Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

HƆƆLƲƲ 7

Kpaɣnɩ Yesu Fem nɛ Puwolo Pɔɔlɩ Salaka Taa Sʋʋ

Kpaɣnɩ Yesu Fem nɛ Puwolo Pɔɔlɩ Salaka Taa Sʋʋ

Yesu sɩba nɛ pɩla kɩyakɩŋ naadozo lɛ, pefezi-i. Puwiye maɣmaɣ ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tam kagbanzɩ. Yesu wɛɛ ɛlɩzɩɣ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ mbʋ kɩyakɩŋ 40. Pʋwayɩ lɛ, ɛkpa ɛsɔdaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ ɛzɩdaa. Pɩlabɩ kɩyakɩŋ hiu lɛ, Ɛsɔ tiyini fezuu kiɖeɖeu nɛ kitii Yesu wayɩ tɩŋɩyaa mba paawɛ Yerusalɛm yɔ, pɔ-yɔɔ.

Pituzini ɛzɩdaa lɛ, Ɛsɔ koyindinaa kpa apostoloowaa nɛ pɔtɔ-wɛ salaka. Ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ kɔɔ nɛ ɛlɩzɩ-wɛ. Koyindinaa nabɛyɛ yaɣ Etiyɛɛnɩ kaaŋ nɛ ɛsɩ. Ðɩkaɣ naʋ ɛzɩma Yesu lɩzɩ koyindinaa mba pa-taa lɛlʋ se ɛpɩsɩ ɛ-lɩmɖʋyʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ yɔ. Ɛnʋ lɛ apostoloo Pɔɔlɩ. Nɛ Yesu sɩba nɛ pɩla pɩnzɩ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ lɛ, Ɛsɔ tiyi apostoloo Pɩyɛɛrɩ se ewolo esusi tɔm Kɔɔrnɛɛyɩ nɛ ɛ-hɔʋ. Pataakɛ Yuda mba.

Pɩlabɩ ɛzɩ pɩnzɩ 13 mbʋ yɔ lɛ, Pɔɔlɩ paɣzɩ wobu nʋmɔʋ nɛ esusuu tɔm. Pɔɔlɩ ɖɛɣaɣ nʋmɔʋ tam nabʋlɛ ɖeɖe se esusi tɔm lɛ, ɛkpɛndɩnɩ Timootee. Ðɩkaɣ naʋ ɛzɩma Pɔɔlɩ nɛ ɛ-taabalaa nʋmɔɖɔnaa lalaa nɩ leleŋ Ɛsɔtɔm susuu nʋmɔʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, pɔkɔɔ pakpa Pɔɔlɩ nɛ paɖʋ salaka Room. Pɩkɔm pɩla pɩnzɩ naalɛ lɛ, peyebi-i. Pʋwayɩ lɛ, patasɩ-ɩ salaka ɖʋʋ nɛ pakʋ-ɩ. Mbʋ mbʋ pɔyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm HƆƆLƲƲ 7 taa yɔ, pɩkpɛndɩ pɩnzɩ 32 mbʋ yɔ.

 

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KƐDAƔ 102

Yesu Fema

Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ kuli Yesu pɩlaʋ yɔ, mbʋ sɔɔjanaa nawa yɔ pɩɖɩɣzɩ-wɛ.

KƐDAƔ 103

Yesu Sʋ Kuduyuu Tɛɛ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa taasɩmɩ-ŋ alɩwaatʋ ndʋ pefezi-i yɔ?

KƐDAƔ 104

Jesus Returns to Heaven

Pʋcɔ nɛ Yesu pɩsɩɣ ɛsɔdaa ɛɖʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ.

KƐDAƔ 105

Paɖaŋ Fezuu Kiɖeɖeu

Ɛbɛ yɔɔ Yesu yeba nɛ fezuu kiɖeɖeu tii tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ Pantekooti wiye?

KƐDAƔ 106

Palɩzɩ-wɛ Salaka Taa

TYuuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa ɖɩɣ apostoloowaa salaka se pasɩnzɩ pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ, ɛlɛ piti lakasɩ nasɩyɩ la.

KƐDAƔ 107

Pakʋ Etiyɛɛnɩ

Pakʋwaɣ Etiyɛɛnɩ lɛ, ɛlabɩ ŋgee adɩma naayɛ.

KƐDAƔ 108

Damaasɩ nʋmɔʋ taa

Ñalɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩyʋlʋnzɩ ɛ-ɛsa yɔ nɛ nɔɔ ŋga kɔyɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ ɛsɔdaa yɔ piyeba nɛ e-wezuu caɣʋ lɛɣzɩ.

KƐDAƔ 109

Pɩyɛɛrɩ wobi Kɔɔrnɛɛyɩ tɛ

Ɛsɔ ɛsɩndaa lɛ, ɛyaa nabɛyɛ yaa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa ñɩma mʋ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ ɛjɛɛ lɛɛna taa mba yaa we?

KƐDAƔ 110

Pɔɔlɩ taabalʋ Timootee

Timootee kʋyɩ ɛ-tɛ nɛ ewolo ɛ nɛ Pɔɔlɩ pala tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩha-wɛ taa leleŋ siŋŋ yɔ.

KƐDAƔ 111

Abalɩbɩɣa ŋga ɖom kpaɣ-kɛ yɔ

Ðom kpaɣ Eticii alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ samaɣ taa tɔm kajalaɣ ɖeɖe yɔ, ɛlɛ ɖom tɩtasɩ-ɩ kpaɣʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaɣ samaɣ taa tɔm nabʋlɛ ɖeɖe yɔ. Mbʋ pɩɩlabɩ tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ pɩ-naalɛ pɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩɩkɛ piti lakasɩ kpem.

KƐDAƔ 112

Mɛlɛ yɔkɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ natʋyʋ taa

Alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi pa-tɩŋa pacaɣaɣ lebu yɔ Ɛsɔ tɔm natʋyʋ talɩ Pɔɔlɩ nɛ tɩha-ɩ lɩdaʋ.

KƐDAƔ 113

Pɔɔlɩ wɛ Roma

Ɛzɩma Pɔɔlɩ pɩzɩɣ nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛla apostoloo tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛ salaka taa yɔ?