Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KEDAƔ 99

Ɛsɔdaa ɖaŋ nakʋyʋ taa

Ɛsɔdaa ɖaŋ nakʋyʋ taa

PƖƖKƐ Saɖakawaɣ ɖoo taa. Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa 12 paakpa ɛsɔdaa ɖaŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ taa se pɔtɔɔ Paska tɔɔnaɣ. Abalʋ weyi eɖiɣni lɩʋ mbʋ yɔ, ɛnʋ payaɣ se Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ. Ewoki se eheyi cɔjɔnaa ɛzɩma pala nɛ pakpa Yesu yɔ.

Pɩlabɩ kɩyakʋ kʋyʋmʋʋ yɔ, Yudaasɩ wobu nɛ ɛpɔzɩ cɔjɔnaa se: ‘Ye mansɩnɩ-mɩ nɛ ɩkpa Yesu, ɛbɛ ɩkaɣ-m hɛyʋʋ?’ Peheyi-i se: ‘Liidiye ñɩɣlɩm pɔɔyɩsɩ niidozo.’ Yudaasɩ wɛɛ ewoki lɛɛlɛɛyɔ se ɛkpaɣ ɛyaa mba nɛ ɛkɔnɩ-wɛ Yesu cɔlɔ. Pɩtɛkɛ kɩdɛkɛdɩm kpem lɛ mbʋ yɔ?

Paska tɔɔnaɣ tɔɔʋ tɛma. Peeɖe Yesu paɣzɩ tɔɔnaɣ lɛɛka sɔnzɩ labʋ. Tɔɔnaɣ ŋga kɛwɛ ŋgee ɖɔɖɔ. Ɛkpaɣ kpɔnʋ nɛ ɛcɛlɩ ɛ-apostoloowaa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩmʋ nɛ ɩtɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pʋnɛ pɩsɩŋnɩ mon-tomnaɣ  ŋga mankaɣ laʋ mɩ-yɔɔ yɔ.’ Pʋwayɩ lɛ, ɛkpaɣ vɛ nɛ ɛcɛlɩ-wɛ nɛ ɛtɔ se: ‘Ɩmʋ nɛ ɩñɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pʋnɛ pɩsɩŋnɩ man-calɩm mbʋ mankaɣ kpɛdʋʋ mɩ-yɔɔ yɔ.’ Bibl yaɣ sɔnzɩ nzɩ se ‘Kɩbaɣlʋ tɔɔnaɣ.’

Izrayɛɛlɩ piya tɔkaɣ Paska se pɩtɔzɩ-wɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Ɛsɔ tiyiyu ‘ɛɛma’ pa-ɖɩsɩ ñʋŋ taa Egipiti nɛ ɛkʋ Egipiti mba ɖɩsɩ taa kajalaɣ piya yɔ. Ɛlɛ Yesu ñɩnaɣ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩtɔzɩ ɛ-yɔɔ nɛ pɔtɔzɩ ɛzɩma ɛcɛlɩ e-wezuu pɔ-yɔɔ yɔ. Pɩ-yɔɔ eheyi-wɛ se pala sɔnzɩ nzɩ paa pɩnaɣ ŋga.

Pɛtɛm Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ tɔɔʋ lɛ, Yesu heyi ɛ-apostoloowaa se pɛwɛɛ abalɩtʋ nɛ pala nɛ pe-tisuu kpa ɖoŋ. Pʋwayɩ lɛ, petee hendu nɛ pasa Ɛsɔ nɛ pakʋyɩ nɛ pɛɖɛɛ. Ðoo ɖɔwa, pɩtɩla pɩcɛzɩ ɖoo hɛkʋ yɔɔ. Yele ɖɩna ɖenɖe pakʋyaa nɛ powolo yɔ.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ