Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

HƆƆLƲƲ 6

Kpaɣnɩ Yesu lʋlʋʋ nɛ piwolo ɛ-sɩm wiye

Kpaɣnɩ Yesu lʋlʋʋ nɛ piwolo ɛ-sɩm wiye

Petiyi tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ pɛlɛ kɩbanʋ weyi payaɣ se Maarɩɩ yɔ, ɛ-cɔlɔ. Eheyi Maarɩɩ se ɛkaɣ lʋlʋʋ pɩɣa nakɛyɛ, kakaɣ kɛʋ wiyaʋ tam. Pɩɣa ŋga lɛ Yesu, palʋlɩ-kɛ kalakʋ nakʋyʋ taa, peeɖe ninɖiɣyaa kɔm pana-kɛ. Pʋwayɩ lɛ, wɩsɩ ɖɩlɩyɛ ɛyaa nabɛyɛ tɩŋ tɩɩŋa nakɛyɛ nɛ powolo pɩɣa ŋga kɔ-cɔlɔ. Ðɩkaɣ naʋ weyi ɛlaba nɛ ɛyaa mba pana tɩɩŋa ŋga yɔ, nɛ ɛzɩma payabɩ Yesu ñʋʋ se pataakʋ-ɩ yɔ.

Ðɩkaɣ ɖɔɖɔ Yesu naʋ eɖiɣni yɔɔdɩnʋʋ wɩlɩyaa Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 12. Pɩkɔm pɩla pɩnzɩ hiu nɛ lutozo lɛ, pamɩyɩsɩ Yesu lɩm tɛɛ. Peeɖe ɛpaɣzɩ Kewiyaɣ tɔm susuu. Tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ tiyi-i se ɛkɔɔ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛla. Ɛlɩzɩ ɛyaa 12 se pasɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ. Ɛyaa mba pasɩnɩ-ɩ yɔ, mba lɛ ɛ-apostoloowaa.

Yesu labɩ ɖɔɖɔ maamaaci lakasɩ sakɩyɛ. Ɛkpaɣ cɛɛkɛ kpakpasɩ nasɩyɩ nɛ kpɔnʋnaa nabɛyɛ nɛ ɛcalɩnɩ ɛyaa kudokiŋ kudokiŋ. Ɛwa kʋdɔndɩnaa, halɩ ɛkʋsɩ sɩɖaa ɖɔɖɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ mbʋ mbʋ pɩtalɩ Yesu ɛ-kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa yɔ, nɛ ɛzɩma ɛsɩba yɔ, pɩ-tɔm. Yesu susi tɔm pɩnzɩ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ. Ye mbʋ HƆƆLƲƲ 6 yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ yɔ, tɩkpaɣ pɩnzɩ nzɩ yɔ sɩcɛzɩ 34 pazɩ.

 

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KƐDAƔ 84

Tiyiyu nɔɔyʋ kɔm Maarɩɩ cɔlɔ

Ɛkɔm se ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩlɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ: Maarɩɩ kaɣ lʋlʋʋ pɩɣa nɛ kapɩsɩ wiyaʋ tam.

KƐDAƔ 85

Palʋlɩ Yesu kalakʋ taa

Ɛyʋ weyi ɛkaɣ pɩsʋʋ wiyaʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ palʋlɩ-ɩ kalakʋ taa?

KƐDAƔ 86

Tɩɩŋa nakɛyɛ wɩlɩ abalaa nabɛyɛ nʋmɔʋ

Ayeba nɛ maajiki lakasɩ wɩlɩ Yesu? Tɔm cozuu pɩzɩɣ nɛ pɩɖɩɣzɩ-ŋ.

KƐDAƔ 87

Pɩɣa Yesu wɛ templo taa

Ɛyɔɔdaɣ tɔm nɛ pɩɖɩɣzɩɣ halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɛyaa sɔsaa mba pawɩlaɣ tɔm templo taa yɔ.

KƐDAƔ 88

Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ Yesu lɩm

Yohanɛɛsɩ kaawɛɛ nɛ ɛmɩyɩsɩɣ kɩwɛɛkɩm laɖaa lɩm, ɛlɛ Yesu tɩla kɩwɛɛkɩm wiɖiyi kpa. Ɛbɛ yɔɔ Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ-ɩ lɩm?

KƐDAƔ 89

Yesu wɛɛ ɛñalɩɣ templo

Yesu wɩlɩ sɔɔlɩm mbʋ piyeba nɛ ɛ-taa wɩɩ yɔ.

KƐDAƔ 90

Ɛ nɛ Samaarii halʋ pɛwɛ lɔkɔ nɔɔ

Ɛzɩma lɩm mbʋ Yesu haɣ-ɩ yɔ piyeki nɛ lɔkɔtʋ ɛɛtasɩɣ-ɩ ɖɛʋ paa ññɩɩ?

KƐDAƔ 91

Yesu wɩlɩɣ tɔm pʋʋ taa

Kalɩ nɛ ŋtɩlɩ lɔŋsɩnɖɛ tɔm ndʋ ɛwɩlaa yɔɔ, tɩɩcadɩɣ.

KƐDAƔ 92

Yesu feziɣ sɩɖaa

Ɛsɔ ɖoŋ taa lɛ, Yesu yɔɔdɩ tɔm piye kʋyʋmɖɩyɛ ɖeke nɛ efezi Yayiruusi pɛlɛ.

KƐDAƔ 93

Yesu calɩ ɛyaa sakɩyɛ

Yesu calʋʋ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, ɛwɩlɩ we?

KƐDAƔ 94

Yesu sɔɔlɩ piya ajamaa

Yesu wɩlɩ apostoloowaa se papɩzɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ piya cikpesi cɔlɔ nɛ pɩtasɩ lɛ papɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ piya yɔɔ.

KƐDAƔ 95

Ɛzɩma Yesu wɩlɩɣ tɔm yɔ

Yesu tuu Samaarɩɩ eduuye nɖɩ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ ɛzɩma ɛwɩlaɣ tɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ.

KƐDAƔ 96

Yesu waɣ kʋdɔndɩnaa

Maamaaci lakasɩ nzɩ laba yɔ, ɛbɛ sɩwɩlɩɣ?

KƐDAƔ 97

Yesu kɔm ɛzɩ wiyaʋ yɔ

Ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ lakɩ Yesu talɩ ɖeu, ɛlɛ pɩtɩkɛ pa-tɩŋa pa-taa wɛnɩ leleŋ.

KƐDAƔ 98

Oliivi Pʋʋ yɔɔ

Yesu wɛɛ nɛ eheyiɣ ɛ-apostoloowaa naanza mbʋ pɩkaɣ labʋ ɖa-alɩwaatʋ taa yɔ.

KƐDAƔ 99

Ɛsɔdaa ɖaŋ nakʋyʋ taa

Ɛbɛ yɔɔ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔtɔkɩ ŋgee tɔɔnaɣ ŋga paa pɩnaɣ ŋga?

KƐDAƔ 100

Jesemaanɩ kaɖaɣ taa

Ɛbɛ yɔɔ Yudaasɩ Iskariyɔɔtɩ tɩŋnɩ lɩkpaɣzaɣ yɔɔ mʋzʋʋ yɔɔ nɛ ɛlɩ Yesu wayɩ?

KƐDAƔ 101

Pakʋ Yesu

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu wɛ nazɩm sizika yɔɔ yɔ, ɛlabɩ tamaɣ nakɛyɛ pɩlɩɩnɩ paradisuu yɔɔ.