Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 85

Palʋlɩ Yesu kalakʋ taa

Palʋlɩ Yesu kalakʋ taa

ŊSƖM pɩɣa cikpelaɣ kanɛ yɔ? Payaɣ-kɛ se Yesu. Palʋlɩ-kɛ kalakʋ taa. Kpɩna ɖɩzʋyɛ payaɣ se kalakʋ. Maarɩɩ ɖiɣni hɩzʋʋ Yesu pulone taa, ɖenɖe paɖʋʋ lɩm kpaŋasɩ nɛ kpɩna lɛɛna yɔ. Ɛlɛ ɛbɛ Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ pañɩnɩɣ kpɩna hɛkʋ taa cɩnɛ? Pɩtɛkɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa palʋlʋʋ piya yɔ, yaa we?

Aayɩ, ɛlɛ pɛwɛ peeɖe mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Room wiyaʋ Sezaarɩ Ogustɩ kaalɩzɩ paɣtʋ natʋyʋ se paa weyi lɛ, ewolo ɖenɖe palʋlɩ-ɩ  yɔ nɛ pama ɛ-hɩɖɛ takayaɣ taa. Palʋlɩ Yosɛɛfʋ Bɛtlɛhɛm. Ɛlɛ ɛ nɛ Maarɩɩ pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ patalɩ peeɖe lɛ, patihiɣ ɖɩzʋyɛ. Pɩ-yɔɔ pɔkɔm kpɩna hɛkʋ taa cɩnɛ. Nɛ patalɩ kɩyakʋ ŋgʋ yɔ, ki-wiye Maarɩɩ lʋlɩ Yesu. Ɛlɛ ɛzɩ ŋnaɣ yɔ, ɛ nɛ ɛ-alaafɩya.

Ŋnaɣ ninɖiɣyaa mba paɖiɣni kɔm se pana Yesu yɔ? Paawɛɛ paɖaŋɩɣ po-wondu yɔɔ ɖoo taa hayɩm taa nɛ mintʋsʋʋ nakʋyʋ ñandɩ pɔ-yɔɔ. Pɩɩkɛ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ. Sɔɔndʋ kpa ninɖiɣyaa siŋŋ, ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyu heyi-wɛ se: ‘Itaase sɔɔndʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɔnkɔnɩ-mɩ leleŋ tɔm natʋyʋ. Sɔnɔ palʋlɩ Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ Bɛtlɛhɛm. Ɩkaɣ-ɩ naʋ pɔhɔkɩ-ɩ pɩsaŋ taa nɛ pahɩzɩ-ɩ pulone taa.’ Ɛsɔ tiyiyaa sakɩyɛ tɩkɔm nɛ papaɣzɩ Ɛsɔ sam. Pɛɖɛwa lɛ, ninɖiɣyaa mba pasʋʋ Yesu ñɩnʋʋ yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, pana-ɩ.

Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ Yesu wɛ ŋgee kpem yɔ? Ŋsɩm weyi ɛkɛnaa siŋŋ yɔ? Tɔzɩ se takayaɣ kanɛ ka-kajalaɣ kɛdaɣ taa, ɖɩɩyɔɔdɩ Ɛsɔ kajalaɣ Pɩyalʋ tɔm. Yehowa Pɩyalʋ ɛnʋ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ pala ɛsɔdaa, tɛtʋ nɛ wondu tɩŋa. Ɛ-Pɩyalʋ ɛnʋ lɛ Yesu!

Yehowa kpaɣ ɛ-Pɩyalʋ wezuu ɛsɔdaa nɛ ɛɖʋ-kʋ Maarɩɩ lotu taa. Peeɖe pɩɣa ŋga kapaɣzɩ paɣlʋʋ Maarɩɩ lotu taa, ɛzɩ piya tɩŋa paɣlʋʋ si-ɖoonaa lotu taa yɔ. Ɛlɛ, pɩɣa kanɛ yɔ, kaka kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ. Alɩwaatʋ talaa lɛ, palʋlɩ Yesu Bɛtlɛhɛm kalakʋ nakʋyʋ taa. Lɛɛlɛɛyɔ ŋnaɣ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ tiyiyaa taa kaawɛ leleŋ siŋŋ se pɔyɔɔdɩ Yesu lʋlʋʋ tɔm yɔ?

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ