ, a-taa lɛɛɖɛ lɛ Listrɩ, ɖenɖe Timootee kaawɛɛ yɔ.

Pɔɔlɩ pɩsɩ Listrɩ. Ɛɛcalɩɣ wobu peeɖe yɔ, pɩlabɩ pɩnaɣ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ paɖiɣni wobu tɔm susuu nʋmɔʋ naalɛ ñɩŋgʋ. Timootee tɩŋ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ pa-wayɩ lɛ, ŋsɩm ɖenɖe powoba yɔ? Cɔnɩ tɛtʋ anjaʋ yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lona naayɛ hɩla.

Kajalaɣ lɛ, powobi Ikoniyɔm, tɛtʋ ndʋ tɩñɔtɩnɩ-wɛ yɔ, tɩ-taa. Pʋwayɩ lɛ, powolo tɛtʋ ndʋ payaɣ se Antɩyɔɔsɩ yɔ, tɩ-taa. Pakʋyɩ peeɖe lɛ, powolo Trowaasɩ, Filiipu, Tesalooniki nɛ Beree. Ŋnaɣ Atɛɛnɩ tɛtʋ anjaʋ yɔɔ? Pɔɔlɩ susi tɔm peeɖe. Esusi ɖɔɖɔ tɔm Kɔrɛntɩ pɩnaɣ nɛ hɔɔlʋʋ. Pʋwayɩ lɛ, pasɩŋ Efɛɛzɩ pazɩ. Pakʋyɩ peeɖe lɛ, pasʋʋ mɛlɛ nɛ papɩsɩ Sezaaree. Nɛ pakʋyɩnɩ peeɖe nɛ pakpa Antɩyɔɔsɩ. Nɛ Pɔɔlɩ caɣ peeɖe.

Alɩwaatʋ ndʋ Timootee sɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ posusi “laŋhɛzɩyɛ tɔm” yɔ, ɛɖɔm nʋmɔʋ kilomɛtawaa sakɩyɛ. Pasɩnaa nɛ Krɩstʋ agbaa sakɩyɛ ñɔ. Ŋpaɣlɩɣ lɛ, ŋpɩsɩɣ Ɛsɔ sɛyʋ siɣ siɣ tʋ ɛzɩ Timootee yɔ?

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ