Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 93

Yesu calɩ ɛyaa sakɩyɛ

Yesu calɩ ɛyaa sakɩyɛ

KƖDƐKƐDƖM sɔsɔm nabʋyʋ laba. Pakʋ Lɩm Tɛɛ Mɩyɩsɩyʋ Yohanɛɛsɩ. Wiyaʋ halʋ Eroodiyaadɩ taasɔɔlɩ-ɩ. Eroodiyaadɩ la nɛ wiyaʋ sɛtɩ Yohanɛɛsɩ ñʋʋ.

Yesu nɩ tɔm ndʋ lɛ, pɩtɩlabɩ-ɩ leleŋ kpem. Peeɖe ɛkʋyaa nɛ ewolo se ɛcaɣ e-yeke ɖoli. Ɛyaa kʋyɩ nɛ patɩŋɩ-ɩ. Yesu na samaɣ ŋga lɛ, kɔ-tɔm labɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ. Pɩ-yɔɔ ɛwɩlɩ-kɛ Ɛsɔ kewiyaɣ tɔm. Nɛ ɛwaa mba pɩwɩɣaɣ yɔ, pa-kʋdɔmɩŋ.

Ðanaɣ ɖanaa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ peheyi-i se: ‘Ðanaɣ ɖanaa nɛ lakʋ taa ɖɩwɛɛ. Heyi samaɣ se kowolo tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩwɛ pʋ-cɔlɔ yɔ, tɩ-taa nɛ kaya tɔɔnaɣ nɛ kɔtɔɔ.’

Yesu cosi-wɛ se: ‘Pɩtɩcɛyɩ se powolo. Ɩcɛlɩ-wɛ mɩ-maɣmaɣ tɔɔnaɣ nɛ pɔtɔɔ.’ Ɛpɩsɩnɩ Filiipu yɔɔ nɛ ɛpɔzʋʋ-ɩ se: ‘Le ɖɩpɩzɩɣ ɖɩya tɔɔnaɣ sakɩyɛ nɛ ɖɩcalɩ samaɣ kanɛ ka-tɩŋa?’

Filiipu cosi-i se: ‘Paa pa-taa paa weyi ɛtɔkɩ pazɩ yem na yɔ, pʋpɔzʋʋ liidiye sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩyabɩ-wɛ tɔɔnaɣ.’ Andree ñapɩsɩnɩ se: ‘Pɩɣa kanɛ kɛwɛnɩ kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ naalɛ. Ɛlɛ pɩɩpɩzɩɣ pɩtalɩ samaɣ kanɛ ka-tɩŋa.’

Peeɖe Yesu se: ‘Iheyi samaɣ se kacaɣ ñɩtʋ yɔɔ.’ Kacaɣa lɛ, Yesu tɩmnɩ Ɛsɔ tɔɔnaɣ yɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ-kɛ pɛlʋʋ hɔɔlasɩ hɔɔlasɩ. Pʋwayɩ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tayɩ samaɣ kpɔnʋnaa nɛ kpakpasɩ nzɩ. Abalaa mba paawɛ peeɖe yɔ, pɛkpɛndɩ 5 000. Halaa nɛ piya ñaacɛzɩ mbʋ. Pa-tɩŋa payɩ pɔtɔɔ nɛ pahaɣ. Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kpeɣli mbʋ pɩkazaa yɔ lɛ, pusu ɖɔkɩŋ 12 ɖo.

Peeɖe Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pakpa kpɩyʋʋ taa nɛ pɛtɛzɩ Galilee Teŋgu. Pɩkɔm ɖoo taa lɛ, helim sɔsɔm nabʋyʋ paɣzɩ mabʋ nɛ lɩm hola cɛŋɛsɩɣ kpɩyʋʋ cɛŋɛ cɛŋɛ. Sɔɔndʋ pazɩ pɩkpa Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ðoo kɔm atayɩ hɛkʋ lɛ, panaɣ nɔɔyʋ wɛɛ ɛɖɔŋ lɩm yɔɔ nɛ ɛkatɩɣ-wɛ. Peeɖe sɔɔndʋ kpa-wɛ nɛ papaɣzɩ kubusi mabʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pataatɩlɩ weyi panaɣaɣ yɔ.

 Peeɖe Yesu yɔɔdɩ se: ‘Itaase sɔɔndʋ, ma na.’ Ɛlɛ tɔm ndʋ tɩtɩpɩɩ-wɛ. Pɩ-yɔɔ Pɩyɛɛrɩ tɔm se: ‘Kɩbaɣlʋ, ye pɩkɛ ña toovenim yɔ, heyi-m se mɔnɖɔ lɩm yɔɔ nɛ mankatɩ-ŋ.’ Yesu heyi-i se: ‘Kɔɔ!’ Pɩyɛɛrɩ lɩɩ kpɩyʋʋ taa nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm lɩm yɔɔ. Pɩlabɩ pazɩ lɛ, sɔɔndʋ paɣzɩ-ɩ kpaʋ nɛ ɛpaɣzɩ tibu lɩm tɛɛ; ɛlɛ Yesu ya ɛ-ñʋʋ.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu tasɩ calʋʋ ɛyaa kudokiŋ kudokiŋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, kpɔnʋnaa lʋbɛ nɛ kpakpasɩ cikpesi nasɩyɩ ɛkpaɣ nɛ ɛcalɩnɩ-wɛ. Ɛyaa ɩɩtɔɔwaa ɖɔɖɔ nɛ pahaɣ. Ɛzɩma Yesu cɔnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu na? Alɩwaatʋ ndʋ Yesu pɩsɩɣ wiyaʋ yɔ, nabʋyʋ ɛɛtɛɖɩɣ-ɖʋ.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋs