Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 77

Pekizaa se paaluŋuu

Pekizaa se paaluŋuu

ŊTƆZƲƲ evebiya naadozo panɛ pɔ-tɔm na? Ɛɛɛ, Danɩyɛɛlɩ taabalaa mba pekizi tɔɔʋ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, mba lɛ. Babilooni mba yaɣaɣ-wɛ se Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego. Ɛlɛ cɔnɩ-wɛ lɛɛlɛɛyɔ. Ɛbɛ yɔɔ paaluŋuu sɩʋ kpeliɣa sɔsaɣ kanɛ kɛ-tɛɛ ɛzɩ lɛlaa yɔ? Yele ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ yɔ.

Ŋtɔzʋʋ paɣtʋ ndʋ Yehowa maɣmaɣ kaamawa nɛ payaɣ-tʋ se Paɣtʋ Hiu yɔ, tɩ-yɔɔ? Kajalaɣ ndʋ yɔ: ‘Pɩtɩmʋna se ŋsɛɛ ɛsɔnaa lɛlaa nɛ pɩtasɩnɩ-m.’ Paɣtʋ ndʋ evebiya mba pɛwɛɛ pañaŋ mbʋ yɔ, paa pɩtaawɛɛ kɛlɛʋ yɔ.

Babilooni wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ tiyaa nɛ payaa ɛyaa sɔsaa sakɩyɛ se pɔkɔɔ nɛ paɖʋ hɩɖɛ sɩʋ kpeliɣa ŋga ɛmawa yɔ. Pekpeɣla lɛ, eheyi samaɣ se: ‘Ye ɩnɩ hɩlaɣ nɛ cɩmʋʋ wondu lɛɛtʋ taŋ lɛ, iluŋ nɛ ɩsɛɛ sika sɩʋ kpeliɣa kanɛ yɔ. Weyi eeluŋuu nɛ ɛsɛɛ-kɛ yɔ, pɛpɛɖɩɣ-ɩ miŋ momoɖe taa kpaagbaa.’

Nebukadɩnezaarɩ nɩwa se Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego pekizaa se paaluŋuu ɛ-sɩʋ kpeliɣa tɛɛ lɛ, pɩwɩzɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Peeɖe etiyaa se pɔkɔnɩ-wɛ nɛ eheyi-wɛ se lɛɛlɛɛyɔ ɛɖaɣnɩɣ-wɛ nʋmɔʋ haʋ nɛ poluŋ. Ɛlɛ evebiya mba paata Yehowa liu. Pɩ-yɔɔ peheyi Nebukadnezaarɩ se: ‘Ðɛ-Ɛsɔ weyi ɖɩsɛɣ yɔ, ɛpɩzɩɣ ɛya ɖa-ñʋʋ. Ɛlɛ paa ɛtɩya ɖa-ñʋʋ yɔ, ɖɩɩkaɣ luŋuu nɛ ɖɩsɛɛ ñe-sika sɩʋ kpeliɣa.’

Nebukadɩnezaarɩ nɩ mbʋ lɛ, pɩtɛzɩ-ɩ wɩzʋʋ. Miŋ momoɖe naɖɩyɛ kaawɛ pʋ-cɔlɔ peeɖe. Ɛyɔɔdɩ se: ‘Ɛla nɛ miŋ momoɖe soŋ tam lʋbɛ pɩkɩlɩ ɛzɩ ɖooo yɔ.’ Peeɖe etiyi ɛ-sɔɔjanaa taa mba pakɩlɩ ɖoŋ yɔ nɛ pakpa Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego nɛ pɔhɔkɩ-wɛ nɛ pɛpɛɖɩ miŋ momoɖe taa. Miŋ momoɖe soŋaa pɩdɩɩfɛyɩ nɛ halɩ miŋ kʋ ɛyaa ɖoŋ mba mba. Ɛlɛ ɛbɛ pɩtɛmnɩ evebiya naadozo mba pɛpɛɖɩ miŋ momoɖe taa yɔ?

 Wiyaʋ kɔma nɛ ɛcɔnɩ miŋ momoɖe taa lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Peeɖe ɛpɔzɩ ɛ-lɩmɖʋyaa se: ‘Pɩtɛkɛ ɛyaa naadozo ɖɩhɔkaa nɛ ɖɩpɛɖɩ miŋ momoɖe taa?’

Pocosi-i se: ‘Mbʋ pɩlaba.’

Peeɖe ɛpɩsɩnaa se: ‘Ɛlɛ ɛyaa naanza manaɣ pɛwɛɛ pɔɖɔŋ miŋ taa. Peheɖi-wɛ nɛ miŋ ɩɩñakɩ-wɛ. Naanza tʋ wɛ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyu yɔ.’ Wiyaʋ ñɔtɩnɩ miŋ momoɖe nɔnɔɔ nɛ ekoo nɛ ɛyaa se: ‘Sadraakɩ, Mesaakɩ, Abɛdɩnego, Ɛsɔ Kɩlɩm lɩmɖʋyaa, ɩlɩɩ nɛ ɩkɔɔ!’

Palɩwa lɛ, ɛyaa tɩŋa na se nabʋyʋ tɩlabɩ-wɛ. Peeɖe wiyaʋ yɔɔdaa se: ‘Pasa Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego tɛ Ɛsɔ. Etiyi e-tiyiyu nɛ ɛkɔɔ ɛya pa-ñʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pekizaa se paaluŋuu nɛ pɛsɛɛ ɛsɔ nɔɔyʋ nɛ pɩtasɩnɩ-ɩ.’

Pɩkɛ siɣ siɣ wɛtʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋ yɔ, yaa we?

Egipiti Liu 20:3; Danɩyɛɛlɩ 3:1-23, 91-97.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ