Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 87

Pɩɣa Yesu wɛ templo taa

Pɩɣa Yesu wɛ templo taa

CƆNƖ pɩɣa evelaɣ ŋga kaɖiɣni yɔɔdɩnaʋ abalaa ɛzʋtʋyaa mba yɔ. Abalaa mba pɛkɛ wɩlɩyaa Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ Yerusalɛm. Nɛ pɩɣa evelaɣ ŋga lɛ Yesu. Lɛɛlɛɛyɔ ɛmaɣzɩ paɣlʋʋ, ɛwɛnɩ pɩnzɩ 12.

Wɩlɩyaa mba pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ se Yesu sɩm tɔm sakɩyɛ ndʋ pama Bibl taa yɔ. Ɛlɛ, ɛbɛ yɔɔ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pɛfɛyɩ ɛ-cɔlɔ? Le pɛwɛɛ? Yele nɛ ɖɩna.

Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-hɔʋ powoki Yerusalɛm nɛ pɔtɔkɩ kazandʋ ndʋ payaɣ-tʋ se Paska yɔ. Pakʋyɩ Nazarɛɛtɩ se powoki Yerusalɛm yɔ, nʋmɔʋ ɖaɣlaa pɩdɩɩfɛyɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, lɔɔɖɩyɛ nɛ suluku pataawɛɛ. Ɛyaa sakɩyɛ ɖɔŋaɣ kɩɖɔm. Pɔɖɔŋaɣ kɩyakɩŋ naadozo nɛ pʋcɔ patalɩɣ Yerusalɛm.

Lɛɛlɛɛyɔ Yosɛɛfʋ hɔʋ paɣlaa. Pʋpɔzʋʋ pɔcɔnɩ Yesu newaa halɩbiya nɛ abalɩbiya pɔ-yɔɔ. Pɩnaɣ ŋga lɛ, Yosɛɛfʋ, Maarɩɩ nɛ pe-piya pakpaɣ nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ nɛ papɩsɩɣ Nazarɛɛtɩ. Pamaɣzaɣ se Yesu wɛ nʋmɔɖɔnaa lɛlaa cɔlɔ. Ɛlɛ wɩsɩ ɖʋwa nɛ pasɩŋ ɖoli lɛ, paanaɣ Yesu. Powolo po-koobiya nɛ pa-taabalaa pɔ-cɔlɔ. Ɛlɛ ɛfɛyɩ pɔ-cɔlɔ. Peeɖe papɩsɩ Yerusalɛm se pana se ɛwɛɣ peeɖe na.

Patalaa lɛ, pana-ɩ wɩlɩyaa hɛkʋ taa. Ɛwɛɛ ewelisiɣni-wɛ nɛ ɛpɔzʋʋ-wɛ tɔm. Pɩlakaɣ pa-tɩŋa piti ɛzɩma Yesu wɛ lɔŋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛlɛ Maarɩɩ pɔzɩ-ɩ se: ‘Man-pɩyalʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋlabɩ-ɖʋ mbʋ. Ma nɛ ña-caa ɖɩñɩnaɣ-ŋ nɛ laŋɩyɛ lɩʋ.’

Yesu cosi-i se: ‘Ɩñɩnaɣ-m suwe? Ɩtɩtɩlɩ se pɩɩpɔzaa se mɛwɛɛ man-Caa ɖɩɣa taa?’

Toovenim, Yesu sɔɔlɩ caɣʋ ɖenɖe ɛpɩzɩɣ ɛkpɛlɩkɩ Ɛsɔtɔm yɔ. Pɩfɛyɩ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩlakɩ ɛzɩ Yesu yɔ? Yesu pɩsɩ Nazarɛɛtɩ lɛ, ewokaɣ kediɣzisi se ɛsɛɛ Ɛsɔ paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Ɛkpɛlɩkaɣ tɔm sakɩyɛ Bibl taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ewelisaɣ camɩyɛ. Iyele nɛ ɖɩwɛɛ ɛzɩ Yesu yɔ nɛ ɖɩɖɔ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ