Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 89

Yesu wɛɛ ɛñalɩɣ templo

Yesu wɛɛ ɛñalɩɣ templo

ŊNA Yesu cɩnɛ pɩwɩzɩ-ɩ kpem, yaa we? Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ pɩwɩzɩ-ɩ mbʋ yɔ? Pɩwɩzɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa mba pɛwɛ  Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ Yerusalɛm mbʋ yɔ, pɛwɛ ɛza naɣ naɣ. Pɛwɛɛ pañɩnɩɣ se pamʋ liidiye mba pɔkɔm se pɛsɛɛ Ɛsɔ cɩnɛ yɔ, pɔ-cɔlɔ.

Ŋɖiɣni naʋ naŋ, heŋ nɛ ahowa ana yɔ? Ɛyaa mba pɛwɛɛ pɛpɛdɩɣ wondu ndʋ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ maɣmaɣ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kpɩna nɛ sumasɩ Izrayɛɛlɩ piya kpakaɣ nɛ palaɣ Ɛsɔ.

Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔdaɣ se ye Izrayɛɛlɩ pɩɣa nakɛyɛ ɛlaba nabʋyʋ nɛ pɩfɛyɩ ɖeu, pɩwɛɛ se kalaa Ɛsɔ kɩlaʋ. Ɛlɛ, pɩtaakɛ kɩwɛɛkɩm yɔɔ yeke palaɣaɣ kɩlaŋ. Palaɣaɣ kɩlaŋ lɛɛŋ ɖɔɖɔ. Le Izrayɛɛlɩ pɩɣa pɩzaɣ se kehiɣ sumasɩ nɛ kpɩna nɛ kalaa Ɛsɔ?

Izrayɛɛlɩ piya taa nabɛyɛ ɩɩwɛnɩ sumasɩ nɛ kpɩna se papɩzɩɣ palaa. Ɛlɛ, Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ taawɛnɩ kpɩna yaa sumasɩ. Lɛlaa tɛ ɛɛwɛ poliŋ nɛ Yerusalɛm. Mbʋ labɩna nɛ paatapɩzɩɣ se pɔkɔnɩ pa-kpɩna Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ. Pɩ-yɔɔ samaɣ kɔŋaɣ cɩnɛ nɛ kayakɩ kpɩna nɛ sumasɩ nzɩ pʋpɔzaɣ-kɛ yɔ. Ɛlɛ ɛyaa panɛ pakɩlaɣ ɖʋʋ liidiye pa-kpɩna yɔɔ. Paawɛɛ pomuluu samaɣ. Pɩtasɩ lɛ, pɩɩtapɔzɩ se pala tadɩyɛ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ maɣmaɣ.

Pɩ-yɔɔ pɩwɩzɩ Yesu. Mbʋ labɩna nɛ etuzi ɛyaa mba pa-taabɩlɩnaa nɛ ɛpɛɖɩ nɛ ɛmɩzɩ pe-liidiye. Ɛkpaɣ ɖɔɖɔ nimiye nɛ ɛlʋʋ ɛgbazɩyɛ nɛ ɛɖɔɔnɩnɩ kpɩna tɩŋa payɩ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ. Eheyi ɛyaa mba pɛpɛdaɣ ahowa yɔ se: ‘Ɩkpaɣ-yɛ nɛ ɩlɩɩ cɩnɛ! Itaayele nɛ man-Caa ɖɩɣa pɩsɩ tadɩyɛ ɖɩlaɖɛ.’

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ paawɛnɩ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ Yerusalɛm peeɖe. Pana Yesu lakaɣ mbʋ lɛ, pɩlabɩ-wɛ piti. Peeɖe pɔtɔzɩ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ nɛ tɩtɔŋ se: ‘Ña-ɖɩɣa sɔɔlʋʋ kaɣ mʋʋ man-taa ɛzɩ miŋ yɔ.’

Yesu kaacaɣ Yerusalɛm nɛ ɛɖaŋ Paska lɛ, ɛlabɩ maamaaci lakasɩ sakɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, Yesu kʋyɩ Yudee nɛ ɛkpaɣ nʋmɔʋ se ɛpɩsɩɣ Galilee. Ɛɖɔŋaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ lɛ, ɛtɩŋnɩ Samaarɩɩ tɛtʋ taa. Yele ɖɩna mbʋ pɩlabɩ peeɖe yɔ.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ