Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KƐDAƔ 76

Pɔyɔkɩ Yeruzalɛm

Pɔyɔkɩ Yeruzalɛm

WIYAƲ Nebukadɩnezaarɩ kpaɣʋ Izrayɛɛlɩ piya taa mba pakɩlɩ lɛɣtʋ yɔ nɛ ɛɖɛnɩ Babilooni yɔ, pɩcɛzɩ pɩnzɩ hiu yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ cɔnɩ mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ! Yerusalɛm ɖiɣni miŋ ñaɣʋ. Nɛ Izrayɛɛlɩ piya nzɩ patɩkʋ-sɩ yɔ, paɖiɣni-sɩ ɖɛnʋʋ yomiye taa Babilooni.

Ŋtɔzʋʋ yaa we, Yehowa nayaa kaaheyi samaɣ se mbʋ kaɣnɩ-kɛ talʋʋ ye katiyele kɩdɛkɛdɩm labʋ nɛ kɛlɛɣzɩ lakasɩ yɔ. Ɛlɛ, Izrayɛɛlɩ piya tikemni nayaa mba. Paha Yehowa siɣye nɛ pɛwɛɛ pɛsɛɣ sɩʋ kpelisi. Pɩ-yɔɔ lɛ, pɩɩpɔzaa pɔhɔ samaɣ nɩŋgbaaŋ. Nayʋ Ezekɩyɛɛlɩ kɛdɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ Izrayɛɛlɩ piya lakaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, pɩ-tɔm.

Ŋsɩm weyi payaɣ se Ezekɩyɛɛlɩ yɔ? Ɛɛkɛ evebiya mba Wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ kaakpaɣ ɛɖɛnɩ Babilooni yɔ, pa-taa lɛlʋ. Pɛɖɛnɩ-ɩ peeɖe pɩcɛzɩ pɩnzɩ 10 pʋcɔ nɛ pɔyɔkʋʋ Yerusalɛm. Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛ-taabalaa naadozo mba payaɣaɣ se Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego yɔ, paaɖɛnɩ-wɛ Babilooni alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ na.

Ezekɩyɛɛlɩ kaawɛ Babilooni peeɖe mbʋ lɛ, Yehowa wɩlɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ palakaɣ Ɛsɔ ɖɩɣa taa Yerusalɛm yɔ. Maamaaci lakasɩ Yehowa kaalaba. Ezekɩyɛɛlɩ kaawɛ Babilooni, ɛlɛ Yehowa kpaɣ-ɩ fezuu taa nɛ ewoni-i Yerusalɛm se ɛpɩzɩ ɛna mbʋ paɖiɣni labʋ Ɛsɔ ɖɩɣa taa yɔ. Nɛ mbʋ Ezekɩyɛɛlɩ nawa yɔ, pɩfɛyɩ cɔnʋʋ!

Yehowa heyi Ezekɩyɛɛlɩ se: ‘Na kʋzɔɔtʋ taa kʋzɔɔtʋ ndʋ samaɣ wɛɛ kalakɩ Ɛsɔ ɖɩɣa taa yɔ. Cɔnɩ kolonzi yɔɔ nɛ ŋna, palɩzɩ ɖʋmaa nɛ kpɩna ndɩ ndɩ kɩlɛmɩŋ kpɛɛɛ nɛ pʋcɔɔ pɩta. Nɛ Izrayɛɛlɩ piya luŋuu ɩ-tɛɛ nɛ pɛsɛɣ-ɩ!’ Ezekɩyɛɛlɩ na mbʋ pɩlakaɣ yɔ nɛ ɛma-pʋ nɛ ɛsɩɩ.

Yehowa pɔzɩ Ezekɩyɛɛlɩ se: ‘Ŋnaɣ mbʋ Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa taa sɔsaa lakɩ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ yɔ?’ Ɛɛɛ, Ezekɩyɛɛlɩ naɣaɣ mbʋ palakaɣ yɔ.  Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa taa ɛyaa 70 wɛɛ pɛsɛɣ sɩʋ kpelisi nɛ pɔtɔŋ se: ‘Yehowa ɛɛnaɣ-ɖʋ. Yehowa lɔ ɛ-ɛjaɖɛ.’

Pʋwayɩ lɛ, Yehowa wɩlɩ Ezekɩyɛɛlɩ halaa nabɛyɛ, paawɛ Ɛsɔ ɖɩɣa nɔnɔɔ ŋga kapam ɛza nɛ hayo kiŋ yɔ, kɔ-cɔlɔ. Pacaɣ peeɖe nɛ pɛsɛɣ sɩʋ Taamuuzi. Ɛwɩlɩ-ɩ ɖɔɖɔ ɛyaa nabɛyɛ paawɛ Ɛsɔ kuduyuu nɔnɔɔ taa. Paakpɛndɩ ɛzɩ 25 mbʋ yɔ. Ezekɩyɛɛlɩ na-wɛ lɛ, pɛwɛɛ poluŋuu nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔɔ kiŋ nɛ pɛsɛɣ wɩsɩ!

Nɛ Yehowa tɔ se: ‘Samaɣ kanɛ kaañaŋɩ-m paa ññɩɩ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɔɔndʋ tɩkpa-wɛ se pɔkɔɔ mon-kuduyuu tɛɛ maɣmaɣ nɛ pala kʋzɔɔtʋ tʋnɛ.’ Pɩ-yɔɔ Yehowa ɖuwaa se: ‘Malakɩ nɛ pana man-pana. Nɛ maakaɣ pa-pʋtɔdɩyɛ naʋ paakʋʋ-wɛ lɛ.’

Ezekɩyɛɛlɩ na lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ nɛ pɩla ɛzɩ cɛɛkɛ pɩnzɩ naadozo lɛ, Izrayɛɛlɩ piya kʋyɩ Wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ yɔɔ. Nɛ ɛlɛ wolo eyooni-wɛ. Pɩlabɩ pɩnaɣ nɛ hɔɔlʋʋ lɛ, Babilooni mba yɔkɩ Yerusalɛm koloŋa nɛ pasʋʋ pañaɣzɩ tɛtʋ miŋ cɩɖɩ cɩɖɩ. Pakʋ ɛyaa sakɩyɛ nɛ pakpaɣ lɛlaa pɛɖɛnɩ yomiye taa Babilooni.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa yebi se asɛyʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩtalɩ Izrayɛɛlɩ piya? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pekizi Yehowa welisinuu nɛ patɩña ɛ-paɣtʋ. Pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se pʋmʋnaa se ɖɩlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm paa ɛzɩmtaa.

Paayebi ɛyaa nabɛyɛ pazɩ se pacaɣ Izrayɛɛlɩ tɛtʋ taa. Nɛ Wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ kpaɣ Yuda tʋ Gedaliya se ɛkɛ pe-wiyaʋ. Ɛlɛ, Izrayɛɛlɩ piya nasɩyɩ kʋ Gedaliya ɛnʋ. Nɛ sɔɔndʋ paɣzɩ samaɣ kpaʋ se Babilooni mba ɩtaakɔɔ nɛ pakʋ-kɛ mbʋ pɩlaba yɔ pɩ-yɔɔ. Pɩ-yɔɔ pakʋyaa nɛ pɛkpɛndɩnɩ Yereemii nɛ ɖoŋ nɛ pese petii Egipiti.

Pʋwayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ pɩsɩ njɛyɛ. Nɔɔyʋ taatasɩ wɛʋ ɛjaɖɛ taa pɩnzɩ 70 nɛ ɛjaɖɛ pɩsɩ lakʋ. Ɛlɛ Yehowa kaatɔm se ɛnʋ kaɣ pɩsɩnʋʋ ɛ-samaɣ kɛ-ɛjaɖɛ taa pɩnzɩ 70 wayɩ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ mbʋ lɛ, ɛbɛ talɩ Ɛsɔ samaɣ ŋga pakpaɣ pɛɖɛnɩ Babilooni taa yɔ? Ndʋ ɖɩkaɣ naʋ.

2 Awiya 25:1-26; Yereemii 9:10; Ezekɩyɛɛlɩ 1:1-3; 8:1-18.

Kpɛlɩkʋʋ tɔm pɔzʋʋ