Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 84

Tiyiyu nɔɔyʋ kɔm Maarɩɩ cɔlɔ

Tiyiyu nɔɔyʋ kɔm Maarɩɩ cɔlɔ

HALƲ kʋtʋʋzʋ weyi ŋnaɣ cɩnɛ yɔ payaɣ-ɩ se Maarɩɩ. Ɛkɛ Izrayɛɛlɩ tʋ nɛ ɛɛwɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Nazarɛɛtɩ yɔ, tɩ-taa. Ɛɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ siŋŋ Ɛsɔ ɛzɩdaa. Pɩ-yɔɔ Ɛsɔ tiyi e-tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ se ewolo eheyi-i tɔm natʋyʋ. Ŋsɩm tɔm ndʋ Gabrɩyɛɛlɩ wobi nɛ eheyi Maarɩɩ yɔ?

Gabrɩyɛɛlɩ heyi-i se: ‘Sɛɛ ɖeu, weyi ña palabɩ-ŋ kʋjɔʋ yɔ. Yehowa wɛ ñɔ-cɔlɔ.’ Maarɩɩ taana ɛyʋ ɛnʋ wiɖiyi nɛ ɛna. Nɛ pɩlabɩ-ɩ yaaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ. Peeɖe Gabrɩyɛɛlɩ hɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ.

Gabrɩyɛɛlɩ heyi-i se: ‘Taase sɔɔndʋ Maarɩɩ. Yehowa taa wɛnɩ-ŋ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩ-yɔɔ lɛ, ɛlakɩ-ŋ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ siŋŋ. Ŋhakɩ hoɣa nɛ ŋlʋlɩ pɩɣa nɛ ŋyaa-kɛ se Yesu.’

Gabrɩyɛɛlɩ wolo pɩ-yɔɔ nɛ eheyi-i se: ‘Pɩɣa ŋga kakaɣ kɛʋ ɛyʋ sɔsɔ, nɛ pakaɣ-kɛ yaʋ se Ɛsɔ Caabiyuu Pɩyalʋ. Yehowa kaɣ-kɛ cɛlʋʋ kewiyaɣ ɛzɩ Daviid yɔ. Ɛlɛ, Yesu kaɣ tɔɔʋ kewiyaɣ tam nɛ e-kewiyaɣ ɛɛkaɣ tɛm kaaʋ.’

Peeɖe Maarɩɩ pɔzɩ-ɩ se: ‘Ɛzɩma pɩlakɩ nɛ pɩla mbʋ? Mantɩwalɩta nɛ maasɩŋ abalʋ. Ɛzɩma pɩlakɩ nɛ mahaɣ hoɣa?’

Gabrɩyɛɛlɩ cosi-i se: ‘Ɛsɔ ɖoŋ tiki ñɔ-yɔɔ. Pɩ-yɔɔ pɩɣa ŋga ŋlʋlʋʋ yɔ, pakaɣ-kɛ yaʋ se Ɛsɔ Pɩyalʋ.’ Nɛ ɛtasɩ Maarɩɩ heyuu se: ‘Cɔnɩ ña-ñɩnʋ Elizaabɛɛtɩ. Ɛyaa tɔŋaɣ se ɛkpadɩyaa nɛ ɛpɩzɩɣ ɛtasɩ pɩɣa lʋlʋʋ. Ɛlɛ, pɩsaɣ pazɩ ɛlʋlʋʋ pɩɣa. Ye mbʋ, nabʋyʋ fɛyɩ se Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ pɩ-labʋ.’

Peeɖe Maarɩɩ heyi-i se: ‘Mɛnkɛ Yehowa lɩmɖʋyʋ. Pɩlabɩ-m ɛzɩ ŋyɔɔdʋʋ yɔ.’ Ðɩnɛ ɛlɛ tiyiyu caŋ nɛ ɛɖɛɛ.

Maarɩɩ kʋyɩ nɛ ɛɖɔmnɩ seya nɛ ewolo Elizaabɛɛtɩ cɔlɔ. Elizaabɛɛtɩ nɩ Maarɩɩ sɛtʋ lɛ, ɛ-pɩɣa sʋʋ mɛyʋʋ yɔɔ e-lotu taa. Nɛ fezuu kiɖeɖeu su Elizaabɛɛtɩ taa ɖo nɛ eheyi Maarɩɩ se: ‘Pawazɩ ñɔ-yɔɔ siŋŋ halaa taa.’ Maarɩɩ sɩnɩ Elizaabɛɛtɩ caɣʋ fenasɩ naadozo mbʋ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛpɩsɩ ekpe Nazarɛɛtɩ.

 Maarɩɩ caɣ walʋʋ abalʋ nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Yosɛɛfʋ. Ɛlɛ nawa se Maarɩɩ haɣ hoɣa lɛ, ɛtaasɔɔlɩ se ɛtasɩ-ɩ kpaɣʋ. Peeɖe Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ heyi-i se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ nɛ Maarɩɩ kpaɣʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ ɖoŋ ɛhaɣnɩ hoɣa ŋga.’ Ðɩnɛ ɛlɛ Yosɛɛfʋ kpaɣ Maarɩɩ halʋ, ɛlɛ etitukuni-i pɩkɔɔ pɩsɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlʋlɩ Yesu yɔ.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ