Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 66

Yezaabɛɛlɩ​—Abiɖe kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ

Yezaabɛɛlɩ​—Abiɖe kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ

WIYAƲ Yarobam sɩm wayɩ, awiya wena aatɔɔ kewiyaɣ Izrayɛɛlɩ cejewee 10 wena awɛɛ hayo kiŋ yɔ, a-yɔɔ yɔ, a-tɩŋa aakɛ kɩdɛkɛda. Wiyaʋ Ahaabɩ ɛɛɖɛlɛsɩnɩ niye a-taa. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Kajalaɣ ɖeɖe lɛ, ɛ-halʋ ɛɛkɛ kɩdɛkɛdʋʋ. Ɛnʋ payaɣ se Abiɖe Yezaabɛɛlɩ.

Yezaabɛɛlɩ tɩkɛ Izrayɛɛlɩ tʋ. Ɛɛkɛ Sidɔɔ wiyaʋ pɛlɛ. Ɛlaɣaɣ cɛtɩm ɛsɔ weyi payaɣ se Baalɩ yɔ. Etuzi Ahaabɩ nɛ Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ se palaa Baalɩ ɖɔɖɔ. Yezaabɛɛlɩ taasɔɔlɩ Yehowa, pɩ-yɔɔ ɛkʋ Yehowa nayaa sakɩyɛ. Nayaa lalaa se pɛmɛlɩ camɩŋ tɛɛ se pataakʋ-wɛ. Ye Yezaabɛɛlɩ ɛñɩnɩɣ nabʋyʋ yɔ, halɩ ɛpɩzɩɣ ɛkʋ ɛyʋ pɩ-yɔɔ.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Ahaabɩ taa wɩwa pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩ-yɔɔ Yezaabɛɛlɩ pɔzɩ-ɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ñɛ-ɛza ñɩŋ mbʋ sɔnɔ?’

Ahaabɩ cosi se: ‘Ndʋ Naabɔɔtɩ heyi-m yɔ, tɩ-yɔɔ na. Mañɩnaɣ se maya e-viiñi hayɩm. Ɛlɛ ekizi.’

Peeɖe Yezaabɛɛlɩ se: ‘Taanɩɣzɩ, mamʋʋ-pʋ nɛ mɛncɛlɩ-ŋ.’

Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Yezaabɛɛlɩ ma takayɩsɩ nɛ etiyini Naabɔɔtɩ tɛtʋ taa ɛyaa sɔsaa. Ɛmawa se: ‘Ɩcaa maawazɩɣ nabʋyʋ waa nabɛyɛ nɛ pɔyɔɔdɩ se Naabɔɔtɩ tʋ Ɛsɔ nɛ wiyaʋ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩkpaɣ Naabɔɔtɩ nɛ ɩlɩnɩ tɛtʋ wayɩ nɛ ɩyaɣ-ɩ pɛɛ nɛ ɛsɩ.’

Yezaabɛɛlɩ tɩɩnɩwa se Naabɔɔtɩ sɩba lɛ, eheyi Ahaabɩ se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ wolo ŋkpaɣ e-viiñi hayɩm.’ Ŋŋmaɣzɩɣ se pʋmʋnɩ toovenim se pɔhɔ Yezaabɛɛlɩ nɩŋgbaaŋ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩ-yɔɔ?

Mbʋ labɩna nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, Yehowa tiyi Yehu se ewolo ɛhɔ Yezaabɛɛlɩ nɩŋgbaaŋ. Yezaabɛɛlɩ nɩwa se Yehu ɖiɣni kɔm lɛ, ewolo ɛtaa nabʋyʋ ɛ-ɛza kila nɛ ɛñɔɔzɩ ɛ-ɛzɩdaa camɩyɛ nɛ ɛsɩŋ mondoɖebɔʋ cɔlɔ. Yehu talaa nɛ ɛna-ɩ lɛ, ɛyɔɔdɩnɩ ɛyaa mba pɛwɛ wiyaʋ ɖɩɣa taa yɔ nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩpɛɖɩ-ɩ tataa!’ Ɛyaa mba pala mbʋ ɖɔɖɔ, ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Pɛpɛɖɩ-ɩ tataa nɛ ɛsɩ. Mbʋ pɩtɛmnɩ Abiɖe kɩdɛkɛdɩyɛ Yezaabɛɛlɩ.

1 Awiya 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Awiya 9:30-37.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ