Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 82

Mɔrɩdekayɩ nɛ Ɛstɛɛrɩ

Mɔrɩdekayɩ nɛ Ɛstɛɛrɩ

YELE ɖɩpɩsɩ wayɩ nɛ ɖɩna mbʋ pɩlabɩ pɩnzɩ pazɩ pʋcɔ nɛ Ɛzra woki Yerusalɛm yɔ. Izrayɛɛlɩ piya kpeekpe mba paawɛ Pɛrsɩ kewiyaɣ taa yɔ, pa-taa lɛ Ɛstɛɛrɩ nɛ Mɔrdekayɩ paakɩlɩnɩ sɔsɔtʋ. Ɛstɛɛrɩ kaakɛ abiɖe nɛ wiyaʋ wayɩ lɛ, ɛ-ɖɛdʋ Mɔrdekayɩ kaakɩlɩnɩ sɔsɔtʋ. Yele ɖɩna ɛzɩma pehiɣ sɔsɔtʋ ndʋ yɔ.

Ɛstɛɛrɩ kaakɛ pɩɣa ññɩɩ lɛ, ɛ-lʋlɩyaa sɩba. Mɔrdekayɩ cɔnɩnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛkɔɔ ɛpaɣlɩ. Pɛrsɩ wiyaʋ Asiyerusi ɖɩɣa ɛɛwɛ Susaŋ tɛtʋ taa nɛ Mɔrdekayɩ ɛɛkɛ ɛ-lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, wiyaʋ halʋ Vasti pɛŋɩ-ɩ tɛtɛ, nɛ wiyaʋ kpaɣ halʋ kɩfalʋ se ɛlɛ ɛpɩsɩ abiɖe. Ŋsɩm halʋ weyi wiyaʋ kpaɣ yɔ? Pɛlɛ maɣzaɣ Ɛstɛɛrɩ.

Ŋnaɣ abalʋ cajayɛ tʋ weyi ɛ-tɛɛ ɛyaa ɖiɣni luŋuu yɔ? Payaɣ-ɩ se Hamaanɩ. Ɛɛkɛ ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Pɛrsɩ kewiyaɣ taa. Hamaanɩ ñɩnaɣ se Mɔrdekayɩ weyi ŋnaɣ ɛcaɣ peeɖe yɔ yɔ, eluŋ ɛ-tɛɛ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ Mɔrdekayɩ ñataasɔɔlɩ se eluŋ ɛ-tɛɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Hamaanɩ ɛɛkɛ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ. Nɛ Hamaanɩ taa paɣzɩ wɩʋ siŋŋ. Pɩ-yɔɔ lɛ, ŋna mbʋ ɛlaba yɔ?

Hamaanɩ wolo ɛcɛtɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ tɔm nɛ eheyi wiyaʋ. Ɛtɔm se: ‘Pɛkɛ samaɣ kɩdɛkɛdaɣ nɛ paañaŋ ña-paɣtʋ. Pʋpɔzʋʋ pakʋ-wɛ.’ Asiyerusi taatɩlɩ se ɛ-halʋ Ɛstɛɛrɩ kɛ Izrayɛɛlɩ tʋ. Pɩ-yɔɔ ɛnɩ  Hamaanɩ nɔɔ taa tɔm nɛ ɛɖʋ paɣtʋ nɛ kɩyakʋ se puwiye lɛ, paakʋ Izrayɛɛlɩ piya mba pɛwɛ e-kewiyaɣ taa yɔ, pe-kpeekpe.

Mɔrdekayɩ nɩ paɣtʋ ndʋ tɩ-taŋ lɛ, pɩtɩlabɩ-ɩ ɖeu. Etiyi nɛ peheyi Ɛstɛɛrɩ se: ‘Pʋpɔzʋʋ ŋyɔɔdɩnɩ wiyaʋ nɛ ŋtendi-i se ɛya ɖa-ñʋʋ.’ Pɛrsɩ paɣtʋ taahaɣ nʋmɔʋ se ɛyʋ ewolo ɛna wiyaʋ ye pɩtɛkɛ wiyaʋ maɣmaɣ yanɩ-ɩ yɔ. Ɛstɛɛrɩ ñasʋʋ wiyaʋ cɔlɔ ŋgʋ patɩyaa-ɩ. Wiyaʋ na-ɩ lɛ, ɛkpaɣ e-sika ɖaʋ nɛ ɛcɛlɩ-ɩ, pɩ-tɔbʋʋ se paakʋʋ-ɩ. Pʋwayɩ lɛ, Ɛstɛɛrɩ mʋ wiyaʋ nɛ Hamaanɩ ɛ-tɛ se pɔtɔɔ tɔɔnaɣ. Peeɖe wiyaʋ pɔzɩ Ɛstɛɛrɩ se ɛbɛ ɛsɔɔlaa se ɛlabɩ-ɩ. Nɛ Ɛstɛɛrɩ cosi-i se ye ɛ nɛ Hamaanɩ papɩsɩ ɛ-tɛ tɛʋ kifemuu nɛ patasɩ tɔɔnaɣ tɔɔʋ lɛ, ɛnʋ heyi-i mbʋ e-liu wɛɛ yɔ.

Tɔɔnaɣ ɖɩtɔɔyɛ peeɖe Ɛstɛɛrɩ heyi wiyaʋ se: ‘Pacaɣ kʋʋ ma nɛ mɛ-ɛyaa samaɣ.’ Pɩwɩzɩ wiyaʋ nɛ ɛpɔzɩ se: ‘Anɩ pɩcɩba se ɛla mbʋ?’

Ɛstɛɛrɩ cosi-i se: ‘Koyindu, ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ ɛnʋ lɛ Hamaanɩ!’

Peeɖe pɩwɩzɩ wiyaʋ siŋŋ nɛ ɛtɔ se pakʋ Hamaanɩ. Pʋwayɩ lɛ, wiyaʋ tɔ se ɛnʋ wayɩ lɛ, weyi ɛkɩlɩ sɔsɔtʋ yɔ lɛ Mɔrdekayɩ. Nɛ Mɔrdekayɩ yele palɩzɩ paɣtʋ kɩfatʋ se Izrayɛɛlɩ piya pɩzɩɣ poyooni po-koyindinaa kɩyakʋ ŋgʋ paɖʋwa se pakʋʋ-wɛ yɔ, ki-wiye. Mɔrdekayɩ sɔsɔtʋ yɔɔ lɛ, sakɩyɛ sɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya nɛ pawa po-koyindinaa.

Ɛstɛɛrɩ takayaɣ.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ