Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 94

Yesu sɔɔlɩ piya ajamaa

Yesu sɔɔlɩ piya ajamaa

CƆNƖ Yesu kɩlɛmʋʋ yɔɔ, ɛɖɔkɩ abalɩbɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ e-nesi tɛɛ. Ɛzɩ ŋnaɣ yɔ, Yesu sɔɔlɩ piya ajamaa. Abalaa mba paɖiɣni-i cɔnʋʋ yɔ lɛ, ɛ-apostoloowaa. Ndʋ Yesu wɛɛ eheyiɣ-wɛ? Yele ɖɩna.

Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa palɩnɩ nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ nakʋyʋ. Paawɛ nʋmɔʋ taa lɛ, apostoloowaa kpɛzaɣnɩ ɖama. Mbʋ labɩna nɛ patalaa lɛ, Yesu pɔzɩ-wɛ se: ‘Ndʋ ɩkpɛzaɣnɩ ɖama nʋmɔʋ taa?’ Yesu sɩm ndʋ pɔyɔɔdaɣ yɔ, ɛlɛ ɛpɔzɩ-wɛ tɔm ndʋ se ɛna se peheyiɣ-i toovenim na.

Apostoloowaa ticosi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛkpɛzaɣnɩ ɖama nʋmɔʋ taa se pana se akɩlɩ sɔsɔtʋ pa-taa. Apostoloowaa nabɛyɛ ñɩnaɣ se pakɩlɩ lɛlaa sɔsɔtʋ. Ɛzɩma Yesu kaɣ labʋ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ se pɩfɛyɩ ɖeu se ɛyʋ ɛñɩnɩ se ɛkɩlɩ lɛlaa sɔsɔtʋ?

Ɛya abalɩbɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ, ɛsɩnzɩ-kɛ pɛ-ɛzɩdaa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Mɔnsɔɔlaa se ɩtɩlɩ se ye ɩtɩpɩsɩ mɩ-laŋa nɛ ɩwɛɛ ɛzɩ piya ajamaa yɔɔ yɔ, ɩɩpɩzɩɣ ɩsʋʋ Ɛsɔ kewiyaɣ taa. Weyi ɛpɩsɩɣ ɛ-tɩ ɛzɩ pɩɣa ɛjam ɛzɩ pɩɣa kanɛ yɔ, ɛnʋ kaɣnɩ kɛʋ sɔsɔ kewiyaɣ taa.’ Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ Yesu yɔɔdɩ mbʋ yɔ?

Piya ajamaa ɩɩmaɣzɩɣ se sɩkɩlɩ lɛlaa sɔsɔtʋ. Mbʋ labɩna nɛ Yesu heyi apostoloowaa se pʋmʋnaa se pɛwɛɛ ɛzɩ piya yɔ. Pɩtɩmʋna se pɛkpɛzɩɣnɩ ɖama se pana se akɩlɩ sɔsɔtʋ.

Yesu lɩzɩ ɛzɩma ɛsɔɔlɩ piya yɔ ɛwɩlɩ alɩwaatʋ lɛɛtʋ taa. Pɩlabɩ fenasɩ pazɩ lɛ, ɛyaa nabɛyɛ kɔnɩ pe-piya se sɩna Yesu. Apostoloowaa ñɩnaɣ se pɔɖɔɔnɩ-sɩ lɛ, Yesu heyi-wɛ se: ‘Iyele piya ajamaa nɛ sɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ. Ɩtaaɖɔɔnɩ-sɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba pɛwɛɛ ɛzɩ piya nzɩ yɔ, mba tɩna Ɛsɔ kewiyaɣ.’ Peeɖe Yesu kpaɣ piya ɛ-nɔkɔyʋʋ taa nɛ ɛwazɩ sɩ-yɔɔ. Pɩtɩlabɩ-ŋ leleŋ se ŋtɩlɩ se Yesu sɔɔlɩ piya ajamaa na?

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ