Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 88

Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ Yesu lɩm

Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ Yesu lɩm

NA EHOYE tikiɣ abalʋ ɛnʋ yɔ, ɛ-yɔɔ. Abalʋ ɛnʋ lɛ Yesu. Ɛɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 30 mbʋ yɔ. Nɛ abalʋ weyi ɛwɛ ɛ-cɔlɔ yɔ lɛ Yohanɛɛsɩ. Ðɩɩtɛm kpɛlɩkʋʋ ɛ-tɔm. Ŋtɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ Maarɩɩ wobi ɛ-ñɩnʋ Elizaabɛɛtɩ cɔlɔ yɔ? Pɩɣa ŋga kaawɛ Elizaabɛɛtɩ lotu taa nɛ kasʋʋ mɛyʋʋ amɛya yɔ, ŋga lɛ Yohanɛɛsɩ. Ɛlɛ ɛbɛ Yohanɛɛsɩ nɛ Yesu paɖiɣni labʋ lɛɛlɛɛyɔ?

Yohanɛɛsɩ tisi Yesu lɩm tɛɛ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa. Mbʋ pamɩyɩsɩɣ ɛyʋ lɩm tɛɛ. Kajalaɣ lɛ, petisiɣ ɛyʋ lɩm tɛɛ ɛ-tɩŋa nɛ pʋwayɩ lɛ, palɩzɩ-ɩ. Mbʋ Yohanɛɛsɩ lakaɣ ɛyaa, pɩ-yɔɔ paya-ɩ se Yohanɛɛsɩ Lɩm Tɛɛ Mɩyɩsɩyʋ. Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ Yesu lɩm tɛɛ?

 Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu wobi ɛ-cɔlɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se ɛmɩyɩsɩ-ɩ lɩm tɛɛ. Yohanɛɛsɩ mɩyɩsaɣ ɛyaa mba lɩm tɛɛ yɔ, pañɩnaɣ pawɩlɩ se pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. Ɛlɛ, Yesu labɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ nɛ pʋpɔzʋʋ se ekpiɖi pɩ-yɔɔ? Aayɩ, Yesu tɩla kɩwɛɛkɩm kpa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ Ɛsɔ maɣmaɣ Pɩyalʋ weyi ɛlɩnɩ ɛsɔdaa yɔ. Ye mbʋ, lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ ɛpɔzɩ Yohanɛɛsɩ se ɛmɩyɩsɩ-ɩ lɩm tɛɛ. Yele nɛ ɖɩna lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ.

Pʋcɔ nɛ Yesu kɔɔ Yohanɛɛsɩ cɔlɔ cɩnɛ lɛ, ɛɛkɛ kafɩnda. Kafɩnda kɛ ɛyʋ weyi ɛkpakɩɣ kpoŋgbolonaa nɛ elukini wondu ɛzɩ taabɩlɩnaa nɛ kpelisi yɔ. Maarɩɩ walʋ Yosɛɛfʋ ɛɛkɛ kafɩnda. Ɛnʋ kpɛlɩkɩnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu. Ɛlɛ Yehowa taatiyi ɛ-Pɩyalʋ tataa se ɛkɛ kafɩnda. Etiyi-i se ɛla tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ nɛ alɩwaatʋ talaa se Yesu ɛpaɣzɩ-ɖɩ. Ye mbʋ, Yesu heyi Yohanɛɛsɩ se ɛmɩyɩsɩ lɩm tɛɛ nɛ pɩwɩlɩ se lɛɛlɛɛyɔ, ɛkɔm se ɛla ɛ-Caa sɔɔlɩm na. Pɩkɛdɩnɩ Yehowa na?

Ɛɛɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu lɩnɩ lɩm tɛɛ lɛ, nɔɔ nakɛyɛ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kɔtɔŋ se: ‘Ɛnɛ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ weyi man-taa wɛnɩ-ɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.’ Pɩtasɩ lɛ, pɩla ɛzɩ ɛsɔdaa tʋlaa nɛ ehoye naɖɩyɛ tii Yesu yɔɔ. Ɛlɛ, pɩtaakɛ ehoye maɣmaɣ. Pɩwɛ ɛzɩ ehoye ɛlɛ toovenim taa lɛ, Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu na.

Lɛɛlɛɛyɔ Yesu ñɩnɩɣ se ɛmaɣzɩ ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ. Pɩ-yɔɔ ewobi ɛcaɣ lone nɖɩ nɔɔyʋ fɛyɩ ɖɩ-taa yɔ, kɩyakɩŋ 40. Peeɖe Sataŋ wobi ɛ-cɔlɔ. Sataŋ takɩ Yesu tam naadozo se ɛmaa Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ, ɛlɛ Yesu titisi.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu pɩsɩ nɛ ɛkatɩ abalaa nabɛyɛ, mba pɩsɩnɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kajalaɣ ñɩma. Pa-taa nabɛyɛ hɩla yɔ: Andree, Pɩyɛɛrɩ (weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Siimɔɔ yɔ), Filiipu nɛ Nataanayɛɛlɩ (weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Bartelemii yɔ). Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɩfama mba pɛɖɛɛ powolo Galilee. Patalɩ Galilee lɛ, pasɩŋ Kana, ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa palʋlɩ Nataanayɛɛlɩ yɔ. Peeɖe Yesu wobi nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ taa nɛ ɛla ɛ-kajalaɣ maamaaci lakasɩ. Ŋsɩm mbʋ ɛlaba yɔ? Ɛpɩsɩ lɩm vɛ.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ