Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 91

Yesu wɩlɩɣ tɔm pʋʋ taa

Yesu wɩlɩɣ tɔm pʋʋ taa

ŊNAƔ Yesu caɣʋ peeɖe yɔ? Ɛwɛɛ ɛwɩlɩɣ ɛyaa mba yɔ pa-tɩŋa tɔm Galilee pʋʋ nakʋyʋ taa. Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa caɣnɩ ɛ-cɔlɔ mbʋ yɔ. Ɛlɩzɩ pa-taa 12 se pɛkɛ ɛ-apostoloowaa. Apostoloowaa kaakɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mba paawɛ ŋgee yɔ. Ŋsɩm pa-hɩla na?

Pa-hɩla yɔ: Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ nɛ e-neu Andree. Yakubu nɛ ɛlɛ neu Yohanɛɛsɩ. Payaɣaɣ apostoloo nɔɔyʋ ɖɔɖɔ se Yakubu nɛ lɛlʋ ɖɔɖɔ se Siimɔɔ. Payaɣ naalɛ se Yudaasɩ: Kʋyʋm Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ nɛ lɛlʋ Taadee. Payaɣ mba pɩsaɣ yɔ se Filiipu nɛ Nataanayɛɛlɩ (ɛ-hɩɖɛ lɛɛɖɛ lɛ Bartelemii) nɛ Maatiyee nɛ Tomaa.

Yesu lɩnɩ Samaarɩɩ nɛ ɛkɔɔ lɛ, ɛpaɣzɩ kajalaɣ ɖeɖe tɔm susuu se: ‘Ɛsɔdaa kewiyaɣ ñɔtaa.’ Ŋsɩm mbʋ kewiyaɣ ŋga kɛkɛwa yɔ?  Kɛkɛ Ɛsɔ komina nɛ Yesu kɛnɩ ke-wiyaʋ. Ɛkaɣ tɔɔʋ kewiyaɣ ŋga nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ ɛla nɛ laŋhɛzɩyɛ kɔɔ tɛtʋ yɔɔ. Ɛsɔ kewiyaɣ ŋga kɛ-tɛɛ tɛtʋ kaɣ pɩsʋʋ paradisuu.

Kɩlɛmʋʋ yɔɔ cɩnɛ, Yesu wɛɛ ɛwɩlɩɣ samaɣ kewiyaɣ ŋga kɔ-yɔɔ tɔm na. Eheyi-kɛ se: ‘Ɩɩtɩmɩɣ lɛ, ɩtɔ se: Ða-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ, ña-hɩɖɛ ɛsɛɛ. Ñe-kewiyaɣ ɛkɔɔ. Ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.’ Sakɩyɛ yaɣ adɩma ana se ‘Ða-Caa Ña Weyi Ŋwɛ Ɛsɔdaa yɔ.’ Ŋsɩm adɩma ana a-tɩŋa na?

Yesu wɩlɩ ɖɔɖɔ mbʋ pʋpɔzʋʋ pala ɛyaa lalaa yɔ. Ɛtɔm se: ‘Ɩsɔɔlaa se lalaa ɩlabɩ-mɩ mbʋ yɔ, mɩ ɖɔɖɔ ɩlabɩ-wɛ pʋ.’ Ŋsɔɔlaa se lɛlaa ɩlabɩ-ŋ camɩyɛ lakasɩ yaa we? Ye mbʋ, Yesu se pʋpɔzʋʋ se ña ɖɔɖɔ ŋlabɩ-wɛ camɩyɛ lakasɩ. Paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ, paa weyi ɛkaɣ labʋ kɩbam. Peeɖe caɣʋ kaɣ wɛʋ ɖeu yaa we?

Maatiyee ñʋŋ 5 nɛ puwolo ñʋŋ 7; 10:1-4.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ